Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

CUMHURİYET 28EYLÜL1999SALI HABERLER lana geldiği Yüksel, Ceylan ve Aydın inşaatın yaptığı binalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti pierine öliime sebebiyetten davaenler hakkında bugiine imamasınm nedeninın amaktan kaynaklandı- ahibinin de geçmiş yıl- deniyle ceza davasını, ışaatın ortaklan ile tek- hakkında açtıklannı kişinin yaşamını yitir- itelerin sahıplerinin si- ıkın ilişkı içinde olma- or. Aydınkent sitesinin tydın eski DYP mıllet- ışaat'ın sahibi Gûn Sa- ylankent'in sahibi Ağa ıP'h. endisleri Odası Yalova nan Öngü. Yalova'daki konut yerlerinin rant tandığını açıkladı. Ön- zenlediği basın toplan- a ve Sosyal Güvenlik »kuyan'ın. deprem ön- cesındekı rant hesaplannın şımdi de de- vam ettiğini savundu. Hannan Öngü, Yalovalılara gelişmelerle ilgili bilgi ve- rilmediğini, "Ben yapüm oldu" mantı- ğının ve acımasızlığmın sürdüğünü bil- dirdi.Değirmendereli depremzedeler Dep-Der adında bır dernek kurarak ça- lışmalarına başladılar. Dep-Der'ın ku- ruluş amacmın depremden zarar gören insanlar arasında yardımlaşma ve daya- nışmayı sağlamak. ıhtiyaçlan gidermek olduğu açıklandı. Bu arada Yalova Dep-Der de örgütlenme çalışmalannı tamamladı. Gölcük'te eylem Gölcük'e bağlı Halıdere'de faaliyet gösteren MGV Aşevi, Içişleri Bakanlı- ğı'nm talimatı doğrultusunda, Gölcük Kaymakamlığı'nca kapatıldı. Bunun üzerine, olayı protesto eden 70-80 ki- şilik bir grup, aşevi civannda sloganlar atarak E-130 karayoluna yürümek iste- di. Yürüyüşe ızın vermeyen güvenlik güçlerine direnen 8"i kadın. 2~ı kişi gö- zaltına alındı. Eylemciler, Gölcük Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadelerinin ahnmasının ardından serbest bırakıldı. Merkez üssü Kocaeli olan 5.8 bü- yüklüğündeki artçı depremin ardından eğitime ara verilen yerîerden Bolu mer- kez ve üçelennde eğıtıme dün yenıden başlandı. Marmara Bölgesi'ndeki dep- remden en fazla etkilenen ilçelerden Gölyaka ve Düzce'de öğrencilerin ya- nsının okula gelmediğı görülürken öğ- retmenlerbahçede vaptıklan ilk derste artçı depremleri anlattılar. Başbakanlık Kriz Yönetim Merke- zi'nden dün yapılan açıklamada. top- lam iç yardımlann 58 tnlyon 675 mil- yar liraya ulaştığı belirtıldi. 2 bin 475 binada enkaz kaldırma çalışmalarının tamamlandığı kaydedilen açıklamada, ölü sayısının 15 bin 795. yaralı sayısı- nın da 43 bin 873 olduğu bildirildi. Marmara Bölgesi'ndeki artcı sarsmtılar İstanbul HaberServisi-Kandilli Rasatha- nesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden verilen bilgiye göre önceki gün saat 17.03 '- ten dün saat07.41'e dektoplam 15 sarsıntı meydana geldi. Merkez üssü Kocaeli olan 7.4 büyüklü- ğündeki depremin ardından, Marmara Böl- gesi'nde artçı sarsmtılar sürüyor. Önceki gün Erzincan ve Manisa'da, dün de Izmir, Kütahya ve Manisa'da depremler meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasat- hanesi ve Deprem Araştırma Enstitü- sü'nden verilen bilgiye göre söz konusu depremlerin gerçekleştiği saat, büyüklük ve merkez üsleri şöyle: Tarih 26.09.99 11 " o (1 27.09.99 I ! (1 27.09.99 (1 i l o ( I Saat 17.03 17.13 22.18 22.59 23.15 00.05 00.31 02.44 04.30 05.30 05.36 06.37 06.45 07.02 07.41 Büyüklük 2.7 2.8 3.4 2.6 2.9 3.0 2.7 3.3 2.9 2.9 2.8 2.6 3.0 3.5 2.9 Merkez üssü Gemlik-Bursa Orhangazi-Bursa Erzincan Çınarcık-Yalova Akhisar-Manisa Soma-Manisa Emet-Kütahya Göfcük-lzmit Kınık-lzmir Dikili-lzmir Çınarak-Yalova Izmit Dikili-lzmir Dikili-lzmir Izmit ZAFER TEMOÇİN . / * KSP6RM Deprem bölgesine yardunlar sürüyor İstanbul Haber Servisi - Marmara Bölge- si'ni sarsan deprem felaketimn ardından baş- latılan yardım çalışmalan ve etkinlikJer sürü- yor. lsraıl Sa\ unma Bakanlığı'nın depremze- deler içüı gönderdiğı yaklaşık 600 adet yük- lükten (kontevner) eve dönüştüriilmüş ban- nak, Adapazan'nda kurulacak olan "tsrail Köyü*ne ulaştınldı. 238 evden oluşacak kö- yün 25 Ekim 1999 tarihinde iskâna açılacağı belirtıldi. Toplum Sağlığı Vakfi (TOS AV) ile Gölcük Gözlementepe'de kurulan çadırkentteki genç- ler tarafından hazırlanan bir gösteri sunuldu. TOSAV Başkanı Dr. AB Tezd Erol, gençlerle bazen çaresizlığin ezikliğini. bazen de birlik- te çalışarak zor koşulların üstesınden gelebil- menin coşkusunu yaşadıklannı belirtti. Göz- lementepe Çadırkentı'nde toplam 560 çadır- da yaklaşık 5 bin depremzede kalıyor. Bahçelievler Beledıye Başkanı Saffet Bu- lut 1999 yılı içindeki burs sisteminı Bahçe- lievler'de depremzede ögrenciler içın düşün- düklerini açıkladı. Bahçelievler Eğitım Vak- fi'nın geçen yıl 300 öğrenciye burs verdığinı arumsatan Bulut; ailesı ve yakınlan deprem bölgelennde zarar görenlere. belgeleri karşı- lığı burs verilecegüıi belirtti. Otel Lokânta"feence Yerleri îşçfleri Sen- dikası Genel Merfcezi"nın depremzedeleriçin hazırladığı yardım da Izmit'e ulaştı. tzmit Sa- raybahçe Belediyesi'nin önünde DİSK Ge- nel-tş üyesi mağdur depremzedelere, Genel Başkan EnverOktenTin de katılımıyla çadır ve erzak dağıtımı yapıldı. TÜBÎTAK'ın her ayın 15'inde yayımladığj Bilim Çocuk dergi- sınin bu aykj sayısında "Depreme karşı pla- nımzı vapm!" çağnsına yer verildi. Halkevlen Genel Yönetim Kurulu üyesi Samut Karabuhıt tarafından yapılan yazılı açıklamada. "Yıtanülar İçindeYeniBirHaya- ü YeşertefinT adlı dayanışma etkınliğınden elde edilecek gelirin "denedenemeyeceği" ge- rekçesiyle İstanbul Valılıği tarafından yasak- landığı belirtılerek, etkinliğı ücretsiz olarak gerçekleşhrmek için yapılan ikinci başvuru- ya da valiliğın izin vermediği kaydedildi. Bel- çika'nın başkenti Brüksel'in Anderlecht Be- lediyesı, '"ceşiffiAvrupaprognunlançerçev*' sinde geçmişte yakın iiişkiler kurdugu" Yalo- va Belediyesı'ne özel yardım kampanyası başlattı. Anderlecht Belediye Başkan Yardım- cısı Jean-Jacques Boeipaepe yardım için özel bir hesap numarası açtıklanru, belediye mec- lisinın bu hesaba 1 milyon frank (yaldaşık 12 milyar TL) bağışta bulunarak katkı sağladı- ğını bildirdi. Türk Dişhekimlen Birligj Merkez Yönetim Kurulu'nca yapılan açıklamada da dişhekim- liğı hizmetine çok yoğun talep olduğunun tes- pit edildiği belirtilerek "Bu nedenle göaüflü difhikinıi mesiektaşlanmıza ihth-aç ortayagk- mıştır. Günü birlik vcya birkaç güniük fiftrev ahnak iste>vn gönüllü mesiektaşlanmızın ad- len aramalannı bekliwruz" denıldı. Merkez yönetim kurulu bılgi için Türk Dişhekimleri Birliğı 0312 435 93 94, İstanbul Dişhekimle- ri Odası 'nın da 0212 296 21 05-06 telefon nu- maralannı verdi. ımez ve Aydın deprem sonrası çalışmalarla ilgili bilgi verdi IRMIK / AYDIN ENGİN aengln@doruk.net.tr. l konuÜann sahipleri beMendİ' jstikrarsız Bir Hükümet İstiyorum ürosu) - Devlet Ba- adastro Genel Mü- ar sonucu kullanı- laksahiplerininbe- , bundan sonra ya- rlenen 15 bin 401 :recede hasarlı bi- ızerine kurgulana- esinde 115binça- ıdırlık ve Iskân Ba- nistısmaredildiği- ;onutlann yen içın )elirterek, "Yörede ınlığıdır'' dedi. uayip Üşenmez ile Koray Aydın, düzen- ı deprem sonrası ya- >ilgi verdi. Üşenmez. çalışmalar sonucunda 88 bin 190 konut hak sa- hibinin isim isim belirlendiğini kaydederek, bun- dan sonra yapılacak kalıcı konutlann da bu sayı üzennde oturtulacak kurgu ve tespitlerle değer- lendirileceğinı söyledi. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nün bundan sonra da üzerine düşen görevi yerine getireceğini, haritalar üzerinde bı- re bir aplikasyon (eldeki haritaya göre arazi üze- rinde bir parseli kazıklarla belirtme) yapılmaya çalışıldığını belirterek. "Hiçaskıy-alüzumkalma- dan afet bölgesinde afet kadastrosu uygulana- cak" dedi. Özürlüler Idaresi'nin de kendı bakanlığına bağlı olduğunu anımsatan Üşenmez, bölgedekı özürlülerin depremden sonra sıkıntı yaşadıklan- nı kaydetti. Üşenmez, Tapu Kadastro'nun bölge- deki sosyal tesislerinin özürlülerin kullanımına açıldığını bildirdi. Üşenmez, deprem bölgesin- deki oturulamayacak derecede hasarlı olan bına- lann kayıtlannı Bayuıdırlık ve tskân Bakanı Ko- ray Aydın'a iletti. Tapu K.adastro Genel Müdür- lüğü'nün illere göre tespıtleri şöyle: Bolu: Oturulamayacak derecede hasarlı veya yı- kık bına sayısı 855, hak sahibi 3 bin 332 kişi. Bursa: Oturulamayacak derecede hasarlı veya yıkık bına sayısı 1, hak sahibi 19 kişi. Eskişehjr: Oturulamayacak derecede hasarlı ve- ya yıkık bina sayısı 7, hak sahibi 113 kişi. Kocaeli: Oturulamayacak derecede hasarlı veya yıkık bina sayısı 5 bin 301. hak sahibi 35 bin 416 kişi. İstanbul: Oturulamayacak derecede hasarlı veya yıkık bına sayısı 1264. hak sahibi 9 bin 936 kişi. Sakarya: Oturulamayacak derecede hasarlı veya yıkık bina sayısı 6 bin 563, hak sahibi 25 bin 591 kişi. IL BAŞKANI DEPREM ARAŞTIRMA KOMİSYONU'NA İFADE VERDİ Demîr TBMM'de kendini savundu Bürosu) - Mar- leştirilerehedef ; KemalDemir. ma Komisyo- n bazı eksiklik- k"Ancakbuöl- " dedi. Demir, rşdıkbekleme- lerinin Kızılay tarafından karşılandığını. yolluk bile almadığını söyledi. Komisyona bilgi veren diğer bazı kuru- luşların temsilcileri de özetle şu açıklama- lan yaptı: Kadir Sever (Türk Müteahhitler Birliği Başkanı): Türk müteahhitlerin yurtdışında- ki uluslararası prestiji çok zarar gördü. Bü- v A Y I N L A R I ÇAĞININ TAHIĞI ÜÇ YAZAR 2 BASI KUBİIAYOLAYIVETARİKAT KAMPLARI 4 BASI 9"0 OOOTL SAHCILIYIILAR KUŞAT1LMIŞ SOKAKLAR 4 BASI eoooooiı. KUZy POSTUMOA KÜRT 1AMBAKSAHADABULAŞTIKAH 2. BASI 1 100 OOC 1 BİN BARONUNUH KAZIARI 2. BASI 12O000OU ASIK KAOIHLAR SOKAĞI 2. BASI I •OOOOCTL ŞERİAT PA1ARI 1 100 000 TL /£ SEVDAMIH 500COO-L TURKİYE"2 003 OOC' " L Cumhuriyet Kıtap Kulubu Çağ Pazarlama, No-39M1(34334)Ca9ak>ğlu-lstapbul Te. <£n kuze- Kızılay Genel Başkanı Kemal Demir, depremden sonra yapılan eleştirileri hak etmediğini söyledi. (Fotograf: AA) Siz de istikraıiı bir hükümetten yana mısınız? Ben değilim de... Kendimi bildim bileli bu ülkede istikrar- lı bir hükümetin yararlan, gerekliği, hatta zorunluğu üstüne yaveler dinledim. Ekonomı dibe mi yuvarlandı? Reçete hazır: İstikraıiı bir hükümet! Siyaset çıkmaz sokaklarda yolunu mu şaşırdı? Çaresi: İstikraıiı bir hükümet! Toplumsal gerginlıkter tırmanmaya mı başladı? Kolayı var İstikraıiı birhükümet! 12 Mart, 12 Eylül askeri darbelerinin ilk bildirilerine bakın; gerekçeler arasında "istikraıiı bir hükümete ihtiyaç bulundu- ğu" mutlaka vurgulanmaktadır. Nedir istikrar dedikleri şu sihirli çare? Istikrar malum, Arapça birterim. Karar- lı, değişmeyen, eskiden nasılsa öyle ka- labilen. çizgisini yalpalamadan, büyük i- niş çıkışlara uğramadan sürdüren de- mek. Hükümetlersöz konusu ise, pariamen- toda istediği yasalan kolayca çıkarabile- cek bir çoğunluğa yaslanan, bir seçim dönemi boyunca icraat programını çe- kinmeden uygulayabilecek bir siyasal ik- tidar demek. Koalisyon hükümetleri sözkonusu ise gene güçlü bir parlamento çoğunluğuna sırtını dayamış, aralannda ciddi bir prog- ramatikfark bulunmayan, ideolojikçizgi- leri "özdeş" degilse bile "kardeş" sayıla- bilecek iki ya da daha çok partinin ortak- lığıyla kurulmuş hükümetler kastedilir. Bu ölçütlere vurulduğunda şu anda ül- kemizde bal gibi "istikraıiı bir hükümet" var. Pariamentoda çoğunluksa çoğunluk. ideolojik çizgiler arasında "kardeşlik"se, milliyetçilik temelinde bal gibi bir kardeş- lik. Nrtekim özellikle iç ve dış iş çevreleri, sık sık hükümetin bu özelliğine gönder- me yapıyor, bu özelliğine değer biçiyor- lar. Yani... Başımızda istikrarlı bir hükümet var. Galiba sorun da tam bu noktada baş- lıyor. Malum, istikrar "kararlı, düzenli, değiş- meyen, herzamanki gibi, daha önce na- sılsa öyle sürüp giden" demek. Nitekim bütün göstergeler bu "istikran" sergile- mekte: Alın cezaevlerini... Hükümet ve hükü- metler açısından bakıldığında cezaevie- ri birer istikrar anıtı. Devletin gücünün as- gariye indiği ve indirildiği, mafya reisleri- nin egemenliğine terkedilmiş, mafya re- isleri arasındaki iktidar kavgasına seyirci kalınması yeğlenmiş ve bu durum, istik- rarla korunmuş, sürdürülmüş, sürdürül- mekteve bir "istikraranıtı" olaraktaçlan- makta. Son haftalann "cezaevi bilanço- su" ise bu hükümetin istikrar kanıtı. Alın depremin "hemen've "epey'son- rasını. 17 Ağustos'tan bu satırlann yazıl- dığı ana kadar kırk iki gün geçti. Kırk iki "çok istikrarlı" gün. Ta ilk günkü gibi yardımlar gene kapa- nın elinde kalıyor... Valiler, Kızılay ve öte- ki kamu kuruluşlannın hemen hepsi dep- remin yaralannı sarma, depremzedelerin sorunlannı çözme değil, Ankara'ya "so- runları çözmüş gibi görünme" çabasın- dalar.. Imaraffı adı altındacinayet işleyen siyaset esnafından rant hirsızı belediye yönetimlerine, yoldan çıkmış teknik de- netim görevlilerine, hırsız müteahhitlere kadar bir dizi "ağır sorumlu" gene efleri- ni kollannı sallayarak dolanmakta, daha- sı deprem rantından pay kapmak için gözlerimizin önünde birbirleriyİe rtişip ka- kışmakta... İnsanlar "çad/rrtenf"adıtakıl- mış "çad/r/condc/"larda ürkek ve endişe- li gözlerle yaklaşan kışı beklemekte... Depremin ilk günü başlayan "prefabrike ev mi yapalım, kutup çadırlan mı alalım, kalıcı evleri mi tercih edelim" tartışması bugün de olanca canlılığıyla sürüyor... Bütün bunlar istikrar degilse, istikrar nedir? Ülkenin dilediğiniz sorununu ele alın. Salt kangren olmuş, ancak kesilip atıla- rak çözülebilecek sorunlardan değil, ba- sit yasal düzenlemelerie çözüme ulaştı- nlabilecek sorunlardan herhangi birini ya da tümünü seçin. Bütün sorunlann, cid- di bir pariamenter çoğunluğa sırtını da- yamış bu güçlü, kendi içinde uyumlu hü- kümet tarafından büyük bir istikrarla ay- nen korunduğunu göreceksiniz. Cezaevleri, YÖK, üniversiteler, IMF, Kıbns, adalet aygıtının felç olmuşluğu, mafya çetelerinin at oynatacak geniş alanlara sahip oluşu, Susurluk, susuz- luk... Her şey, ama her şey bu hüküme- tin işbaşına geldiği gün gibi sürüp git- mekte. Öyleyse artık, yıllardır savunulagelen istikrarlı hükümet arayışlannı sorgulamak gerekmiyor mu ? Bu ülkede var olan "istikrar"\r\ kesin ve köklü bir sarsıntıya uğraması, istikrann çok ciddi ve boyutlu bir bozulmaya uğ- ramasından başka çıkar yolumuz var mı? Ben açıkça istikrarve istikrarlı hükümet istemediğimi ilan ediyorum. Siz de bu konudaki yargınızı bir gözden geçirseniz lyi olacak gibi geliyor bana... Gene de siz bilirsiniz!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog