Bugünden 1930'a 5,502,890 adet makaleKatalog


«
»

Cumhu /% JSMTKBİVTttZIİZNET ' f yfSMTMMBEKtaPTESÜMl / / f SMT OVHJK KUOÜ) X> fc* «MT Rhw> stouit auuuâ * m l sunMom£Anp«n|i Dikdıgnuz loıabfn admı kredı kartuuzm numarası v* soo kuilanma tarihı Oe bırüide büdjjın latlp evımzile OISUD Adtnızı sovadmtzı \« telcfoa nununmızı da bıldımeyi unutmayın L w aeğılscmz dılerscnız uye de oluo ya da uvelığmızı vnulevın HER İŞLEM BİR TELEFOM.4:0212 S14 01 96 7 6 . YIL SAYI: 27019 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI- NADİR NADİ (1945-1991) 28EYLUL1999SALI H R H 1 K I K BALZAC BILINMEYEN BAŞYAPIT K1RM1ZI HAN Çevirenler: Nahit Sırrı Örik/Nerm'm Sankur Doğumunun 200. yılı kutlanan Balzac'tan "İnsanlık Komedyası"nın "Felsefe Incelemeleri" bolumunde yer alan.. birbirinden guzel iki uzun öykü... Bugün Cumhuriyel le birlikte... Doç. Dr. SUAT YAKUP BAYDUR DIL VE KULTUR Doç. Dr. Suat Yakup Baydur'un 'Dıl ve Kultur' adlı bu bılımsel çalışmasını Turk Dil Devnmi'nın yıldonümunde okurlarımıza sunmaktan buyuk ovunç duyarken, genç denebılecek bıryaşta yıtırdığımız değerlı dılbılım adamımızı da saygıyla anıyoruz. Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Adalet Bakanı, cüğer cezaevlerine müdahale edilmeyeceğini söyledi OKnıJer karanlıkI Ankara Merkez Kapah Cezaevi'nde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitırmesme neden olan olaylann çıkış nedeni konusunda çelışkıli açıklamalar yapılıyor. tHD heyetini kabul eden Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'ün, "Tutuklular arama yapılrnasına direnince üzerimize düşeni yaptık" dediği bildirildi. Ölenlerin otopsisine avukatlar alınmadı. Avukatlardan Zeki Rüzgâr, otopsiye alınmamalannın gerekçesinin "parçalanan cesetleri" gizlemek olduğunu öne sürdü. Eylemler süriiyor 76 cezaevi görevKsi rehine tutuhıyor # Bayrampaşa, Ümraniye, Gebze, Bartın, Bergama, Çanakkale, Aydın, Buca, Bursa ve Çankın cezaevlerindeki protesto ve rehine alma eylemleri süriiyor. Mahkûmlar Ulucanlar Cezaevi katliarmnın sorumlulannın cezalandınhp nakillerin durdurulmasını istiyorlar. Haber Merkezi - Ankara Ulucanlar Kapah Ceza- evi'nde öncekı gün düzenlenen operasyon sonucu 10 sıyası tutuklu ve hükümlünün öldürülmesı üze- nne Bayrampaşa, Ümraniye, Gebze, Bartın, Berga- ma. Çanakkale. A>dın. Buca, Bursa, Çankın ceza- evlennde başla>an protesto ve rehine alma eylem- len surüyor PKK davası tutuklulan dışındakı sıya- si rutuklu ve hükümlülenn gerçekleştirdikleri ey- Iemlerde 76 cezaevi görevlisı rehin tutuluyor An- kara Ulucanlar Kapah Cezaevi olay sonrası sakın- leşirken ölümleri protesto etmek ıçin dığer merkez cezaevlennde başlatılan eylemler süriiyor tstan- bul'da Bayrampaşa Cezae\ı'nde bulunan Cezaevi Merkezi Koordınasyonu ile avukatlar ve savcılığın goruşmelen süriiyor "Katledilen arkadaşlan üze- rinden pazartık vapmayacaklannT belırten sıvası tutuklu ve hukumlülenn ıstemleri şöyle: • Vapılan operasyonun sorumlulan halka açık- MArkasıSa. 9,SH3'te YANITLANMASIGEREKEN SORULAR W> Sayfada ANKARA (Cumhuriyet Büro- su) -Ankara Merkez Kapah Ceza- evı'ndeki olaylann çıkış nedeni konusundaki sıs perdesı dağılma- dı. Basına bilgı veren Ankara ll Jandarma Komutanhğı'ndan bır >etkıhnın. "Tünel 3-4 av önce tes- pit edilmiş ve basına da >ansımış- n. Şu ana kadar yeni bir tûnel bu- lunamadı" sozlen kuşkulan denn- leştırdı. Avukatlardan Zeld Rüz- gâr, olaylarda ölen ve yaralanan- lara bakıldıgında catışmadan çok tutuklu ve hükümlülere yönelik bir saldın olduğunun görüldüğünü belirtirken avukatlann otopsiye katılma ıstemJen ikı ayn mahke- me tarafından reddedıldı. Adalet Bakanlığı yetkılilen dı- ğer cezaevlennde suren eylemle- re müdahalede bulunulmayacağı- nı, hükümlü ve tutuklularla görüş- melenn sürduğünü bıldırdı. Ankara Merkez Kapah Ceza- evi'nde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yıtirmesine neden olan olaylann nedenlen konusunda kuşkulu haberler gelıyor Jandar- manın operasyonunu protesto et- mek üzere dün Kızılay'da topla- nan tutuklu ve hukûmlu yakınlan ıle sıvil toplum kııruluşlan temsil- cilen hükümeti istifaya çağırdı. "Analann öfkesi katilleri boğa- cak", "Katilde\ lethesap verecek", "DevTİm şehitleri onurumuzdur" ve "Faşizmi döktügü kanda boğa- cağtz" sloganlan atan grup adına yapılan açıklamada, olayın katli- am oldugu belırtilerek "tnsanla- nn vahşiceöklüriilmesinden ve on- larca insanın >aralanmasından hü- kiimet sorumludur" denıldı MArkasıSa. 9,Sü.2'de 'BAKANLIK PERSONELl ARANMIYOR' • 9Sayfada Bursa Cezaevi önünde toptanan mahkûm yakmları içeriden haber alamamanın endişesini yaşadılar. Ankara Kızılay'da toplanan tutuklu ve hükümlü aiteleri hükümeti istifav^a çağırdılar. (Fotoğraf AA) Okul açılışlannda konuşan komutanlar, şeriatçılara ödün verilmeyeceğini söylediler 'Arap'ın değil ulusun adamı olun' Saldinlar ttOfUtta' Kara Kuvvetien Komutanı Orgeneral Ateş. devleti yıkmaya yönelik gayretlenn sonuçsuz kalacağını söyledi. Genelkurmay Ikıncı Başkanı Orgeneral Başer, çağdaşlığın yolunun Atatürkçü düşünce sisteminden geçtiğini söyledi. Pfof Tabıp Tuğgeneral Işımer. "Arap'ın adamı olmak adamlık değildir. Ulusun adamı olmak yakışır, adam olacak adama" dedi. • 8. Sayfada TSK KUZey Irak'ta Kuzey Irak'taki PKK kamplanna yönelik operasyon için bir haftadan fazla süren hazırlıldar tamamlandı. Kuzey Irak'tan getirilen bıne yakın peşmerge ile TSK ve geçıci köy koruculanndan oluşan 5 bin kişilık güvenlik görevlisi bölgeye girdi. Ordunun Kuzey Irak'a girişi sırasında Kobra tıpı helikopterler de destek verdi. Suıır ötesi harekâtla birlikte Şırnak'ta da büyük bir operasyon başlatıldı. • 4. Sayfada Mııhsin Batur toprafia verlldl Geçirdiğî kalp amelıyatından sonra solunum yetersızligıne bağh komplikasyon sonucu cumartesı günü Florence Nıghtingale Hastanesi'nde yaşamını yitiren eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Barur, Levent Camii'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarhğı'nda toprağa verildi. Törene Batur'un ailesi ve yakınlan katıldı. • 8. Sayfada Başbakan Ecevit 'in ABD ziyareti 'Kûmsidn \ Hedefinin Türkiye-ABD ilişkilerini 21 'inci yüzyıla taşımak olduğunu belirten Ecevit'in, temaslan öncesinde Türkiye'nin Kıbns konusundaki tutumundan ödün vermeyeceği belirtildi. Gezinin amacının iki ülke arasmdaki ilişkileri uzun vadeli bir plana oturtmak olduğu bildirildi. WASHENGTON (Cumhuriyet) - Başba- kan Bûlent Ecevit'in ABD gezisinin birnuma- ralı hedefının. "Türldye ik ABD arasmdaki ifişld- leri 21 'inci >üzŞıla, iki eşit taraf olarak en iyi şekilde taşnnak" oldugu belirtil- Denktas Başbakan Bülent Ece- vıt gezısı boyunca Devlet Resmi Konukevı Blaır House'da kalacak. Aynı yerde. Ecevıt'e eşhk e- den Başbakan Yardımci- sı, Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Cumhur Ersümer, Dışışlen Baka- nı tsmail Cem. Hazı- ne'den sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal. Sa- nayi ve Tıcaret Bakanı Kenan Tannkulu ıle özel kalem müdürü, doktoru ve korumalan da kala- cak. Heyetteki diğertemsıl- ciler ise Mayflovver Ote- li'nde konaklayacaklar. Ecevit ve beraberindekı- ler, havaalanından kala- caklan BlaırHouse'a he- likopterle geçtıler. Ece- vit'in temaslan öncesi, üst düzeydeki diploma- tik kaynaklar, gezının amacının Türkıye'ye parayla dönmek olma- dığını ıleri sürerek "Bura\'a hesap vermeye de, 'afenn' ahnayadagefanjrvoruz" değerlen- dırmesinı yaptılar. Kaynaklar, Türkiye'de uzun zamandan sonra ilk defa Meclıs'te is- 'Ktbnskonusu ABD'de çövUemez 9 RaufDenktaş, Kıbns meselesı iki halkın ana meselesıdir. Washıngton sadece yardımcı olmak istemektedir" dedi. • 19. Sayfada Papandreu 'Duvarlar yıkdırsa sorıın haüohır 9 0 Yunanistan Dışişleri Bakanı Papandreu, Türk -Yunan yakınlaşmasınm Kıbns'a olumlu yansıyacağını söyledi. • 19. Sayfada tikrarlı çoğunluk oldugu- na dıkkatı çekerek, bu çerçevede ABD ile iliş- kileri uzun vadeli birpla- na oturtmanın amaçlan- dığın ıfade ettiler. "Türkiye'nin son za- maıüarda yaptığı reform- lann, Baö'nuı isteğinden değtt, Türkiye'nin iç di- namikierinden kaynak- landığuu" belırten dıplo- matik kaynaklar, terör- den anndığı sûrece Tür- kıye'dekı demokratik re- formlann daha da hızla- nacağını söylediler. Kaynaklar, Türk tara- finın Kıbns'ta temel hak ve kaygılanndan vazgeç- meyeceginı belırterek, Türkiye'nin, Kıbns soru- nunun özünde haklı ol- duğunu ve bu sayede bu- günlere kadar konumunu koruduğunu ıfade ettiler. Türkıye'nın Kıbns'ta adımlannı attığına ve do- layh görüşmelere "evet" deme konumuna geldigi- ne ışaret eden kaynaklar, bu sürecın devamımn şu anda belli olmadığını, ABD ıle olmasa bıle di- ğer güclerle önemlı bir zıtlaşma ıçıne girihnesi ihtımali bulunduğunu behrttiler. BM Genel Sekreteri'nın Kıbns konusunda görüşme yolunda çağn yapıp yap- mayacağmın ya da bu çağnnın ıçenğinin he- MArkasıSa. 19, Sü. 4'te CuMHURlYET'tNBAŞVURUSUGÜNDEMDE 'Gazete, tencerenin promosyonu oldu J # Basın sektöründe maliyetin altında satışlar nedeniyle Cumhuriyet'in Rekabet Kurulu'na yaptığı başvurunun bugün değerlendirilmesi bekleniyor. Ankara 8. Asîıye Ticaret Mahkemesi, dağıtım şirketleri aracılığıyla yapılan promosyon kampanyalannın "yasaya karşı hüe" içerdiğini saptayıp durdurulması yönünde karar vermişti. # Ancak bunun ardrndan aynı kuruluşlar bir ürünün taksitli satışı yapılarak bu ürünün yanında gazetelerin 'promosyon' olarak dağıtılmasına dayanan yeni bir hileye başvurdular. Gazetelerin yeni promosyon hilesine karşı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı uyan yazısı gönderdi. • 5. Sayfada Pendik'te laüama: Sölü \ Pendik'tekı bır boya fabnkasında meydana gelen yangın ve patlama sonucunda 6 kışı oldü, 13'üağır20kısı de yaralandı. Pendik Kaymakamı Tunçsu, patlamanm sabotaj olmadığını söyledi • 19 Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA^TIREK Bip Devlet Sorunu Meraklı kımi çağnşımlaryapan iki önemli haber Hür- rıyet'te yan yana. Üstelik Başbakan Ecevit'in ABD gezisine başladı- ğının ertesı günü yayımlanıyor. Birincı haber VVashıngton kaynaklı. "Başbakan Ece- vit'le göruşecek olan ABD Başkanı Bill Clinton'/ 14 uzman doktor tam beş saat muayeneden geçirdiler" dıye başlıyor. UArkasıSa,19,SiLl'de Küresel ekonomiye makyaj # Dünya Ticaret Orgütü'nce ABD'nin Seattle kentinde kasım ayı sonunda gerçekleştirilecek 3. Bakanlar Zirvesi birçok açıdan büyük önem taşıyor. 21. ^üzyılda küresel ekonominin yapı taşlannın yeniden şekilleneceği bu zirveye, klasik ticari anlaşmazlıklann yanı sıra hükümetlerin alım satımlanna. yatınmlara, çevre ve sağlığa ilişkin pek çok hassas konu da eklenmiş durumda. Başta ABD ve AB olmak üzere ülkeler yoğun hazırlıklannı sürdürüyorlar. Zaten eli kolu gümrük birliği ile bağlanmış olan Türkiye'de ise bu hazırlıklann ne denli yeterli olduğu ayn bir tartışma konusu. • 10. Sayfada BORSA ODun 6093 Öncekı 6179 DOLAR ûDun 464.000 Öncekı 461.300 MARK ûDun 247.300 Öncekı 246.600 ALTIN ûDun 4.225.000 öncekı 4.000.000 GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bayrampaşa'dan ülucanlar'a... Istanbul Bayrampaşa Cezaevi'nde meydana gelen olaylann soruşturması başlamadan, Ankara Ulucan- lar Cezaevi patladı. İkı olayın meydana gelış bıçımi, öncesi ve sonrasında yaşananlarda büyük farklılıklar dıkkatı çekiyor. MArkasıSa. 19,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog