Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 EYLUL 1999 SALI 16 TELEVIZYON •UNUN Fı LMLERI Üçüncü Adam 13.20 ctv Gerilim / O | (The Third Man) - 2. Dünya Savaşı'nın he- vîî' men ertesinde, arkadaşı Harry Lime'ı ziyaret için Viyana'ya gelen Amerikalı yazar Holly Mar- tins. dostunun cenaze töreniyle karşılaşınca sarsı- lır. Ama, Harr>' Lime'ın gerçekten öldüp şüphe- lidir. Yön: Carol Reed. Oyn: Joseph Cotten. (Ali- da) Valli, Orson Welles (1949 tngiltere, 104 dk). Ed'in Planlan 14.10 BRT Duygusal /Oı (Ed's N « t Move) - Kız arkadaşı tarafindan v î ' terk edilen Ed, New York'a taşınır. Yeni işi- ni sevmektedir, ancak hayatının kadınını bulma umutlannı yitirmeye başlamıştır. Yönetmen: John VValsh. Oyûncular: Matt Ross, Callie Thorne, Ke- vin Carroll. Ramsey Faragallah (1996 ABD, 88 dk). Gece ve Gündüz 16.00 Bravol Biyografik /77\ (Night and Day) - Cole, müzisyen olmak için vi/ hukuk eğitimini yanda bırakır. Bu arada ku- zeninin arkadaşı Linda'yla duygusal bir ilişkiye gi- rer. Yön: Michael Curtiz. Oyn: Cary Grant, Ale- xis Smith. Monty \Voolley (1946 ABD, 128 dk). Bülbül Yiıvası 16.25 TRT1 Duygusal /^s. Babasının vasiyeti üzerine teyzesınin kızıy- v ü ' la evlenen bir işadamının öyküsü konu alını- yor. Nejat Saydam'm yönettıği filmde Türkân Şo- ray, Murat Soydan, Tanju Gürsu var. Tımsah Kralı 17.40 TRT 3 Macera O ı (Gator Kjng) - ÇevTeci bir gazeteci olan Ma- viv ureen. bulduğu timsah cesedinin üzerinde in- celeme yapar. Santos'un sahip olduğu restorantta bir adam timsah tarafindan öldürülür. Olayı araş- tırmaya başlayan Maureen ve Rony, Santos'un timsahlan elmas kaçakçılığında kullandığını orta- ya çıkanrlar. Yönetmen: Grant Austin NValdman. Oyn: Antonio Fargas, Jay Richardson, Joe Estevez. Yumurcak 20.00 Kanal 6 Dram /^7\ Kötü bir adam tarafindan aralan açılan bir ka- \& n-kocayla küçük çocuklannın öyküsü konu alınıyor. Türker Inanoğlu'nun yönettiği filmde. Ilker Inanoğlu. Fıliz Akın, Kartal Tibet rol alıyor. Karanlık 20.00 Kanal E Macera O j (Lights Out) - Los Angeles"ta polıs olmak zor vTV bir iştir. On yıl önce ikı genç kız otelde dö- vülerek öldürülmüş ve katilleri henüz bulunama- mıştır. Dedektif olan Matt Dickson bu katilin pe- şindedir. Bir gün kansının kardeşinin de aynı otel- de öldürülmesi ve ajandasında Welton ısmini gör- mesi katilı bulmasını sağlayacaktır. Yönetmen: Nigel Dıck. Oyn: Michael Madsen, Lisa Bonet. GerçeğeÇağn 20.40 Kanal D Bilimkurgu <Ov (Total Recall) - Bir zamanlar Mars'ta yaşa- v i ' mış olan genç bir adam, o günlerden bazı an- lan hatırlamaktadır. Fakat bundan rahatsız olan ba- zı güçler, onun hafizasmı silerler. Bu olaydan son- ra genç adam hafızası silinmesine karşın pek çok çelişki yaşar. Yönetmen: Paul Verhoeven. Oyun- cular: Amold Schwarzenegger, Rachel Ticotin, Sharon Stone, Ronny Cox (1990 ABD, 109 dk). thanet 21.00 Prima Dram ©(Father's Betrayel) - Kendısı gibi avukat olan Katherine'le evlilik hazirlıklan yapan Eddie. yakın arkadaşlan Rebecca'yı da yanlanna alarak babasına yemeğe giderler. Yemekten son- ra bahçeye çıkan Katherine ve Eddie, Rebecca'nın çığlığıyla irkilirler... Brian Dennehy'nin hem yö- netip hem de oynadığı filmde sanatçıya Lynn Redgrave eşlik ediyor. Gurbetçi Şaban 21.15 Show Güldürü /J7\ Saf görünümlü olmasına karşın kurnazlık *<Zs yapmaktan geri kalmayan bir gencin, işçi ola- rak gittiği Almanya'da yaşadığı traji-komik olay- lann öyküsü. Kartal Tibet'in yönettiği filmde, Ke- mal Sunal ve Müge Akyamaç var (1985). Suçlu Davranışlar 21.30 ctv Macera /fN (Criminal Behavior) - Jessie başanlı bir avu- v i ' kattır. Ancak ailesi beş nesildir soygunculuk yapmaktadır. Çalıntı elmas bulundurmaktan yar- gılanan masum bir hemşirenin savunmasmı üstle- nen Jessie, haklılıklannı kanıtlamak için gerçek suçlunun peşine düşer. Yön: M. Miller. Oyn: Far- rah Fawcett, Morgan Stevens (1992 ABD, 100 dk). 22J30 / TRT 2 / Batı... Aynntı yanda 23.45 / TRT 3 / Amerikan... Ayrıntı yanda Uçurumdaki Kadın 00.30 Kanal E Dram /fN (Woman on the Ledge) - 30 yıldır çok iyi ar- ' O ' kadaş olan üç kadının farklı sorunlarla bir araya gelişleri konu ediliyor. Yönetmen: Chris Thompson Id Greene. Oyûncular: Deidre Hall, Leslie Charleson, Josh Taylor. Ötöm Adası 00.35 TRT 1 Gerilim ©(Dead Man's Island) - Henretta Collins ün- lü bir gazetecidir. Yirmi yıldan fazla bir sü- redir görmediği eski sevgilisi milyarder Chase Prescott'tan bir telefon alır. Onunla görüşmeye gi- den Henretta, Chase'in biri tarafindan öldürülmek istendiğini öğrenir. Yönetmen: PeterHunt. Oyun- cular: William Shatner, Barbara Eden. O Yabancı İzleyin Orta Değmez O RADYO CUMHURIYET'TE BUGÜN Devri (Jale Şengün) 17.30 Büyüteç (Uğur Şimşek) 18.30 Günün Yoaımu (Hikmet Çetin- kaya) 18.35 Iz Bırakan- lar (Sinan Karahan) 19.30 Özlem Rıhtımı (Reha Altıntaş) 21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- lin Şengün) 22.00 Ger- çek Düşler 00.15 Mü- ziğin Öyküsü - Tekrar (Arzu Haksun) 02.00 Gecenin Yolcusu (Re- ha Altıntaş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks: O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 Seslı Gaze- te (Mustafa Balbay, Ürnii Zileli, Altan Aşar) 10.05 Çağdaş Insan (Türkân Saylan) 12.05 Radyo Akademisi (Yu- suf Ziya Ay) 13w30 Bir Solist:MusaEroğlu14. 05 Kent ve Yaşam Sa- ati(OktayEkinci) 15.05 Dünya Müzıği Coğraf- yası (Feza Tansuğ - Ay- hanSürek) 16.00 Jale • 10.05 Çağdaş Insan: Prof. Dr. Ibrahim Kaboğlu'nun konuk olduğu programda, 'ana- yasa ve toplum' konusu ele alınıyor. • 12.05 Radyo Akademisi: Yapıma, İTÜ Ma- den Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Naci Görür ile IÜ Jeofizik Mühendısliği Bölumü öğretim üye- si Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gündoğdu konuk olu- yor. Programda 'Yerbilimleri eğitimi ve Mar- mara depremi' tartışılıyor. Arizona çölünde çılgın serüven TV Servisi - "Dolly Bell'i Anım- sıyor Musun" (1981). "Babam İş Gezisinde" (1985), "Çingeneler Za- manı" (1989), "Yeraltı" (1995) gı- bı sevilen yapıtlanyla tanıdığımız Yu- goslav yönetmen Kusturica'nın ilk Amerikan filmi olan "Amerikan Rfl- yası", bir kez daha ekranda. 1993'te 43. Berlin Film Festiva- li 'nde gösterilen film, yönetmenin her- hangı bir festivalden ödülsüz dönen ilk yapıtı oldu. Eskimo anne-babasım bir kazada yitırmiş genç Axel'ın (Johnny Depp) Amerika'ya Arizona'ya gelmesi ve burada "Amerikan Rüyası"nın fark- lı bir yüzünü tanıması anlatılıyor... Axel'ı Amerikan tarzı yaşamm tam TRT 3 23 45 Amerikan Rüyası - Arizona Dream / Yönetmen: Emir Kusturi- ca/ Görüntü: Vilco Filaç / Müzik: Goran Bregoviç / Oyûncu- lar: Johnny Depp, Jerry Levvis, Faye Dunavvay, Lily Taylor / 1993 ABD yapımı, 120 dakika. içine almak isteyen ışbılır tüccar am- cası Leo (Jerry Lewis), genç yeğeni- nin de kendisi gibi araba satmasını ve kendi Amerikan düşünü bu yolla ger- çekleştirmesini sağlamak ister. Genç Axerınbambaşkadüşlen vardır. Bun- lardan biri de, kuzey denizlerinden fırlayıp yollara düşen ve tüm dünya- yı katedip dolaşan bir büyülü balıktır... Axel sıradışı ıki kadına. seks düş- künü ve çılgın bir du! (Faye Dunawa>) ve onun intihar saplantılı kızı Grace'e (Lily Taylor) rastlar. Yakın bir arka- daşıyla birlikte bu alışılmamış kadın- la bir garip "dörtlü" oluştururlar. Bu ırak Arizona çölünde yaşanan sanki büyülü, çılgın, gerçeküstü bir garip sevda. tutku, cinsellik, mizah ve ölüm serüvenidir... "Amerikan Rüvası", bir görüntü dehası olan Vilco Filaç ve besteci Go- ran Bregoviç'in müzikleriylecoşku- lu bir filme dönüşmüş. Taşkın bir mizahla anlatılamaz bir umutsuzlugun. çöküntü düzeyinde bir yaşam yorgunluğuyla benzersiz bir yaşama sevincınin birbirine karıştığı yürek titreten bu yapım, çevrildiği ül- ke Amerika'da gösterime bile çıka- mazken Avrupa'da büyük ılgi gördü, özellıkle Fransa'da v e de bizde olduk- ça genış bir izleyici kitlesine ulaştı. Ama bu arada Yugoslavya çökmüş, ülke birbirine gırmış, savaş başlamış- tı. Avrupa'nın göbeğindebuyüzyılın en kanlı savaşlanndan biri yaşanıyor- du. Yönetmen Emir Kusturica da böy- le bir dönemde yurdundan uzak Ame- rika'da olmakla eleştirıldi. medyanm diline düştü. TRT2 19.35 Jack Delon'la İstanbul tarihi TV Servisi - Seynan Le- vent'in hazırlayıp sunduğu "Ak- şama Doğru" programına. ta- rihbilımci Prof. Dr. Jack Delon konuk oluyor. tstanbul tarihi üzerine sohbet edilecek olan programda, izleyici görüşleri- ninyeraldığı "Kamuoyu" ad- lı bölüm de ekrana geliyor. NTV 21.05 Gündemdeki son gelişmeler TV Servisi - 'Kapalı Kapı- lar Ardında" yeni yayın dö- neminin ilk bölümüyle ekrana geliyor. Canlı olarak yayımla- nan programı, Hürriyet gazete- ci yazan Emin Çölaşan. Sabah gazetesi yazan Yavuz Donat ve Cumhuriyet gazetesi yaza- n Mustafa Balbay birlikte su- nuyor. Programın ilk bölümün- de, Türk siyası havatındaki son dönem gelişmeler ele alınıyor. Discovery 22.00 Uzayda yaşam olma olasılığı TV Servisi - Belgesel "Dis- covery Profili"ninbubölümü "Uzaylüar \eredeler" adını taşıyor. Uzayda yaşam ofma olasılığının konu edildığı bu bölümde, "Yaşam varsa, bu nasıl bir yaşamdır", "On- larla nasıl temas kurabiliriz" sorulanna açıklık getiriliyor. NTV 22.05 Ecevit'in ABD gezisi TV Servisi - Mithat Bere- ket'in sunduğu "Pusula". Baş- bakan Bülent Ece\it'in ABD'ye yaptığı gezi nedeniyle Beyaz Saray'dan canlı yayımlanacak. Türk-Amerikan ilişkilerinin geçmişi, Ecevit'in kimlerle ko- nuşacağı, Kıbns sorunu, ticari- askeri ilişkiler, AB, IMF ve in- san haklan gibi konularda yaşa- nan pazarlıklar programın ko- nulannı oluşruruyor. Savaş karşıtı olan bu başyapıt. kahramanlığı körüklemediği, fanatik vatanseverlik yapmadığı için Almanya ve ttalya'da faşist güçler tarafindan yasaklanmış, birçok ülkede de sansüre uğradıktan sonra ancak 60lı yıllarda özgürlüğünü kazanabilmişti. Gerçek bir sinema şöleni. Kaçırmayın! Askerlerin gözüyle şiddet TV Servisi - TRT 2'nin "Yüzyılın En tyi FUmleri" kuşağında bu hafta sinema- nın en önemli savaş fılmle- rinden bin olan "Batı Cep- hesinde Yeni Birşey Yok" ekrana geliyor. Eric Maria Remar- que"nın ünlü romanından beyazperdeye aktanlan "Ba- tı Cephesinde Y eni Bir Şey Yok", çekildiği dönemde en iyi film ve yönetmen dal- lannda Oscar'la ödüllendi- rilmış önemli bir yapıt. Vurucu sahnelerle işlen- miş, akıllıca ve ustaca ger- çekleştirilmiş savaş filmle- rinden biri olarak da sinema tanhinde farklı bir yere sa- hip buçalışma. TRT 2 22.30| Batı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok - AN Quiet On the VVestern Front / Yönetmen: Levvis Milestone/ Senaryo: Del Andrevvs, Maxwell Anderson, Ge- orge Abbott / Oyûncular: Lew Ayres, Louis Wol- heim, John Wray, Slim Summerville, Russell Gleason / 1930 ABD, 116 dakika, siyah-beyaz. Aynca her sahnenin en ince ayrıntısına kadar he- saplanıp yaratılması ve "en az negatifle çekilmiş" ol- ması diğer ilginç özelliği ya- pıtın. Bir çok sınema kitabın- da. "Batı Cephesinde Ye- ni Bir Şey Yok"tan alın- mış sahnelerin daha sonra savaş belgesellennde kulla- nıldığı notu var. Yönetmen Lewis Miles- tone'un Alman askerlerinın gözüyle şıddetı ve ölümün soğuk yüzünü yansıttığı sa- vaş karşıtı başyapıtı. kahra- manlığı körüklemediği, fana- tik \ atanseverlık yapmadığı için Almanya ve ltalya'da faşist güçler tarafindan ya- saklanmış, birçok ülkede de sansüre uğradıktan sonra an- cak 6O'lı yıllarda özgürlü- ğünü kazanabilmişti. Banş mesajını en iyi yan- sıtabilen ender Hollyvvood fılmlerinden biri olması ve savaş sahnelerinde azami öl- çüde gerçeğe bağlı kalmasıy - la yeni kuşaklan da aynı öl- çüde etkiliyor "Batı Cephe- sinde Yeni Bir Şe\ Yok". Lnhersal'in filmin özgün halini 49 dakika keserek 103 dakıkaya indirmesi bile bu mesajı zayıflatamıyor. Filmin banşçı mesajlan başroldeki Lew Ayres M de etkilemişolacakki, 1942'de askere alınmayı reddeden Ayres'in kontratı, kamu- oyundan gelecek tepkiler- den korkan MGM tarafin- dan fesh edilmişti. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Radyo Cumhuriyet Ankara'da yaşadığım için, ne yazık ki, yeterin- ce izleyemediğim Radyo Cumhuriyet yeni yayın dönemine başladı. Izleyemiyorum ama Radyo Cumhuriyet bana ilk yayın döneminden başlayarak umut verdi. Hem mesleksel bakımdan hem de işleyeceğini tahmin ettiğim konular bakımından... Sözüne güvendiğim başkalanndan duyduklanm, beklentilerimin boşuna çıkmadığını gösteriyor. Önce şunu söylemeliyim: Arkasına Cumhuriyet gazetesinin geleneklerini almış bir radyonun bile ortaya kolay kolay çıkması, bugün "medya" de- diğimiz canavann yarattığı ortamda hiç de olanak- lı degildir. Ama başta Ümit Zileli'nin bulunduğu ekibin bu zoru başardığı ve geride kalan kısa ya- yın süresinde zorun da ötesine geçtiği artık yad- sınamaz. Geçenlerde Cumhuriyet'te Radyo Cumhuriyet'in kadrosundaki ve konuk listesindeki isimlere ba- kınca coşkulanmadan da yapamadım. Öyle sanı- yorum ki bu pınl pırıl isimleri çatısı altında topla- yan bir başka radyoya ve televizyona Türkiye'de pek rastlayamazsınız. Radyo Cumhuriyet'i Istan- bul'da dinleyenlerden edindiğim izlenimleri bu gözlemime ekleyince bir başka gerçek daha or- taya ışıldayarak geliyor. Salt bu isimleri bir radyo çatısı altında toplamakla iş bitmıyor, onlarla hel- va yapmak, hem de iyi heîva yapmak gerekiyor. Anlaşıldığına göre bu helva da çok iyi yapılıyor. Nevarkı. boylebir"r)e/va"günümüzdeki "med- ya" anlayışınaçoktersdüşer. Burada kaç kez yaz- dım, anımsamıyorum. Asıl amaçları tecimsel olan şirketler, holdingler radyo ve televizyon kurduk- lannda para kazanmaktan başka şey düşünmez- ler. Oysa tecimsel radyoların ve televizyonlann da bırincı derecede peşinden koşmaları gereken amaçların başında kamu yararı bulunmalıdır. Bi- lindiği gibi, çeşitli mahkeme kararlarına karşın ga- zetelerin vetelevizyonların "promosyon" uygula- malan bir türlü durdurulamadı. Sonunda da ma- liyetin altında gazete satışlanyla haksız rekabet baş- latıldı. Kısacası, salt tecimsel amaçlarla ve bir de radyo-TV sahibi işadamlarının hükümetle ilişkile- rini güçlendirmek için kurulan ve kullanılan gaze- teler ve özellikle radyolar ve televizyonlar, Radyo Cumhuriyet gibi kitle iletişim araçlanna hiç de hoş gözlerie bakmazlar. Tecimsel radyolann, televizyonların, gazetele- rin, dergilerin ve dağıtım şirketlerinin Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde tekeller altında toplanmalannın bir nedeni de korkudur. Örnegin onlardaki bu korkuyu Radyo Cumhuriyet gibi ya- yın araçları da oluşturur. Çünkü tekeller bakarlar ki, azınlıkta kalan bu türdeki yayın araçları dar bir çerçeveye sıkışmış kalmış olsalar bile ilgi görmek- tedirler. Ya bu ilgi artarsa? Ya bu ilgi genişleyıp "Televole " kültürsüzlüğü"nü azaltırsa, hatta tüm- den ortadan kaldırmaya dek işi götürürse? Nitekim, son haftalarda maliyetin altında gaze- te satışlanyla haksız rekabete başlanmasının bir nedeni tekellerin ellerindekı kimi gazetelerın sa- tışlarının düşmesidir. Acaba bunun karşılığında Radyo Cumhuriyet gibi yayın araçlarının izleyicı- lerinin ve okuyucularının sayısı artmış mıdır? Hayır. Ama giderek artabılir. Artma olasılığı tüm olumsuz koşullara karşın vardır. Halklar her ülke- de kendi yararlanna uygun yayın yapan kitle ileti- şim araçlarının yaşamasına destek verirler. Azın- lıkta kalsalar bile... Radyo Cumhuriyet'e bir de bu nedenle yeni ya- yın döneminde başarılar diliyorum. Dinleyin: Radyo Cumhuriyet'in haberleri ve iz- lenceleri. Sanat etkinlikleri TV Servisi - TRT 2'de bu haftadan itıbaren kültür- sanat etkınliklerinı konu alan "Kültür Sanat Rehberi" adlı yeni bir program başlıyor. Hafta içi salı ve perşembe günleri ekrana gelecek programı Ayşe Tolga sunuyor. Yapımda, Sermet Çifter'in "Bir Mimar Bir Yorum", Dulcınea'nm "Tepeler Arasında Tablo". Hüsnüan Çevik'ın "Rönesans" ve Salvador Dali sergılerinden kesitler ekrana geliyor. mTRT2,I9.20 Tv PROGRAMLARI 07.00 Sabah Haberleri 09.00 Gürültücu Orma- nın Hayvanlan 09.25 Sıhırlı Otobüs 10.05 Da- nışma Hattı 12.05 Dızı: Siyah Inci 13.00 Haber- ler 13.40 Bütün Çocuklanm 14.35 Çızgi Film: Ay Savaş- çısı 15.00 Çocuk Haber 15.05 Ingilızce Dil Dersı 15.25 YörelerımizTurkulerımiz 16.00 Haberlerve Borsa 16.25 Yerli Fiim: Bülbül Yuvası 18.00 Haberler 20.35 Cum- hunyet Trenı 20.55 Konu Komşu 21.45 Gezelım CSöre- lım 22.35 Gece Kahvesı 23.35 Dızı. Bızım Mahalle00.05 Haberler 00.35 Yabancı Film: Ölüm Adası 02.10 Klıp- ler 03.00 Haberler (0 312 428 22 30). *T\ 17.58 GAPTV'denGeçiş 18.05 Kıvırcık'ın De- V I nız Fenen 18.30 Dörduncü Duvar 19.00 Akşam *-^ Bütteni 19.15 Işrtme Ertgellılere Haber 19.20 Kül- tür Sanat Rehberi 19.35 Akşama Doğru 20.10 Anılarla Müzık 20.35 Birebır 21.05 Ekonomi Dosyası 22.00 Ge- ce Büitenı ve ingılızce Habener 22.30 Yabancı Film: Ba- tı Cephesinde Yeni Bir Şey Yok 00.05 Baie: Budala - Mankurt 02.00 Kapanış (0 212 259 72 75). 10.00 Dızi: Isvıçreh Robinson Ailesi 10.25 Amerika'nın Harikalan 11.10 Dizı: Kavanagh 12.00 Yerli Film: Tövbekâr 13.25 Belgesel: Bebeğın Dunyas1 13.50 Haydı Balığa 14.20 At Yanşla- rı (Canlı) 17.40 Yabancı Film: Timsah Kralı 19.10 Ca- fe Magazin 19^0 Genç Haber20.00 Belgesel: Vahşı Hay- vanlar Arasında 20.30 Dızr Delı Fışek 21.15 Spor Pa- norama 23.45 Yabancı Film: Amerikan Rüyası. 08.30 Açık üse İletişim Rehberlik ve Açık llkoğ- retim Okulu Ders Programı 10.00 TSM Radyo SanatçılanKonsen 11.15Dağarcık 12.15BirSo- list 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Bir Dılden Bir Telden 15.00 Bir Solist 16.45 Yurdun Dört Köşesinden 18.00 Bir Dılden Bir Telden 19.15 Fasıl 19.45 Konser 21.00 Bir Dilden Bir Telden 22.00 Gönül Bahçemiz. 09.30 Susam Sokağı 10.05 Danışma Hattı 12.00 Haberler 12.05 Uzaktaki Yakınlarımız 1İ40 Dı- zı: Feıtıunde Hanım ve Kızlan 13.00 Haberler 13.35 Yerli Film: Hayatımın Erkeği 15.00 Dızı: Sahte dünyalar 16X0 Haberler ve Borsa 16.20 Ankara'dan 17.10 Sızın İçin 18.00 Haberler 20.35 Cumhuriyet Trenı 20.55 Dizı: Konu Komşu 21.45 Avrupa Hattı 22.35 Gece Kah- vesi 23.35 Dizı: Bizım Mahalle 00.05 Gece Haberleri 00.35 İngılızce Haberler 01.05 Susam Sokağı 02.10 Penhan Abla 03.10 Yerli Film: Bir Beni Gözlüyor. 08.00 Bu Sabah 09.00 Dört Mevsım Kadın ) 10.00 Büyükbabam ve Ben 10.30 Yerli Film: Sevsene 12.00 Yeni Ufuklar 12.45 Si- zın İçin Seçtiklenmız 13.00 Belgesel: Mozaık 13.30 Özür 14.00 Sizın ıçın Seçtıklerımız 14.30 Haberler 14.50Ana- dolu'dan Görunüm 15.30 Gıde Gıde GAP 16.30 Dizı: Gul- beyaz 17.00 Yolların Türküsu 17.58 TRT 2'ye Geçış. 09.30 TotsTV 10.00 Çız- gı Film: Uçan Kaz 10.30 Çızgı Film: TaşDev 11.00 Sabah Şekerteri 1Z30ÇizgiFi!m: Sevımlı Kahramanlar 13.00 Haber Saatı 13.40 Dızı: Her Şey Sevgı için 15.30 Dızi: Gızlı Aşk 16.30 Çızgi Film- Taş Devri 17.00 Ha- ber Saati 17.10 Çızgi Film: Jet- giller 17.30 Dizi: Kaygısızlar 18.30 Çızgi Film: Sevımli Kahramanlar 19.30 Ana Haber Büitenı 20.40 Yabancı Film: Gerçeğe Çağn 23.00 Yasemınce 23.50 Haber Saatı 00.20 Tatil Yolu 00.30 Dizı: Teksas Polısi 01 .X) Yabancı Fîlm: Korkak Kahramanın Oğlu 04.00 TSM (0212 215 57 11). _ • 07.00 Kahvaltı Ha- 3 T V b e r l e n o*0 0 T e l e - * • • w tubbıes 09.30 Dıs- ney's Magıc Englısh 10.00 Çızgi Film: Süper Fare 10.30 Dızi: Da- niela'nın Guniüğü 11.15 Sabah Keyfi 13.00 Gun Ortası 13.30 Tu- nzm Programı 13.40 A'dan Z'ye 16.30 Dısney's Magic Englısh 17.00 Dızı: İlişkiler 18.00 Dızı: Çi- çek Taksi 19.00 Ana Haber Büi- tenı 20.10 Spor Haberierı 20.30 Dızı: Mahallenın Muhtariarı 21.45 Ya Şundadır Ya Bunda 23.00 Bel- gesel: Bir Yudum Insan 24.00 Ge- ce Haberleri 00.20 Habercı 01.20 Uzaklar 02.00 Bam Telı 03.00 Ge- cenın içınden (0 212 655 00 00). 09.00 Yerli Film: Su- çumuz Insan Olmak 10.45 Klıp'99 13.00 Çizgı Film Kuşağı: Tilkı Vezır, Ha- yalet Avcıları, Küçük Mıdılli. Pe- ter Pan, Küçük Denız Kızı, Se- vimlı Kasaba, 80 Günde Devrı- alem 16.00 Yerli Film: Yürek Ya- rası 18.00 Dizı: Cesur ve Güzel 18.30 Dızı: Yalan Rüzgârı 19.15 Dizı: Ayşecık 20.00 Show TV Ha- ber 21.15 Yerli Film: Gurbetçi Şaban 23.15 Çok Özel Fıskos 00.15 Haber Hattı 00.45 Ekoma- gazın 01.15 Yabancı Film: Şa- fak Vakti (0 212 286 35 35). A , 09.20 üfestyle 09. ^ p * ' • 35 Ekonomi 10.35 Gundemdekıler (Tekrar) 11.00 Haberler 11.20 Lı- festyle 11.35 Yakın Plan 12.15 Ekonomi 12.30 Dünyada Bugün 13.35 Ekonomi 14.00 Haberler 14.20 Lıfestyle 14.35 Ekonomi 16.00 Haberier 16.35 Yakın Plan 18.05 Gece Gundüz 18.30 Dün- yada Bugun 19.05 Gündemde- kiler 20.00 Haber 20 20.50 Spor 21.05 Kapalı Kapılar Ardında 22.05 Pusula 23.00 24 Saat 00.05 Gece Gündüz 00.30 Fut- bol Mundial (0 212 286 36 36). 09.00 Dızı. Ferhunde Ha- nımlar09.50 Dızı. Yangın Ayşe 10.40 Dızi. Guzel Günler 11.30 Yerli Film: Yann Ağlayacağım 13.00 Gün Ortası 13.20 Dızı: Çariı 14^0 Ebrulı Gun- ler 16.20 Dızı: Kuzgun 17.10 Ta- tıl Başlıyor 17.30 Dizi: Gülüm 18.30 Reytıng Hamdı 19.30 Ha- ber 20.10 Dızi: Küçuk Besleme 21.10 Şampıyonlar ügi Özel 21.45 Chelsea - Galatasaray Karşılaş- ması (Canlı) 23.30 Mılan - Hert- ha Berlın Karşılaşması (Bant) 01.20 Maç Özetlerı 02.40 Star Haber (Tekrar) (0 212 448 80 00). 06.30 Haberler 09.00 Huzura Doğru 09.30 Dı- zı: Uzay Yolu 10.30 Di- zı. Annemı Istıyorum 11.30 Dizı: Kederlı Yıllar 12.00 Haberler 1&00 Dızi: Kader 14.00Dızı Erguvan Yılları 15.00 Yerti Film: Oğulcan 16.00 Haberler 16.05 Filmin De- vamı 17.30 Yetış Bacım 19.00 Ana Haber Büitenı 21.00 Yaban- cı Film: Dört Nikâh Bir Cenaze 22.30 Dızı. Yıldız Geçıdı 24.00 Haberler 01.00 Yerli Film: Ümit- ler Kınlınca (0 272 652 25 60). L> 09.00 Çızgı Sinema: Odessa 10.00 HayatOpu- f. \ cüğu 11.00 Yerli Film: Dağlar Şahini 13.00 Ha- '" J *berler 13.30 Kadına Özel 15.00 Çızgi Sinema: Odessa (Tekrar) 16.00 Haberler 16.30 Yerli Film: Acı Yaşam 18.30 Ana Haber Büitenı 20.00 Yerli Film: Yu- murcak 22.25 Habercıler 23.10 Işte Hayat 23.45 Yerli Film: Dağlar Şahini (Tekrar) 01.25 Ana Haber (Tekrar) 02.55 Kadına Özel (Tekrar) 04.30 Yabancı Film: Mil- yoner Kadın 06.00 Fılıpınler (0212 284 31 50). 07.30 Gazete Haberleri 08.35 Erkan Tan'la Başkentten 10.10 Haberler 10.40 Yabancı Spor 11.00 Haberler 11.35 Spor Manşet 12.15 Moda 12.35 Ateş Gücu 13.00 Haberler 14.15 Bel- gesel: Rakipler 15.15 Yeşıl Pasaport 15.35 Belgesel Sa- fan 16.15 Hobi 17.15 Belgosel: Tıp Dunyası 17.35 Is- tanbul'u Dınliyorum 18.15 Yabancı Spor 18.40 Belge- sel: Inanılmaz Öyküler 19.10 Yansımalar 19.35 Bir Za- manlar 19.40 Spor Haberlen 20.00 Ana Haber Bultenı 21.00 Melih Kıbar'la Müzık 22.00 Haber Masası 22.50 Yansımalar 23.05 Yüz Yüze 00.05 Erkan Tan'la Başkent- ten (Tekrar) 01.25 Haber Masası 02.05 Melıh Kıbarla Müzik 03.05 Yüz Yüze (Tekrar) (0 212 313 50 00). 07.00 Murat Atıl'la Bu Sabah 09.10 Patra- şe 09.30 Müthış ikizler 10.10 Hayat Güzel- dır 11.30 Damak Tadı 12.00 Vrtrin 1X00 Bel- gesel 13.20 Sağiıkla Randevu 14.10 Yabancı Film: Ed'in Planlan 16.00 Vitnn 17.00 Çay ve Sempatı 18.00 Haberler 18.10 Sıhırlı Ayna 18.40 Dızi Haber Peşinde 19.30 Ana Haber Bultenı 20.45 Yüz Yüze 21.50 Yaban- cı Film: Üçlü Oyun 23.30 Gece Haber 24.00 Belgesel 00.30 Yabancı Film: Ed'in Planlan (Tekrar) 02.00 Hayat Güzeldir (Tekrar) 03.10 Çay ve Sempatı (Tekrar) 04.10 Muzık (0 272 373 50 00J. LL • 07.00 Çızgi Film: Kimba 07.30 Çızgi Film: | Denıs&Gnasher 08.00 Çızgi Film: Yeşil Dev 10.30 Yabancı Film: Mavıli Çocuk 12.10Yabancı Film: Talih Uzümlerı 13.40 Yabancı Film: Ateşkes 16.35 Yabancı Film: Lucıe Aubrac 18.30 CINE 5'te Bu Hafta (Şıfresiz) 18.40 Yabancı Film: Bozuk Kan 21.00 Dızı Seinfeld 21.30 Yabancı Film: Sürpnz Baba- lar 23.15 Dızı: Spawn-13 00.25 Kalbımdesin (Altyazılı) 01.30 Güney Plajları Kadınları 02.20 Dızı: Gızli Itıraflar 2 02.50 AVN Ödul Gecesi (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbuş 09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Gerçek Kesit 11.00 Yabancı Film: Deniz- de Takip 13.00 Haberler 13.15 Yabancı Film: Vahşi Vadi 15.15 Kurdele 18.00 Çocuk Bahçesi 19.00 Eko Bugün 19.30 Ana Haber Bultenı 20.00 An- kara Gundemı 20.30 Rumelı Rüzgân 22.00 Dızı. Sıcak Takıp 23.00 23. Saat 24.00 Yabancı Film: Geleceğin Gücü 02.00 Belgesel 272 256 82 82). 06.00 Gezginler 09.00 Us- huaıa 10.00 Yalnız Geze- gen11.00ESPU11.30Baş- ka Bir Dünya 12.00 T'bbi Dedektifler 13.00 Arthur C. Clarke'ın Gızemlı Dün- yası 13.30 Yeni Bir Dunya 14.00 Disco- very Profilı 15.00 Ekınoks 16.00 Gezgin- ler 17.00 Ushuaıa 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Yaşam 20.00 Keşıfler Yüz- yılı 21.00 Timsah Avcısı 22.00 Discovery Profih 23.00 Ekınoks (0272 288 75 75). 10.30DİZİ: Kadın Po- lıs 11^0 Unutulma- yanlar 12.00 IMKB 13.20 Yabancı Film: Üçüncü Adam 14.50 Belgesel: Yaşamak Içın 15.20 Çiz- gı Film 16.00 İMKB 16.10 Dızı: Flipper 17.00 Müzık 18.00 Dızı Sakar 18.30 Kla- sık Film Koleksiyonu 19.00 Bir Numara- lı Kapılar 19.30 Haber 20.10 Kadın Po- lıs 21.00 Hollyvvood Yıldızlan 21.30 Ya- bancı Film: Suçlu Davranışlar 23.00 Margaret VVolan 00.10 Belgesel: Bir Nu- maralı Kapılar (0 212 282 36 00). 09.20 Eko Start 10.10 Para Ra- poru 11.40 Sektör Sohbetleri 12.10 Para Raporu 13.30 Art- vizyon 14.10 Para Raporu 16.40 Eko Finish 17.10 Gune Bakış 17.35 He- def Ünıversıte 18.35 Dünya Modası 19.30 Great Amerıcan 20.00 Yabancı Film: Karanlık 22.00 Yabancı Film: Striker 24.00 Müzık 00.30 Yabancı Film: Uçu- rumdaki Kadın (0 212 282 51 00). /** 10.00 Para ve Sermaye Pıya- mğj salan 12.00 Ekonomi Raporu ^ 5 r 14.00 Para ve Sermaye Pıya-3 K A N A L salan 16.00 Ekonomi Raporu 17.15SporGünluğü 17.45 Ajanda 18.00 Analiz 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Ha- ber 21.00Analız 22.00 Mali Çözüm 23.15 Yorumcu 24.00 Haber Panorama 01.00 Ekonomi Çağı (0 212 285 43 00). 09.00 Çalar Saat 10.30 Khp 10.45 Denız 13.00 Klıp 15.00 Gülşah 16.00 Ayşın 17.15 Number One News 17.30 Mega 5lı 18.00 Bir Numara Seç 19.30 Klıp 19.45 Haberter 20.00Yığıt2Z45 Klıp 23.00 Şah 24.00 Dance Zone 01.45 Türk Halk Muzığı (0 212 288 75 75). KANAL E
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog