Bugünden 1930'a 5,446,863 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLUL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Or. Oktay'ın başarısı New York Tımes'da • NEVVYORK(AA)- ABD'nin New York kenti Brooklyn Methodist Hastanesi'nin kadın-dogum uzmanlarından Türk doktor Kutluk Oktay'ın. tıp dünyasuıda bir ilke imza atarak sağladığı başan, New York Tımes gazetesine konu oldu. Dr. Oktay, yine Türk doktorlardan oluşan ekibinin katkılanyla 30 yaşındaki bır balerine naklettıği yumurtalık hücreleriyle onun yeniden âdet görmesini sağlamıştı. AKUT ekibi TüPkiye'ye döndü • İstanbul Haber Servisi - Tayvan'da meydana gelen depremin ardından bu ülkede bulunan AKUT ekibi dün sabah uçakla Tûrkiye'ye döndü. Atanİrk Havalimanı'nda basın mensuplannın sorulanru yanıtlayan AKUT 2. Başkanı Feridun Çelikmen, bir gazetecınin "Türkiye'deki ve Tayvan'dakı yapılan karçilaştınr mısınız" sorusuna "Bınalann yapılışlan çok farklı. Tayvan'da binalar genelde yana devrilmiş durumda. Bız de ıse kat kat yıkıldılar. Tayvan'da enkaz aJtında kalanlan çıkarmak daha kolay oldu" cevabını verdi. Antçı sapsınülar sürıiyor • İstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada. önceki gün saat 13.01'dendünsaat 10.04'e kadartoplam 10 sarsıntının meydana geldıği belirtildi. Meydana gelen artçı depremlerin merkez üssü, büyüklük ve saatlen şöyle: Marmara Denizı 13.01-2.5, Çınarcık-Yalova 14.28-2.5, Adapazan 16.44-3.8, Çınarcık-Yalova 17.00-2.8, Marmara Denizi 21.28-3.1 , Marmara Denizi 23.10-3.4. Çınarcık-Yalova 01.52-3.2, Hendek-Adapazan 03.10- - 3.2, Düzce-Bolu 06.31 -3.2.^ -. - ;Akyazı-Adapazan \0.04-34~ Knlay binasına bombalı saldırı • İstanbul Haber Servisi - Fatih Kıztaşı Caddesi 25 numarada, Türkiye Kızılay Cemiyetı Şubesi ile Özel Kızılay Polikliniği'nın bulunduğu 5 katlı binanın giriş kapısının önüne bırakılan bomba. dün saat 23.30'da büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada binanın giriş kapısının camlan kınldı. Polis, patlayıcmın büyük bir ihtimalle ses bombası oldugunu bildirdi. Tahsiiat çetesi yakalandı • tstanbul Haber Servisi - Piyasaya yüklü miktarda borcu olan işadamı Orhan Melih Savaşçı'dan tehditle para almaya çalışan bir şebeke üyesi Erol Şahin, Aydın Köse. Selami Aktaş, Aydın Aydoğan, Necmi Binıci, Züver Özdemir ve Murat Ağırgül gasp büro amirlıği ekiplerince düzenlenen operasyonla .-: yakalandı. tşadamı *• Savaşçı 'dan tehditle 9 milyar 200 milyon lira ısteyen 7 kişinın I tabanca, çok sayıda çek ve senet ile ele gecirildiği belirtildi. ktanbul'da huzur operasyonu • tstanbul Haber Senisi - İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada. il genelinde yapılan operasyonlarda 14'ü yabancı uyruklu 168 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Uygulamalarda, yakalanan kişilerin üzerinden 112 gram uyjşturucu madde, 6 adet ruhsatsız tabanca. 2 adet kurusıkı tabanca ele gecirildiği bildirildi. Halkevteri'nden kınama • tstanbul Haber Senisi - İstanbul Halkevleri'nin depremden zarar görenler için kalıcı çözümler üretmek amacıyla düzenlemeyi pianiadığı "Yıkıntıiar Içinde Yeni Bir Hayat Yeşertelim" adlı etkinlik İstanbul Valiliği tarafından "gelirin denetlenemeyeceği"' gerekçesiyle yasaklandı. istanbul Halkevleri açıklamasında. tüm demokratik kamuoyunu bâskılara karşı duyarlı olmaya çağırdı. Abonelere iki kez fatura ödettirilerek elde edilen 6 trilyon liranın, yöneticiler tarafından hortumlandığı ileri süriildü ISKI'de• Yolsuzlukla ilgili olarak ÎSKİ Genel Müdürü Veysel Eroğlu başta olmak üzere yönetim kurulu üyeleri ve bazı memurlar suçlandı. ISKİ Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, söz konusu iddialann tamamen asılsız olduğu ileri süriildü. İstanbulHaberServisi-İstanbul Bü- yükşehır Beledıyesi'ne bağlı ISKl'de, yurttaşlara iki kez fatura ödettirilerek ikinci ödemelerden oluşan 6 trilyon li- rayla yolsuzluk yapıldığı. yolsuzluk skandalının merkezınde de Genel Mü- dür Veysel Eroğlu'nun bulunduğu iddia edildı. Eroğlu. yönetim kurulu üyeleri ve bazı memurlann. senetlerüzerindeoy- nayarak trilyonlarca lirayı hortumla- dıkian, yolsuzluğun 14 tnlyon liraya çıkabileceği belirtihyor. Iddialara gö- re yolsuzluğun temelinı. kurum ile aboneler arasında yapılan senetler oluşturuyor. Senetlerin, yurttaşlara iki kez ödettirilmesi bıçiminde yapıldığı iddia edilen yolsuzluk mekanizması şöyle çalışıyor: Müşteri hizmetlen bıriminde borç- lu yurttaşlarla yapılan senetler, bura- dan bankaya göndenlmek üzere mali işlere sevk ediliyor. Senetlerin çoğun- luğu burada yurttaşlardan tahsıl edili- yor. Bunun karşılığında senetlerin aslı yerine fiş verilıyor. Yurttaşlar da kuru- ma senedı ödediğine güvenerek fişinı saklama gereği duymuyor. Ancak İS- Ki, aslı kendisınde olduğundan sene- dinı ödemesi ıçin ikıncı kez yurttaştan talepte bulunuyor. Bu mekanizmanın bır benzen de bankadan dönen senet- ler üzennde çalışıyor. Aboneler. ban- kaya göndenlen senetlerin ödemesini bankadan yapıyor. Banka, tahsil ettjgi senetlen tSKl'ye geri gönderiyor. An- cak lSKl'deki şebeke yine devreye gi- riyor ve tahsil edilen senetler bilgisa- yara işlenmiyor. Şebeke yine yurttaşın karşısına dikilerek senedi ıkincı kez ödemesini ıstiyor. Bu işleyişte banka yöneticilerinin de parmağı olup olma- dığı henüz bilinmiyor. tSKl'de yapıldığı iddia edilen yol- suzluk sırasında 71 bın senedin kayıp olduğu, bunlardan kaçının ikinci kez ödettirildiginin belirsiz olduğu kayde- dildi. İSKİ yöneticilerinin ıse yolsuz- luklann ortaya çıkmaması ıçin bilgisa- yar kayıtlannı "virüs bubıştr diyerek sildigi iddia edildi. Gelırlerinı yatmnak üzere bir devlet bankasıylaprotokol yapan fSKl'de Ge- nel Müdür Veysel Eroğlu, Genel Mü- dür Yardımcısı Dursun AM Çodur ve mali işler daire başkanının imzasının bulunduğu evrak üzerinde bir süre son- ra bir tahrifat yapılarak paralann baş- ka bir bankaya yatınldığ]. trilyonlarca liramn ellennden gittığini gören kamu bankasının ise Eroğlu başta olmak üze- re 5 yöneticiye lüks otomobil hediye ettiği de iddialar arasında. Aynca, ISKİ'den defalarca ihale alan Vadi Şirketi'nin ilk ortaklan arasında da Veysel Eroğlu'nun eşi HaticeEroğ- lu'nun bulunduğu kaydedilıyor. ISKl'den dün yapılan yazılı açıkla- mada, söz konusu haberin tamamen asılsız ve uydurma olduğu savunması yapıldı. İSKİ Bilgi Işlem Merkezi'nin herkesin görüp izleyebileceği biçirnde açıkolduğu belirtilen açıklamada şöy- le denildi: "Muhasebesi en şeffaf ve en küçük yantaşı olmayan yegâne kuruluş İS- Kİ'dir. V trüs olayı diye bir şey yoktur; bütün kayitlar mevcuttur. lSKt'ye mü- racaat ederek taksidendirmetalebinde bulunanlara. Müşteri HizmetJeri Da- ire Başkanlığı'nca senet karşüığı taksit yapılmaktadır. Yapılan senetlergünlük Bstekrhalindetahsiüiçin zimmede Ma- li tşler Daire BaşkannğTna gönderii- mektedir. Mali tşler Daire Başkanlığı senetieri tahsil için aynı listeler ile an- laşmaiı bankalara ammetie vennekte- dm" Genel müdürlüğün talimatı üzerine 24.09.1998'de konunun tahkikatma başlandığı belirtilerek soruşturma ra- poruyla suiistimali göriilen iki petso- nelin açığa alındığı. 25 Aralık 199$'de kanuni işlem yapılmak üzere İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na inrikal ettıril- diği kaydedildi. Kuruma mükerrer ödeme şıkâyetinin bulunmadığı belir- tildi. Lüks arabalann ilgili devlet ban- kasının zimmetinde olduğu ve İS- Kl'nin resmi hizmetlerınde kullanıl- mak ûzere bir protokolle verildiği^a- vunulan açıklamada, Vadi AŞ adlı şir- kete de hiçbir iş verilmediği kaydedıl- dı. Bankalarca vadesi gelen ve tahsil edilen senetlerin borçlusuna verildiği- ni, tahsiiat miktarı v e senet bilgılerinin banka tarafından ISKl'ye on-line öla- rak bildirildiğini ıfade eden İSKİ jtet- kilileri, tahsiiat miktannın İSKİ h&a- bına yatmlarak muhasebe kayıtlartna gecirildiği belirtildi. ' YTTT mf>7iınl *»tti Yddız Teknik Üniversitesi (\TÜ) 1998-1999 mezunivet töre- C I U n i üniver^iteyetahsisedilen eski Da>utpaşa Kışlasrndakiwr- lesim biriminde dün yapıldı. 17 Ağustos depreminde ölenler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marsı'nın okunmasınm ardından başlayan törende konuşan VTL Rektörü Prof. Dr. Ayhan Mkış. mezunivet günlerinin insanlann >aşamında çok önemli yeri oldugunu sö\ ledi. "2000'li yıllarda burada çağdaş ünhersite>i kuracağız" diyen Prof. Dr. Alkış. doğal ve tarihi güzelKkleri bir aradü banndıran bu güzel mekânda onanm çalışmalanna başlandığını. bazı fakültelerin de yavaş yavaş buraya taşınacağını artlat- b. VII öğretim üyeleri adına konuşan Bilgtsayar Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yahya KarslıgUdegençlerinöğrenci olarakgirdikleri üni- versite kapısından meslektaşlan olarak çıktıklannı söyledi. Törende, ünhersite birincisi Itri Osman Tufanoğullan, ikinci Beki Ha- le*a \e üçüncü Özlem Tulgar'a, Rektör Ayhan Alkış tarafından birer plaket verildi. Törende daha sonra, Prof. Dr. Ayhan Alkış ta- rafından tüm mezunlara, ryi bir >ıırttaş olacaklanna ve mesleklerini iyi yapacaklanna Uişkin yemin ettirildi. Bu yıl 7 fakülteden 2 bin 51 öğrencinin mezun olduğu YTÜ'nün, kurulduğundan bu yana 47 bin mezun vcrdiği bildirildL (Fotoğraf: KÂDER TUĞLA) Orhan Taşanlar, Recep Yazıcıoğlu ve Necati Bilican merkeze alındı Valiler kararnamesi iııızalaiKİı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. valiler kararnamesini onayladı. Bursa Valisı Orhan Taşanlar. Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu ve Emniyet Genel Mudürü Necati Bilican merkez valisi oldu. Depremin vurdugu illerden Kocaeli'nin valisi Memduh Oğuz. Kırklareli Valiliği'ne atanırken Sakarya Valisi Yener Rakıcıoğlu Hatay Valisi oldu. Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'ne Hatay Valisi Gökhan Aydıner getirildi. Içişleri Bakanlığı Müsteşarı Yahya Gür Ankara'nın yeni valisi olurken bu müsteşarlığa Kahramanmaraş Valisi Saim Çotur getirildi. Koalisyonu oluşturan partilerin üzerinde uzun süre pazarlık yaptığı valiler kararnamesi Gumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. • Koalisyonu oluşturan partilerin üzerinde uzun süre pazarlık yaptığı valiler kararnamesi Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından onaylandı. Demirel, Başbakan Bülent Ecevit ile haftalık görüşmesinde değiştirilmesini istediği karamamey i dün akşam saatlerinde onayladı. Devlete yönelık sert açıklamalanyla tanınan ve deprem sonrası "Deprem Koordinatör Valiliği" için adı gündeme getirilen Erzincan Valisi Recep Yazıcıoğlu merkeze çekildi. Emniyet Genel Müdürü Necati Bilican ile Danıştay'ın, Iran uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Logman Ghodsi Mahbood Alan'i korumak için "evrakta sahtecilik" yaptığı gerekçesiyle 12 yıl ağır hapis cezası istemiyle yargılanmasına karar verdiği Bursa Valisi Orhan Taşanlar, Antalya Valisi Hüsnü Tuğlu. Trabzon Valisi İsmet Gürbüz Crvelek de merkeze çekildiler. Memduh Oğuz'dan boşalan Kocaeli Valiliği'ne Kırklareli Valisi Kemal Önal getirildi. Deprem sonrası halkın öfkesine hedef olan Sakarya Valisi Yener Rakıcıoğlu Hatay Valisi oldu. Hatay Valisi Gökhan Aydıner de OHAL Valiliği'ne getirildi. Alınan bilgiye göre diğer atamalardan bazılan şöyle: Erzurum Valisi Ahmet Muzaffer Kayhan Konya Valiliği'ne. Isparta Vahsi Ertuğrul Dokuzoğiu Antalya Valiliği'ne, Muğla Valisi Cemil Serhadlı Diyarbakır Valiliği'ne, OHAL Vali Yardımcısı Hüseyin Başkaya Şırnak Valiliği'ne. Ağn Valisi Lütfi Yıgenoğlu Muğla Valiliği'ne, Şırnak Valisi Halil UhısflyÇankın Valiliği'ne, Diyarbakır Valisi Nafiz Kayalı Karabük Valiliği'ne, Niğde Valisi Adil Yazar Trabzon Valiliği'ne, Bilecik Valisi RefıkÖztürk Niğde Valiliği'ne, Eskişehir Valisi AK Fuat Güven Bursa Valiliği'ne, Ankara Vali Vekili Tamer Ersoy Bingöl Valiliği'ne, Içişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Ali Bflir Kahramanmaraş Valiliği'ne. Içişleri Bakanlığı Danışmanı Kadri Şimşek Gümüşhane Valiliği'ne, merkez valisi CemaJettin Sevim Tekirdağ Valiliği'ne, Çankırı Valisi Ayhan Çevik Uşak Valiliği'ne ve Mülkiye Başmüfettişi Der>^ Kadıoğlu Erzurum Valiliği'ne getirildi. EcZACIODASISEÇİMLERİNDE SAĞLIKBAKANLIĞI'NA ELEŞTİRİ 'Depremibiraktp atamayaptılar' İstanbul Haber Servisi - İstanbul Eczacı Odası Olağan Genel Kurulu'nda. deprem sonrasmda hükümetin eksiklikleri eleştirildi. Türk Eczacılan Birliği Başkanı MehmetDo- maç. "Depremdesivil toplum örgütlerinin na- sıl çahştığını, saçmalayan bakanlann nasıl U dönüşü yapOklaruu gördük" dedi. tstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Öz- can Baripoğlu da Sağlık Bakanlığı "nın yapa- madıklan bir tarafa, siyasal kadrolaşmaya gittiğine dikkat çekti. Çağdaş Eczacılar Grubu ve Idealist Ecza- cılar Grubu'nun yanştığı İstanbul Eczacı Odası Olağan Genel Kurulu dün Mecidiye- köy KültürMerkezi'nde başladı. Son 12 yıl- dır aralıksız olarak Çağdaş Eczacılann yönet- tiği Oda'nın seçimleri ise bugün Maçka ll- köğretim Okulu'nda yapılacak. Türkiye ge- nelindeki 39 eczacı odasından 26'sında da se- çimler bugün yapılacak. Mehmet Domaç. eczacılann giderek dışa- nya bağımlı hale geldiklerini söyledi. llaç firmalannın dünyada giderek tekelleştiklen- ne dikkat çeken Domaç, bu durumda eczacı- lann kârlılığının azalacağını savundu. Ecza- cılann buniann yanmda meslekten kaynak- lanan sorunlan olduğuna da değinen Mehmet Domaç. bunlan ise şöyle sıraladı: # Bağ-Kur'un ödemegecikmeleri raeslek- taşlarumzı zordurumda bırakıyor. Kunımun 1999 yüı içinde anlaşmalı bulunduğu 12 bin 800 eczacıya 140 triKon lira ödemesi gereld- yor. Eczacılar, ödemeler gecikiyor diye bu kay- naktan vazgeçemezler. Birlikte davranüıp si- yasi iktidara bu paranın ödenmesi için baskı yapmaoyız. # Çokuluslu fırmalar pazan daraltarak siz- den daha hızlı para alma yoluna gidecekler. Bu nedenle kendi sermayenizi oluşturmak zorundasınız. # Kent merkezlerindeki eczane sayısı suıır- landınlmaİL Yeni eczacılık fakültelerinin açıl- ması önlenmeli, var olanlann kontenjanlan düşürülmelL # Her eczanede bir eczacının bulunması zorunlu hale getirilmeli. Genel kurulda, Çağdaş Eczacılar Grubu ve Ideaüst Eczacılar Grubu yanşacak. İntihar olayı 'Solmaz'ı polisler aşağı attı' • Uyuşturucu sanığı olarak gözaltına ahndıktan sonra emniyet müdürlüğünde 5. kattan atladığı belirtilen Mehmet Solmaz'm yakınlan polisi suçladı. Solmaz'ın daha önce 9 kez gözaltına alındığını belirten yakınlan "Neden o zaman intihar etmedi" dediler. ALPERTURGLT Yurtdışına çıkanlmak is- tenen 166 kilo eroinuı orga- nizasyonunu sağladığı ge- rekçesiyle gözaJtında tuiul- duğu İstanbul Narkotik Şu- be Müdürlüğü'nün 5. kahn- dan atlayarak intihar ettiği öne sürİUen Mehmet Sol- '.maz'uı, şüpheli ölümü ile il- gili adlı ve idari soruşturma sürdürülüyor. Solmaz'ın ya- kınlan ve arkadaşlan, bugü- ne dek 9 kez gözaltına alınan Mehmet Solmaz'ın neden daha önce intihar etmediği- ni sorarak "Konuşmak ve para vermek istemedigi için polistarafından aşağıatüdı" iddiasuıda bulundular. İstanbul Emniyet Müdür- lüğü yetkilileri, yurtdışma bugüne dek yanm ton eroin gönderdiği belirtilen ve en son olarak 166 kilo eroin operasyonu nedeniyle gö- zaltına alınan Mehmet Sol- maz'ın görüşmek istediği İstanbul Narkotik Şube Mü- dürlüğü Ekipler Amiri'nin odasında bulunmaması üze- rine, görevli memur gözeti- minde kelepçesiz bir şekilde odada bekletildiğüıi açıkla- dılar. Güvenlik güçlerinin iddiasına göre, bekleme sı- rasındaatletiyle gözleri bağ- lı iken polisin kontrolünden kurtularak açık pencereye doğru koşan ve kendisini aşağı atan Solmaz yaşamını yitirdi. Ancak arkasında ya- nıtlanması gereken sorular bıraktı. Gazeteleri arayan Solmaz'ın yakınlan ve arka- daşlan, Mehmet Solmaz'ın intihar etmediğini, konuş* mak ve para vermek isteme- diği için polis tarafindan aşağı atıldığını iddia ettiler. Intihar eden Solmaz'ın, bir süre önce yine gözaltın- da tutulduğu sırada kendini asarak intihar eden Hüseyin Uzun'un verdiği ifadelerde isminin geçtiği öğrenildi. Soruşturma sûrüyor tstanbul Emniyeti'nin Va- tan Çaddesı'ndeki merke- zinde bir süre önce de sen- dikacı SüJeyman Veter, ken- disini gözaltına alıp işkence yapnklan gerekçesiyle da- vacı olduğu polisler tarafın- dan 2. kez gözaltına alınmış ve şüpheli bir şekilde yaşa- mını yitirmişti. Vücudunda darp izleri göriilen sendika- cı Yeter'in işkence sonucu öldüğü iddia edilmişti. İstanbul Emniyet Müdür- lüğü yetkilileri, gözaltında yasanan intihar olayı ile ılgi- h olarak istanbul Narkotik Şube Müdürlüğü'nde gö- revli sonımlular hakkında idari işlem başlatırken Fatih Cumhuriyet Savcılığı da Sohnaz'ın intihanyla ilgili başlattığı adli soruşturmayı sürdüriiyor. Çakıcı, Bayrampaşa olayında yeğeni Gürsel'in âdürüİmesinin ardjııdan a\ ukaöy la faks göndecdL Çakıcı meydan okudu \ 'Çülioğlugrubu adınu unutmasın' İstanbul Haber Servi- si- SedatPeker'in, Bay- rampaşa Cezaevi'nde Alaattin Çakıcı'nın ye- ğeni Kenan Ali Gürsel \x adamlannın öldürülmesi olayıyla ilgili olmadığı yolunda Fransa'da ceza- evinde bulunan Alaattin Çakıcı'ya gönderdiği mektubun ardından, Ça- kıcı meydan okudu. Ça- kıcı, çeşitli medya kuru- luşlanna Fransız avukat- lan aracılığıyla faksla gönderdiği açıklamada, "Adam olan, Hakan Çil- lioglu denen tetikçiye ve ortada kalan 4 ölfi ve 3 yaralrva sahip çıkar" di- yerek meydan okudu. Alaattin Çakıcı. avu- katı Muhhtin Yüzüak'ın da doğruladiğı açıklama- smda, yeğeni Kenan Ali Gürsel'in ve 3 adamınm öldürülmesiyle ilgili ola- rak bazı gazete ve tele- vizyonlann hedef şaşırt- maya çahştığını iddia et- ti. Çakıcı, "Olayı orijini- miz ayıu olan bir gruba yönlendirmeye çahşmak- tator" dedi. "Orijinimiz aynı olan grup"tan Sedat Peker'i kasteden Çakıcı şunlan söyledi: "Bayrampaşa Ceza- evi'nde. dışandan birkaç grup kaynaklı kahpece tezgâhla, bir kirahk katil tarafuıdan yeğenim Ali Gürsel vııruunuştur. Ali Gürsel'in iki arkadaşı. içerideki çaüşmada Ha- kan Çillioğlu gnıbundan 4 kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaraJamıs: açıkça çıktjğı belli olan çatışmada ken- dileri de hayatlannı kay- betmiştir. Fakat patronu malum bir iki gazete ve TV'de provokasyon ya- pıp olayı orijinimiz aynı olân birgruba (Sedat Pe- ker) yönlendinneye çau- şıyorlar. İşin arkasında Hakan Çfflioğfu'na tctik çektiren gruplann başın- dakiler, Alaattin Çakıcı ismini asla unutmasıo- lar." Avukatı Muhittin Yü- züak, Çakıcı'nın Tûrki- ye'ye iadesi ile ilgili he- nüz bir gelişme olmatiı- ğını söylerken yakınlân- nın cezaevlerinde güven- liğin olmaması nedeniy- le dönmemesi uyanl|n- na karşın Çakıcı'nın "korktu" denilmernesi için dönmekten vezgeç- mediği belirtiliyor. ' Satanist operasyonu 3 barkapatıldı 9 kişigö-jaltmda İstanbul Haber Servi- si-İstanbul Emniyet Mü- dürlüğü'nün Taksim'de düzenlediği operasyon- larda, satanistlerin uğrak yeri olduğu öne sürülen 3 bar 1 ay süreyle kapatıl- dı. Içel Emniyet Müdürü HalukBahçekapüı. genç kızlann satanistlerle In- ternet aracılığıyla bağ- lantı kurduğu 9 kişinin gözaltına alındığını be- lirtti. tstanbul polisinin dün saat 15.00 sıralannda gerçekleştirdiği operas- yonda, satanist gençlerin uğrak yeri olduğu iddia edilen Kemancı Rock, Haydar ve 45'lik adlı barlara baskın düzenlen- di. Baskın sonucu, gü- venlik güçleri her 3 ban da 1 ay süreyle kapattı. Içel Emniyet Müdürü Haluk Bahçekapıh, Er- demli ilçesine bağlı Kız- kalesi beldesinde birlik- te intihar eden Pmar Bo- ğa ve Gökçe Koçer'in sa- tanistlerle ilişkı içinde olduklannın beirlendiği- ni açıkladı. Bahçekapıh, genç kızlann satanistler- le tnternet aracılığıyla bağlantı kurduklannj be- lirterek olayla ilgili 9 ki- şinin gözaltına alındığını ve satanistlerin uğrak ye- ri olan eğlence yerlerine yönelik başlafılan ope- rasyonlann sürdüğunü vurguladı. Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi De- kanı Prof Dr. Veysi As- lan, ayinlerde kedi eti yi- yen ve kanını içen sata- nistlerin, aralannda ku- duzun da olduğu çok sa- yıda hayvan hastalığma yakalanma olasılığı bu- lunduğunu söyledi. İHD İstanbul Şubesi, satanistlere yönelik ope- rasyonlann, bireylerin temel haklanyla çelişti- ğini iddia etti. Yapılan açıklamada, siyah giysi- li, uzun saçlı ve sakalh kişilerin potansiyel suçlu olarak görüldüğü ifade edilirken bireylerin en te- mel haklanna saygısızlık yapılmasına, suçlu ilan edilmesine de onay veri- lemeyeceği vurgulandı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog