Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

2 8 EYLÜl 1999 SALI CUMHURİYET SAYFA T J I V t f1\% 9lYI I / ekonomifScumhuriyetcom.tr 13 Yokstdluk sınırı 329mlyon • ANKARA (ANKA) - Tüık-Iş, dört kişilik bir ailemn aylıs asgari mutfak harcamasıran 108 milyon HraM aştığını bildirdı. Tüıt-îş'in araştırmasına görc, dört kişilik bir ailenin dengeli ve yeterli beslenebilrnesi için yapmak zorunda olduğu asgari harcama tutan Eylül ayında, bir önceki aya göre yûzde 3.2 artarak 108 milyon 393 bin TUye çıktı. Tüıic-lş'in açıklamasında. dört kişilik ailenin, gıdanın yanı sıra kira, ulaşım, yakacak, giyim, eğitim, kûltür gibi temel gereksinimleri için yapması gereken toplam harcamanın'ise Eylül ayı itibanyla 329 milyon 462 bin lira olduğu bildirildi. Petrol kanunu taslagı • ANKAR4 (AA) - Eneni ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafindan hazırlanan yeni petrol kanunu taslağı ile Petrol îşlen Genel Müdürlüğü'nün (PİGEM) Petrol Piyasası Kurulu'na dönüştürûlmesi öngörülüyor. Kurul, arama, üretim, tasfıye, iletim. depolama ve gazlaştırma konulannda çalışan şirketler, petrol ûrûnJeri ve doğalgazin dağıtım, fiyatlandırma, ithalat ve ihracatı konulanndaki düzenlemeleri gerçekleştirecek ve bunlann denetimıni yapacak. Yapı sigortası tarüşılıyor • Ekonomi Servisi - Marmara Bölgesi'ni sarsan depremın ardından Bayındırlık Bakanlığı'nın hazırlıkJanna başladığı yapı denetimi ve sıgortasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Ankara'da bugûn yapılacak toplantıya tnşaat Mühendisleri Odası, Türkiye Sıgorta ve Reasürans Birliğı gibi sıvil toplum örgütleri de katılacak. Bugüne kadar 8 kez değiştirilen tasan hakkında halen önerali itırazlan bulunan kurumlann bu ıtırazlannı yineleyeceklerini belirtirlerken Reasürans Birliği'nin de konuyla ilgili bir tasanyı bakanlık yetkililerine vereceği öğrcnildi. Borsaya yeni şirket •Ekonomi Servisi - Türk Sınai Kalkjnma Bankası. Anadolu Hayat Sigorta ve Şişe Cam grubu şirketlerinin iştirakleriyle kurulan Yatınm Finansman Yatınm OrtaklığYnın yüzde 49 oranındaki hissesi halka açılma yoluyla satışa çıkanlıyor. Toplam 122.5 milyar 500 milyon lira tutanndaki hissenin satışı 29-30 Eylül-1 Ekim günleri arasında yapılacak. Bu arada Sabancı Holding, Koç Grubu'nun yabancı ortaklı şirketı olan Kav Ambalaj'ın yûzde 50 hissesini satın aldı. I I / ^ ' F V I ^ A ' I V I EGS Holding, binlerce dönüm orman alanı, tarım arazisi ve ^-J ^ ^ 1^^^ \*sM.M.M. jm dereceden SÎT alanına serbestşehir kurmak için destek arıyor Me yağtnayı durduramadı ECS Y.K. Başkanı Selaml Gürgiiç: Biz hazınz. Tek engel TMMOB'nin açtığı dava. TMMOB 2. Baçkanı Celal Beşiktepe: Adapazan"nda kurulması planlanan serbest bölge 1. derece deprem bölgeSinde. Felaketten hâlâ ders ahnmadı. Ekonomi Servisi - Marmara depremi; sahilleri, tanm toprak- lannı, dolgu alanlannı. su havza- lannı. ormanlan, dere yataklan- nı siyasal kararlarla beton yığın- lanna dönüştüren ranta dayalı po- litikalann sonuçlannı gözlerönü- ne sererken, bölgeye ilişkin plan- lar felaketten ders çıkanlmadı- ğını gösteriyor. EGS Holding, 32 bini orman alanı, 21 bini sahil şeridi olmak üzere 53 bin dönümlük araziyi halka kapatan ve 6 köyün yaşam kaynağı olan tanm arazilerınin de içinde kaldığı, 1. dereceden StT alanına 'serbestşehir' kurmak- ta ısrarlı. EGS Holding Yönetim Kuru- lu Başkanı Selami Gürgiiç, yak- laşık 90 bin dönümlük alanda ya- şama geçirmeye hazırlandıkları "Ipekyolu Vadisi Serbest Şehir Projesi" için tek engelin Türk Mühendis ve Mimar Odalan Bir- liği'nce (TMMOB) açılan dava ol- duğunu bildinrken TMMOB 2. Başkanı Celal Beşiktepe, deprem bölgesi için başlayan hareketlili- gın 17 Ağustos felaketinden ders alınmadığını gösterdiğini söyle- di. Gürgüç, Adapazan Serbest Böl- gesi projesine çok sayıda yaban- cı kuruluşun ilgi duyduğunu be- lirterek projeye başlarken. ala- nın zemin etütlerini,jeolojık araş- tırmalannı yaptırdıklannı anlat- tı. Gürgüç, serbest bölge yatınm alanının. fay hattının 40 kilomet- re uzağında olduğunu bildirerek "Bölgenin minimum yatınm ka- pasitesi 30 mflvar dolar, ihracat po- tansiyeli Türkiye'nin toplam ih- racatının hemen hemen jansı olan 12 milyar doiar olarak plan- lanıyor" dedı. Danıştay'a açılan dava Söz konusu alanm serbest böl- ge ilan edildıği 9 Aralık 1998 ta- rihli Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu karannın ıpta- lı ve projenin durdurulması için Danıştay'a dava açan TMMOB'nin 2. Başkanı Beşik- tepe ise siyasal kararlarla yapılan yer seçimleri ve yerleşim karar- lannın Marmara Bölgesi'ni en- 17 Ağustos'taki depremin enağırhasar oluşturduğu iüer arasındaki Adapazan'nda yapılması planlanan serbest bölge ile ilgili çalışmalar çeşhü engeüere korşın sürdürülüyor. kaz haline getirmesine Türki- ye'nin tanık olduğunu anımsata- rak." 17Ağustos unutulmayacak bir tarihtir. Yaşanan felaket kar- şısında her şe>e yeniden başlama- mız gerekirken, sermaye, yaşa- nan depnem felaketi olmamış gi- bi davranmakta, rant projelerini bir an önce yaşama geçirmek is- temektedir" dedi. Beşiktepe, Ba- kanlar Kurulu ka/anyla "yer ve suınian belirtenen ve kurulup i$- letilmesi" karara baglanan ser- best bölge alanının 1. derece dep- rem bölgesinde bulunduğunu anımsatarak, "Bu alanda dünva- da eşine pek rasttanmayan dış- budak ağaçlanyla kaph orman alanı bulunuyor. Alanda, ayrıca, battabk ve sık,kapah orman alan- lan var. Kamuya ait orman ala- m 35 bin dönümü buluyor. Her- kes aklmı başına toplanıabdır. Ya- şamını yitiren onbinlerce cana ve geiecek kuşaklara karşı ödene- cek borcumuz ve verilecek hesap- larumz vardır" diye konuştu. ABD gezisinde kulis Kamu yarannı göz ardı eden ve tanm arazisi, orman ile SÎT alan- lanndan oluşan bölgedeki top- lumsal varlıklan tehdit eden pro- jeyi savunan Gürgüç'ün açıkla- masına tepki gösteren Beşikte- pe, EGS Holding yöneticilerin- den Hasan Turhan'ın projeye des- tek bulmak amacıyla Ecevit'in ABD gezısine katıldığını belirte- rek bu hafta sonu TMMOB'nin de bölgede geniş katılımlı top- lantı düzenleme hazırlığında ol- duğunu açıkladı. Gürgüç'ün "da- vanın geri çekiimesi halindc pro- jenin yaşama geçirilmeye haar olduğu" yönündeki açıklamala- rına yanıt veren Beşiktepe, "TMMOB, yaşamını yitiren on- binlerce cana ve geiecek kuşakla- ra duyduğu tophımsal sorumlu- luk anlayışj ile mücadelesine de- vam etmekte veyetkilileri bir kez daha uyarmaktadır. Yaşam kay- naklarunıza karşılık sermayenin ranta ve spekülasyona dayalı pro- jelerini tercih eden Bakanlar Ku- rulu karan iptal edilmedir" dedi. Cörüşmeler sürüyor Tekstilcinin kota umudu sönüyor Ekonomi Servisi-Tekitıl ve konfeksiy<jn,m. sektörünün. ABD'nin kotalan kaldırması- na yönelik umutlan sönüyor. Görüşmeler henüz tamamlanmadığı halde umutlar yı- terken tekstilciler. bugüne kadaryaşanan ge- lışmelerin, 'Türkiye'nin isteklerinden çok, ABD'nin isteklerinin yanıt bulacağını" gös- terdiğını söyleyerek "Türk heyeti toplan- tıya girdi. hiçbir şey anlaşmaya bağlanma- dan da çıktı" değerlendirmesini yaptılar. Türkiye'nin ABD'ye 'taşınmasından' önce sadece kotalann kaldınlmasıyla yetin- meyip vergilerin düşürülmesi konusunda da taleplerin gündeme getirilmesini öneren vegörüşmeleri yakından izleyen Modi-Teks Yönetim Kurulu Başkanı İsmetÖzcao, Türk heyetinin gereken pazarhk gücünü göstere- memesinden yakmdı. Özcan, Türİriye'yle serbest ticaret anlaşmasının ABD'nin de lehine olacağını belirtti. Sektörün duayen- lerinden Özcan. ABD'nin dünyanın en mü- refîeh ülkesi olduğunu anımsatarak "Biziın de üretip satma> a ihtnacımızvar. ABD,Av- rupa ile ekonomik işbirliğine giden Türki- ye'yeAvrupa'yatanıdığıhaklantanımah.An- cakgörülüyorld ABD'nin hiçbirşey verme- ye niyeti yok" diye konuştu. Tekstil hisseleri düştü Kotalann arttınlacağına ilişkin beklen- tiyle hızlayükselen tekstil hisseleri de olum- suz açıklamalann etkisiyle dün değer yitir- di. Sektör endeksi ortalama yüzde 3 ora- nında düşüşle günü tamamlarken kayıp ba- zı hisselerde yüzde 8'e ulaştığı gözlendi. : r onun şefFaflığı sorgulanırken, IMF ve Dünya Bankası'nın ilk kez bir araya geldiği geçici komite toplantılannda, gelişmekte olan ülkelere daha yumuşak para politikalannın uygulanması tavsiyesinde Dünya Bankası Başkanı JamesNV'olfensohn (solda) ve IMF Başkanı MkhelCamdessus VVashington'daydı. bullUlUİdu. EcevüIMF*ninpeşinde,fon özeleştiride Ekonomi Servisi - Türkiye'den de çok sayıda politikacı, burokrat ve işadamı NVashington'da mali yardımlar ve diğer ekonomik işbirliği konulannı görüşürken, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık olağan toplantılan da peş peşe ilginç özeleştirilere ve yeni kararlara sahne oluyor. IMF ve Dünya Bankası'nın ilk kez bir araya geldiği politika belirleme geçici komitesinde yapılan toplantıda açıklanan bildiride, dünya ekonomisıni şekillendiren ülkelerdeki gelişmeler değerlendirilirken, şerTaflıktan yoksun olduğu ortaya çıkan IMF. kendi işleyişini de sorguladı. Kara para aklama ve yolsuzluk suçlannda görülen artış nedeniyle IMF programlannın etkinliğinin ve uluslararası piyasalarda kabul görmesınin sarsıldığına dikkat çekilen bildiride, IMF kaynaklannın kullamlmasında şeffaflığın sağlanması gerektiğine işaret edildi. Bildiride. IMF'nin kredilerin verilmesinde izlenen yol konusunda otoritesıni sağlaması çagnsı yapılırken, lcredilenn daha sıkı kontrol edilmesi tavsiyesinde bulunuldu. Kredilerin yanlış kullanımı IMF Geçici Komitesı'nde konuşan ABD Hazine Bakanı Latvrence Summers, fonun verdiği kredilerde yolsozluklar yapılmasını ve yanJış kullanılmasını eleştirerek "Fonun kredileri sadece Rusya'da değil finansal yardnn alan diğer ülketerde de yanlış kullanıbyor. Yblsuzluklan önlemede daha fazla uluslararası çaba harcanmalı" dedı. Sermaye hareketlerinin akıcılığını arttırmasının yeni ihtiyaçlar doğurduğuna işaret edilen bildiride, özellikle sabit döviz kuru rejiminin sağlanması için kuruluşlann yetersiz olduğu belirtildi. Güneydoğu Asya'da yaşanan mali kriz sonrasında iyileşme görülmeye başladığının belirtildiği bildiride, bölge ülkelerinde daha yumuşak para politikalannın uygulanması tavsiyesinde bulunuldu. Bildiride, Rusya ekonomisinin düze çıkması için yapılan iyileşme çalışmalanna değınilirken. Rus yetkililerin reformlan süratle hayata geçirmesi ıstendi. Brezilya'nın fon tarafindan desteklenen ekonomik programının ülkede güveni tekrar sağladığı belirtilen bildiride, "ABD ekonomisi küresel etkinliği nedeni>1e güçlü performansını sürdürmeü" denildi. T.C BAŞBAKANUK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANUĞI'NDAN DUYURU T.C Başbakanhk Öze//ejt/rme İdaresi Başkanhğı'nca (İdare), Den'n Nakliyatı TAŞ.'de bulunan % 99,9973 oranındaki İdare hissesi özelleştirilecektir. * Dcniz Nakliyatı T.A.?. GEÇİCİ TEMİNAT: 2.000.000.- ABD Doları I.T.C. Bajbakanlık Özelleştırme İdaresi 300.000.000.- (üçyüzmilyon) TL Başkanlığı (Ida'-e) tarafindan 24/11/I994 tarıhli yatırılarak "Deniz Nakliyatı T.A.Ş. İhale ve 4046 sayılı Kanun hükümlen çerçevesinde Şartlan Belgesi ve Tanıtım Dokümanı Deniz Nakliyatı TA.Ş. (Ştrket)'de bulunan beöeli" ıfedesinı ıçenr şekıide altnacak makbuz % 99.9973 oranındaki İdare hissesi, blok olarak karşılıgında temın edilebılır. Ihaleye kaaiabılmek "Satif" yontemı ile ozelleşonlmek üzere ıhafe için İhale Şartfan Befgesi ve Tanıtım Dokümanı edilecektır. alınması zorunludur. 2. ihale, kapalı zarf ıçerısinde teklıf almak ve 4. Teklifler, ihale Şartlan Belgesi ve Tanıtım gorüşmeler yapmak suretıyie pazarlık usulü ile Dokümanı'nda belirtilen hususlar dikkate gerçekleştırilecektir İhale Komısyonu'nca alınarak hazırlanıp, en geç I/II/I999 gereklı gorüldüğü takdirde ihale, Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar pazarlık görüjmesıne devam edilen teklıf Idare'nin yanda belirtilen adresine teslim sahipierinın katılımı ile açık artırma suretıyle edılecektır Son teklif verme tanh ve saatinden sonuçbndınbbilir sonra Idare'ye ıntıka! edecek teklifler 3 İtele" konusu Şirket hakkında hazırlanan İhale deferlendırmeye alınmayacaktır. Şartlan Belgesı ve Tanıtım Dokümanı, 5. 4046 sayılı Kanun uyarmca özelleştirme I/I0/I999 tarihınden ıtıbaren Idare'nin yanda ışlernleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na belirtilen adresinden, T C Ziraat Bankası tabı degildır. İdare ıhaleyı yapıp yapmamakta, Merkez Şubesi/Ankara nezdınde bulunan dilediğıne yapmakta, tekilf verme süresinı 3085 No lu Özelleştirme Gelırleri hesabına uzacmaka serbesttır. /^•^^••••k. T.C. BAŞBAKANLIK ğ~- — ^ÖZELLEŞTİRME 1 Ç 1 D A R E S İ ^ Ö ^ ' ' 4 ^ P r B A Ş K A N L 1 G 1 Huscyın Rıhmı Gurpinar Sokak No 2 Çınkaya 06680 ANKARA Tel- ( 0 - 3 ( 2 ) 441 15 00 Fzk$ «0-312*44! f4 94 www.oib.gov.tr < < 0 İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞUKRAN SONER Küçük Amerika'nın Medyası Bütün televizyon kanallannın, bütün gazetelerin bir habere ağırlıklı yer verip hiçbir şey vermemesi sana- tına ilk tanık olduğumda çok etkilenmiştim. Bizim medya henüz o boyutlarda gelişmemişti (!). ABD med- yasında tanık olduklanm, medyanın gücü ve kitleler- le oynaması, daha doğrusu onian aptallaştrmasının boyutları ürkutmüştü. ABD topraklan içindeki Birieşmiş Milletler'de, bel- leğim beni yanıttmıyorsa, 40'a yakın ülkenin devlet baş- kanının katıldığı önemli birtoplantı vardı. Tabii kı ABD medyası binncı haber olarak bu toplantıdan, katlan önemli konuklardan söz ediyordu. Birtüriü, neden bu kadar çok başkanın katıldığını, toplantının neden önemli olduğunu öğrenemiyordum. Sorun, yetmeyen Ingilizcem de değildi. Çevremdeki, siyasete ilgisiz sa- yılamayacak Amerikalı sendikacılara sorduğumda on- lar da kimi soyul konu başlıklan dışında pek bir şey bilmiyorlardı. En çok izlenen TV kanallannda, "Bugün New York- lularbüyük bir trafiksıkışıklığı yaşadılar. Ama onuriuy- dular. Dünyanın en önemli politik lideriehni, başba- kanlannı ağırtadılar, onlara ev sahipliğiyaptılar" türün- den haberiere takılıyordum. Tabii ki televizyon kanallan, gazetelerin ilgi alanlan ile bağlantılı başka ülkelerin konuk devlet başkanla- nna özel yer de veriyoriardı. Her nedense Birieşmiş Milletler'deki tartışmalan izleyemiyor, ama o tarihler- de ABD için ters anlamda, ya da pozitif olarak önem- li liderterin parkta yaptıklan yürüyüşlerden yedikleri yemeklere, giysilerinin aynntılanna kadar her şeyi öğ- reniyorduk. Bir başka hafta, gündeme bir Rus gemisinden ifti- ca olayı geliyor, herkes günlerle bu işle uğraşıyordu. Toplum öylesine koşullanıyordu ki, Rus gemisinden kaçan gencin öyküsü ile bağlantılı, sokaklara insan- lar dökülüyor, gemirrin demirii olduğu lıman önünde o zamanki Sovyetler Birliği ve rejimi aleyhinde binler- ce insan gösteri yapıyordu. Sonunda Rus gemisinden kaçtığı ya da kaçınldığı karşılıklı iddialar arasında ka- nşan, ABD guvenlikçileri ile Rus elçiliği arasında bir- kaç kez el değıştiren ve gerçekte ne söyledlği, ne dü- şündüğü, ne yapmak istediği anlaşılmaz hale gelen Rus gemici gemisine iade ediliyor, "Kendi isteğimle gemime döndüm" ifadesi ile gemisiyle birlikte liman- dan aynlıyor ve olay unutuluyordu. Şimdi bu örnekleri durup dururken neden mi ver- dim? Tabii kı, gündeme geldiği günden ben Başba- kan Ecevit'in ABD gezisine ilişkin çıkan haberierie olan bağlantısından. Siz habeıien izlerken Ecevit'in bu gezisinin neden bu kadar önemli olduğunu anlıyor musunuz? Bir an- ket yapsak, sorulara net yanıtlar verebilir misiniz? Biraz merak, daha çok işim gereği ilgili bütün ha- berieri aynntılanyta dinlerken, en çok başbakanımız ile ABD Başkanı arasında bugün yapılacak görüşmenin benzerleri arasında en uzun görüşme olacağı vurgu- lamasına takıldım. Meslektaşlarım bu haberiflaşya- parlarken herhalde bu görüşmeye verilen önemi vur- gulamış oluyoriar. Ama içenği ve öncelikleri üzerinde her haber nerede ise bir diğerini tekzip ediyor. Kafa- mız lyice kanşıyor. Birkaç gün öocesine kadar bu gezinin en önemfi güri- demi ABD garantili, Türk ekonomisini düze çıkaracak krediler gıbiydi. Sonra bunun olamayacağı, olsa da Tür- kiye'ye yarardan çok zarar vereceği ortaya çıktı. Baş- bakanımız bile, önce uzun uzun yararlanndan söz et- tiği bu türden bir garantiyi istemekten vazgeçebılecek- lerini bildirdi. ABD kaynaklı haberlerde öncelik, Kıbns'la ilgili şu- nulacak yeni çözüm paketiydi. Derken ABD'nin bir da- yatma içinde olmayacağı haberlen gelmeye başladı. Sonra da aslında Kıbns konusunun ABD için olmaz- sa olmaz konular arasında olmadığı. Hangisi doğru?.. Yıne çok öncelerden ABD'nin Türkıye'ye soluk al- dıracak deprem yardımlan gündemdeydi. Şimdılerde, aslında depremin boyutlannın çok büyük olmadığın- dan, Türkiye'nin üstesinden gelebıleceği anlaşıldığın- dan, bu nedenle deABD'nin bu konuda önemli biradım atmasının beklenmediğınden falan söz ediliyor. Dün sabah borsa yupileri, başbakanın ABD gezisi, beklentilerinden çok fazla satın alındığından. yaratı- lan büyük umutlar karşısında, geziden önemli sonuç- lar çıksa da, beklentilerte kıyaslandığında hafıf kala- bileceğinden söz ediyoriardı. Bu kez de gerçekleşen- den daha umutsuz bir tablo çizilebileceği ve bunun da borsayı etkileyebileceğini söyluyorlardı. IMF ilişkilen ve kredi beklentıleri üzerinde o kadar çok spekülasyon yapıidı, o kadar çok haber venldi ki, kendi adıma hiçbir sonuç çıkaramadım. ABD resmi ve özel görüşmelerinde, IMF ve kreditere ilişkin somut gün- demi, tam olarak nelerinbeklendiğini, hedeflendiğini, gönjşmelerdeki ağıriıklı yerini kavrayamadım. Bu arada başbakanın kalacağı konut, hediyelere iliş- kin öyle aynntılar vardı ki.. En bilinmez boyut, çelişki- li haberler ise, ne ölçüde ciddiye alındığımıza ilişkin. Aynı yayın saati ya da gazetede bir habere göre çok önemli, bir diğerine göre horianan, saygısızlık yapılan konumdayız. Küçük Amerika'nın medyasından izlendiğinde, Ece- vit'in ABD gezisinin de magazin yanı ağır basmakta. Belkı gündemde Çiller'in güzelliği, elbiselen, hediye- len ile etkilemesi örnekleri, imajı... açtsından kimi ek- siklikler duyulabilir. Ama boşluğu dolduracak bir şey- ler bulunmalı değil mi? Doğrusu insan haklan dayat- masına karşı yanıtmız Fatih'in fermanı çok etkileyici olabilir. Ne de olsa imaj çağında yaşıyoruz. ABD sadece as- keri ya da az uluslu tekelleri banndıran ekonomik sü- per güç olarak değil, medya kullanılarak imajlaria kit- leleri yönetme sanatının beşiği. Hiç Küçük Ameri- ka'nın medyası bu işte geri kalır mı? Hayvancılıkta yeni önlemler EkonomiServisi - Tanm ve Köyişleri Bakanlığı, hayvan kaçakçılığının ön- lenmesi amacıyla yeni ön- lemler alıyor. bu çerçeve- de. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki büyük ve küçükbaş hay- vanlara işaretleme yapma- ya başlayan Bakanlık yet- kilileri. ekim ayında bu iş- lemden geçmemiş olanla- nn kaçak hayvan ılan edi- leceğini kaydettiler. Tanm ve Köyişleri Ba- kanı HûsBÛ Yteuf Gökalp. tran'daki hayvanlarda halk arasında 'şap' hastalığı ola- rak bilınen 'Asva 1 virüsü- ne' rastlandığını belirtti. Gökalp, "Geçen haftaNev- şehir üindeki bazı hay\an- larda da şap hastaîığına rastianmış ve hayvanlara aşılama \ apümışbr. Şu an- da endişe edilecek bir şey >t»ktur" diye konuştu. Gökalp, Iran üzerinden kaçak hay\an girişinin yo- ğunluğu nedeniyle bölge- deki hayvanlann numara- landınlmasına ve işaretle- me amacıyla da kulaklan- na küpe talalmasma başlan- dığını belirtti. Gökalp, ön- lemlerle kaçak hayvan gi- rişinin durdurulduğunu kavdetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog