Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLÜL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Akın BirdaJ tahliye ediltfi • ANKARA (AA)- Ankara Merkez Kapalı Cezaevi'nde bulunan eski IHD Başkanı Akın Birdal, Adli Tıp Kurumu 3. thtisas Kurulu'nun verdiği "cezasının infazınm hayati tehlike teşkil ettiği, bu nedenle cezasının 6 ay tehirinin uygun olacağı" yönündeki rapor üzerine tahliye edildi. Başbakanlık'tan vapılan yazılı açıklamada, iki ayn dava nedenıyle toplam iki yıl hapis cezası alan ve bu cezasının infazı içın 3 Haziran'da cezaevme gıren Birdal, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karan üzerine dön saat 13.30'da cezaevinden çıktı Göpüşçülepin PKK'li tepkisi • BONN / ANKARA (AA) - Millı Görüşçülerin Almanya'dakı uzantısı olarak bilınen, lslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) bağlı camilere terör örgütü sempatizanlannın üye olarak kabul edilmeleri cami cemaatmin tepkısmi çekti. Alınan bilgiye göre IGMG son yıllarda azalan gelirlerini arttırmak için dûne kadar camilere saldın düzenleyen ve ımamlan öldüren PKK sempatizanlannı aıdat karşılığı üye yapmaya başladı. Cemaat üyelerinin, PKK sempatizanlan ıle Kaplancılann üye yapılmaya çalışılmasına, "Türk Bayrağı ve vatan düşmanlan niçin üye yapılıyor" diyerek büyük tepki gösterdikJeri bıldınldi. CHP'10. Yll Marşr nedeniyle mahkemelik • SAMSUN (Cumhuriyet) -Samsun'un Elmaçukuru köyünde 11 Temmuz Pazar günü yapılan geleneksel "Kadırga Şenlikleri"nde CHP aracında çalınan "10. Yıl Marşı" nedeniyle jandarma ile parti yöneticileri arasında geçen tartışma soruşturma konusu oldu. tl Merkez Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serdar Kilcıoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, şenlık alanında 10. Yıl Marşı'run bir parti aracında çalınmasmın oradaki insanlan rahatsız ettiğini. halkın araca saldırması üzerine jandarmanın olayı önlediğinı belırtti. Çakmakoğkı: Biz tatöikaomra yaparız • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Madeline Albright'ın Atina ve Ankara'ya Ege Denizi'ndeki tatbikatlarda harcanacak paralann depremzedeler için kullanılması Önerisi için. "Biz kendı planladığımız tatbikatlan uygulamaya kararlıyız" dedi. SPK üyesi Karakoç oldu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sermaye Pıyasası Kurulu'nda (SPK) boş bulunan üyeliğe llkay Karakoç getirildi. Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na tsmail Köksal, Derniryollan, Lımanlar ve Hava Meydanlan Inşaatı Genel Müdürlüğü'ne de Dr. thsan Gülay atandı. Bu arada. Devlet PlanJama Teşkilatı'nda görevli Daire Başkanı Ferhat Karahan ile Personel Daire Başkanı Atilla Altınordu. görevlerinden alınarak DPT Planlama Uzmanlığı'na getirildiler. Belediyelerin dış borçlan, Türkiye'nin toplam dış borçlannın yüzde 3'ü kadar Belediyeler borç laskacındaANKARA (AA) - Aralannda Ankara, lstanbul ve Izmir büyükşehir belediyele- nnin de bulunduğu 19 beledivenin. ya- bancı finans kuruluşlanna toplam 1 kat- rilyon 473 trilyon 536 milyar lira kredi borcu bulunuyor. Belediyelenn dış borç- lannın yanı sıra çalıştırdıklan işçilere 48 trilyon lira, Belediye-îş. Hizmet-lş ve Ge- nel-lş sendikalanna ise 5 trilyon lira ai- dat borcu var. DlSK'e bağh Genel-lş Sendikası'nın yaptığı araştırmaya göre. Türkiye'de fa- aliyet gösteren 3220 belediyeden 19'un- un. çeşıtli yabancı finans kuruluşlann- dan 1986 yılından bu yana kullandıklan kredi borcu tutan. 3 milyar 200 mılyon Çiller'e lstanbul gözdağı ANKARA (ANKA) - 20 Kasım'da yapılacak Büyük Kongre'ye gön- dereceğı 79 delege ıle büyük önemi bulunan DYP lstanbul 11 Kongre- si'nin, bugüne kadar ya- pılan kongrelerin aksıne genel merkez ile muha- lefeti karşı karşıya getir- mesine kesin gözüyle bakılıyor. Önümüzdekı hafta Kartal ve Avcılar ilçe kongreleri ile 34 ilçe kongresinin tamamlana- cağı Istanbul'da, il kong- resinin 10 Ekim tarihın- de yapılması beklenıyor Adı Adnan Hocacıiar'la kavgaya kanşan lstanbul Milletvekili Celal AdaıTın ardmdan boşa- lan il başkanlığına atan- ması muhalefet ile genel merkez yönefimini karşı karşıya getiren Süley- man Soyhı. kongrede koltuğunu korumaya ça- lışacak lstanbul kongre- sine sıkı bır şekilde ha- zırlanan muhalefet Soy- lu karşısına çıkacak ada> konusunda çahşmalannı sürdürüyor. DYP'li bir kaynak lstanbul tl Kong- resı'nin zorlu geçeceğini belirterek, parti yöneti- minin başta Ankara ol- mak üzere diğer il kong- relennde yaptığı oyunla- n lstanbul'da yapamaya- cağını savundu. • Aralannda Ankara, lstanbul ve Izmir büyükşehir belediyelerinin de bulunduğu 19 belediyenin, yabancı finans kuruluşlanna. toplam l katrilyon 473 trilyon 536 milyar lira kredi borcu var. dolara (1 katrilyon 473 trilyon 536 mil- yar lira. 460 bin 480 lira dolar kuru üze- rinden) ulaştı. Araştıımada, 1985 yıhna kadar dış borç kullanmayan belediyele- rin, 1986 yılından itibaren kullandıklan kamu kredilerinin payı düşmeye başla- yınca. zorunlu olarak. yabancı finans ku- ruluşlanna borçlandıklan belirtıldı. Be- lediyelenn kullandıklan kredi borçlan, Türkiye'nin dış borçlanmn yüzde 3 "ü ka- dar iken, dış borçlann büyük bölümü tı- cari bankalara olup. gen ödemelen kısa ve en çok orta vadeli nitelikte. Yabancı fi- nans kuruluşlanna borcu bulunan beledi- yeler ile yan kuruluşlan şunlar: "Adana Büvükşehir Belediyesi ve Yeni Adana İmar fnşaat AŞ, Ankara Büyük- şehir Beledhesi-ASKJ ve EGO, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve ASAT, Bursa Büyükşehir Belediyesi veBUSKtGazian- tep Büyükşehir Belediyesi ve GASKİ, ls- tanbul Büyükşehir Beİediyesi-lSKİ-İDO A.Ş ve İGDAŞ, İzmir Büvükşehir Beiedi- yesi-tZSU ve ESHOT, Kocadi Büvükşe- ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART hir Belediyesi ve tzmrt Su AŞ, Adapazan Belediy es{ AJanya Belediyesi, Bafra Bele- diyesi, Bandırma Belediyesi, Çeşme ve Alaçaö Belediyeler Birliği. Dalaman Be- lediyesi, Didim Betediyesi, İskenderun Be- lediyesi, Marmaris Beiediyeler Birliği, Menemen Belediyesi ve Yozgat Belediye- si; tşçi ve sendika alacağı Belediyelerin yabancı finans kuruluş- lanna olan borçlannm yanında, çalıştır- dıklan işçilere maaş, sendikalara ise ai- dat borcu da bulunuyor. Çeşitli belediye- lerin Türk-lş'e bağlı Belediye-lş Sendı kası'na üye 112 bin işçiye 25 trilyon, Hak-lş'e bağlı Hizmet-tş Sendika'na üye 43 bin iş- çiye 18 trilyon ve Genel-lş Sendikası'na üye 60 bin iş- çiye 5 trilyon lira olmak üzere, toplam 48 trilyon li- ra maaş borcu var. Aynca, belediyelerin Belediye-lş Sendikası'na 2 trilyon, Hizmet-tş Sendikası'na 2 trilyon ve Genel-tş Sendi- kası'na da 1 trilyon lira ol- mak üzere, toplam 5 tril- yon lira tutannda aidat bor- cu da bulunuyor. Genel-lş Sendikası aidat borcunu ödemeyen 15, Hizmet-lş Sendikası da 6 belediyeyi ıcraya verirken, sendikalar şahsi alacak olan işçi alacaklannın tah- sili için ise avukatlan ara- cılığı ile yargıya başvuru- yorlar. Genel-tş Sendikası tarafından icraya verilen belediyeler şunlar: "Edirne Belediyesi, KırkJareii Belediyesi, Bağ- cılar Belediyesi-İstanbuL, Şile Betediyesi-İstanbııl, Di- lovası Beİediyesi-Kocaeti, Küçükçekmece Belediyesi- tstanbul, Merdfiın Beledi- yesi-Aınasya, YenimahaHe Belediyesi-Ankara, Ma- mak Belediyesi-Ankara, Gölbaşı Belediyesi-Anka- ra, Yüregir Belediyesi- Adana. İskenderun Beİedi- yesi-Hatay, Karaman Bele- diyesi, Ereğli Belediyesi- Konya, Urla Belediyesi- Iz- mir." Hizmet-lş Sendikası ta- rafından ıcraya verilen be- lediyeler ise şöyle: "Anka- ra Büvükşehir Belediyesi, Sıvas Belediyesi, Batman Belediyesi, Bekirpaşa Bele- diyesi-Kocaeli, Vezirköprü Belediyesi-Samsun, Fatsa BelediyesMJrdu.'- Öymen, CHP'nin önerilerini dikkate almayan Okuyan'a sert çıktı 6 Baraj aitmda kalıııa sırası sizde' ANKARA (Cumhumet Büro- şu) - CHP Genel Başkanı Altan Öymen, "Ben Meclisdışındaki bir partinin söyiediklerine cevap ver- rnem'" diyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'a tepki gösterdi. tsim vermeden Okuyan'ı eleştiren Öymen, "Bu MecBs'tekJ birinci \e Ödnci parti- ler hep barajın altından oraya yükseldiler. Bizde sıramızı savdık. Sıra ontarda" diye konuşru. Öy- men. CHP'nin birinci görevinin muhalefet yapmak değil, ıktidar olmak olduğunu söyledi. CHP'nin yeniden yapılanma programı kapsamında yeralan ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi Mustafa GazakTnın sorum- Juluğunu ustlendsğı parti içi eği- tim çalışmalan başladı. Bu kap- samda ılk olarak CHP İl Eğitim Sekreterleri Seminen dün genel merkezde gerçekleştirildi. Semi- nerin açılışuıda konuşan Altan Oymen, partinin yeniden yapılan- ma programında yer alan çahşma- lanndan birinin daha yaşama ge- çirildiğini söyledi. Parti içi eğiti- min partinin kendinı bılmesi, ta- nıması ve söylem bırliğine ulaşıl- ması açılanndan çok büyük önem taşıdığını belirten Öymen, bu ko- nularda büyük aşama kaydettikle- rini aktardı. Altan Öymen. amaç- lanndan birinin de parti okulunu kutmak olduğunu söyledi. Öymen, parti içindeki çalışma- lann yanı sıra ülke gündemiyle il- gili çalışmalann da sürdüğünü vurgularken, CHP'nın önerileri- ni, -TBMM dışında oMuğu" ge- rekçesıyle dikkate almayan Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Okuyan'ı isun vermeden eleştir- dı. Oymen, şunlan söyledi: "BöJgesinde iş yapmak yerine şovyapan bir Bakan, Yalovail baş- kanunıza 'Ben Meclis dışındaki bir parunin, barajın altuıda kal- mış bir partinin söylediklerine ce- vap vermem' demiş.Yatova il baş- kanımız da nezaketinden dolavi ona yamtvermemiş.BuMecüs'te- ki birinci ve ikinci partiler hep ba- rajın alnndan«ra>a gekfiier. Bizde sıramızı sa\dık. Barajın altuıda kalma sırası şundi onlara geimiş- tir. Onlar düşûnsünJeıf CHP'nin "sert muhalefet yap- madığı1 ' gerekçesiyle eleştirildı- ğini belirten Öymen, "hfikümeti saBamakla" istenen sonuçlann el- de edılemediğine dikkat çekerek, bunun yerine iktidara yönelindi- ğini gösteren çalışmalann yapıl- masından yana olduklannı söyle- di. Altan Öymen. "CHP'nin bi- rinci görevi muhalefetyapmak de- ğiL iktidar ohnaknr. Sadece eleş- tirmek değil, biz olsa>dık ne ya- panfaJc, diye düşünmek gereld- yor" diye konuştu. Depremin ardından hükümetm buna yönelik çalışmalar yapmak yenne sosyal güvenlik, vergi ve af yasalannı çtkardığını anımsatan CHP, yeniden yapüanma programlanna Genel Başkan Altan Ö> men "in konuşma.si> la başladı. (AA) Parmak izi tespiti çok kısa sürecek ANKARA (Cumburiyet Bfirosu) - Emni- yet Genel Müdürlüğü'nün uyguladığı oto- matik parmak ızi tarama sistemi "AFİS" Ankara EmniyetMüdürlüğü'ndede kurulu- yor. Ankara emniyeti gazüıo, bar, otel, sine- rna, tiyatro gibi eğlence merkezlerinde ça- lışanlann parmak izi kayıtlannı almaya baş- ladı. Sistemde 75-100 bin kişinin parmak izinin kaydedilmesi bekleniyor. Ankara Em- niyet Müdür Yardımcısı Uğnr Badem, sis- temin güvenli arşiv ohışturacağını, msan- dan kaynakJanan hatalan yok edeceğini ve kimlik tespitini çok hızlandıracağını söyle- di. Ankara EmniyetMüdürVekili Kemal ts- kender, ilçe emniyetmüdürlerine gönderdi- ği yazıda AFİS sisteminin işlerlik kazanma- sı amacıyla parmak izlerinin arşivlenmeye başlanmasını istedi. tskender'in talimatı uyannca umuma açık yerlerde çalışan kapı- cı, bekçi, garson, komi. konsomatrist bar- mea, mezeci, kasiyeıierin parmak izi alını- yor. Talimatm ardından eğlence yerlerinin yoğun olarak bulunduğu ve asayiş olaylan- nın çokça meydana geldiği Altındağ bölge- si pilot bölge seçildı. Altındağ îlçe Emniyet Müdürlüğü uygulamayı hemen başlatırken, bu tür yerlerde çalışanlar Ankara Emniyet Müdürlüğü Kimlik Tespit ve Olay Yeri tn- celeme ŞubeMüdürlüğü'negelerek parmak izi vermeyi sürdürüyorlar. Öymen. Cumhurbaşkanı Sulej- nun Demirel tarafından Meclis 'e geri göndenlen af yasasının yeni- den gündemde olduğuna dikkat çekti Öymen, şunlan dılegetırdı: "Bu yasada ne kadar hırsız, ugursuz varsa affedilryor. Ne ka- dar diişünce suçlusu varsa kap- sam dışı Dirakriıyor. Duvarlara ya- a yazan çocuklar hapse atüryor. Onlara işkence yaptiğı sabit p<kis- ler kapsama alınıyor. Çeteler af kapsamına abnıyor. Vasaşimdiye- niden gündemde. Bakahra bun- dan sonra ne otacak." Seminerde konuşan parti içi eğitimden sorumlu Merkez Yö- netim Kurulu (MYK) Üyesi Mus- tafa Gazakı da. parti içi eğitimle partinin iDceleri, felsefesi ve ide- olojisiyle tüzük ve programının etkin bir biçimde kavTatılmasını ve üyelerin siyasal bilgi ve bece- rilerinin gelişmesine katkıda bu- lunulmasım amaçladıklannı bil- dirdi. Gazalcı. parti içi eğitimle üyeler arasmda çeşitli konularla ilgili olarak söylem birliğine ulaş- mayı hedeflediklerini söyledi. Seminerde Genel Sekreter Tar- han Erdem, partinin yeniden ya- pılanması ve üye ka>ıt projesini anlatrı. Parti Meclisı (PM) Üyesi Prof. Dr. Gaye Erbatur, parti içi iletişim konusuyla ilgili bir bildir- ge sunarken, Yrd. Doç. Dr. Nur- dao Kalaya ve eğitim uzmanı Tuncay Erkııl da parti içi eğitim gereksiniminin saptanması ve parti içi eğitimin uygulama stra- tejılerinin belırlenmesi üzerinde durdular Seminerde parti içi eği- timin hedefleri şöyle sıralandı: - Parti yÖDetici ve üyelerinin parti ve partili olma biünçlerinin gelişmesini sağlamak, - Yurt ve dünyadaki gelişme \ e değişmeleri yakından izleme, analiz, sentez ve değerlendirme bilincini geliştirme, - Yönetid ve üyelerin çalışmala- ruu partinin ideolojisi. tüzûğü ve programıdoğruKusunda etkinJeş- tirmek, - Parti organlannı tanıtmak, - Parti birim ve organlannda görev alma büinci ve isteği uyan- dırmak. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Yîtik Mevsimler... -Fakir Baykurt için- Nûmberg kar attındaydı... Beyaz bır akşamın keyfıni çıkarmaya çalışryor- duk... Evrenin gökkuşağı rengine kin ve korkuyu sa- lan yıllar çok gerilerde kalmıştı... Içimizde taptaze bir sevimlilik, avuçlanmızda sonbahar güneşlerinden kalrnış bir ıslaklık vardı. Insaniar meydanları doldurmuştu... O gece bir Italyan lokantasındaydık Fakir Bay- kurt ve diğer dostlaıia... Sessizlik hiç bize göre değildi... Alevlenn alacakaranlığında yrtik zamanlann sev- dalannı topladığımız yıllar, hüzün yüklü mevsim/er bir Nürnberg akşamında yentden yaşanıyor gibiy- di... Yıllar ne çabuk geçmişti... Italyan lokantasında birden eski yıllara gitmiş, Fakir Baykurt'un 'Yılanlann Öcö' nice masallann içinden çıkıp karşımıza dikilmişti... Ilk karşılaştığımız yıl 1966'ydı... Fakir Baykurt TÖS Genel Başkanıydı o yıllar. Mehmet Özgüçlü'yle biriıkte bır Ege kentıne gel- mişlerdi... Bir ara pencereden baktım... Caddeler bomboştu... 32 yıl sonra Nümberg'de biriikteydik Fakir Bay- kurt'la... O akşam mavi evlerin kiremrtlerini düşündüm. Esmer yüzlere konan kış güneşını yakalamak, ma- vi evlerde, tutuşan bahçelerde dolaşmak istedim. Geç saatlerde dışanya çıktık... Üşüyordukl... ' Fakir Baykurt, Haşmet Atahan'la birlikte otete geldik... Gece boyu Türkiye'yi konuştuk Fakir Baykurt'la. 1979 yılında geldiği Almanya'da emekli olmuştu. Eşiyle birlikte sade bır yaşamlan vardı. Oğlu Ton- guç Hamburg'da, kızı Işık Istanbul'da yaşıyordu... O'nunla o gece yeni krtaplanndan söz ettik, gur- betçileri konuştuk. 30 yıl öncesinin anılannda do- laştık, eski dostları anımsadık... O yıllar ekmeğimızin taş gibi katı ve gecelerimi- zin uykusuz zaman tünellerinden geçtiği bir gerçek- ti. Alanları doldurur. alanlarda coşardık... 1 ••• . . . * Nürnberg'e kar yağıyordu... Yıllar önce içimizdeki çağlayan, umuda yolculu- ğun bir başka türlü anlatılışıydı... Kurşuni akşamüs- tüler umutsuzluğun kol gezdiğı sokaklarda kaybo- luyordu... KaJabalıktınız ve yürüyordunuz... Ankara'da Kızılay'da, Istanbul'da Taksim'de, Iz- mir'de Cumhuriyet Alanı'ndaydınız... Şafakta arayıp öğle vakti yitirdiğiniz aşklann pe- şinde koşar gibi değıldmiz... Burdur^da, Manisa'da, Niğde'de, Diyarbakır'da bir tek yürek olmuştunuz... Hepiniz örgütlüydünüz!.. Sesiniz Fırat kıyısında da aynı, Kızılırmakta da aynıydı... Aynı havayı soluyordunuz!... Malabadi'den haykırdığınızda Meriç'te bir son- bahar türküsü gibiydıniz... O gece Fakir Baykurt'la o yılları konuştuk.. Nürnberg kar altındaydı ve biz üşüyorduk. Met- ro'da geceye doğru yürürken yitirilmiş yıldızlan an- yorduk... Gözlerimiz nemliydi... Egrto Gonçah/es'in bır şiirinı mınldanıyor; eski gözaltı günlerini konuşuyorduk: "Nasıl yorgunuz sessızlikte, onu anlatırsın, I na- sıl sessizlik yiyor sessizlik içiyoruz, I nasıl yaralanı- yorvz sessızlikte I ve nastl ölüyoruz, anlatırsın. Git bakalım elinde ışıkla, I surlardışında kimi bu- lursan anlat, I anlat dünyamızı onlara, I korkulan- mızı anlat, ölen şiirimizi. Git bakalım, gazetelere anlat I duvarlara yaz asit- le,!gördüklerini, bildiklerinidilegetir, /ikiakın ara- sında sana dediklerimı. Söyle onlara, konjsunlar I kurmakta olduğumuz kaleieringizini.../Amaokalelerdensarkana/evaJev bir çiçek / duru adını açıklıyor dünyaya. •" Bu kentte direniş var, söyle onlara, Ibombalanh yıktığı bu kentte, I su azalırken, yiyecek tükenirken I öfke çoğalıyor, umut artıyor şimdi." ••• Nümberg'de kar durmuştu... î Sabah oteiin kahvaitı salonunda beraberdik.i Gözlerine baktım... Biraz yorgundu ve hüzünlüydü... I Ve öncekı gün kızı Işık Başykurt telefon etti: ' "Babam Almanya'da hastanede, durumuağır..." Gökyüzüne baktım... Gökyüzü çelikle aynı örsle dövülmüş gibi sakin vesessizdi... Bir yıl önceye döndüm... Essen'den kalkan tren Nürnberg'e tam zama- nındagırmişti... Fakir Baykurt'u aldık... '- Biraz yürüdük ve taksiye bindik... "" Onayönceydi... ' Sonsuzluğun acısryla uyanan birşafağı on ay öri- ce düşünmüştüm... Tükenen bir ay ışığına bakmıştım sonra... ; Aylardan aralıktı... ' Üşüyordum!... '•• hikmet.cetinkaya(r/ cumhuriyeLcom.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 EMP: Zamlar geri abnsın : • tstanbul Haber Servisi - Emeğin Partısı lstanbul İl ': Orgütü tarafından yapılan yazılı açıklamada. "Köprü ' zamlanyla başlayan. akaryakıt ve izlenemez hale gelen temel gıda maddelerine yapılan zamlar ve son olarak - otobüs ve minibüs ücretlenne yapılan zamlar gen ahnmalıdır" denildi. Açıklamada, toplu taşıma ücretlerinin devlet ve belediye tarafından kâr amacı güdülmeksizin karşılanması gerektiği bildırildi. < TİSK'ten seminer • tstanbul Haber Servisi - Türkıye Işveren Sendikalan Konfederasyonu (TtSK). yann tstanbul Conrad Otel'de "Dünyada ve Türkiye'de Çocuk lşgücü" konulu bir seminer düzenleyecek. ILO-OPEC Ulusal Program Koordinatörü Dr. Şule Çağlar, "Çocuk Işçiliğine îlişkin ILO Sözleşmelen ve Uygulanan Politikalar", Türkiye thracatçılar Meclisi Başkan Yardımcısı Tank Bozbe> "Dış Ticaret-Çocuk lşgücü flişkisi", Gazi Üniversitesi ttBF tktisat Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Faruk Çolak "Küresel Süreçte Çocuk lşgücü" konulu bir bildiri sunacak.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog