Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 EYLUL 1999 SAU 8 HABERLER Uyuşturucu sanUarma daya • tstanbul Haber Servisi - Istanbul DGM Cumhuriyet Başsavcılığı. şarkıcı Aydın Uğurlular'a uyuşturucu sattıklan iddia edilen Mehmet Sami Geniş, Gıyasettın Çolak ve Mehmet Emın Aslan hakkmda, 30 yıla kadar ağır hapis istetniyle dava açtı. Soruşturma kapsamında şarkıcı Uğurlular ve Bekir Çelenk hakkındaki dosya, "görevsizlik" karanyla tstanbul Cumhuriyet Başsavcılıgı'na gönderilmişti. trafik rahathyor • tstanbul Haber Servisi- Beşıktaş Beledıye Başkanlıgı'ndan yapılan yazüı açıklamada, trafigi rahatlatmak amacıyla, Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy, Bebek'e motor seferlerinin yakında başlayacağı beHrtildi. Açıklamada. seferlerin yarım saatte bir yapılacağı bildirildi. Bohı'da çıplak ppotesto • BOLU (AA) - Bolu'nun kent merkezindeki Köroğlu heykelıne kendisıni çınlçıplak zincırleyen Recai lskender (36), polis tarafindan ıkna edilemeyince zincir kesılerek gözaltına alındı. 10 aydır işsız olduğunu belirten lskender, •'MHP'nin iktıdar olmasından sonra elçi olacaktım, odacı bile olamadım" diye bağırdı. lskender, polıs tarafından gözaltına alındı. Umuda yolculuk emniyette btttl • tstanbul Haber Servisi - lran, Kuzey Irak, Fas, Tunus, Cezayir ve Gambia'dan Türkiye'ye gelerek yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen 38 kişı, Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan yabancı uyruklu kjşilerle birlikte sahte pasaport ve vizelerin de ele geçirildiği belirtildi. Yunuyuşe destek • tstanbul Haber Servisi - Dicle Kadm Kültür Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamada. PK.K hden Abdullah Öcalan'ın bır grup PKK'linin Mİahlanyla birlikte teslim ulma çağnsınt ve Banş Analan înisiyatifi'nce başlatılan Diyarbakır'dan Ankara'ya yapılan banş yürüyüşünü destekledikleri bıldınldı. Rdyeci operasyonu • tstanbul Haber Servisi - Bakırköy'de polis gibi davranarak bır döviz bürosu sahibinin 17 yaşındaki oğlu Bekir Menetlioğlu'nu fidye almak amacıyla kaçıran Tamer Taş. ve Tamer Aktepe ile Haşım Hasan Aşıcıoğlu yakalandı. Sorgulan yapılan bu kışılenn, Aşıcıoglu'nun azmettirmesi sonucu 1 milyon mark fıdye almak amacıyla Menetlioğlu'nu kaçırd'ıklan belirlendi. 1334 yabancı I tstanbul Haber Servisi - Yabancılar Şube Müdürlügü ıle ilçe emniyet müdürlüklerince, fuhuş, kaçakçılık ve hırsızlık suçlan işleyen, değişik işkollanndâ izinsiz ve kaçak olarak çalışan yabancı uyruklu kişilere yönelik bir dizi operasyon düzenlendi. Operasyonda, 1334 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Medikal Market açddı • Istanbul Haber Servisi - Engellilerın yaşam standartlannı arttıncı, rehabilitasyon, spor gibi alanlardaki ıhtiyaçlannı karşılayabileceklen teknik medikal cıhaz ve araç hızmeti verecek UTM Medikal Market zincirinin ilk halkası Bahçelıevler'de açıldı. 400 metrekare büyüklüğündeki markette, akülü, manuel, scooter türü tekerlekli sandalyelerden, egzersiz aletlennden, spastikle ilgili oyun-€ğitım malzemelerine kadar binlerce çeşıt ürün yer ah\ or. Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan ILO'nun çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi için çalıştıklannı söyledi işgücü tarbşıfayor• Tûrkiye tşveren Sendikalan Konfederasyonu tarafından Conrad Oteli'nde "Dünyada ve Türkiye'de Çocuk Işgücü" seminen düzenlendi. Seminerde konuşan Bakan Yaşar Okuyan, Çalışma Genel Müdürlügü bünyesınde Çalışan ÇocukJar Bölümü kurulduğunu belirtti. tstanbul Haber Servisi - Çalışma ve Sosyal Güven- lık Bakanı Yaşar Okuyan, çalışan çocuk sorununun çözüme ulaşmasının ancak, devlet, işçi, işveren örgütle- 'ri ile gönüllü kuruluşlann ulusal bir polıtikada kendi- lerine düşen görev len yeri- ne getirmeleri ile mürnkün olacagını belirtti. DtE'nin 1994 yılında yaptıgı çocuk işgücü anketıne göre, Türkiye'de ilköğre- tim çağında 11 milyon 889 bın 313 çocuk bulunuyor, bunlardan yüz- de 13"ü de okula devam etmıyor. Dünyada 250 milyon, Türkiye'de de 4 milyon civannda çocuk çalı- şıyor. Türkiye İşveren Sendikalan Konfederasyonu (TİSK) tarafın- dan Conrad Oteli'nde "Dünyada ve Türkiye'de Çocuk İşgücü" se- minen düzenlendi. Burada konu- şan Bakan Okuyan, bakanlığın 1992 yılında ILO'nun "Çocuklş- çiliğinin Kiiresel Bo>ııtta Sona Er- dirilmesi L luslararası Programı- IPEC" çerçevesınde çahşmalara başladığını ve Çalışma Genel Mü- dürlügu bünyesınde Çalışan Ço- cuklar Bölümü kurulduğunu an- lattı. Çalışma yaşamının öncelikli Seminere Çalışma Bakanı Okuyan, ILO Türkiye Temsilcisi Aslantepe ve Türk-tş Genel Başkanı Meral kaöldı. risk grubunun çocuk işçiliği oldu- ğunu vurgulayan Okuyan, IPEC projelerinin ulusal politikaya uy- gunluğunu görüşmek ve karara bağlamak üzere Ulusal Yönlendir- me Komitesi oluşturulduğunu da ifade ettiOkuyan Türkiye 'de çocuk çalışmasının nasıl önlenebıleceği konusunda şu bılgıleri verdi: "Uzun vadede çocuk işçiliğinin ön- tenmesi, kısa vadede ise çok tetıü- keüişlerde çataşmalannuı engeUen- mesi, çalışan çocuklann çalışma şartiannın iyileştirilmesi, zaman içinde de çocuklann çahşmaması gereken işlerden koşullu çalıştın- labilecekleri işlere doğru kaydınl- ması gerekli. Aynca. uluslararası boyut kazanarak çalışan çocuk so- runu. çocukişçi çalışünlan işyerle- rinin ürünlerinin aünmaması yö- nünde kararlann ahnabileceği dû- zeye de gelnuş bulunmaktadır." TlSK Başkanı RefıkBa\ dur, 1s- tanbul'da çocuklar için en riskli sektörlerden biri olan metal işko- lunun yoğun olarak bulunduğu Pendik Sanayı Sitesı'nde başlat- tıklan proje ile bır "Çalışan Ço- cuk Bürosu" oluşturduklanm söy- ledi. lşverenin de bu işe çok sıcak yaklaştığını kaydeden Baydur, bu çahşmamn özellikle az gelişmiş ülkelere örnek teşkil edeceğini kaydetti. Türk-tş Genel Mali Sekreten Sabri Özdeş, çocuklann çalışma- sındakı temel faktörlen. "yoksul- luk. eğHim sistemi, eğfönHsiihdaın flişkisinin sağlıklı biçimde kurula- manıası. özellikle de küçük işlet- mekrin çocukişgücünü ucuzentek olarak terdh etmelerr olarak sıra- ladı. Çahşmamn, çocuklan eğitım- den uzaklaştırdığını, fıziksel ve ruhsal yapılannı olumsuz etkile- diğini ve çeşitli istismarlara uğra- malanna neden olduğunu anlatan Özdeş, kaçak işçi çalıştırmanın yaygınlaşmasının da daha fazla çocuk ve genç işçinin çahştınlma- sı için uygun bir ortam yarattığına işaretettı. Sabri özdeş, zorunlu tcmel eği- timin 8 yıla çıkanlmasının yanı sı- ra çırakhk yaşının da 15'e çıkanl- masının sorunun çözümüne katkı- da bulunacagını söyledi. ILO Türkiye Temsilcisi Gülay Aslantepe de dünyada 50-60 mil- yon çocuğun hayati tehlike taşıyan işlerde çalıştığını anlattı. Aslante- pe, çocuk işgücünün sanıldığı gi- bi ucuz işgücü olmadığını ve tüke- tıcılerin de çocuk eliyle üretilen mal istemediklerini vurguladı. Fiyatlarını düşük tutarak ogrenci çekiyorlar Tarikatçıyurdar ymeişbiîşmda Eğit-Der İZJVÜR(Cumhuriyet Ege Bürosu) -Üni- versitelerin yenı eğıtım yılına başlamasıy- la, tarikatlarda bannma sorunu olan ögren- cileri kazanmak için kendıne bağlı yurtla- n harekete geçırdi. Şenatçı gazetelere ilan- lar vererek öğrencilenn yoksunluklaruıdan yararlanmak isteyen tarikatçı yurtlann, bu amaçla fıyatlannı diğer özel yurtlara oran- la düşük tuttuğuna dıkkat çekildi. Atatürk- çü Düşûnce Derneği tzmir Merkez Şube Başkanı Sadettin IMkkaya, yetkilileri ön- lem almaya çagırarak "Kredi ve Yurüar Kurumu'na bağb olan yurtlar daha cazip hale getirilmebdir" dedi. Sivıl toplum örgütlerince yıllardır gün- deme getirilen yurtlar, tzmir'de özellikle üç üniversitenin kampuslannın çevresinde yer alıyor. Bomova'da Ege Üniversitesi kam- pusunun karşısın- da bulunan Atıf BeyErkekÖgren- cı Yurdu'nun da FetfauDahGülen'e ait kuruluşlardan biriolduğubelirti- liyor. Son günler- delzmırBüyükşe- hir Belediyesi'ne ait toplu taşıma araçlanna da rek- lamverenveyıllık ücreti 650 milyon Hra olan, 100 öğ- rencinin banndıgı söz konusu yurtla ilgili şu savlar öne sürülüyor: "Öğ- rencilerin tarikata kazandınlması için sohbetler dü- zenknhor. Tarika- kazandınlanta öğrenciler 1 yılın antandan tarikat evlerinde baruıdı- nlmaya başlanı- yor. Tarikata gir- mekistemeven öğ- Yuri ücreüeri zammına tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğit-Der Genel Başkaru Mustafa Ga- zakı, yeni ögretim döneminde ünh'er- sıtelennyurt ücretlerineyüzde 150 ora- nında zam yapmasına tepkı göstererek "Yükseköğreninıikazanan öğrend ka- dar yurt sağlananıad]. Bu vd da birçok öğrenci açtkta kakh" dedı. Gazaltı, > üksekogrenun gençlıgının bannma, beslenme, giyım, harç ödeme ve ders kitapkn gibi eğrtim harcama- lannın katlanarak devam ettiğine dik- kat çekti. Özel yurt ücretlerinin yoksul aileleri çaresiz bıraküğıru vurgulayan Gazalcı. "GeriyetarBoıtyuriian vvış^- kevierikakyttr. PusudabekJejçn tarikat yurtian dinse) egitirD verİTOr. Bilün öğ- renme>« gelen gençier umarsızlık için- de tarikat yurtiarmın ağma düşüyor" dedi. Gazalcı, ailelerinbu sorunlarkar- şısında kaygıya düştüğünü belirterek yetkililerin önlem almasmı istedi. rendkrisel.Mhnardındanyurttancıkan- hyor." Güzelbahçe'ye bağh Yelki Köyü'nde de daha önce Rabia Hatun Kız öğrenci Yur- du olarak kullanılan bınanın yanına yapıl- maya başlanılan ek binanın inşaatının bit- mesının ardından buranın üniversite öğ- rencılerinm kalacağı yurt halıne getirilece- ğı öne süriildü. Geçen yıl Yamanlar Kole- ji kız öğrencilerinin kaldığı yurda lüks araçlanyla gelıp sohbet toplantılandüzen- leyen sakallı ve türbanlılann bu dönemde ortahkta görünmedıklerine dikkat çekili- yor. Öte yandan Işıkçılara yakınlığıyla ta- nınan thlas Vakfi'na an Türkiye'nın dört bir yanına dagılmış 37 erkek öğrenci yurt- lanndaki fıyatlann dığerlerıne göre düşük oiması berabennde çeşitli sorulan gün- deme getiriyor. Bu yurtlann tican an- lamda kâr etmek bir yana maliyetle- nn alnndaki fıyat- larla daha farklı amaçlar peşinde ol- duklan savunulu- yor. Asıl amaç ör- gütlenme olunca bu yurtlara başka kaynaklardan para aktanldığı öne sü- rülüyor. özel yurt fiyatlan 80-125 milyon lira arasın- da değişirken söz konusu vakfa ait yurtlann fıyatı ise üç öğün yemek ve bannma dahil sa- dece 50 milyon li- ra. Atatürkçü Dü- şünce Derneği tz- mir Merkez Şube Başkanı Sadettin Dikkaya, ailelerin, çocuklannı yerleş- tirecekleri yurtlara dikkat etmesini is- tedi. (02121 293 S* 78 (3 HAT) Muhsin Batıır toprağa verildi Geçirdiği kalp ameliy^tmdan sonra solunum yetersizli- ğine bağb komplikasyon sonucu cumartesi günü Floren- ce Nightingale Hastânesinde yaşamını yitiren eski Ha- va Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Muhsin Ba- tur, l.event Camii'nde kılınan ögle namazının ardından Zincirliku>u Mezarbgı'nda toprağa verildi. Törene Or- general Barur'un eşi Leman Batur. oğlu Enis Barur, kı- zı Emel Aral katüdı. Emekli Orgeneral Muhsin Batur için dün Levent Camii'nde öğle namazının ardından ce- naze namaa kıhndı. Barur'un cenazesi daha sonra Zin- drlikuyu Mezariığı'nda toprağa verildi. Le\ent Ca- mii'nde düzenlenen törene Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ergin Celasin, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Hilmi Ozkök. Ha\a Harp Okulu Komutanı Orgeneral Nahit ŞenoğuL 3. Kolordu komutanı Korgeneral Attila Kurtaran'ın yanı sıra emekli kuvvet komutanlan Tah- sin Şahinkaya. tlhan Kıbç. Ahmet Çörekçi \e Muhittin Fisunoğlu kaüldı. Törende, tstanbul Emnhet Müdürü Hasan Özdemir, CHP Genel Sekreten Tar'han Erdem, eski Devlet Bakanı Cavit Kavak, eski tçişleri Bakanı Ha- san Fehmi Güneş, Prof. Dr. Erdal tnönü. eski CHP mfl- ktvekilleri Ahmet Güryüz Ketenci. Bülent Tanla, Gazi- antep Büyükşehir Belediye Başkanı Celal Doğan, Kadı- kö> Beledhe Başkanı Selami Öztürk ver alırken sanat dünyasından da F.sin Afşar, Göksel Arsoy, Sezen Cum- hur Önal ve Bedri Bavkam hazır bulundu. Komutanlar okul açılışlarında şeriatçılara karşı sert konuştu 6 Arap'ın adaııu olmayın' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kara Kuvvetlen Komutanı Orgeneral AtUa Ateş, devleti yıkmaya ve parça- lamaya yönelik örgütlü gayretlerin mutlaka sonuçsuz kalacağını söyle- di. Genelkurmay tkinci Başkanı Or- general Edip Başer. çağdaş yaşama ayak uydurmanın yolunun Atatürkçü düşünce sisteminden geçtığini söy- ledi. Prof. Tabip Tuğgeneral Yalçın Işuner. son zamanlarda Atatürk'e dil uzatanlan unutmayacaklannı vurgu- 1ayarak "Arap'ın adamıotanakadam- lık değildir. Liusun adamı olmak ya- kışır, adam oUcak adama" dedi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orge- neral Atilla Ateş Kara Harp Okul'n- da, Genelkurmay Ikınci Başkanı Or- general Edip Başer de GATA'da yeni ögretim yılt açıhşına katıldı. Kara Harp Okulu'ndaki törende konuşan Orgeneral Ateş, Türk halkı- nın deprem sonrasında dayanışma gösterdığini belirterek *Ancak çok az da oba baa kişüer ve gruplar. bu fe- laketi, kendi amaç ve çıkarian için kullanmaya çahşmışlardır" dedi. Te- rör ve deprem gibi felaketlerin altın- dan akıl ve bilim kullanılarak kalkı- labıleceğıni belirten Ateş, Türkmfl- led, kendinin ve memleketininyüksek menfaarlcri aleyhine çahşmak iste- yenlerin gizli amaç ve emeflerini an- bunayacak. onlara müsamaha göste- recek bir halk değildir. Devleti parça- lama>a ve yıkma\a v önelik bu örgüt- lü gayreder mutlaka sonuçsuz kala- caknr" dıye konuştu. Ateş, harp okulundaki eğitimin amacının "demokratik. laik ve sosyal hukuk devieti olan Türkiye Cumhu- rryeti'ne karşı görev ve sorumluluk- lanmn bilincinde, Atatürk'ün çizdiği yolda, çağdaş düşünceü. bilgi çağı ko- mutanlannı yetiştirmek" olduğunu dile getırdi. GATA'daki törende öğrencilere hi- taben konuşan Genelkurmay tkinci Başkanı Orgeneral Başer, Atatürk il- kelennin, insanlık, uygarlık, çağdaş- lık ve başanyı içerdiğini, akılcılığı. çağdaş yaşama ayak uydurmayı ve teknolojik gelişmeyi içerdiğini söy- ledi. Başer. "Büyük Atatttrk'ü en iyi şekikieöğrenip,onun ilkeve davranış- lannı, kendi davranışlannıza yansı- tacaksuuz" dedi. Konuşmalann ardından Prof. Ta- bip Tuğgeneral Yalçın Işımer, "Ata- türk'üm Türkçem" konulu açılış dersi verdi. Atatürk'ün, ibadetin Türk'ün anlayacağı şekile sokulma- sı, Kuran'm Türkçeye çevrilmesi için dönemin aydın sayılan, din konusun- da bilgısi olanlarla ve Mehmet Akif Ersoy ile de görüştüğünü belirten Işı- mer. Ersoy'dan Kuran'ın Türkçeye çevrilmesi dıleğinde bulunduğunu bildirdi. Işımer, Mehmet Akif'in bu konuyu danışmak üzereMısur Al Az- har Üniversitesi yetkilisi Muham- med Rıza Raşit'e danıştığını, güçlü bir Arap milliyetçisi olan bu kişinin yazdığı bir kitapta "Kuran Türkçeye çevrilemez. Türkçeye çevirme çaba- sında bulunanlann, Arap indinde dinsiz ve kifirdirler" görüşünü sa- vunduğunu bildirdi. Bunun üzetine Mehmet Akif in Kuran'ı Türkçeye çevirmeyeceğini Atatürk'e ilettiğinı anlatan Işımer şöyle konuştu: "Atatürk'ün ricasuu yerine getir- medi diye onu aziz kılanlar, şimdiler- de Mehmet Akif Üniversitesi kurma çabasutdalar. O ünrversiteden çıkan kafalar. bilinnıclidir ki El-Ezher ka- fah adamlar olacakbr. Arap millKet- çiUğbûn adamı olacaklardır. Arap'm adamı olacaklar. Arap'uı adamı ol- mak adamhkdeğildir. Ulusun adamı olmak yakışır, adam olacak adama. Biz bu adamlara' adam sende' deme- yeceği/. Son zamanlarda, Atatürk'e ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize dil uzatanlan bir şekilde belleyeceğiz. Ulusumuzu veTürkçemiziçok seviyo- nız. Son zamanlardakitehhkeli akım- lara karşı uyanık olmalıyız." Yitik Zanımım İzimie ISTANBUL Ibrahım Eren Eşliginde BEYOĞLU... BEYOĞLU "Jalmnhane den Tûnrfe, buyuk "cite'len ı!e Ar-Nuvo, Ar-Deco ve Eklektık mıman ozelliklen ıle Bryoglu-. 03 Ekim 1999 Patar Kalümakvt aynnltlı bügi iprrO212^52 65_78 O hat) ^ N0T : 8u^BRT-B«SEYTllRğll(ir8>to3ywı»İİt'ry*MM»ıly. J 293 S9 72 JİSTAIiBULDEVLETTTYKniOSU Toplu Bilet Rezervasyonu ve Abonman: 0.212 292 39 00 /111 Yayla Sanat Merkezi Glşesi: 0^16 441 20 87-383 63 79 Kadıfcöy Gife: 0216 336 44 76 http://www.istdt.gov.tr AKM ODA TİYATROSU (0 212 245 25 90) Hafta ici: 20.00 Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00 Bllgesu Erertus KIRMIZI KARAAĞAÇ* YOnoten: Metln Bolgln 12 24 Ekım arası (Pazanesı nanç) P1ARTWORKS ATOLYE ÇAUŞMALAR1 1999-2000 yılı kı> program kayıHan başlamiftır çalıjmalar 5-15 Elcimtarihinoenkıbarerdir. . . SANAITARİHİVEİÇGEÜŞİMSEMİNERlfRİ PBtŞEMBE 14:00-1600 UZAKDOĞU SANAT1 ÖĞRETİSİ NEVV-AGE CUMA 10:30-12:30 20 yy B<*Sonalı CUMA 13:30-15:30 18 19 rt MftotıSooon RESİMATÖIYESİ Sok 11:00-18:00 Per>«nbe 11:00-18:00 Cumar1asi11K)0-16K)0 ••? SANATAı«TCXOJİ-DCN a Tonrı kavrafnmın binlerce yıldokı değt>ımı b Muıenlik, 1+Bt.yori.k v« tılom c Bu oğrMİmn yonsıdığı Sanar Exrl«r> SİNEMAAIÖIYESİ Pw>eınbe 19:30-21:30 Senoryo kurcMro/ienoryo kurgu tlı)kı&ı kurgv »dknıben/oyuncu ycnehmt v« cyunculuk prahk coiıyna SERAMİK ATÖIYESİ Salı-Cumorinı HOO-16KX3 a EBe }«kı!lendım>e tekntkierı b. Dekormyon lekmkien / Fmnlono c Un Bknıkkv / brno / vıdeo deueğı (her den dunyo »eramıkçılerrnın alötye çatıvncion v« ıjlerınden ömokler] 0 I an works Mualhm Naa Cd No 63 Orokoy itVfa 236685? »Temel Sanat Eğiümi •Resim Teknikleri Derslerimiz EKİM'de Başlıyor... GALERİ ve SERGİ Peter Shafler KARANLIKTA KOMEDİ Turkçosl: Yıldız Serpen, Yöneten: Lavvrence Tlll 26-31 Etam arası AZİZ NESIN SAHNESI (0 212 245 25 90) Hafta içi: 20.00 Cumartesi 15.00-20.00 Pazar 15.00 Federico Garcia Lorca KANLI DÜĞÜN* TürKçesı. Rosa Hakmen, Yöneten: Mahlr Günşıray 12-13 EKIm Saylrclll Genel Prova 14-24 Eklm arası (Pazar harlç) 26-28 Ekım arası Yayla Sanat Meriuuı .Maltepe Sahıl Yotu. Martape •PrSmtyer George Tabori BİR CASUSA AĞIT Türkçesl: özdemir Nutku, Yönoten: CQneyt Çalıskur 26-31 Bwn arası AKM BÜYÜK SALON (0 212 245 25 90) Edmond Rostand CYRANO DE BERGERAC Turkçesı Sabrl Esat Slyavuşgil Yöneten: l»ıl Kasapoğlu 17-21 Ekım, saat.15 00 MVtlllam Shakespare MACBETH* Yöneton: Robert Sturua 24 Ekım. saat 15 00 va 21 00 * Rustaveli Devlet Tiyatrosu yapımı İstıklal Cd. Elhamra Pasajı Kat: 2 Beyoğlu - Istanbul Tel: (0212) 245 15 08 Tel/Fax.(0212)24419 83 ilanlannız için: 0212.293 89 78 dolu düşün b°§ knYöneten' Komedi 2 Bölüm Ferhan Şensoy Çevırenler. Haluk Bilginer, Ferhan Şensoy Dekor: Ferhan Şensoy Kostüm: Sevim Çavdar Müzik: Selım Atakan Zuhal Olcay Haluk Bilginer Güven Kıraç Melek Baykal Sermiyan Midyat Kadıköy Halk Eğrtim Merkezi 6-17 Ekim 1999 Çarşamba 15.00 (indirimli günj Perşembe-Cuma: 20.30 Cumartesi: 15.00-20.30 Pazar: 15 00 Bilet sattş yerleri: Gişe Tel (0-216) 330 10 27 Vakkorama Suadiye, Vakkorama Taksim 16 yaşından küçuklenn gırvesı sakıncah otabılır Olmayabılır de . Bu de kararsız kakjık Çünkü, onlar her şeyı bızden daha ıy\ bılıyorlar EFES Pilsen inkuituıvesanatakatküanartaıaksürecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog