Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

28EYLUL1999SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR kulturfa cumhuriyet.com.tr 15 Fransız Sabine Jamet 'Gökkuşağı' projesinde çocuklarla on gün dans terapisi çalışması yaptı ^Unutmayı öğrenmeleıi lazım'E.VIRE KOYUNCUOĞLU Izmıt Büyükşehir Belediyesi Şehır Tıyatrosu "Gökkuşağı" projesi kapsa- mında çocuklarla on gün boyunca dans terapısı çalışması yapmış olan Fransız Sabine Jamet'Ie deneyimleri hakkında söyleştik. - Izmit'e geldiğinde bölge>le ilgili ilk izJenimin ne oldu? JAMET- Altı gün önce Izmit'e gel- diğimde . olup bitenı kavrayamadım. Insanlardan çok. her yerde çadırlar ve yıkılmış bınalan gördüm Btzım çadır kurduğumuz tiyatronun çevresındeki bınalar fazla hasar görmemiştı, bu yüz- den yaşanmışlıkla ılgıli bir deneyimı fark etmem pek mümkün değıldı. Ilk sabah insanlann yaşadıklan kötü koşul- lara tanık oldum. Bunlar fızıki koşuliar- dı. Bir de insanlann duygusal olarak ne kadaryıprandığını ve ıçlennde ne kadar büyûk birkorku ve endişe olduğunu his- settim. Durumlan her anlamda çok kö- tüydü. Insanlarda büyük bir genlim ve güvensizlık oluşmuştu. Ben depremın na- sıl bir şey olduğunu bılmıyordum. Fran- sa'da yaşadığım ıçın böyle bir deneyi- rrum olmadı. ancak ilk günden ıtibaren bırkaç gün boyunca sürekli tansiyonum düşmüş gibı başım döndü ve midem bu- landı. Bunlar benım de halen hareket halinde olan yen hissetmemi sağladı Orada yaşamanın. durumu ve insanlan anlamak için şart olduğunu fark ettim Akşamlan Izmit Şehir Tıyatrosu'yla birlikte şehrin diğer alanlanndaki ça- dırkentlere gitmeye başladığımızda ya- şanan dehşeti izleyebildim. Bu konuda ne söylenebilir, bilmıyonım. Şehır yok olmuş gibiydi. Çadırkentlerdeki insan- lar şehirden arda kalanlardı sanki... On- lar da ellenndekı tek şeyın artık kendi yaşamlan olduğunu bıliyorlardı. Bu. bir şeylere yeruden başlamak ıçın çok önem- li bir duygu ashnda. Onlar yaşamaya devam ediyorlar ve ellennde sıkı sıkı- ya tutunacaklan yaşamlan var Ruhen ayakta kalmak ıçın en onemlı ve en sağ- lam başlangıç sanınm -Böyjelikîe çocuklarla çauşmaya baş- ladın. Öncelikle tiyatronun çevresinde- kiçadırkentlerdeki çocuklarla, daha son- ra da tzmit Fuan icindeki çadırkentler- deki çocuklarla-. Çocuklann tepkileri ne oldu? Seni nasıl yönkndirdüer? JAMET- Dünyadakı tüm çocuklar birbirlerine benzerler, hepsı aynıdırlar. Sanınm, tiyatronun çevresındekı çocuk- brla yaptığım çalışmalar. beuı deonla>- r ı n da çok zorlamadan sağlıklı bir şelal- de devam ettı. Depremı hatırlıyorlar ve deprem hakkında rahatça konuşabıle- cek durumdalar. 'Güven yeniden kazanıknah' Çalışmalarda ihtiyaç düzeyı kendi kendini belirliyor. Bu çerçevede çok fazla problem olmadığını düşünüyo- rum Ben dans tekniklerinı kullanarak çocuklara bedenlen aracılığıyla kendı- lerinı dile getirmelenni sağlamayı amaç- lıyorum. Deneyimlerinı vücutlannı kul- lanarak aktarmalannı sağlamak ıstiyo- rum. Bunun için de dofal olarak kasıl- mış, ürkmüş bedenlennin öncelıkle gev - şemesini ve daha sonra da özgürleşme- sini sağlamak için çalışmalar yapıyo- rum. Vücutlannı açmak amacıyla yola çıkıyonım, vücutlanndaki farklı bölge- lerin üzerinde tek tek çalışıyorum. Son- ra da doğaçlamalarla. kurguyla zıhınle- rini açmayı, kafalannı rahatlatmayı de- niyorum. Bunun için onlarla bazı yara- tıcı çalışmalar da yapıyorum. Resmı, müzığı, kendi seslerini, hareketi kulla- nıyorum. Içlerinde körelen güven duy- gusunu onlara yeniden kazandıracak ça- lışmalar yapmaya çalışıyorum. Örneğin, hissettiklerini dansla aktar- malannı söylüyorum. toprakla, yerle ilişkilenni yeniden gözden geçırmele- rini sağlamaya çalışıyorum. Sanınm, çevredeki çadırkentlerde çocuklarla yap- tığım çalışmalar daha zor ve karmaşık olacak gibi görünüyor. Çok daha acıh- lar ve bedenlerinde halen depremı his- setrikleri için daha sorunlu gözuküyor- lar. Onlarla dans çalıştığımda çok daha büyük sorumluluklann altına gırdıği- min farkındayım. Özelhkle bıçimsel an- lamda çok dikkatlı olmam gerektığini bi- liyorum. Bu çocuklarla çahşırken ol- dukça sakin, huzuriu, rahat ve sessız ol- mak gerekiyor. Uykuya dönük gevşeme egzersızleri yapıyorum. Vücutlannda- ki titreşimi kesebilmek için. - Çocuklarla çalısırken ne tür tepki- lergöstemorlar? Neterte karşılaşıyorsun? JAMET- Ilk gün koştuk. bağıra bağı- ra konuştuk. şarkılar söyledik, taklalar attık.. Içlerindeki sıkışmışlığı, hisse- ttikleri kötü enerjiyi atmalannı istedim. Her çalışmada biraz daha sakinleştiler Bu bir gnıpla böyle oldu. Dığer bir grup- ta ise böyle bir çalışmanın ışe yarama- yacağını fark ettim. Çocuklar koşarken kendilerini yere atıyor, vücutlanna za- rar vermeye çalışıyorlardı. Birbirlenne olan davranışlan saldırganlaştı. Bu grup- la gevşeme çahşmalan yapmaya başla- dım. Inanılmaz bir şey oldu. Sakinleş- meye ihtiyaçlan olduğunu hemen gös- terdiler. Çocuklarla konsantrasyon çahşmala- n yapmak ve gevşemeye yönelik egzer- sizleryapmak çok zordur. Çocuklar ge- nelde yerlerinde durmazlar. Onlan uzun süre sessiz tutmak olanaksızdır. Bu grup tam tersine. yanlızca gevşeme v e rahat- lama çahşmalanna cevap verdi. Büyük bir dikkatle çalışmayı takıpettiler. Adım adım ve çok yavaş ilerleyerek çalışma- lan sürdürdüm. Vücutlannda onlan ra- hatsız eden bir titreşım var. Bunu atma- 'Çocuklarla yaratıcı çalışma' bir yıl süreyle devam edecek Uhıslararası platformda büyük ilgi gören 'Gökkuşağı' projesinin devam ettirilmesi ve tıkanüan noktalarada destek alınması amaçlanıyor. Tiyatro,yaşam desteğiveriyor Izmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun deprem sonrasında başlattığı ve Gökkuşağı ismini verdiğı çocuklara yönelik sanatla rehabilıtasyon çalışması bir aydır çalışmalanna devam etmekte. Palja önceden de belirtiidiği gibı bir yılı ""kapsâyacak ofaTrt>u ptojetıfti Hktryafindâ neler ' '•' yapıldığını ve bundan sonra neler yapılması gerektığini kısaca aktarmak istiyorum. ' ; t "^' Projenin amacı: Izmit ve çevre yörelerinde yaşanan felaketin ardından bölge insanına "yaşam desteği r vermek. Bu bir tiyatro için oldukça önemli bir görev ve yaşananlargibi sıra dışı bir olay. Ancak böyle bir felaketle — — — karşı karşıya kalmış bir bölgenin ödeneklı tiyatrosu olarak da Izmit Şehir Tiyatrosu'nun şu anda bınncil görevi. Şehır Tiyatrosu, projenin tasanm aşamasından bugüne dek böyle bir sorumluluğun gerektirdiği biçimde sistemli bir organizasyonun iskeletıni kurup işlerliğini oluşturmayı amaçladı. Bu açıdan bakıldığmda çahşmalann dört - ^ — ^ — koldan yürüdüğünü görüyoruz. Ilki: Tiyatronujı elinde bulundurduğu sanatsal olanaklan çadırkentlere seferber etmekti". Repertuvarda hazır bulunan "Nasrettin Hoca" ve "Sevdalı Bulut" gibi kurulması kolay olan çocuk oyunlan yeniden gözden geçirilip çadırkentler için düzenlendi. Oyunlar her gece ayn bir çadirkentte göstenme sunuldu. Tiyatronun teknik malzemelerinden yararlanılarak çocuklara çizgi-fılmler izletildi. Bu çalışma özellikle başlagıçta, projenin diğer ayaklan daha kurumamışken çok yararlı oldu. Çadırkentlerdeki farkh özellikler taşıyan gruplarla sanatçılann tanışmasını ve karşılıklı gelişen ilk olumlu izlenimin oluşmasını sağladı. Hangi çadırkentlerde ne tür çalışmalann yapılması gerektiği ve eksiklerin nasıl gidenleceğı sanatsal bir ilişki çerçevesüıde göziendi. • Dünyadaki tüm çocuklar birbirlerine benzerler. Çocuklar depremi hatırlıyorlar ve deprem hakkında rahatça konuşabilecek durumdalar. Çalışmalarda ihtiyaç düzeyi kendi kendini belirliyor. Bu çerçevede çok fazla problem olmadığını düşünüyorum. Dans tekniklerini kullanarak çocuklara bedenlen aracılığıyla kendilerini dile getirmelerini sağlamayı amaçlıyorum. Tüm bu çalışmalar yapılırken aynı zamanda psikologlarla, psiko-terapistlerle. pedagoglarla. çocuklarla uzun süre çalışmış sanatçılarla ve eğıtmenlerle tiyatronun içınde ve dışında düzenlenen seminerlere katıhnarak bir iç eğitim sıireci gerçekteştjrildı. Sanatçı arkadaşlanmız, palyaço olma. kukla oynatma, dansla aktanm gibi çocuklarla daha yakın ilişki kurabilecekleri alanlarda hızlandınlmış çalışmalara alındılar. Bu ikinci ayak, üçüncü ayağın oluşmasını da sağladı. yanı çadırkentlerde bellı süreçlere yayılmış "çocuklarla yarancı çabşmalanıT başlamasına. • Izmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun deprem sonrasında başlattığı ve Gökkuşağı ismini verdiği çocuklara yönelik sanatla rehabilitasyon çalışması sürüyor. Tiyatro, projenin tasanm aşamasından bugüne dek böyle bir sorumluluğun gerektirdiği biçimde sistemli bir organizasyonun iskeletini kurup işlerliğini oluşturmayı amaçladı. Birkaç pilot bölge seçildi ve halen bu bölgelerden çalışma raporlannın alınmasına devam edilmekte. Zamanla bu tür çalışmalann gerekliliği daha çok kendini göstermeye başladı. fnsanlar ve özellikie çocuklann gelişimleri izlendiğinde yapılan çalışmalardan belli bir sonuç alınmaya başlandığı görüldü. Projenin ilk ayağı bu noktada kendilığınden ikincil plana düşmüş oldu. Öncelıği şu anda projenin üçüncü ayağı ve aynı zamanda aşaması almış durumda. Önümüzdekı devrede bu tür çalışmalara daha fazla ağırlık verilmesi düşünülmekte. Dördüncü ayağı ise, diğer sanat kurumlan. tıyatrolar ve basınla koordinasyon olarak toparlayabiliriz. Bu alan oldukça önemli. Yapılan çahşmalan aktarmak. tzmit'e sanatsal desteğin artmasını sağlamakla paralel gidiyor. Sabine Jamet çoeuklara bireysel ihtiyaçlannı haûrlatıp. göstermeyi amaçtayor. lan kolay olmayacak. Uzun bir süre ge- rekecek, ancak şimdiden ortaya çıkan du- rum için çok olumlu diyebılırim. - Çalışmalara gefaneleri için onlan ça- ğu-mıyorsun biie. Her gün aynı saatte çocuklar kendilikierinden toparlanıyor ve seni beklemeve başlıyorian. JAMET- Bilmiyorum, nasıl oluyor. Dansın bu anlamda yalın, ancak güçlü bir dıl olmasından kaynaklanıyor olsa ge- rek. Hareket etme istekJeri çok doğal bir istek Eğer çocuklara olumlu enerjı yayarsak, kalıp çalışmak istemelen ben- ce çok normal Her gün kendıien geli- yor v e her gun bırkaç defa, ne zaman bir daha geleceğımızı soruyorlar Onlar ken- dıien ıçın ıyı olanı bıliyorlar. Dans eder- ken beraber gülüyor, ağlıyor ve bağın- yoruz. Oyunsu bir durum olduğu için bu tür anlatım dili onlara yakın gelıyor. -Onlarla çahşırken çoğunun olgun in- saalar gibi davraıuşlar gösterdiğini fark ettim. Büyükler gibi tepki gösterrvorlar. Küçük yaşta yaşadıklan bu büyük de- ne>Tnı yûzünden mi? JAMET- Çok zor bir süreç olacağı kesın. Sonuçta unutmayı öğrenmeleri lazım. Böyle bırdeneyimle sürekli ya- şamak mümkün değil. Bazı çocuklar di- ğerlennden daha hassastır Bu nedenle içselleştirmelen farklı olacaktır Bırkor- ku takıntısıyla yaşamak mümkün değıl. Bir haftalık bir çalışma programıy la bı- Bölgede böyle bir çalışmanın yapıldığını ve düzenli bir şekilde aktığını izleyen diğer bölgelerdeki sanatçılardan her gün daha fazla destek gelmekte. Basında çıkan en ufak haber, ertesı gün tiyatroya telefonlann yağmasına sebep oluyor. Dahâönce^lışkı karulamayan bırçok ' •' sanatçıyla bu şekilde çalışma olanağı bulunduğu bir gerçek. Böylelikle Şehir Tıyatrosu'nun ve aynı zamanda projenın çalışma alanı genişleyebiliyor Daha fazla çadırkentte çalışma olanağı ortaya çıkıyor. Öte >andan, bu çalışma uluslararası platformda da büyük bir ilgiyle karşıiandı. Yabancı tiyatro dergileri, yollanan mektuplan dergilerinde basıp ülkelerinde çocuk tiyatrosu ve yaratıcı drama üzennde çalışan tüm sanatçılara çağnda bulundular.Yine bırkaç ülkede yerleşik ve sistematik çalışan tiyatro enstitüleri. özelikle felaket sonrasında insanlarla "drama- terapisi" ya da "dans-terapia" olarak isımlendirebileceğim rehabilitasyon ' çahşmalan yapan ekiplerle ilişkiyi ^ " " " ^ ^ sağladı. Farklı ülkelerden birçok sanatçı, Izmit Şehir Tiyatrosu'ndan gelecek bir davetiye mektubuyla kendi paralannı bulup bölgeye gelmek ve Izmit'te belli bir süre çalışma yapmak istediklerini dile getirdiler. Daha profesyonel ve bu alanda uzmanlaşmış sanatçılarla projeyi devam ettirmek ve tıkanılan noktalarda destek almak amaçlardan biri. Özellikle zamana >ayılmış bir çalışma yürütüldüğünden. projeyi aşama aşama düşünmek zorunluluğu var. Bundan sonrakı aşaması ise, sanınm çahşmalan detaylandırmak. Bu, kısaca şu demek oluyor. Artık fizıki koşıJlar, psikolojik durum, ihtiyaçlar, sayısal veriler bilinmekte. Gelen desteğin doğru yönlendirilebileceğı düşünülmekte. Bundan sonra gereklı olan tek şey belki de insan emeği ve desteği. le vücutlannın açıldığını ve daha rahat- ladıklannı izleyebilıyorum. -Ne tür bir çalışma sistemi önerebilir- sin? JAMET-Tabiı ki ben daha çok Fran- sa'daki çocuklarla yapılan yaratıcı dra- ma ağirlıklı eğitim sıstemıni bıliyorum. Turkıye'de böyle birsistemin olmadığı- nı düşünüvorum Çocuklarla butarz ça- lışmalar yapılmıyor Sonuçta, çocuğa verilen eğitim onlan tüketime yönlen- dıriyor. 'Çocuk kendini kontrol etmelı' Çocuklar "davranmaya-hareket et- meye" yönelik değil. daha çok izleme- ye yönelik yetıştıriliyor. Sürekli izleyip rüketiyorlar. Kendilen bir şey yapmı- yor. Oyunu kendıleri kunnuyor, dans etmiyorlar. Bence onlan davranmaya yönlendırmek. duygu ve düşüncelennı harekete dönüştünneyi onlara göster- mek lazım. Başlangıçta benimle çah- şırken uzun süre çalışmaya seyircı kal- dılar. daha sonra katılmaya başladılar. Eğer ızlemeden çok oyun kurmaya yö- nelen olursa çocuk edılgen durumdan et- ken duruma geçıyor. Çünkü bedenin, duygulann üzennde kontrol mekanizma- sı çocuğa ait oluyor. Çocuğa kendini kontrol etmesıni ve içindekı gücü nasıl yönlendireceğinı gösteriyorsun. Bu da- ha sonra ister istemez kendi hayatıyla il- gilı karar alma .gücüne dönüşecektir Benım yaptığım çalışma dans aracılığıy- la çocuklara bireysel ihtiyaçlannı ha- tırlatmak, göstermek. Bogaziçinde klasik roüziK • Kültür Senisi - Borusan Oda Orkestrası. Boğazıçı Ünıversıtesi-Radyo Boğazıçi'nin buyıl altıncısını gerçekleştireceğı 'Sınırsız Müzik Günleri 99'un konuğu olacak. Kurulduğu günden itıbaren, özellikle genç klasik müzik dinleyicilerine ulaşmayı hedefleyen ve bu amaçla çeşitli ünıversite konserlen veren Borusan Oda Orkestrası. bu kez 30 Eylül Perşembe günü saat 15 3O'da Boğaziçı Üniversitesı'nde şenlık ızleyıcısıyle buluşacak Prof. Gürer Aykal'ın yöneteceği Borusan Oda Orkestrası bu konserde keman sanatçıları Şafak Mula ve Pelın Halkacı'ya eşlik edecek. Orkestra. Mozart, Vivaldi, Elgar, Respighı \e Çoplandın yapıtlannı yorumlayacak. Yeni sanat sezonunda. genışleyen kadrosu ve zengin repertu\anyla Bonısan Istanbul Filarmonı Orkestrası adını alacak olan orkestra, kasım ayından itıbaren Istanbul'un her iki yakasında vereceği konserlerle müzıkseverlerle buluşacak Inönü Evi'nde depremzedeler yarapma sergi • İZMİR(AA)-2. Cumhurbaşkanı lsmet İnönü'nün 24 Eylül 1884'te Izmır'de doğduğu yer olan İnönü Evi'nde depremzedeler yaranna resim ve heykel sergısı açıldı. Çığlı Belediyesi'nin katkılanyla açılan sergıde heykeltıraş Gülcan Erçın ile ressamlar Alı Açıkalın, Osman Öcal. Penhan Öcal. Cahıt Koççoban. Gültekın Yıldız, Korkut Çanpolat, Namık Çekal ve Atanur Dogan'ın 5 heykel ve 29 resmi yer alıyor. Tüm satış gelıri depremzedelere aktanlacak olan sergi ekim ayı sonuna dek açık kalacak. Uç'un yeni sayısı çıktı • Kültür Servisi - Uç dergisının dördüncü sayısı çıktı. Bu sayıda Sezaı Sanoğlu, Mesut Kara, Ezgı Incı. Jaklin Çelık. Pınar Öğunç. Süha Toktan. Mehmet Tekırdağ. Pınar Ergün, C Parkan Özturan. M. Şeref Özsoy. Ahu Parlar, ErdaJ Göksoy, Seyıt Göktepe. Müjdan Kayserli, şıırlenyle küçük lskender. Hüseyın Alemdar, A Ertan Mısırlı, Serkan Işın, Serdar Koçak. Murat Batmankaya, Enver Topaloğlu, Göksan Göktaş. Şerafettın Kaya, Tarkan Çeper, Gonca Özmen, Erhan İCuzhan ve Dılek Üçok, 'Mektup' adlı şiirsel metniyle Engın Turgut; Uç Portre'de rock müziğın babalanndan Erkin Koray'la Göksan Göktaş'ın yaptığı söyleşi; 'Yanık Saraylar Prensesi' Sevim Burak'ın Cengiz Kılıçer tarafindan yazılan portresi ve Bal Kırdar'ın Fransızcadan çevirdığı Borges röportaıı yer alıyor. 'Mutfak Kazalarr Romanya'da • Kültür Servisi - Izmit Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroian, aldıklan davet üzerine Romanya"nın Targu Mureş Drama Fest-99 isimlı tiyatro festıvalıne "Mutfak Kazalan' adlı oyunla : katılıyoc Ilk kez Türkiye'den bir oyunun katılacajğı ve 1-10 Ekım tanhlen arasında düzenlenecek olan festivale deneysel çalışmalar yapan ve 'yeni yazım' akımı sonrası ortaya çıkan yapıtlar davet ediliyor. Geleceğın tiyatrosunu uluslararası platformda genç sanatçı ve kuramcılarla tartışmayı da amaçlayan festival kapsamında bu yıl 'Yeni Tiyatro Yeni Yazın' başlıkh semınerler de gerçekleştırilecek. Perihan Mağden'in ayııı adlı kitabındaki şiirlerden yola çıkılarak bir "alternatif şov' kavramı çerçevesinde hazırlanan. müziklenni Baba Zula grubu \e görünrû tasanmını Orhan Çem Çetın'in gerçekleştirdiği 'Mutfak Kazalan'nı. Izmit Şehir Tiyatrosu dramaturgu Emre Koyuncuoğlu yönetıyor. Gülten Dayıoğlu ve Delioğlu, Andersen 2000e aday • Kültür Senısi - Internationa) Board of Books for Young People (IBBY) adh kuruluşa üye olarak Hans Çhnstian Andersen Ödülü'ne aday göstermeye hak kazanan Çocuk Yayınlan Demeği. merkezi İsviçre'de buiunan kuruluş tarafından venlen ve çocuk edebiyatının Nobel'i sayılan Andersen ödülüne 2000 yılı için yazar Gülten Dayıoğlu ve çizer Mustafa Delıoğlu'nu aday gösterdi Andersen ödülü 1956'dan bu yana ve ıki yılda bir, çocuk edebiyatı alanında kalıcı ve dikkate değer eserler veren bir yazara, 1966'dan bu yana da yazarla birlikte bir çizere verilmekte Öncelen yazann tek biryapıtına venlen altın Andersen madalyasının sahibı. 1962'den bu yana yazann ve çizerin tüm yapıtlan göz önünde bulundurularak seçilıyor. Buket Uzuner İtalyancada • Kültür Servisi - Buket Lzuner"ın, 1997yılında Remzı Kitabevi'nden çıkan ve 24 baskı yapan 'Kumral Ada Mavi Tuna' adlı kıtabı Italyada Selleno Yayınevı tarafından yayımlanıyor. Dostoyevskı, Kafka, Stendhal. Hugo, Proust. Goethe gibı klasikler kadar Fıtzgerald, Tabucchı. Messına, Morivia ve Andrea Gamıllen gibı çağdaş yazarlann da yayımcısı olan Selleno. Uzuner'ın kıtabını Anna Lıa Proietti Ergün'ün çevınsıyle ve "Bruna 4da Azzurro Tuna' adıyla satışa sunuyor. Selleno Yayınevi, fstanbul Ünıversıtesi Iletişım Fakültesi tarafından 1998 roman ödülüne değer bulunan kıtabı. Frankfurt Kıtap Fuan 2000'e yetişrirmeyi planlıyor. • ANKARA(AA)-Çın Halk Cumhuriyetı'nın 50. kuruluş yıldönümü dolayısıyla düzenlenen 'Çin Köylü Ressamlar Sergısı" 27 Eylül'de Ankaralı sanatseverlerle buluşacak. Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesf nde açılacak sergiye 37 ressamın 60 yapıtı katılacak. Türkıye ile Çın arasındaki değişım programı çerçevesinde açılan sergi 15 Ekim'e kadar görülebilecek Yollarımız Yolcıılııldapımız sergisi • Kültür Servisi - Kamıl Koç Otobüslen A.Ş. tarafından düzenlenen 'Yollarımız- Yolculuklarımız' konulu fotoğraf yanşmasının sergisi Eskişehir'de açıldı. Devlet Güzel Sanatlar Galensi'nde açılan sergıde, derece alan eserlerle birlikte 38 fotoğraf yer alıyor. Sergi, 10 gün süreyle gezılebılecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog