Bugünden 1930'a 5,483,960 adet makaleKatalog


«
»

..SAYFA CUMHURİYET 26 EYLÜL 1999 PAZAR HABERLER DUNYADA BUGUN ALİ SİRMEN Bip Bayrampaşa Anısı Sevgili, Bu hafta mafya hesaplaşması yüzünden herke- sin gözü, bir zamanlar Ortadoğu ve Balkanlar'ın en büyük ceza ve tevkif evi olan Bayrampaşa'ya namı diğer Sağmalcılar'a çevrildi. c Olaylar gösterdi ki, devlet içeride duaıma hâkim değil. Dışanda olduğu gibi içeride de egemen maf- c ya. Ekonomisi rant ve talana dayalı birtoplumda maf- yanın da adeta bir sivil toplum örgütü olarak üst ku- "'njm olması doğal. Her neyse, ben sana bugün, hapishanelerin ka- osundan, boğuculuğundan söz ederek, içini karart- mak istemiyorum. " Daha önce sana, benden 15-20 yas genç, fazla eğitimli olmayan bir kaçakçının yüreğime işleyen, aklımdan hiç çıkmayan, ömrümde aldığım en büyük derslerden biri olan sözlerini aktarmıştım. .<? Hani C-16 koğuşuna ikinci dönüşümde, kaçak- ^çılıktan yatan (zaten orası kaçakçı koğuşu idi) eski- den tanıdığım, bizim arkadaşlarla scrable oynayan Ortian Bey'in öyküsü. ••'i Döndüğümün ertesi günüydü. Eski tanışlaria hoş- beş edıyorduk. Birden fark ettim ki, Oıtıan Bey yok. Oysa daha tahliyesı gelmemiş olmalıydı. Sezai'ye sordum: - Orhan Bey nerede? - O öldü abi, kanserden, ölmeden üç hafta önce de hastalık nedeniyle tahliye ettiler. ömrünün son iki yılını, en son üç hafta hariç içer- <de geçirmişti. Gerçekten üzülmüçtüm. , Mınldanır gibi, - Keşke iki yıl önce ölseydi, dedim, hiç degilse bu hapis rezaletini yaşamazdı. ..!. Genç arkadaşım şöyle bir dikildi ve - Öyle deme Ali Abi dedi, yaşam her yerde güzel- -dir, hapishanede bile. . O andan sonra hapishanede de güzel olan yaşa- mı daha bir kucaklamaya çalıştım. ••• „ Zaten hoş insanlardan oluşan bir gruptuk. Zaman zaman öyle olaylar oluyordu ki... Bunlardan biri sanırım Sağmalcılar tarihinde bir kez daha olmamıştır. Arkadaşlarının Hüs diye çağırdıMan, son derece nüktedan biri olan ve kendini cimri göstermeye ba- yılıp, bu konuda çok hoş fıkralar uyduran Hüseyin Baş, radyo istiyordu. O zamanlar orası yol geçen hanı değildi. Düşürt- ce suçlusu olarak yatan ve efendiden adamlar ola- fak görülen bizlere iyi davranmalanna karşın, her şe- yin de bir fiyatı vardı. Gardiyanlara belirli bir para ödenirdi. Buna da "sakal" derlerdi. Içeri çok sınıriı miktarda para da girse, bunun yüzde 25-35'i gardi- yana giderdi. Günlerden bir gün, C-16 mazgalına gelen bir gar- diyan, Hüseyin Baş'ı çağırdı, radyosunu getirmişti. Hüseyin öylesine sevindi ki, huyunu ve anlattığı öyküleri unutup, radyoyu getirene, o zaman için hiç ' de küçümsenmeyecek bir miktar olan 5000 lira ver- di. •••rt Aradan birkaç gün geçti. Müdür yardımcilanndan biri ziyaretimıze geldi ve Hüs'e sordu: - Gönderdiğim radyoyu aldınız mı Hüseyin Bey? - Onu siz mi gönderdiniz? dedi Hüs. Evet o göndermişti. Işte ondan sonra Sağmalcılar tarihinde ne daha önce, ne daha sonra hiç yaşanmamış bir olay oldu. Hüseyin Baş mazgalın başına karargâh kurdu, oraya buraya haberler salıp, gardiyanı buldurdu ve oraya çağırttı, verdiği 5 bin papeli geri aldı. Inan bana Sevgili, orada haraç almak, can almak olağan olabilir. Ama Bayrampaşa'nın tarihinde, ve- rilen sakalı geri almayı kimse başaramamıştır. Verilen sakalı geri almak gerçi babalığın raconun- da yoktur ama, olsa bile buna gücü yetecek bir ba- ba olduğunu bile sanmıyorum. -• Hüs, bunu başarmıştı. Hapishaneyi tanıyanlar için asıl manşetlik haber de bence buydu. Başka çok hoş anılan da bir başka zaman an- latınm. İyi ilişkiler surdurülecek MEB Yunan ders kitaplarmı inceliyor • Milli Eğitim Bakanlığı, ders kitaplanndan, komşuluk ilişkilerine yakışmayan ifadelerin çıkanlması girişimi kapsamtnda, Türkiye'deki ders kitaplan ile birlikte Yunan ders kitaplarmı da incelemeye aldı. ANKARA (ANKA) - Deprem sonrasında Türki- ye ile Yunanistan arasında yaşanan sıcak gelışmele- rin ders kitaplanna da yan- sıtılması planlanırken. _Milli Eğitim Bakanlığı. türk ders kitaplan ile bir- likte Yunanistan "da okutu- lan ders kitaplannı da in- celemeye aldı. Bakanlık, Türkiye'deki Rum azınlık okullannda okutulan ders kitaplan ile Yunan ders ki- taplannı incelenmek üzere üniversitelere gönderdi. Milli Eğitim Bakanlı- ğı'ndan edinilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlunun. ders kitaplanndan iyi komşuluk ilişkilerine ya- kışmayan bilgı ve ifadele- rin çıkanlması yönündeki çağnsı doğrultusunda. Tûrk ders kitaplan ile bir- likte Yunanistan "da okutu- lan ders kitaplan da ince- lemeye alındı. Bakanlık, sosyal bilgi- ler, milli güvenlik, tarih ile TürkiyeCumhuriyeti tnkı- lâp Tarihi ve Atatürkçülük ders kitaplan üzennde in- celemelere başlarken, Ta- lim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, Türkiye'deki Rum azınlık okullannda okutulan ders kitaplan ile birlikte Yunan ders kitap- lanndan bazılannı da in- celenmek üzere üniversi- telere gönderdi. Türkiye'deki azınlık okullanna ait ders kitapla- nnın her yıl düzenli olarak incelendiğini belirten Ba- kanlık yetkilileri, bu yıl da değişen ders kitaplannın gözden geçirileceğini bil- dirdi. Bu yıl aynca iki ülke ilişkilerinde yaşanan geliş- meler doğrultusunda, ki- taplarda özel ıncelemeler yapılacağını kaydeden yetkililer, "Mlffi Eğitim Bakanrnın çağnsı doğrul- tusunda, biz incdemeiere başladık. İncelemelerden sonra, kitaplardan çıkan- lacak bügi ve ifadeieri be- lirleyeceğiz. Yunanistan'ın vereceği yanıta göre de ge- lecekyıktan itibaren gerek- li düzeltmeler yapüabinr" görüşlerini dile getirdi. llk belirlemelere göre, ilköğretim sosyal bilgiler 7'nci sınıfve lise milli gü- venlik bilgisi ders kitapla- nnda, Yunanistan'a yöne- lik olumsuz ifadeler yer alıyor. Sosyal bilgiler ki- tabında, Yunanistan'ın, Türkiye'nin, Avrupa Bir- liği'ne girmesini engelle- diği belirtiliyor. îzmit'teki ilk 'yap-işlet-devret'li su projesinde dereye akan suya para ödendi Devlet, 50 mîlyon dolar zararda• Devlet, yabancı şirkete, kendi kurumlanna kullandırtamadığı su için para ödüyor. Dünya Bankası aracıhğıyla yerel yönetimlerde yaygınlaştınlmaya çahşılan özelleştirme uygulamalanndan ilkinde devletin zaran şimdilik 50 milyon dolar. ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - KlT'lerde yaşanan özelleştirme firtına- sı, Dünya Bankası projeleri aracıhğıy- la yerel yönetimlerde sürdürülüyor. An- cak, ilk yap-işlet-devret modelli su pro- jesinde devlet milyonlarca dolar zarara uğradı. llk yap-işlet-devret modeliyle yapılan tzmit Su Projesi 'nde öngörülen amaçlar gerçekleşmezketı, Hazine'nin dereye dökülen su için bugüne kadar şirkete 50 milyon doİara (447 bin lira- lık kur üzerinden 22 trilyon 350 milyar lira) ulaşan para aktanmı yaptığı öğre- nildi. Istanbul Büyükşehir Belediye- si'nin su almamasının yarunda Îzmit'te- ki TÜPRAŞ, ÎGSAŞ, SEKA ve PET- KtM'in Hikmet Uhığbay döneminde yazılan genelgeye karşın ucuza mal et- meleri nedeniyle Sapanca Gölü'nden kendi sistemleriyle çektikleri suyu kul- landıklan öğrenildi. tzmit Su AŞ Yöne- tim Kurulu Başkanı Kadri Veziroğlu, TÜPRAŞ'a yangın nedeniyle su venne önerisinde bulunduklannı, ancak "şim- dilik Hfaiyeyle idare ertikleri, gerekli ol- madığı'" yanıtı verildığıni söyledi. Açılışını Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yaptığı Izmit Kentsel ve En- düstriyel Su Temin Projesi, Ocak 1999'dan itibaren Ingiliz şirket Thames Water tarafından işletilmeye başladı. Thames Water, lzmit Büyükşehir Bele- diyesi, Gama Endüstri, Günş fnşaat, Mitsui Co. ve Suomitomo Corp'un or- tak olduğu lzmit Su A.Ş tarafından 8 ay- n ülkedeki 28 bankadan kredi alınarak yapılan Yuvacık Barajı 900 milyon do- İara mal oldu. Ancak yap-işlet-devret yöntemiyle yapılan projeyle baraj 15 yıl işletilmek üzere Thames Water'a de\Tedildi. Böylece lzmit suyu özelleş- tirildi. Belediye, tahsilat şubesi olarak işlev görmeye başladı. Projeye göre Istanbul'a 100 milyon metreküp; SEKA, TÜPRAŞ, PETKİM ve İGSAŞ gibi büyük kamu kuruluşla- nna 20-30 milyon metreküp su veril- mesi planlanıyordu. Ancak tstanbul Bü- yükşehir Belediyesi suyun pahalı satıl- ması nedeniyle işletmenin işe başladı- ğı 8 aydan bu yana hiç su almadı. tstan- bul Belediyesi'nin su almama gerekçe- sinin siyasi nedenlere dayandığı da sav- landı. Thames Water, projede öngörül- dügü gibi diğer kamu kuruluşlanna da satış yapamıyor. Planlamanın yanlış ya- pılması ve Hazine'nin garantörlük sıfa- tıyla yükümlülük altında bırakılması sonucu devlet, kendi kamu kurumlan- na bile kullandırtamadığı su için şirke- te milyonlarca dolar ödemek zorunda kalıyor. Verilen garanti kapsamında Ha- zine'nin bugüne kadar ödediğı paranuı 50 milyon dolara yaklaştığı belirtildi. Uluğbay'ın bakan olduğu dönemde 'kıdlamlmayarak dere yatağına akıülan suyun bedeüni zaten Hazine'nin karşıh- yor ounası nedeniyle, kamu kurumlan- nm şirketten su almalan' için yazı yaz- dığı öğrenildi. Ancak kamu kuruluşlan- nın, Sapanca Gölü'nden çektikleri suyun maliyetinin yaklaşık 3-4 katına ulaşan bedelle şirketten su almak istemedikleri belirtildi. Aynca sanayi tesislerinde içme suyu standârtında su kullanımının çok gerekli olmadığına dikkat çekildi. lzmit Su A.Ş Yönetim Kurulu Baş- kanı Kadri Veziroğlu, kamu kurumlan- nın aradan 9 ay geçmesine karşın 'özel- teştirme kapsamında' olduklan gerek- çesiyle su almadıklannı, ancak TÜP- RAŞ'ta olduğu gibi bir yangın çıkınca "zonınlu olarak isteyeceklerini' söyle- di. Veziroğlu, lzmit Rafinerisi'ndeki yangın sırasmda su verme önerisinde bulunduklanm, ancak TÜPRAŞ'ın, 'ge- rek olmadığu itfaiyeyle idare ettikleiT yanıtını verdiğini beİirtti. Veziroğlu, Gebze dahil sahil kesimin- de tzmit'ten itibaren tüm yerleşim üni- telerine suyu şirketin verdiğini, özel sektörün de su almak için bağlantı yap- maya başladığını belirtti. tstanbul'un şirketten su satın almamasına ilişkin olarak Veziroğlu, "Başlangıçta DSÎ öy- le planlamış. Ama şimdiki otoriteler faıidı düşünebfliyoriar" dedi. Deprem nedeniyle bazı contalarda kaçak meydana gelmesi nedeniyle be- lirli zaman dilimlerinde kente verdiği suyu keserek gerekli onanmı yapan şir- ketin, deprem nedeniyle halkm kullan- dığı suyun bedelini almamasının söz konusu olmadığı, ancak ertelemelerin olabileceği belirtildi. MuhsinBaturyaşamuuyitintiİstanbul Haber Servisi -12 Mart 1971 Muhtirası'nın hazırlayıcısı eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekJi Orgeneral Muhsin Batur (79), tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi. Batur, yann İstanbul'da düzenlenecek cenaze törenin ardından toprağa verilecek. Florence Nightingale Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bingür Sönmez, yaptığı yaalı açıklamada, 13 yıl aradan sonra 20 Eylül'de ikinci kez koroner by-pass ameliyatı'olan Muhsin Batur'un, ameliyat sonrası durumu iyi 12 Mart 1971 Muhürası'nı kaleme alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Org. Muhsin Batur, tedavi gördüğü İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdL seyretmesine karşın aniden meydana gelen "akdğer embolisi" nedeniyle dün saat 07.00'de vefat ettiğini belirtti. Genelkurmay Başkanlığı Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, emekli Orgeneral Muhsin Batur, Levent Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defhedilecek. Cumhurbaşkanı SiUeyman Demirei emekli Orgeneral Muhsin Batur'un vefatı dolayısıyla eşi Leman Batur ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Krvnkoğhı'na birer taziye mesajı gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Demirel, Batur ve Kıvnkoğlu'na gönderdiği telgraflarda, Muhsin Batur'un kaybuıdalî duydugu üzüntüyü bildirerek, taziyelerini iletti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Y üdınm Akbulut da, Batur'un ölümü nedeniyle, Leman Batur'a başsağlığı mesajı gönderdi. Akbulut'un mesajı şöyle: "Değerti eşiniz, eski Hava Ku\^edcri Komutanı emekli Orgeneral Muhsin Batur'un, geçirdiği rahatsızhk sonucu vefanndan büyük fizüntü duydum. Tûrk Silahh Kuv\-etleri bünyesinde çok önemli görevleri başan ve liyakatle yürütmüş olan merhuma AUahtan rahmet size ve yakmlanmza başsağhğı dflerim." Tesliııı olacak PKK grubu 20 Irişi Kuzey Irak'ta bulunan 6 Türk milletvekili arabulucu DİYARBAK1R (Cumhuriyet Bü- rosu) - PKK Başkanlık Konseyi, Tûrkiye'ye 20 kişilik PKK grubu- nun gönderileceğini açıkladı. Örgüt, Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) lideri Mesud Barzani'nin özel davetlisi olarak Kuzey Irak'ta bulunan 6 Türk milletvekilinin, mi- litanlann teslim olmasında arabulu- culuk yapmasını istedi. Güvenlik güçlerince Batman, Şırnak ve Di- yarbakır kırsal alanlannda düzenle- nen operasyonlarda 10 PKK'li öldü- riildü. Önceki gece Medya TV'de ya- yımlanan PKK Başkanlık_ Konseyi açıklamasında AbduDah Ocalan'ın isteği üzerine Tûrkiye'ye gönderile- cek grubun 20 kişiden oluşacağı bil- dirildi. Bu arada PKK, 20 kişilik grubun Tûrkiye'ye teslim olmasında millet- vekillerini arabulucu yapmak isti- yor. Kuzey Irak'ta PKK'ye yakm kaynaklara göre, örgüt, Kuzey 1- rak'ta IKDP lideri Mesud Barza- ni'nin özel davetlisi olarak bulunan ANAP Diyarbakır milletveküleri Segbetuflah Seydaoğlu ve Nurettin Dikk, ANAP Hakkâri Milletvekili Macit Piruzhanoğulu. FP Diyarba- kır Milletvekili Haşim HaşimL Mar- din DSP Milletvekili Mustafa Ke- mal Temurar ile FP Adıyaman Mil- letvekili Mehmet Mirdengir'e KDP aracıhğıyla arabuluculuk teklifinde bulundu. Kuzey Irak'ın Barzan böl- gesinde incelemelerde bulunan mil- letvekillerinin teklifi kabul etmele- ri halinde burada PKK'lilerle görü- şebilecekleri belirtildi. Önceki akşam Medya TV'ye ko- nuşan PKK'nin önde gelen isimle- rinden Osman Öcalan, ağabeyi Ab- dullah Öcalan'ı Gandhi"\e benzete- rek. "Başkanınuz Gandhi gibL Bun- dan sonra biz de Gandhi gibi mika- delemizi sürdürecegiz. Kansız bir şe- kilde_ Banş kolay elde edilmez. Bu- nun için mücadele etmekzorundayız. Veni dönemden umutiuyuz" dedi. Bu arada Olağanüstü Hal Bölge Va- liliği'nden yapılan açıklamada gü- venlik güçlerince düzenlenen ope- rasyonlarda, Batman'ın Kozluk il- çesi kırsal alanrnda 1, Diyarbakır'ın Hani ilçesi kırsaluıda 5, Şırnak'ın Balveren köyü bölgesi ve Kaval Da- ğı'nda 3, Tuncelı Laç Dere bölgesin- de 1 olmak üzere toplam lOPKK'li- nin öldürüldüğü belirtildi. Açıklamada, Tunceli'nin ÇUBII bölgesinde de bir PKK'linin yarah olarak yakalandığı, örgütün dağ kad- rosundan kaçan 2 PKK'linin de Hakkâri'nin Yüksekova ile Şır- nak'ın Silopi ilçelerinde güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. FP anayasa değişikliğine karşı 'Demirel ikinci kez seçilmeyi hak etmiyor' ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Fazilet Partisi Genel Başkan Yar- dımcısı Veysel Candan. Cumhur- başkanlığı seçimi için kişilere bağ- lı anayasa değişikliği yapılmasına karşı olduklannı belirterek "Sayın Demirel, ikinci defa seçilmeyi hak etmiyor" dedi. Candan dün düzenledigi basın toplantısında 8 ay önceden Cum- hurbaşkanlığı seçıminın gündeme getirilmesinin "suni gündem" ya- ratmaya yönelik olduğunu söyledi. 55. hûkümetin "Tûrk Tıcaret Ban- kası'nın usulsüz saüşuun ortaya çık- maa nedeniyle düştüğünü r anlatan Candan, bunun ardından Başbakan Bûlent Ecevit'in Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından hükü- meti kurmakla görevlendirildiğini anımsattı. Candan, şimdi ise Demi- rel için süre uzatıhnası ya da yük- sekokul koşulu kaldınîarak Ece- vit'in cumhurbaşkanı seçilmesinin gündeme getirildiğini kaydetti. Ülke ekonomisinin IMF'ye kilit- lendiğini vurgulayan Candan, büt- çenin 8 ayda 6.7 katrilyon lira açık verdiğini, yıl sonunda bu rakamm 10 katrilyon lira olacağını söyledi. Candan, hûkümetin şantajla ayakta durduğunu öne sürdü. Bahçeli Çankaya seçimini değerlendirdi 'Tarttşılanyöntem rejim değişikliğinigerektirir' ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı Devlet Bah- çeü, merkez karar kurulu (MKK) toplantısı öncesinde güncel konu- lara ilişkin görüşlerini açıkladı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 8 ay bulunduğunu ve bunu şimdiden konuşmanın yersiz olduğunu kay- deden Bahçeli, "Siyasetin ve kamu- oyunun daha şimdiden cumhurbaş- kanı seçimine kilitlenmesini ülke ya- ranna bulmuyoruz. Cumhurbaşka- nını halkın seçmesi taleplerinin ge- niş çaph bir siyasi rejim değişikliği gerektirdiği gözden uzak tutûlma- mahdır" görüşünü dile getirdi. Siyasi Partiler Yasası'ndaki de- ğişikliğin parti tüzüğüne yansıtıl- ması amacıyla MHP Merkez Karar Kurulu toplantısının açılışında ko- nuşan Bahçeli, hûkümetin çalışma- lannın olumlu yönlerinin hissedil- meye başlandığı bir dönemde dep- remin meydana geldiğini belirtti. Bahçeli "Kızday'ın hizmeüerinde görülen kalitesizlik ve yetersizlikler, zaman zaman infıale sebep olmuş- tur. Kızuay'ı müessese olarak yıp- ratmaktan kaçuunak şart&r" dedi. Bahçeli, kadrolaşma eleştirilerine tepki göstererek atamalann gerekh- likten kaynaklandığını savundu. ORTREI MUHStN BATUR 12 Mart Muhürası'nı hazırladı12 Mart 1971 Muhürası'nı kaleme alan ve imza- layan dört üst komutandan biri olan eski Hava Kuv- vetleri Komutanı emekli Orgeneral Muhsin Batur, Başbakan Adnan Menderes'i tutuklaması, jetleriyle sivilleri destekleyen bildiriler attırması, FanıkGûr- ler'in Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi için uçaklannı Ankara üzerinde uçurmasıyla o dönem- deki en güçlü kişilerden biriydi. 12 Mart dönemin- de yabancı basın tarafından "Türkiye'ııiıı en güçlü insanı" olarak değerlendirilmişti. Valilik, senatör- lük, belediye başkanlığı görevlerinde de bulunan Ba- tur, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybederek siyaset dünyasından çekildi. Üsküdar'da 1920 yılında doğan Muhsin Batur, ilk ve ortaögrenimini sırasıyla Italyan llkokulu, Üskü- dar 19. tlkokul, Üsküdar Ortaokulu, Haydarpaşa ve Kuleli Askeri h'selerinde tamamladı. Batur o yıllan ilerde, "Mustafa Kemal Atatürk velsmet lnönü'den etkilenerek ve hay ranhk duyarak büyüdük. Evimiz- de Cumhuriyet ve Akşam gazeteleri okunurdu" di- ye anlatacaku. Batur. 15 Şubat 1940'ta HarpOku- İu'nu bitirerek subay, 1942'de Hava Okulu'nu biti- rerek av pilotu oldu. 1949 yılında Hava Harp Aka- demisi'nden mezun olan ve kurmay subay- lık hakkını kazanan Batur, sırasıyla 7. Tey- yare Alayı 1. Bölük Komutanİığı, 9. Hava Üs,192vel91Filoko- mutanlıklanna, Hava Harp Okulu Hava Ta- biye öğretmenliğine getirildi. Napoli'deki NATO karargâhında 1954-1956 yıllannda Taktik Hava Şube Mü- dürü olarak görev alan Muhsin Batur, 1956- 1959 tarihleri arasuıda da Hava kuvvetleri Ko- mutanlığı'nda Eğitim Grup Başkanlığı yapö. Baturdaha sonra Eski- şehir'deki 1. Ana Üs 11. Uçuş Grup Komu- tanhğı ve 1. Ana Jet Üs Komutanhğı Eskişehir 1. Hava Üs Komutanh- ğı görevine atandı. Adı.27Mayısl%0ih- tilalinden sonra döne- min Başbakanı Adnan Menderes ve bazı ba- kanlan Eskişehir'detu- tuklamasıyla ilk kez duyulan Batur, Kütah- ya Valiliği ve Belediye Başkanlığı görevlerini üstlendi. 1961'de tuğ- general olan Batur, 5 yılı aşkın süreyle Eski- şehir'deki 1. Taktik Hava Kuvvetleri Ko- mutanİığı görevini sür- dûrdü. Harbiye Komu- tanı Albay Talat Ayde- mir'in müdahale te- şebbüsleri sırasında jetleriyle müdahale aleyhine bildiriler dağıttı ve si- vil iktidann yanında yer aldı. Korgeneral riitbesin- deyken Genelkurmay Lojistik Başkanlığı'na getiri- len Batur 1968'de Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) üye- liğine atandı. 1969 yılında orgeneralliğe yükselen Muhsin Batur, 1969-1973 yıllan arasmda Hava Kuv- vetleri Komutanİığı görevinde bulundu. Milli Gü- venlik Kurulu üyesi olarak 1969-1970 yıllan arasın- da görev alan Batur, kendi ifadesine göre. "Cemal Madanoğlu ve ekibinin 9 Mart 1971 müdahale giri- şimine" karşın 12Mart 1971 Muhtırası'nı kaleme al- dı. Batur, muhtırayı Genelkurmay Başkanı Mem- duh Tağmaç, Kara Kuvvetleri Komutanı Faruk Gür- ler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Celal Eyiceoğm ile birlikte imzalayarak yayımladı. Batur 1973 yılında emekli olduktan sonra, döne- min Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından "kon- tenjan senatörü" olarak atandı. 1974-1980 yıllan arasında senatör iken CHP'ye giren Muhsin Batur, 12 Eylül 1980 öncesi bu partiden cumhurbaşkanlı- ğına aday gösterildi. Batur, seçimlerde en yüksek oy olan 303 oyu almasına karşın yeterli sayıya ulaşama- dığı için cumhurbaşkanı seçüemedi.Batur, 1986 yı- lında anılannı "Anılar ve GÖrûşfer" adıyla kitap o- larak yayımladı. Batur evli, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog