Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

28 EYLÜL1999 SALI CUMHURİYET HABERLER Haznedaroğlu topnağa veriliyop • ADANA (Cumhuriyet Güney İUeri Bürosu) - Emekli Tabip Yarbay, KBB uzmanı. Dr. Refet Haznedaroğlu bugün toprağa veriliyor. Geçen cumartesi günü geçirdiği rahatsızlık sonucu 73 yaşında yaşama gözlerini yuman Op. Dr. Refet Haznedaroğlu bugün 11.00 'de Adana Demirspor Kulübü önünden alınarak yapılacak asken törenden sonra Kabasakal Mezariığı'nda toprağa verilecek. 'Turizmde güçlüklep aşılacak' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. "Dünya Turizm Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda Türİciye'nin turizm sektöründe karşılaştığı güçlüklen mutlaka aşacağinı belirterek "Bu bakımdan sektörde yakaladığımız gelışme ivmesinin kaybedilmemesi için, karşılaşılan somnlar bütûncül bir yaklaşımJa ele alınmalı ve önceliklerimiz yeniden saptanmalıdır" dedi. Milli Göraş davası sürüyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Anayasa Mahkemesi'nce kapatılan RP'Ii Ahmet Tekdal. Şevki Yılmaz. Hasan Hüseyın Ceyian ve tbrahim Halil Çelik'in şeriat devleti kurmaya yönelik girişimleri nedeniyle açılan dava sürüyor. ABD vatandaşı oiduğu gerekçesiyle hakkında fezleke düzenlenen FP'li Merve Kavakçı'nın yurtdışında yaptığı konuşmalar da bu dosyaya konuldu. Durmuş'a atama tepkisi • AIVKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk Tabıpler Birliği ve Uzmanlık DernekJeri Koordinasyon Kurulu, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un, şef ve şef atamalarını kendisine bağlamasına tepki gösterdi. Yapılan ortak açıklamada, "Şef-şef yardımcılıgj kadrolanna atama yapılmasının karşısında olduğumuz bildinliyor. Bu haksız uyguJamanın bir an önce durdurulmasını ve yapılan atamalann gen alınmasını talep ediyoruz" denildi. Bunsa'da veliterin isyanı • BURSA(AA)- Bursa'daki Setbaşı tlköğretim Okulu'nda kaydı bulunan 131 öğrencinin "semt dışından geldikleri" gerekçesiyle kayıtlan silindi. Müdür Yardımcısı Mehmet Acar. " 10l'i okula yeni baslayan, 30'u da nakil olan yeni İcayıtlar için yapılan soruşturmada, öğrencilerin gösterdiği adreslerde çeüşkiler meydana gelmiş ve öğrencilerin kayitlan "kayıt kabul şartlannın yerine getirilememesi' nedeniyle iptal edilmiştir. Bu öğrencilerimizin kendi oturduklan semtlerde okullara kayıt yaptırmalan gerekmektedir" dedi. Oğrenci velileri, çocuklanmn kaydı sırasında kendilerinden 200-300 milyon lira gibi paralar alındığını belirterek "Paranuzı bile vermek istemiyorlar" dediler. Müteahhitlene suç duyurusu L(AA)-Adana'da depremde evleri zarar gören ve "Kendi Evini Kendin Yap" yöntemiyle yeni evlerine kavuşturulmalan amaçlanan depremzedeler. müteahhitler tarafından dolandırıldıklannı iddia ederek savcılıga suç duyurusunda bulundular. Şikâyetçi depremzedeler. evlerini yaptırmak için anlaştıklan "Bir Ceyian Inşaat, Sanayi ve Ticaret AŞ" yetkilileri Ali Avazoğlu ve Halil Ceylan'a, 29 Nisan 1999 tarihjnde ilk dilim kredi olan yaklaşık 64 milyar lirayı verdiklerini, ancak aradan 5 ay geçmesine rağmen sadece evlerin temel çukurunun kazıldığını bildirdiler. Gazetelerin yeni hilesi: Gazete, tencerenin promosyonu oldu Star'a 115 milyar ceza BAMJ SALMAN ANKARA-Gazeteler, Ankara 8. As- liye Ticaret Mahkemesi'nin, dağıtım şirketleri aracılığıyla yapılan promos- yon kampanyalannın "yasaya karşı hi- le" ıçerdığını saptayarak durdurulması karan vermesinin ardından, "bir ürü- niin taksidi satışı yapılarak bu örûnûn yanında gazetelerin 'promosyon' olarak dağıtılmasrna dayanan yeni bir hileye başvurdular. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın bu kampanyalara karşı gazetelere uyan ya- zısı gönderdiği, aynca yasal durumun incelenmesini istediği, ancak inceleme- lerinin henüz başlamadığı belirtildi. 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin ka- rannın Sabah ve Milliyet gazeteleri le- hine Yargıtay tarafindan bozulduğu, bu- nun üzerine bakanlığın karar düzeltme isteminde bulunduğu öğrenildi. 57. hü- kümet döneminde, gazetelerin yeni hi- lesinden önce eski duruma göre pro- mosyon yapan Uzanlar'a ait Star gaze- tesine 115 milyar lirapara cezası uygu- landıgı öğrenildi. Gazeteler. Promosyon Yasası'na kar- şı hileli uygulamalannı sürdürüyorlar. Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesı, 20 Kasım 1998 tarihinde oybirliğiyle verdiği kararla Sanayi ve Ticaret Ba- TCC Yonetim Kurulu • Gazetelerin yeni promosyon hilesine karşı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uyan yazısı gönderdi. Cumhuriyet'i yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı AŞ'nin Rekabet Kurulu'na yaptığı başvumnun da kurul gündeminde değerlendirilmesi bekleniyor. kanlığı'nın Hürriyet. Milliyet. Sabah gazeteleri hakkında "kanuna karşı hile mahiyetindekiişlemJerine" karşı başvu- rusunu kabul ederek promosyon kam- panyalannın durdurulmasına hükmet- mişti. Karar dfizetone istemi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın siya- si nedenlerle 4226 sayılı Promosyon Ya- sası'nda kendisine tanınan yetkıleri kul- lanmadığı belirtilirken; bakanlık huku- ki sürecin devam ettiği gerekçesine sı- ğınıyordu. Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkeme- si'nin karanna karşı mahkemelerin yap- tığı itiraz sonucunda Yargıtay "ın Sabah ve Milliyet gazeteleri için mahkeme ka- rannı bozduğu, Hürriyet gazetesi için onadığı kaydedildi. Bunun üzerine Sanayi ve Ticaret Ba- kanlığı ile Hürriyet gazetesi aleyhleri- ne olan karar için ayn ayrı Yargıtay'a "karar düzeltme" isteminde bulundu- lar. Gazetelerin Ankara 8. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin karannm ardından 1998 yılı başmdan itibaren promosyon kampanyalannda yürüttüğü hileli uy- gulama şöyle: "FarkJı ürün sahibi firmalar taksitle ürün satıyorlar. Bu üriinün yaıunda ga- zeteler promosyon olarak veriliyor. Tak- sitli ürünü almak için taksitli ürün ser- tifikası alanlara gazeteler promosyon olarak dağıtılıyor. Ancak gazetelerde günlük taksh biriktirme formu yayımla- nıyor." Bakanlığın bu hileli uygulamaya kar- şı gazetelere uyan yazısı gönderdiği öğ- renildi. Yasaya karşı hileli uygulamaya- pıldığını düşünen bakanlık, özeilikle gazetelerde yayımlanan abone formunu dikkate alarak konunun incelenmesini istıyor. Star açıkça yaptı Bu arada 57. hükümet döneminde. Uzanlar'a ait olan Star gazetesine. diğer gazeteler gibi ikincı hileye başvurma- dan açıkça gazetede yer alan ılanlarla sürdürdüğü promosyon kampanyasıyla yasa hükümlerini ihlal etmesi nedeniy- le 115 milyar lira para cezası uygulan- dığı öğrenildi. Bu cezanm kültûrel ürün dışında cep telefonu promosyonu nede- niyle verildiği belirtilirken, Star gazete- si de bu cezanm ardından diğer gazete- lerin de uygulamaya başladığı ''gazete- leripromosyon" haline getiren ikinci hi- leye başvurdu. Cumhuriyet'in başvurusu Promosyon gibi basın sektöründe re- kabeti engelleyici bir unsur olarak gö- rülen maliyetin altında satışlar nedeniy- le, Cumhuriyet'i yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı AŞ'nin Rekabet Kuru- lu'na yaptığı başvurunun da kurul gün- deminde değerlendirilmesi bekleniyor. Kurul başkanlığının yapacağı ön hazır- lığın yetiştirilmesi durumunda bugünkü Rekabet Kurulu toplantısında başvuru görüşülebilecek. Kurul başkanlığının nazırlığı tamam- layamaması durumunda inceleme gele- cek haftaya kalacak. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, maliyetin altında satışlarla yapılan rekabeti engelleyici durumun Rekabetin Korunması Hakkında Ya- sa'nın 6. maddesinde düzenlenen "Hâ- kim Durumun Kötüye Kullanılması" hükmû çerçevesinde değerlendirilebi- leceğini, Rekabet Kurulu'nun geçici tebdir karan alabileceğini ve idari para cezası verilebileceğıni bildirdi. Gazetelerin fiyat indirmesi haksız rekabet Istanbul Haber Servisi - Türkiye Gazetecüer Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu, gazetelerdeki damping uygulamasının haksız rekabete yol açtığıru behrtti. TGC, dampingin giderek demokrasinin vazgeçilmez önkoşulu olan çoksesli, bağımsız basının varlığı için tehlike yarartığına dikkat çekti. TGC Yönetim Kurulu'nca yapılan yazılı açıklamada, bazı gazetelerin başlattığı flyat indirimi kampanyasmın ulaştığı boyutlar ve Rekabet Kurulu'na gazetemizin yaptığı başvuru üzerine TGC Yönetim Kurulu'nun konuyu görüştüğü belirtildi. Açıklamada şöyle denildi: "Gazete fiyatfaın belirlenirken geniş halk Idtksinin ahm gücü göz önünde tutulmadan, maliyeti yükselten yapay unsurlara başvurulması yüksekflyatsonueunu doğurabilir. Nitekim, tanıtun araa ve küJtür hizmeti olmaktan çıkıp. satış amacı haline dönüşen promosyon çılguıhğuun vardığı bo> utlar sonucunda yüksek fiyatlı ikinci ve üçüncü gazeteterte karsılasılmıştır. Buna rağmen, yaşanan nkanmaya karşıuk bu kez, zaranna satış pahasına fiyat indirimine giden gazeteler olmuştur. Gazetelerde damping uygulaması. haksız rekabeti beraberinde getiriyor. Zaranna sanşı karşıla>-acak ekonomik gücün kaynağı, basının bağunsızuğı ve kamu hizmeti işlevi üzerinde kuşku yaratmayacak biçimde saydam ounahdn*.'" Büyük fiyat indirimleri karşısında, söz konusu gazetelerin bugüne dek fahiş fiyatla satümış oiduğu kuşkusunun kamuoyunda uyanabileceği de belirtilerek TGC'nin açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "Buıüann basına güveni zedelemesi de olasıdır. Aynca önemH bir nokta, dampingin giderek bazı gazetelerin yaşamını tehdit eder duruma gelmesi ve böylece demokrasinin vazgeçilmez önkoşulu olan çoksesli, bağımsız basının varlığı için tehlike \aratmasıdır. Bir başka önemli tehlike de basında işten çıkarmalann genişlemesidir. Meslek kurallan ve geleneği dışında sadece tasarruf amacıyla faturamn öncelikle basın çaüşanlarma çıkanlması yanhş bir uygulamadır. Bu husus, giderek gazeteciliğin geri plana m'lmesi sonueunu doğurabilir.'" Açıklamada aynca, damping sorununun Rekabet Kurulu'na yansımış olmasının sakıncalı gidişten dönülmesi yolunda bir umut verdiği belirtilerek basın kuruluşlannın kendiliklerinden soruna bir çözüm bulmalannın mümkün oiduğu kaydedildi. ÇÎZMEDEN YUKARI MUSAKART Çamlıca, Rekabet Kurulu'nun sonuca ulaşabileceğini söyledi 4 Doğrudan soruşturma açılabilir' Istanbul Haber Servisi - Rekabet Hukukunda Iktisadi Araştırmalar Uzmanı Bülent Çamlıca. Cumhun- yet gazetesinin başvurusunun çok önemli olduğunu belirterek Rekabet Kurulu'nun ön araştırma yapmadan. doğrudan soruşturma açabileceğini söyledi. Rekabet Kurulu'nun, "Müş- terekfiyatbelirleme ve gazete dağıü- mı" konusunda Doğan ve Bılgin gruplan ile ilgili soruşturma olduğu- nu kaydeden Çamlıca, kurulun bura- daki bilgilerden yararlanarak Cum- huriyet'in baş\'urusunu hızla sonuca ulaştırabileceğini bildirdi. Çamlıca, "Rekabet Kurulu'nda güncel bügi var. KuruL şikâ\et nedenini veterli gö- riip ilk incelemedeki sonuçlara daya- narak ön araşhrma vapmadan, doğ- rudan soruşturma acaDİnr" diye ko- nuştu. Çamlıca, medya hukulcunun gözden geçirilmesi gerektığini ve Cumhuriyet gazetesinin hakkıru ara- yan rutumunun takdir edılecek bir davranış olduğunu kaydetti. Öte yandan Eşantiyon, Promos- yon ve Tanıtım Ürünleri tmalatçılan Derneği Başkan Yardımcısı Sedat Cengiz. gazetelerin promosyon ürün- leri vermesine kesinlikle karşı olduk- lannı \xirgulayarak, bu konuyu her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti. Avrupa basmında bu türuygulamala- nn söz konusu olmadığını vurgula- yan Cengiz, yı1lık abone olan okuyu- culara teşekİcür etmek amacıyla ku- ponsuz küçük hediyeler verildiğini belirtti. Cengiz, "Bir gazete,HongKong'da 6 dolara satılan porselen talomı, 'Av- rupa'da fiyatı 33 milyon lira olan ta- kımı bedavaya veriyoruz' diyerek verdi. Gazetelerin verdiği bu tür mal- lan alanlar farkmda ounadan daha pahahya alıyoriar" diye konuştu. İLTUN, ÇALIŞMALARIN SÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDÎ PKK: Uygıın yer arıyoruz DlYARBAKlR (Cumhuriyet Bürosu) - PKK Başkanlık Konseyı üyesi Rıza Altun, AbduDah Öcalan'ın çağnsından sonra teslım olmalarla ilgili çalışmalann aralıksız sürdügünü belirterek Tüıidye'ye gidecek olan arkadaşiar için uygıın bir yer anyoruz* dedi. Avrupa'da 1995 yılında kurulan Kürt Parlamentosu kendisini feshederek "Kürdistan Uhısal Kongresi'*ne katılma karan aldı. PKK'nin silahlı kanadı "Ala Rızgarha Gelen Kunhstan" (ARGK) 15 yıllık terör ortamında örgütün 6 bin 679 kayıp verdiğıni, 42 bin 563 güvenlik görevlisinin öldürüldüğünü öne sürdü. PKK Başkanlık Konseyi üyesi Rıza Altun dün telefon bağlantısıyla katıldığı örgütün yayın organı MEDYA TV'de, teslim olmalarla ilgili çahşmalann aralıksız sürdürüldüğünü söyledi. PKK'lilerin geri çekilme işleminin devam ettiğini, ancak süren operasyonlar nedeniyle zaman zaman sıkıntı yasadıklanru belirten Altun, "Türkiye'ye gidecek olan arkadaşiar için uygun bir yer anyoruz. Bu yeri tespit etüğimiz zaman teslim ounalar gerçekleşeeek'' dedi. Rıza Altun, bazı çevrelerin PKK'yi teslimiyetle suçladığını belirterek -Başkan Öcalan'ın çağnianndan sonra başla^'an banş sürecine katkıda bulunuyoruz. Bu süreci de sonuna kadar destekleyeceğizr diye konuştu. Bu arada dün Brüksel'de gerçekleşen bir toplantıda, 1995 yılında Avrupa'da kurulan ve başkanlığını Yaşar Kaya'nın yaptığı Kürt Parlamentosu'nun kendisini fesih karan aldığı belirtildi. Parlamentonun "Kürdistan Uhısal KongresTne katılacağı açıklandı. PKK'nin silahlı kanadı ARGK, DEM Ajansı'na yaptığı açıklamada. 1984 yılından bu yılın başına kadar geçen süre içinde baskın, sabotaj, saldın, pusu, çatışma, mayınlama, suikast gibi toplam 18 bin 274 eylem gerçekleştirildiğini bildirdi. VUKATLARIARACILIĞIYLA AÇIKL4MA YAPTI Ocalan: Halk banş istiyor DrYARBAKIR (ANKA) - Abdullah Ocalan, "gecimlerini ranta bağlanuş n lann dışında Türk halkının büyük çoğunluğunun da banş istediğini belirterek, "Hatta bizzat ordu ve devletin birçok kurum ve kuruhışunda banş yannlannın olduğunu söylemek mümkündür" dedi. Imralı Adası'nda tutuklu bulunan PKK lideri Abdullah Öcalan, avııkatlan aracılığıyla yaptığı açıklamada, Kürt ve Türk halklan arasındakı bir savaşın sadece "geçünlerini ranta bağlamışT> lann işine geleceğini belirtti. fki halkın da banş istediğini ve PKK'nin de bu doğrultuda 1990 yılından itibaren her zaman için olası bir siyasi çözüm yoluna kendini hazırladjğını ifade eden Öcalan, "Türk halkının da bir banş beklentisi içinde oiduğu görülmektedir. Hatta bizzat ordu ve devletin birçok kurum ve kuruluşunda banş yanhlanmn olduğunu söylemek mümkündür. Ancak savaş yanlılan da bulunuyor. Bunlar bütün yaşamlarını savBStan elde ertikleri ranta bağlamışlardır. tşte savaşın bitmesi onlann sonu demektir" dedi. Türk-Kürt halklannın bin yıllık bir geçmişleri olduğunu, ancak en karmaşık dönemin şu anda pşandığım belirten Abdullah Öcalan, iki halkın arasındaki ilişkilerin tartışma düzenine kavuşturulması gerektiğini söyledi. PKK'nin Kürtlere öncülük etmeye çalıştığını öne süren Öcalan şunlan söyledi: "Meseleyi sadece böKicülük diye bütünüyle reddetmek doğnı değD. Bu çözümsüzlüktür. tlişkileri doğnı ele alıp, çözüme doğru götürmek büyük bir demokrasi adımıdır. Sorunlann şiddetle çözümlenmesinin en son başvunılması gereken bir yöntem olması gereknor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog