Bugünden 1930'a 5,476,064 adet makaleKatalog


«
»

26EYLUL1999PAZAR CUMHURİYET sesınıKüreselleşmenin en belirgin özelliği kü- çük bir grup ınsanın yaşamı programlama- ya çahşması. Insanlan yöneten ve neler hıssetmemiz gerektiğini bize dikte ettiren güçler var. Ne zaman, nerede ne yap- manız gerektiğini bı- len ve sizi yön- lendırmekle gö- revli (hatta ne- redeyse tann- sal güclerle donanımlı) ^ kişiler var. Onların yaşamanı- zı istedığı gibi yaşa- mak zo- rundasınız. Sizin yen- nize düşü- nen bu güç bizi gıde- rek Geor- ge Or- w e I I ' i n I984'üne yak- laştınyor. Mıcro- soft'un programlannın ABD haber aima servislerıne bilgi aktardı- ğı söyleniyor. Süreli tüketmek zorundasınız. Hatta ge- reksinimizden fazla tüketmelısiniz. Konuştuğunuz dil ortak kültürün (ege- men kültürün) uzantısı olmak zorunda. Öte yanda ıse TV'lerdeki haberlerde görünenın aksi- ne savaşlar bir bilgisayar oyunu değil: çocuklar ölüyor, insanlar parça- lanıyor, ama görütü- lere yansımıyor. Körfez savaşını anımsayın... o dönemde TV'ler- de hiç ceset gör- dünüz mü? Tüketım hırsıyla çölleşen ormanlar, soyu tüketilen hayvanlar, okula gönderilmeyip futbol topu diken çocuklann yaşadığı, yok- sulluğun kol gezdiğı bir dünyada yaşıyoruz. Sonuçta yaşam bıze anlatılmak istenen gibı değil. Hepimizin düşleri, üzüntüleri, sevinçleri, hayal kınkhklan var. Pek çoğumuzun yaşamının büyük bölü- işte bir kaç adres: www.muzikkutusu.corn www.mavisakal.com pbacktr.cib.net www.turkmidi.de www. fahiratakoglu.com . . www.geocities.com/vienna/6326/ruhi- su.html hnux.ada.com.tr/ 06/caz.html www.zihrumusic.com Mehnwt@cumhuriyeLcom.tr enter .net MEHMET SUCU münü, gerek bilgisayar gerekse tv olsun, karşısında geçirdiğimiz ekranın soğuk yüzü ashnda iyi kullanılırsa bir umut kapısı ola- bilir. Bir düşünür, "Müzik yaşamın şiiridir" demiştır. Bu hafta biz de sizlere bilgısaya- nn sadece soğuk bir ekrandan ibaret olma- dığını anımsatmak istedik. Gelın şu soğuk mavi ekranın ardından biraz müzik dinleyelim. Yaşamın içındeki seslere kulak vere- v lim. Bugün lnternete gırerseniz ve ses kartınız varsa, bir arama motoruna bir ülke yazın, yaruna bir + koyun ve music deyin. Belki hiç bilmediğiniz, duymadığı- nız birinin duygulannı paylaşırsınız. Üniversitelilere bedava Internet Superonline. Inter- net'i tanıtmak ve kullanımını yaygın- laştırmak amacıyla, üniversite öğrencile- rine bedava Internet erişim cdsi dağıtı- yor. Türkiye çapm- daki 9 ayn üniversi- tenin toplam 12 kampusunu kapsa- yan bu etkinhkte, 80.000 öğrenciye bedava Internet eri- şimi hediye edile- cek. Öğrenciler, 100 saatlik Internet erişimi sağlayan cd'lere, üniversite- lerde kurulan stand- lardan ulaşabilecek- ler. Superonline'ın be- dava Internet erişimi aktivitesi, ûniversi- telerin kayıt başlan- gıcıolan 15 Eylül tarihinde başlayıp. 1 ay sûreyle devam edecek. İyi surround: iyi hoparlör Virüs uyarısı Çok tehlikeli bir virüs bugünlerde yayılmaya basladı. " T H U S " virüsü olarak adlandırılan bu virüs, etkisini 13 Arahk'ta «C:" dizi- nindeki bütün dos- yalari silerek göste- rir. Başka bir yolla kendisini göster- mez. Bu virüs hak- kında aynntıh bilgi ve korunmak icin gereken update'leri http://www.bi- meks.com.tr adresini ziyaret ederek aiabiür- siniz. Superonline'a yeni genel müdür Bu haftakı konumuz Surround ses sistemı içın kullanılabılecek hoparlör sistemleri Cambndge Sound Üretnği Sound Blaster sensı ses kartlan ıle PC platformunda ses kartı standartla- nnı belirle>'en Creative fırması, ho- parlör sistemleri üzennde uzman- lasrnış Cambndge SoundWorks fır- ması ile işbirliğıne gıderek PC sis- temlen için bazı hoparlör setleri üretti. Micro Works, Sound Works ve PC Works ısimlı üç set farklı özellikleri ile farklı kullanıcı kesim- lerine yöneliyor. Bu setin en küçük üyesi olan PC Works uygun fiyatı ile dıkkatı çekiyor. ama surround ıçin yeterli değil. Surround ıçin olan seti haftaya tanıtabileceğım. Bu hafta ılk olarak kısaca PC Works hoparlör setinı tanıtacağım... PC Works seti bir subwoofer ve iki satellite'den oluşuyor. Konu ile yeni tanışan arkadaşlara kısaca açık- lamak gerekirse, bu tip sıstemler- de Subwoofer sadece bas sesleri vermekle ilgilenir, tız seslen ise satellite dediğımiz hoparlörlerden alırsınız. Bu noktada hemen herke- sin kafasına takılan soru "Stereobir sistem olduğuna göre niye iki tane Subwoofer yok?" şeklınde oluyor. tnsanın ses algılama sistemi düşük frekanslı (bas) seslenn yönünü be- lirleyemez. Bu nedenle bir tek sub- woofer yeterlıdir, onu odanın uzak bir köşesine koysanız bile verdıği bas tonlar odanın her yerinden du- yulacaktır. Oysa tız sesleri veren sa- telliteler için yerleştirme çok önem- lidir. 5.75" çapında hoparlör içeren subwoofer hem oldukça şık hem de keskın hatlan ıle yerleştirdiğınız köşeye çok iyi oturuyor (Subwo- ofer'in daha güçlü ses verebılme- sı ıçin yere ve iki duvann birleşti- ği bir köşeye yerleştirilmesı öneri- lir). 2" çapındaki satellite'lerufak ama elinize aldığınızda beklenme- yecek şekilde ağır. Bu. kullanılan hoparlörün kalıtesi hakkında bir fikir veriyor. Kutunun içinden sa- tellite'ler için iki tane de ufak ayak çıkıyor Bu ayaklarla hoparlörleri ister masanıza yerleştırir, isterseniz duvara sabitleyebilirsiniz. Hopar- lörlerin kablolannın uzun olması yerleştırirken sızi rahat ettirecektir. Subwoofer 10Watt, satellite'ler ıse her biri 3.5 Watt gücünde. Creati- ve. âdeti oldugu üzere dokümanlar- da hoparlörlerin RMS olarak gücü- nü behrtmış, iyi de yapmış. Bu sa- yede hoparlörlerin gerçek gücünü anlayabıliyoruz. Çoğu fırma ise güç ölçüsü ola- rak PMPO kullanıyor, bu yüzden ufacık hoparlörlerin üzerinde '300Watt, '500Watt gibi etiketler görüyoruz. Oysa gerçekte bu ho- parlörlerin RMS olarak gücü çok ufaktır. Creative ve Çambridge So- undworks kullanıcıyı yanıltmamak için bu tip laf cambazlıklanna gi- rişmemış. Sonuçta, toplam 20 Watt cıvan bir gücü olan PC Works, uy- gulamada evinize satın aldığınız markasız 300Watt hoparlörlerden çok daha iyi. Sisteminizi kurmak için, ses kar- tınızın LINE OUT çıkışından ge- len ses sinyalini (Güçlendirilmemiş sinyal daha iyi kalıte sağlayacağı için LINE OUT çıkışı olması önem- li) size verilen kablo ile Subvvoofer'e giriyorsunuz. Satellite'leri ise sub- woofer'in ûstündeki ilgili yeriere bağlıyorsunuz. Setin içinden gelen adaptör sayesinde subwoofer'in elektriğinı de sağladınız mı sis- teminizi açabilirsiniz. Subwoofer'i masanızın altında, duvann dibine dayamanız önerilir. Satellite'leri manyetik korumalıol- duklan için monitörünüzün hemen yanına yerlestirebilir, hatta yapış- tırabilirsiniz. Ama bence birbir- lerinden biraz uzakolurlarsastereo efektlerini daha ivi verebilirler. Cemal.Balkis@Cumhuriyet.com.tr Savaş Ünsal. Supe- ronline'm yeni Ge- nel Müdürü olarak göreve başladı. Ba- bür Özdeo'in aynl- masınm ardından, daha önce Turk- cell'de Planlama ve Yatmmdan Sorumlu Direktör oîarak gö- rev yapan Savaş Ünsal, Superonline Genel Müdürlüğüne getirildi. Superonli- ne'm eski Murah- has Aza'sı ve Genel Müdürü Babür Öz- den ise Doğuş Hol- ding'e transfer oldu. Özden"in Doğuş holding bünyesinde Internet projeleri, yatınmlannı düzen- İeyeceği belirtildi. Sabancı Holding, Turk Nokta Net'e ortak Sabancı Holding ile Turk Nokta Net Bilgi Hizmetleri arasında ortaklık kurmak ama- cıyla süren teknik, mali ve hukuki inceleme- ler sonuçlandı. Sabancı Holding, Turk Nok- ta Net'e %70 oranında ortak oluyor. Yapılan anlaşmaya göre Genel Müdür Ahmet Yü- rekli ve Genel Müdür Yardımcısı Pmar Kapralı da %30 oranında hısseye sabip olacaklar. Türkiye'nin en büyük Internet servis sağlayıcılanndan olan Turk Nokta Net'in, halen 30.000 bireysel abonesi bulu- nuyor. Turk Nokta Net'in 25 milyon ABD Dolan yatınm yapacağı açıklandı. Internette müzik heyecanıInternet üzerinde müzik sevenler can- lı olarak yayın yapan sitelerden yeni web tarayıcılan sayesinde (Intemet Explorer 5 gibi) istedikleri yayınlan sanal ortam- da dınleyebılme şansına sahıpler. Bura- da kullanılabilecek bırkaç araç Windows Media Player 6.x ve Real Player program- lan. Bu programlan www.download.com adresinden indirebilirsıniz. Aynca mp3 formatındaki dosyalan (sıkıştınlmış ses dosyalan) 'nı Internet'ten bulmanız müm- kün. Mp3 dosyalannı dinlemenizi sağ- layan wınamp programmı www.wı- namp.com'dan indirebilirsıniz Internet'te canlı müzik dinleyebilece- ğiniz siteler http:Vwww.eradiolive.com - Sadece Internet'e 24 saat hizmet veren bir rad- yo istasyonu. Canlı programlan dj'ler eşliğinde dinleyicilerine hizmet olarak su- nuyor http:Vwww.surfstudio.com - Etkile- şimli canlı vayın yapan bir müzik istas- yonu. http://subrealsongs.com/antielitist/ - RealAudıo formatı destekleyen bir site. Genel olarak rock gruplan hakkında bil- gıler de mevcut http://www.musicofvourlife.com/ - Klasik hıt parçalar Nat KingCole, Frank Sinatra, Barbara Streisand'dan şarkılar. http://www.pdomeradio.com - hıp hop reggae, jazz, ve soul müzik hayranlan- nın beğeneceği bir sıte. http://www.swingradio.com/ - 24 sa- at canlı swıng müziğı çalan bir internet radyosu. http://thebigripofF.com/ - Jazz, underg- round, funk, prog rock tarzını sevenlere. tnternet'te Müzik Programlan ve Midi Kaynaklari http:/''www mn7ikalite.net - Çok güzel hazırlanmış ve Türkçe hizmet veren bir site. http://www.hitsq.uad.com/smrn/ - Ge- niş bir program arşıvine sahip bu Inter- net sitesi müzisyenlere ve her türlü mü- zikle ugraşanlara hitap ediyor. http://www.cyberden.com/cybeT- denTvlIDI-Hell/ - Klavye ve synthesizer programlan . eklentiler ve yamalar. http://www.channel 1 .com/users/ jamieo/ jsoft.html - Çesitli MIDI prog- ramlan. http://olvmpus.tbtk.metu.edu.tr//lel/ musıc'tmuzık. html - Türkçe sözlü müzik arşivi. Türkçe sözlü müzik notalan ve akorlar. http://zippirmp3.tsx.org/ - MP3, Real Audio ve video klıpler http://www.turkcemuzik.org - Türkçe hizmet veren bir Internet müzik sayfası. Koray.SonmezsoyCg Cumhuriyet.com.tr IRMIK / AYDIN ENGtN - Size Gına Gelse de...^ Korkmayın, bu Tırmık, Yargrtay Başkanı'nın ye- ni adli yılı açış konuşması üstüne değil! A Ocalan'ın en son çağnsının. Kürt sorunununv. kansız ve demokratik çözümünün önünü açıp aç-eî mayacağı da tartışılmayacak. ->/ Zaten deprem üstüne bir kez daha sallanma-d dıkça Tırmık yazılmayacağını önceki gün ilan ettei miştik. Yani o korkunuz da yersiz... lo "Eee, başlayacağız senin tatil kaçamaktanndarbs haaa! Sana emanet edilmiş şu köşede doğnı düiA rüst yazılar yazacaksan yaz" diyenler de korkma-? I sın, bir yeriere tüydüğüm filan yok... >J Peki ne kaldı geriye? ıA Evet, kimilerinizın tahmin ettiği gibi, Türkiye'nirns Avrupa Birliği'ne üyeliği... I- Anımsayın, Lüksemburg'da Avrupa Birliği'nirKl (AB) kapısı epey sertçe ve hoyratça Türkiye'nin yü-eq züne kapatldığında hop oturup hop kalkmıştık. Av-iO rupa'nın ikiyüzlülüğünden başlamış, engel olaraK" gösterilen "insan haklan, demokratikleşme" ge-.io rekçelerinin ashnda palavra olduğunu, AB'nin binb Hıristiyan kulubü kimliğıni nihayet açığa vurduğu-^) nu fılan yazıp, söyleyip köpurmüş ve kusmüştuksb DSP ve MHP'nin oluşturduğu "sağ koalisyon'bd ortaya "Avrasya projesi" gibi ne olduğunu yalnızM kendilerinin bildiği, nasıl olacağını ıse kendılerinincb bile bilmediği yeni bir chş politika çızgisı attığındaP epey aklı başında bilinenler bile, AB'ye duyduk-c^ lan öfkeyle "Neden olmasın" filan diye mırıldan-ö> maya başlamışlardı. :rn Sonra ne oldu? ı J Valla benim bildiğım, arada kaydedilmeye de-njl ğer gelişme olarak önce Adapazarı-Gölcük; ardın-T" dan da Atina depremi oldu. Suyun iki yakasında-»^ ki halklar, politikanın dizginlerini elinde tutan ka-«ib ba milliyetçilerin ve dış polıtikayı düşmanlıklar bes*>t leyip, gerginlikleryaratmak olarak kavrayan poli^û tikacılann ördüğü duvarlan yıkıp beklenmedik biA" yakınlaşmaya yöneldiler. rt? Politika esnafına duşen de buna ayak uydurma- ya çabalamak oldu. Beceriksizce ve isteksizce- de olsa bugüne dek bu çabayı sürdürüyorlar. Suyun iki yakasındakı buzların -en azından ş dilik- çözülmesini, Avrupa Bırliği'nin, yeni bir dö- nemece işaret eden Helsinki doruğundan önce Tür- kiye'ye karşı tutumunu olumlu yönde değiştirme- si izledi. b l J Nitekim Türkiye medyası, biraz ihtiyatlı bir dille^ de olsa, Türkiye'nin AB üyeliğıne giden yolun açıl- 3 '^ dığı duygusunu besleyen yayınlara gırişti. Dışiş 1 - 1 - 1 ' leri ve hatta hükümetten gelen sinyaller de ayrŞ^ yönde oldu. ' ^ özef: Sokaktaki adam, AB kapısının aralandığP Bl inancında ve Helsinki'den bir "müjde" çıkacağı k a i ! o nısında. "I 5 * öyle mi olacak dersiniz? '^ 3 Bu sorunun yanıtı, en azından bu yazı bağlamın^'^ da hiç önemli değil. Avrupalılar, Türkiye'yi bir üy*" 10 ya da aday üye olarak içine almak istiyor mu, is 1 0 ^ temiyor mu sorusunu varsın şimdilik kendileri tar 0 1 0 tışsın. Biz bir başka soruya yanıt arayalım: Avrupa Birliği'ne üye olmayı gerçekten istiyc^ mu? " J Soruya kestirmeden ve ince eleyip sık dokuma dan "evef" yanıtı verenler, ardından gelecek çınılmaz sorulan da yanıtlamak zorunda. ' Türkiye AB'ye üye olursa: örneğin, Sadettin Tantan'ın polısleri öyle kakta "Satanist aw"na çıkıp önlerine gelen, T-şortlu, uzun saçlı, kolu döğmeli, kulağı küpeli,'-' 1 ' sakalı acayip kesimli, havy-metal melodileri mınP M danarak dolanan genç delikanlılan ve kız arkadaş^^" lannı toplayıp, kameralar önünde teşhir ede ede' J ^ polis arabalanna doldurup, ite kaka karakollara gö^''" türemez. Götürmeye kalkarsa Brüksel'den, Stras- ?3T burg'dan "hop dedik" seslen yükselir. ? l 1 Bu durumda, 65 milyonluk Türkiye'nin, "gerçekten" girmek istediğini "gerçekten" j yebilir misiniz? *<" Örneğin, Avrupa Sözleşmesi'nin "...azınlık dil ım lerinin korunması, serbestçeyaygınlaştınlması v&Y azınlıklann temei eğitim dıli olarak beritmsenme 1 ^ si" ilkesi de AB üyeliği ile bırlikte yürürlüğe gırer. :fTE Bu koşulda 65 milyonluk Türkiye'nin, AB'ye^ "gerçekten" girmek istediğini "gerçekten" söyle ioY yebilir misiniz? y/ örneğin, Avrupa Sözleşmesi'nin "din özgüriü^ ğü"ne ilrşkin kurallan, devlet bütçesinin bir bölü- 5 ' 0 münün, belli bir din ya da mezhepler (Türkiye içirî B 3 Hanefi ve Şafıi imam, müezzin ve vaizler anlayı-*1 '1 nız) için kullanılmasını reddeder. ^"J Bu durumda 65 milyonluk Türkiye'nin Hanefi v ^ , Şafiilerden oluşan çoğunluğunun, AB'ye "gerçek- ten " girmek istediğini "gerçekten" söyleyebilir mP l T sinız? f l E ) Örnekler bu köşeye değil, gazetenin bu sayısı"° na bile sığmayacak ölçüde uzatılıp çoğaltılabilir..: E ^ Ama soru, bu köşede defalarca yazılıp, belki de_ kimi okuyucuya gına getırtmiş olan soru yerinde- j durur: 65 milyonluk Türkiye, AB'ye girmek isteğini çekten" düşünüptaşınıp, kararlaştırmış mıdırsi ce? aenginrgdoruk.net.tr. : lob Yeni öğretim dönemi1 sıkıntılı başlıyor ANKARA (Cumhuri- yetBûrosu)-71 üniversi- tede öğrenim gören yak- laşık 1.5 milyon ögrenci yeni öğretim dönemine başlıyor. Bütçe sıkıntısı içinde kıvranan üniversı- teler sorunlar yumağıyla öğrencileri karşılarken 7.4 büyüklüğündeki deprem- le yıkılan Kocaeli ve Sa- karya üniversiteleri ise 25 trilyonluk kaynak bekli- yor. Yeni öğretım döne- mindeki uygulamalara de- ğinen Yükseköğretim Ku- rulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Kemal Gürüz, bütçe- den istedikleri payı ala- madıklarına işaret etti. Türban konusunu dade- ğerlendiren Gürüz, "Üm- versitelerdeki kılık laya- fetyönetmeiiği uygulama- lannın tartışılmasına izin venne>r eceğiz'' dedi. Deprem nedeniyle kampuslan yıkılan ve eği- tim takvımleri ertelenen Kocaeli ve Sakarya üni- versıteleri devletten yar- dım ıstiyor. 25 trilyonluk zararhesaplanan Kocaeli ve Sakarya üniversıtele- nne şımdiye kadar 2 tnl- yon lira kaynak gönderıl- di. Yıkılan kampuslann ye- nne nerelerde eğitim ya- pılacağı henüz belirlene- mezken YÖK"ün geçıci nakılleri yalnızca deprem^ ' den zarar gören öğrencr- —i lerle sınırlı tutması sorun | yaratıyor. Kocaeli ve Sa- ! karya üniversitelenni ka- { zanan öğrencilerin bann- ma sorununun çözüleme- mesi ve yıkılan kampus- lann yenne yeni eğitim j adresinin gösterilmeme*—' si tepkılere neden oluyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog