Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

28EYLÜL1999SALI CUMHURİYET SAYFA 1J.IİŞ dishab@cumhuriyet.com.tr 11 KAVŞAK OZGEN ACAR Çin Yüzyılı'na Doğru... Bu yazının sonunda söylenecek sözü, başında yazmak istiyorum: "Eğer20. yy. 'Amerikan yüzyılı' ise 21. yy. Çin'in olacaktır." Çin Halk Cumhuriyeti, kuruluşu- nun 50. yıldönümünü cumagünü kut- layacak. Yanm milyondan fazla insa- nın bağıracağı 50 resmi söylem sap- tandı. Bunlann arasında "Çok yaşa Mao" yer almazken, Mao dönemı- nin söyiemlerinden "ÇaJışan sınıfayü- rekten güven" dikkati çekiyor Pe- kin'de 1 Ekim 1949'da Tiananmen Alanı'nda, yüz binlerce insana Mao Zedong ünlü "Çin halkı ayağa kalk- fr'sözüyte, Çin'in "fcz//"sayfasınıaç- mıştı. 0 olaydan kısa bir süre öricesinde Şanghay'da Türk Büyükelçiliği'nin kapısına kilit vurmak zorunda kalan Çin'deki son Türk diplomatı Necdet Ozmen o günleri bana şoy- le anlatmıştı: "Akıl almaz birenflasyon vardı. Lokan- tada yemek parasını öde- mek içın dahı enflasyon- dan erimiş olan parayı bü- yûk bır çantayla götürür- dük. Arabanızda sola dön- mek için elinızi pencere- den çıkanp işaret verdikten sonra içeriye çektiğinizde kol saatinizi bir daha gör- meyebilirdiniz. "Türkiye ile Renk sonra gelir..." demişti. Gerek 1958'de Rus modelinden aynlarak kendine özgü tanmsal ko- münizminin temelini oluşturan "lleri- ye BüyükAtılım" adı venlen "komün° yönetiminegeçışte, gerek 1960-61 ku- raklığında mılyonJarca kişı oldü. 1966'da Mao ve çeyresindeki iktı- darkavgaa ülkegenelinde "Kultürlh- tilaJrriıyarattı. Mao'nun "KızılKitabı" bir kutsal kitap gibı ellerden düşme- di. 1976'da Mao ölunce, ikincı kuşak yönetimi ete aldı. Mayıs 1978'de Deng Şiaoping, "Işe göre paylaşımı sos- yalizmle uygula" ilkesiyle 800 milyon insana evlerinin bahçelerinde sebze yetiştirebılecekleri iznını vererektan- ma dayalı Çin komünizmıni deldi. 1984'te ikinci aşamada işçılere bi- reysel gınşımlerı kullanma becerileri- ni ikramıyelerle destekleme yoluna gitti. "MerkezJ Planlama" ile "Pazar Ekonomisi"ri\ bağdaştırma yolunda de- ğişiklıkleryaptı. Kırsal ke- simın geliri iki katı arttı. Ta- hıl, ntîfusa yeter duruma geldi. Yüzde 10'luk bir kal- kınma hcına ulaşıldı. Cu- ma günü bağınlacak söy- lemlerden bıri de şöyle: "Deng Şiaoping 'in teori bayrağını dahayüksekler- de tut. Çin özellıklerinde- diplomatikilişkilerkurulma- " " ^ n u n kı sosyalizm yapılanması- danöncegittoğim Şanghay'da 1965te A?/2 r.yy'a «a?/." 19951e yüzde 17 olan bir sanat merkezini gezerken söyle- mişlerdi: "Bu merkezde 40 tiyatro, 4 opera var. Eskıden bu bina 4 bin ka- dının çalıştığı bır genelevdi!" Çin 1800'lerde dünya üretiminin yüzde 33'ünü gerçekleştirirdi. Yay- gınlaşan afyon kullanımı, Batılı güç- lerin doğa) kaynaklan sahıplenmesi ile 1900'e gelindiğınde oran 6.2'ye düş- müş. Avrupa'da 62, ABD'de 24'e çık- mıştı. 1997'de ise Çin yüzde 3.5'ine, ABD 25.6'sına sahip. Bağımsız Çin'in ilk ışi enflasyonu indirmek, yeniden ya- pılanmaya geçmek, ekonomiyi dü- zenlemek oîdu. Yanm milyara yakın insana en azından bir elbise, başını sokacağı biroda, bırtabakpirinç bul- mak kolay olmadı. 1965'te Pekin'de konuştuğum bir tekstil fabnkası mü- dürüne, "Nedenhep tekrenkkumaş dokuyorsunuz" diye sorduğumda "Bugüne değın amaç, en azından herkesin örtünmesınin sağlanmasıy- dı. Hedefimiz, yanm milyar nüfusta tek kişiyi dahi çıplak bırakmamak! enflasyon 1999'da9'agenledı. Çin'in 1998 toplam dtş tıcaret hacmi 338 mil- yar dolar. Aynı yıl 45 milyar dolar ya- bancı sermaye yatınmı sağlandı. 39 milyar dolar fazlalık veren dış ticare- ti ve döviz rezerv gücünden dolayı Uzakdoğu bunalımını hafifatlattı. 21. yüzyılagirerken Çin, herevı Intemet'e bağlayıp ABD'ntn "üstün gücüne" son vermeyi hedefliyor. Türkiye'yi unutmuşdeğıller. Koç Holding'ever- dikleri yatınm izniyle Türkçe-Çince bilgisayar programı hazıriatîyoriar. Olağanüstü aıle planlaması ile nü- fus artış hızı 1997'de 0.9 oranına düş- tü. Çin'in bugünkü nüfusu yaklaşık 1.3 milyar. Ulusal gelır sıralamasında 7., kışi başına gelirde 770 dolarla 81. Çin, toprak olarak Turkiye'nin 14, nü- fus olarak 20 katı. Üçüncü kuşaktan Ctang Zemin geçen yıl martta cum- hurbaşkanı seçıldi. Ciang'ın istegi, Süleyman Demirel Köşk'ten aynlma- dan yeni yıl başında Türkiye'yi ziya- retetmek. Mısır'a Mübarek olsunJzf.f.4- Türkçe "büyük gün" anlamma ge- ten "kefaret günü" nfte\iğ\nöek) "Yom Kippur"a rastlayan 6 Ekim 1973te Mı- sırCumhurbaşkanı EnverSedat, Is- rail'den "Altı Gün Savaşı"nın intika- mını aldı. Zaferin 8. yıldönümünün kutlandığı 1981 töreninde aşın dincı Halit Islambullu "Firavun Sedat" diye bağırarak CumhurDaşkanı'nı tri- bünlerdeki binlerce ınsanın önünde öldürdü. Yenne havacı subay Hüsnü Müba- rek geçtj. Aşın Islamcılann bılmem ka- çmcı suıkast girişımine geçen günter- de uğrayan "Firavun Hüsnü" kolun- dan hafif yarayla kurtuldu. "Firavun" sözcüğü Mısır'da, bizdeki "gâvur"un karşılığı olmalıydı. Tek farkla, orada "ölüm cezası" anlamma geliyordu. Parlamentoda yüzde 90 sandal- yeye sahip Ulusal Demokratik Parti- si'nin oylan ile Mübarek (71), dördün- cü kez altı yıllığına cumhurbaşkanlı- ğına rakıpsiz aday gösterildi. Müba- rek, pazar günü yapılan referandum- da, son ikı yüzyılda Mehmet AJi Pa- şa'dan bu yana Mısır'ı en uizun yö- netecek insan konumuna geçti. Genç kuşak, Mübarek'ten önceki cumhur- başkanlannı hemen hemen hiç anım- samıyor. Sokaklarda dev resim- lerin süsledıği referandum öncesinde "18 yıl başanlı olan bir başkana 'hayır' derne* öad^^atsizlikolur" söylemi egemendi. Des- tekçilerinin söylemi ise "Cennet meleği Müba- rek'e sadece bir dönem daha değil, sonsuza de- ğin evet" idi. Iktidar gaze- tesi El Ahram "Mübarek'e Büyük Şükran Günü" baş- lığı ile yayımlandı. Müba- rek, haikın karşısına ise "Se- nim için referandumdan da önemli- si, beni destekleyen-desteklemeyen herkesi sandık başına gitmeye ve ülke siyasasında rol oynamaya ça- ğınyorum" sözleri ile çıktı. Muhalıf- lerı ise "Mübarek ne klamcı ne laik; ne sağcı ne solcudur. Tek görüşü vardır. O da iktidarda kalmak" diyor- lardı. Küçükbir köyde doğdu. Savaş yıl- lannın etkisi ile askertiği seçti. Rus- ya'daTupolev-16jetuçaklannda sa- vaş pilotu eğitimi gördü. Mısır Hava HarpAkademısi'nde görevliyken Baş- kan Abdül Nasır'ın bğrenci kardeşi Hüseyin'i, kurai dışı davranışlanndan dolayı okuldan kovdu. Başkan Se- dat'ın 1973'te Israil uçaklan ile it da- laşında ölen kardeşi Atrf'ın öze! is- teklerini de, daha fazla uçuş cezası- na çarptırarak disiplin altına almıştı. 1973'te fsrail karşısında Mısır pilot- larının başansında etkin oldu. Bu ba- şandan sonra kendini "başkan yar- dımcısı" yapmasını istediğinde Sedat, "Devletin gizleri yalnız bir ınsanın elindekalmamalıdır" sözleri ile kabul Hüsnü Mübarek etti. Mübarek, Sedat'ınanlayışınasa- hip çıkmadığı için yardımcı atamıyor. 1990'da, Sedat gibı "yaşam boyuik- tidardan aynlmama karan aldığı" öne sürülüyor. Bır mülakatta, "Cumhur- başkanlığı değıl, Londra ya da Paris Büyükelçtlığı bekliyordum. Başlanmış ekonomık reformlaribitirmeyihedef- liyorum. Şu anda aynlacak olursam, ülke arzulanmayan bir kargaşaya dü- şer" diyordu. Yabancı turtst kafileıerine yönelik Is- lami terörün yarattığı katliama ve aşı- n dincilere karşı Mübarek'in tutumu hakkında geçen aralık ayında Kahi- re'de konuştuöum bazı aydınlar ka- rarsızlar: "Batılran Şahı Rıza'ya ver- diği destekgibı Mübarek"ı destekle- mekle Mısır'ı Islami mollarşıye kap- tırabilir. Ancak, Islami tehlikeye kar- şı en önemli mücadeleyi de o veri- yor. Ikilemimiz bu!" BirTürk gözfem- cı ise "Türkiye'de, MGK'nin 28 Şu- bat kararlannın benzerleri burada Hüsnü Mübarek'ten çıkıyor" yoru- munu yaptı. Güney Amerika'daki "Muz Cum- huriyetleri" yerine Ortadoğu'ya özgü "Hurma Demokrasisi" sonucu Mı- sır"da insan hakları ihlalleri büyük bo- yutlarda. Türkiye'den pek de farklı ol- maksızın, Mısır İnsan Hak- lan Derne^ı'nin Genel Sek- reteri Hafız Ebu Seada, referandumdan kısa bir sü- re önce de Mısır Tabipler Birtiği ile bir oğrenci der- neğinin başkanları tutuk- landı. Kahire'nin işlek "La- zoğlu" caddesındeki emni- yet binasından işkence ko- kularının yayıldığı herkesin bıldıği bır gerçek. Mübarek şu sözlerinde galıba haklı: "Mehmet M'n/n yaptıklarından da- ha fazlasını yapmaya çalışıyorum. Ülkeyı enkaz olarak aldım. Sıfır eko- nomi, yüksek borçlar. Var olmayan altyapı. Yabancı yatınm yapmaya davet ümitsızliği. Telefonyok. Elekt- rık yok. Su yok. Kanalizasyon yok. Yok, yok, yok, yok..." Sedat'tan bu yana Mısır bütçesi- nin önemli ölçüde dengeye kavuş- tuğu, dış borçların ve enflasyonun azalma eğilimıne girdiğı, 20 milyar dolarlık döviz rezervine ulaşıldığı bi- liniyor. ABD'den israil ile barış kar- şılığında sağlanan yılda 2 milyar do- larlık yardımın lokomotif gücü tartı- şılamaz. Mısır gıda maddeleri ithal ederken elektrik ihraç ediyor. 67 mil- yon nüfuslu Mısır'da gelır. kişi başı- na 3 bin dolar. Işsizlik yüzde 20'yi aşı- yor. Rüşvet, bahşiş diz boyu. Bilinen çelişkili bir gerçek var. Ister "fira- vun", ister "Batı'nın adamı" ya da "diktatör" olsun; Mübarek, Ortado- ğu banşının yıktlmaması gereken pa- yandalanndan biri. Apo olayında Su- nye'de izlediğı etkin siyasa ile bölge- de banşı sağlamadı mı? Elmek: oacar@superonline.com Fax: 0312. 468 15 79 Rusya'nın hava bombardımanından kaçan on binden fazla sığınmacı zor durumda Dış Habeıier Servisi - Rusya Hava Kuv- vetJen'ne bağlı uçaklar, Çeçenistan'ın baş- kenti Grozni'yi bombalamayı sürdürûrken, Çeçenistan'dan kaçarak yollara dökülen on binden fazla sığınmacının zor durumda ol- dugu bildırildı. Çeçenistan Dev let Başkanı Aslan Mas- hadov ise Rusya ile ikinci bir savaş iste- medığinı, bunu engellemek içın elınden ge- Ienı yapacağmı söyledi ve Devlet Başka- nı Boris Yeltsin ile bir an önce görûşmek istedığini yineledi. Rusya'nın, Çeçenistan'ın başkenti Groz- nı ve çevresine vönelik olarak gerçekleştır- • Rusya ile ikinci bir savaş istemediğini belirten Çeçenistan Devlet Başkanı Mashadov, Yeltsin ile bir an önce görûşmek istediğini yineledi. Çeçenistan dünkü bombardımanda 50 kişinin öldüğünü bildirdi. diği hava bombardımanı dün beşinci günü- ne girdi. SU-25 tıpi iki saldın uçağı dün sa- bah başkentın Oktyabırskı ve Stanpromis- lovskı semtlerinı bombaladı. Bombardıman- da petrol kuyulannın hedef alınması sonu- cunda bazı yerlerde yangın çıktığı bıldınl- dı. Rusva Hava Kuvvetlerı Komutanı Gene- ral Anatoü Kurnukov da Çeçenistan'a dü- zenlenen Rus bombardımanının bir ay daha sürebileceğıni söyledi. General Kurnukov, bölgeye kara operasyonu düzenlenmesı ih- timaline ise değinmedi. Bu arada. Çeçenistan'a bombardıman dü- zenlenmesınin ardından bu ülkeden kaçarak komşuInguşCumhunyetı'nesığınmaya ça- lışan binlerce insanın zor durumda olduğu JMeksika'da havai fişekföciası Meksika'da vasadışı işletilen bir ha>ai fişek deposunda meydana geien patlamada, aralannda 10 kadın ve 4 çocuğun da bulunduğu 56 kişinin öldüğü, 348 kişinin yaralandığı bildirildL Guahuanafo e>aletindeki Cela>a kentindeki depo dün sabah (TSt 19:30) infilaketti. Patiamayia çıkan yangın bir restorandaki gaz tanklanna sıçrayarak 15 dakika içinde 2. bir patlamaya neden oldu. Kentteki tek itfaiye aracıyia birambulansın havaya uçmasına ve toplam 56 kişinin ölümüne neden olan olayda bir polis. iki Kızühaç göreviisi, iki itfaiveci ve bir fotomuhabiri de yaşamını yitirdL(REUTERS) tgöçbildiriliyor. Rus NTV televizyonu, Çeçenis- tan'dan kaçanlann arabalanna ve diğer mal- varlıklanna Inguş Cumhunyeti sınınnda el konduğunu haber verdi. Sığınmacıların yi- yecek sıkıntısı çektığini bildiren NTV, bin- lerce kişinin Inguş Cumhunyeti sınınnda bekledığıni belirtti. NTV, Rusya'nın hava bombardımanında yaklaşık 2 bin kişinin öl- düğünü ileri sürdü. Çeçenistan ise dünkü saldınlarda 26'sı başkent Grozni'de olmak üzere 50 kişinin öldüğünü bildirdi. Mashadov 'dan görüşme çağnsı Çeçenistan Devlet Başkanı Aslan Mas- hadov, Rusya ile ikinci bir sa- vaş istemediğini, bunu engel- lemek ıçın elınden geleni yapacağını belirtti ve Boris Yeltsin ıle biran önce görûş- mek istedığini bildirdi. Mas- hadov, Moskovaski Komso- molets gazetesınde dün ya- yımlanan demecinde, yal- nızca Yeltsin ıle yapacağı baş başa görüşmenın sava- şı engelleyebıleceğıni, zira "siyasi vöntemlerle çözüm olanağının giderek azaküğı- nı" söyledi. Mashadov. Rusya'dapat- layan bombaların, Dağıs- tan'daki çatışmalarla da bağ- lantısının kurulamayacağını kaydettı ve "Bu evtenüerin arkasındakiler, Yehsin'den sonradevletbaşkanının kim olacagına ilişkin kirli oyun- lann aş nandığı Moskova'da aranmalı. Çeçenler ise bu oyuna akt edJB>'or" dedi. Rusya Başbakanı Vladi- mir Putin ise "Rusya'nın çı- kanna olmadığı, bir kazanç sağianma>acağınj bildiği ko- şullarda Mashadov ilegörüş- ıneyeceğiııi* belirtti. Eski Şili diktatörünün iadesiyle ilgili dava dün Londra'da başladı Pinochet için karar ekinıdeLONDRA (Ajanslar) Şili'nın eskıdiktatöru Au- gusto Pinochet'nin iadesı istemiyle açılan dava. Londra'nın Bovv Street Sulh Mahkemesi'nde dün başladı. Ispanya Adalet Ba- kanlığı'nın iade istemiyle açtığı davaya, 83 yaşında- ki Pinochet sağlık neden- lenyle katılmazken dava- nın hafta boyunca sürme- si ve karann ekim ayı or- tasında açıklanması bek- lenıyor. tşkenceyle suçla- nan Pinochet, mahkeme- de bır "avukatordusu" ta- rafından savunuluyor. Ev hapsinde tutulan cunta lı- den ile ilgili suçlamalar Aralık 1988-Aralık 1989 dönemini kapsıyor. 1973'teaskendarbeile yönetime gelen Pinochet, 1990'da koltuğundan ay- nlmıştı. Cunta liderminûl- keyi yönettiği 17yıllıksü- AİHM, ÎNGtLtZ HÜKÜMETİNİ SlJÇLU BULDU Eşcinsel askerlerin yargı zaferi STRASBOURG (Ajandar) - Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi (AİHM), 4 eşcinsel askeri ordudan atan Ingiltere'yi suçlu bularak mahkû'm etti. Mahkeme. Duncan Lusting- Preanternduis, John Beckett, Jeanette Snritb ve Gneme Gradv isımli eşcinsel ordu mensuplannın şıkâyet başvurulannı haklı bularak, İnsan Haklan Sözleşmesi'nin (İHS) "Özel vvşama ve aüe yaşamına saygT ılkesıni içeren 8'ınci maddesmin fngiltere tarafmdan ıhlal edildiği görüşüne vardı. "Mağduriyetin karşüanması hakkını" içeren maddenın de ıhlaS edıldtğini bildiren mahkeme, ödenmesi gereken maddı tazminahn ayn bir duruşma sonunda kararlaştınlacağını açıkladı. rede 3 binden fazla kişı öl- dürüldü ya da "kayboMu". Ancak Pınochet'ye getıri- len suçlamalar, yalnızca îngiltere'nin işkenceye kar- şı sözleşmeyi imzaladığı Eylül 1988'den sonrasını kapsTyoı! Savcılık bu dö- nemle ilgili 34 ayn suçla- ma getiriyor. Soykınm reddedildi lngılız Lordlar Kama- rası, yaz başında Pinochet hakkında 2. kez karar al- mış ve "diplomatik do- kunulmazlığınj" belli sü- releri kapsayacak şekilde sınırlandırarak, yargılan- ması önündekı engeli kal- dırmıştı. lngılız mahkemeleri, soykınm ve terör suçlan- nı ise kabul etmemişti Yeni tasarı hazırlanıyor Pişmanlık yasası İtalya'yı kanştırdı ROMA(AA)- Italva'da eski başbakan Gnıliano And- reottf ile bıri eski parlamen- ter. diğer dördü mafya pat- ronu olan beş kişı hakkında geçen cuma günü Perugıa Ağır Ceza Mahkemesi tara- fından beraat karan verıl- mesınin ardından yeni bır pişmanlık yasası tartışılıyor. 1979 yılında öldürülen ga- zeteci MinoRecorelli'nin ılk yapılan duruşmalannda piş- manlık yasasından yararla- nan mafya patronlannın, es- ki başbakan Andreotti'nin adını verdiklerine ve bun- dan dolayı aftan yararlan- dıklanna dikkat çeken bır grup savcı ve parlamenter, yeni bir pişmanlık yasasının kabul edilmesıni ıstedi. Ada- let Bakanı OJiviero Di Lfter- te'nun da destek verdiğı ye- ni tasan ıçın pazarlıklar ya- pıldığı belirtihyor. Di Pietro'nun isteği Bu arada. "Temiz EDer" operasyonunun savcılığını yapan mılletvekili Ajıtonk» Di Pietro, Cornere della Se- ra'da dün yayımlanan mek- tubunda. "Perugia Ağn* Ce- za Mahkemesi tarafmdan açıklanan karardan sonra ortaya çıkan polemiği kö- kündentemİ2İemckiçiıımec- üstc bir araşürma komfcyo- nu kunılmabdır'* dedi. EYÜP 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYTÛME.MOIL SAHŞ İLANI 1996 156 Talımat Bır borçtan dolayı hacızlı oiup. sanlmasına karar venlen taşınmazın Tapu kajdı: Bayrampaşa ılçesı, Sağmalcılarköyû5(6pafta. 14498 parsel sayılı 523 m2 mıktarlı arsa vasfındakı laşınmazın 20'523 arsa paylı 2 kat (18) nolu meskemn tamamıdır (Fıılen 13 oolu daıredır.) tmar duruma: Bayrampaşa Beledıyesı İmar Mudûrlûğû'nün ceva- bı yazısında 14498 parselın 22 10 1995 tanh ve 59S sayılı yazısında, 07 09 1981 t. tanhlı 1 1000 ölçeklı BayTampaşa İmar Pİam'nda konut sahasında bulunduğu ve bıtı^ık nızamda, bına yûkseklığı h 12.50 m. (4 kat)ön bahçe mesafesı m«vcut teşekküle uyulacaktır, arka bahçede me- safe 5 00 m kavıtlan ile parselın imar durumunun müsaıt oldugu bıldi- nlmiştır Hıli hjzır dorumu: Ta$ınmaz Bayrampaşa ilçesı, Kartaltepe Ma- hallesı Cumhunyet Caddesı ile Mımar Sman Sokagı 'nın kesıştığı köşe- de yer alan 14498 nolu betonarme apartmanın yer aldığı görülmüştür. Normal kaılannda 3'er adet daıresı buJunan. A-B kapılan bulunan 5 katlı apartmanın yer aldığı görûlmüştür. Cumhunyet Caddesı'nde 130 kapı nosu alan Gûl Apartmanı B Blok'ta yapılan tespırie daıremn 2 normal katta 13 kapı nolu oldugu belırlenmıştır Daıre. antre, mulfalc- salon 2 yatak odası-banyo WC pıyeslennden oluşmaktadır Ikı oda \e salon dûvarlan srvalı plastık boyalı zemını sert PVC kaplamalı, yıne kondor. antre \e ıslak hacımlerde zemm seramık kaplanmıştır Banyo ve WC duvarları yanm boy seramık kaplıdır Daıre 70 m2 alanlı olup bınada elektnk ve su tesısatı mevcuttur \sa yapının bakımlı ve temız durumda oldugu gozlenmıştır. T*$ıamazın kıymeti: Taşınmazın bulunduğu mevkı. alanı kullanım ımkânlan çarşı gibı sosyal tesıslere yakınlıgı pıyasa emsal alun-satun degerlen de göz önûne alınarak 5 6 pafta. 14498 parsel 20 523 arsa pay- lı 2 kat 13 nolu meskenın tamamına 1500 000 000 - TL (yedı mıl>ar beş yûz mılvon lıra) kıymet takdıredılmışrır S«ü5şsrrl»n: l-GavTimenkulûn 1 açık armrması 02./11.1999 Sa- lı günü saat 15 00 ıle 15 30 arasmda Eyûp 2 lcra Mûdürlü|ü'nde yapt- lacaktır Bu arttırmada taşınmaza takdır edılen değenn %7S'nu bulma- sı ve satış ısteyenın alaca|ına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa ala- caklan toplamını. aynca satış ve paylajtırma masraflannı geçmesı ^ar- üyla ıhale olunur Böyle bır bedelle alıcı çıkmadığı takdırde en çok art- tıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla taşınmazın 2 açık amırması 1211./ 1999 Cuma günü avnı saatler arasında Eyüp 2. tcra Müdürlü- ğu'nde yapılacakrır Bu açık arttırmada satışı ısteyenın alacağına ruçha- nı olan alacaklılar varsa bu alaeaklan toplamını, satış ve pavlaştırma masrarlannı takdır edılen değenn o o40'ını bulması şartı ıle en çok art- tırana ıhale oiunur 2- Resmı ıhale damga pulu. alıcı adına tahakkuk edecek ° o1 oranın- dakı tapu harcı, KDV satm alana an olacaktır Bınkmı^ emlak vergı borçlan ve tellaJıye sati} bedelmden ödenır. 3- Açık arttırmaya katılmak isteyenlenn takdır edılen kıymetın o /o20'sı nıspetınde pey akçesı ya da bu mıktar kadar mıllı bır bankanın tenunat mektubu vermeM gerekmekledır Satış peşm para ı/edır Alıcı ıstedığı takdırde kendısıne 20 günü geçmemek ûzere mehıl venlır 4-lpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgıklenn. varsa ınıfak hakkı sa- hıplen de dahıl olmak üzere bu gaynmenkulün üzenndekj haklanm, fa- ız ve mairafa dahıl olan ıddıalannı dayanağı belgelerle 15 gun ıçınde müdürlüğümüze bıldırmelen gerekır Âksı takdırde tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaktır 5- Satış bedelı hemen ya da venlen sure ıçınde ödenmezse llK'nun 133 tnaddesı gereğınce ıhale feshedılır İkı ıhale arasındakı farktan %50 faızınden alıcı ve kefillen sorumlu tutulacak. hıçbır hûkme gerek kaJmadan kendılennden tahsıl edılecektır 6- Şartname ılan tarihınden ıtıbaren mûdürlüğümüzde herkesm gö- rebılmesı ıçın açık olup, masrafi verildığı takdırde ısteyen alıcıya bır örnek göndenlebılır. 7 - Satışa ıştırak etmek ısteyenlenn şartname) ı gormüş ve mündere- catıru kabul etmış sayılacaklan. başkaca bılgı almak isteyenlenn Hyüp 2. lera Müdürlugü'nun 19%' 156-Talımat sayılı dosya numarası ıle mü- dürlüğümüze başvurmalan ılan olunur 20 Eylul 1999 Basm 44705 VEFAT Baromuzun 6619 stcil sayısında kayıtlı Avukat FİLİZ İNAL vefat etmiştir. Aziz mestektaşımızm cenazesi 28.9.1999 Salı günu (bugun), Bebek Camıı'nde kılınacak öğle namazmı muteakıp ebedı tstirahatgâhına defnedılecektir. Memumeye Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve meslektaşlanmıza başsağlığı dileriz. İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI ir ekmek Cumhurıyct 1960.... ELMAS YALÇIN Öldürülüşünün 5. yılında mücadelemizdesin. Unutmadık. Unutmayacağız. » BEM-SEN Tüm Belediye Emekçfleri Sendikası 28 Eylül 1999 Salı £Ünü saat 12.00-13.00 arası Helvacı Dede Mezarlığı'ndaki (Feriköy Mezarlığı AH gınş karşısı) mezan başında anılacak. Her gûnkü ÛÜ gereksınımınızın koruyucu torbaa Cumhunyet Kitap Kulûbû rey-onlaraıda » . kitap hulffljü 24 SAAT NÖBETÇİ KİTAFÇI »2I1SMI1M HER İŞLEM BİR TELtFOSLA ACI KAYBIMIZ Türk sendikacılık hareketinin unutulmayacak liderlerinden, Tekgıda-lş Sendikası Genel Başkanı ve Türk-İş eski Genel Sekreteri ORHAN BALTAyikaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merfiuma Yüce Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve tüm Türk-İş ve Tekgıda-lş camiasına başsağlığı dileriz. TÜRK-İŞ YÖNETİM KURULU
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog