Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLÜL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER TZD ve Tanmcılar Vakfi'nın deprem bölgesi incelemesine göre Yalova'da tanm arazisi yerleşime açıhyor Depremden ders ahııııuyorBAıMJSALMAN ANKARA - Yalova'da çadırkent olarak kullanı- lan Tanm Işletmeleri Genel Müdürlügû'ne ait ye- rin, yumuşak tanm arazisi olmasına karşın kalıcı yerleşim bölgesi olarak planlandığı öğrenildi. Tür- kiye Ziraatçılar Derneği (TZD) ile Türkiye Tanm- cjlar Vakfi, Yalova'daki TİGEM arazismin yerle- şime açılması planına tepki gösterirken, deprem fe- Iakeri sonrasında eskiden izin verilen tanm arazi- lerinin de ivedilikle boşaltılması gereğine dikkat çektiler. TZD ve Türkiye Tanmalar Vakfi'nın depremböl- gesinde yaptığı inceleme sonuçlanna göre, deprem nedeniyle bölgede 200 büyükbaş hayvan ile 200 bin tavuk telef oldu. Iki tanm örgütünün raporun- da, deprem felaketınin bu boyutlara ulaşmasının rant hırsı ve yanlış kentleşme politikalanndan kaynak- landığı anımsatılarak, eskiden yerleşime açılan ta- nm arazilerinin ivedilikle boşaltılması istendı. Iki tanm örgûfü, yetkihlere şu uyanyı yaptı: "Bölgedeki tüm tanm arazüeri yerleşime kapa- tılmah, valnız tanmsal üretim için kullanılmaİL Ye- ni >erieşün bölgeleri dağlık veyazemini kayalık ara- zilerde tespit edilmeli. Yalova'da TİGEM araasine çadırkent kurulmuş ve bu alanın ileride sabit iskân bölgesi olarak kullamlması düşünülmektedir. Tİ- GEM arazileri daimi iskân için diişünülmemeU. Yoksa yeni felaketiere çagn çıkarüır." Toprak-Su Yasası'nın bir an önce çıkanlarak, verimli tanm topraklannın konut, turizm, sanayi gibi amaçlarla kullanılmasının önüne geçilmesi gerektiğinin vurgulandığı yazıda, "Toprak-Su Ge- nel Müdüriüğii acil olarak kurutanah ve acil faali- yet alanı deprem bölgesi obnahdır" denildi. Yazı- da, deprem enkazının denıze dökülmesiyle yeni çev- re felaketine neden olunmaması istendi. Tanm Bakanlığı'nın deprem bölgesindeki per- soneli ve tanm örgütlerine üyelerin kendilennde, yakınlanoda ciddi sayıda ölü ve yaraiı bulunduğu belirtilen yazıda, ruhî ve bedenî olarak çalışama- yacak durumda olan personele, duvarlan çatlak olan Adapazan îl Müdüriüğii binasında mesaı zo- runluluğu getirildiğine, Yalova'da Tanm ll Müdür- lüğü bina bahçesınde çadırlarla hizmet verildiği- ne dikkat çekildi. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı lb- rahim Yetldn, Yalova'daki TÎGEM arazisinin ka- lıcı yerleşime açılmasının kesin olarak planlandı- ğını belirtirken. deprem felaketine karşın tanm arazilerinin yerleşime açılmaması gereği konusun- da ders alınmadığinı söyledi. Jeoloji Mühendislen Odası Başkanı AytaanKö- se Balaban, prensip olarak tanm arazilerinin yer- leşime açılmaması gerektiğini, bu alanlaruı ancak çok zorunlu durumlarda yerleşime açılabileceği- ni belirtirken, "Yerleşim alanı buimakta da o ka- dar zoıianılacağını zanneöniyorum" dedi. Yerle- şim alanlannın özellikle Türkiye'nin depremsel- liği dikkate alınarak, sağlam zeminler seçilerek belirlenmesi gerektiğini anlatan Balaban, "Bunlar da ancakjeolojik erüdlerie tercifa edilebüir. Tanm alanlan genellikle alüvyon olarak nitelendirilen alanlar. Bu açıdan da sakıncau. Daha önce meyda- na gelmiş olan kayaçlann. çeşitli biçimlerde akar- sularia. rüzgariaria aşuunası sonucu oluşmuş tut- turulmamış malzemeye alüvyon diyonız" diye konus.ru. Güneydoğu'da deprempcmiği Merkez üssü Atatürk Barajı 'nayakın olan 4.5 büyüklüğündeki depremde can kaybı olmadı \tartHaberkriServisi-Türnyurduya- sa boğan 7.4 büyüklüğündeki Marma- ra depreminin etkisinden kurtulmaya çalışan Güneydoğulular önceki gece merkez üssü Şanlıurfa'nın Bozova ilçe- si olan depremJe bir kez daha sarsıldı- lar. Can ve mal kaybmm oimadığı 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası panığe kapılan yurttaşlar parklarda sabahlacü- lar. Deprem merkezıne çok yakın olan Atatürk Barajı'nda hasar oimadığı be- lirlendi. Merkez üssü, Atatürk Barajı'nı da sı- nırlanndabulunduran Şanlıurfa'nuı Bo- zova iiçesi olarak belirlenen deprem ön- ceki akşam 22.15'te meydana geldi ve Şanlıurfalılan sokaklara döktü. Sarsın- nnm ardmdan panığe kapıiıp çıglıklarata- rak evlenni boşaJtanlann büyük bölümü taşıtianyla kenti terk ederek, başta Ka- raköprü olmak üzere köy ve bağ evleri- ne kaçtılar. Bu nedenle kentte trafik kar- gaşası yaşarurken, araçlan olmayan yurt- taşlar da başta parklar olmak üzere açık alanlardabırikerek beklemeye koyuldu- lar. Yetkililer yurttaşlara saİcin olmala- n çağrısında bulunurken. gece saat 03.00'ten sonra yeniden deprem olaca- ğı söylentisiran yayılması üzerine halk evlerine gitmeyerek, dışanda sabahlama- yı tercihetti. Bahçelievler'deki 100. Yıl Çocuk Parkı, Şehitlik, Abıde ve Aile Parkı ile Yenişehir'deki Kasaptaşı par- kı, evierinden getirdikleri battaniyeler- te uyumaya çalışanlarla dolda Bu ara- da bazı yurttaşların da deprem sonrası kutsal kabul edilen Balıklıgöl'e dua et- meye gittıklen görüldü. Depremin mer- kez üssünde bulunan Atatürk Barajı'nda ise herhangi bir sorun yaşanmadığı bil- dirildi. DSt 16. Bölge Müdürü Gülabi Fnbrt, barajın çok daha şiddetli deprem- lere dayanabilecek yapıda olduğunadik- kat çekerek, "Çok şükür bfrşey yok. Ba- raj sapasağlam" dedi. Şanuurfa Valısı Şehabettin Harpntda deprem merkezı Bozova'mn Doğu Ana- dolu fay hattında olmadığuu, Şanlıur- fa'nın da deprem kuşağında görülmedi- ğini bildirdi. Bu arada deprem kuşağın- da 8. bölgede yer alan Şanlıurfa ve Bo- zovakınğında 1975 yılındanbu yana ha- reketlilik olmadığı öğrenildi. 17 Ağus- tos'ta meydana gelen Marmara depre- mınde 200'ü aşkın Şanlıurfah yaşamı- nı yitirmiş, Marmara Bölgesi'ndeki 3 bin kadar aile de daha güvenli olduğu dü- şüncesiyle Urfa ve Diyarbakır gibi Gü- neydoğu kentlerine göç etmişti. Bozo- va merkezli deprem başta Diyarbakır olmak üzere Güneydoğu'nun diğer kent- lerinde de hissedildi. Diyarbakırhlarpanik içinde sokakla- ra döküldü. Gaziantep, Siirt. (Cilis, Eia- zığ ve Adıyaman'da dahissedilen dep- rem bu kentlerde fazla paniğe yol açma- dı. Öte yandan dün sabaha karşı saat. 02'de Osmanıye'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üs- sü Kadirli iiçesi olan depremde can ve mal kaybı olmadı. Marmara depremiu- de kurtarma çahşmalanna katılan Zon- guldaklı maden işçileri AKUT benzeri birörgütlenmeye gittıler. Maden işçile- ri, Zonguldak Arama Kurtarma Deme- ği'ni (ZAKE) kurdular. Derneğin kuru- cu başkanı maden işçisi MüfltOer. tüm Zonguldak havzasında örgütlenmeye gi- deceklerini belirterek, "Marmara dep- remindekurtarma cahşmaJannabende kaüldun.GördümkiörgiitJenmemizka- çmıimaz" diye konuştu. Adapazan'nda enkaz kaldırma çabşmalan devam ederken halk normal yaşama dönmeye çahşıyor. Yetkililer, Adapazan'nda 'olumsuz bir durum yok' diyor 6 Çadır eylemi provokasyon 9 GÜLŞAHDURAK ADAPAZARI - Depremin en çok za- rar verdiği kentlerden bin olan Adapa- zan 'nda enkaz kaldırma çalışmalan de- vam edefken halk normal yaşama dön- meye calışıyor. Enkazın yanında pazar kuran yurttaşlar, okullann açılacağı umuduyla çocuklan için alışveriş yapı- yor. Çadır alamayanJarda her gün vila- yet binası önünde protestolannı sürdü- rüyor. Yetkililer çadırkentlerde 2 bin boş yer olmasına karşın bazı yurttaşla- nn toplu yaşama yanaşmadığını ve pro- vokasyonlara alet olduğunu söylediler. Adapazan Kriz Masası yetkılileri bu güne kadar 8 bin 294'ü çadırkentlerde olmak üzere ferdı çadırlarla birlikte yurt- taşlara toplam 46 bin 294 çadır dağıtıl- dığını bildırdiler. Sivil toplum örgütlerinin de yaklaşık 10 bin çadır gönderdiğini belirten yet- kililer, yapılan çadır protestolannı pro- vokasyon olarak nıtelendırerek şöyle dediler: "Arada muüakagerçekten yar- d«m abmayanlar da obnustar, aıaaba insanlara çadırkentieri öneriyuruz. Ça- dırkenderdc 2 bin boş yer var, ancak io- sanlar toplu yaşama yanaşmıyor. Bazı derneklerve vakıf adı alondaki gruplar da sırf devleti aciz \? kötü göstermek için bu insanlan kuilanıyoriar." Şehre gelen bütün yardımlan tek el- detopladıklannı belirten Knz Masası yet- kılileri, valinın başkanlıgında sıyası par- tilerin ve sıvil toplum örgütlerinin tem- sücilennin bulunduğu bir "Şehir Mec- Ha" oluşturduklannı söylediler. Yıkık ve ağır hasarlı 23 bin 111, or- ta hasarlı 14 bin 163. az hasarlı 20 bin 387 ve hasarsız 10 bin 646 konut ve iş- yerinin bulunduğu Adapazan'nda enkaz kaldırma çalışmalan devam ediyor. En- kazın kaldınlması için özel sektörün devreye sokulması bekleniyor. Hasar tespit raporlanna itiraz süresi de önce- ki gün doldu. tlan edilen hasar tespit hstelerme Sakarya'da şu ana kadar 25 bin kişinnı itiraz ettığı bildirildi. Adapazan'nda yaklaşık 600 kilomet- relik su ve kanalizasyon şebekesi tah- rip oldu. Yardım ekiplennin çabasıyla hâlen kentin yüzde 30'una su verilebi- liyor ve kentte arazözlerle su dağıüla- rak vatandaşlann gereksinimleri karşı- lanmaya çalışılıyor. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı 'na 606 suç duyurusunun bulunduğunu be- lirten yetkiliJer, yanndan itibaren dep- remde yıkılan binalann müteahhıtleri- nin saptanması için "Öze) Afet Pbtis Ekt- bi" kurulacağını söylediler. Işlemler Zirai Donatım Fabrikası'nda yapılıyor. Adliye binasının yeniden yapımı için Afyon Açık Cezaevi personeli ve mah- kûrnlan calışıyor. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Ecevit ya da 'Efıven-i Şep'... Yakında çıkacak olan yeni kitabımın arka kapağı- na, Ahmet Cemal'in biryazısını aldım. Yazının baş- lığı "Ahmet Taner Kışlalı ya da Eleştirel Düşünme- nin Bedeli..." idi. Ve Sayın Cemal, bana çok onur veren o yazısında şöyle diyordu: "Ahmet TanerKışlalı, yıllardırhiçbirsöylediğiniya dayazdığını kaçırmamaya çalıştığım, bana göre sa- yılan artık çok azalmış olan gerçek aydınlardan bi- h. Onun, insanlan ve değeryargılannıputlaştırmak- tan özenle kaçınan, herinsanı vebütün olup b/ten- leriyeheştirilen genel kalıplann ıçerisinde değil, fa- kat aklın süzgecinden geçirdıkten sonra görmekte direnen tutumunu, en azından kendim için hep ör- nek saydım..." Bu satıriarı almamın nedeni övünmek değildi.. Benden '^y^/'değertendirmeterbekleyenleri uyar- maktı. ••• Sadece uzak geçmişte değil, daha dün denilebi- lecek kadar yakın bir geçmişte Ecevit'e umut bağ- lamış olan dostlardan telefonlar gelıyor: - Ecevit çok değtşti, ama sen değişmedin. Eleş- tirirken bile niçin hâlâ bu kadar ölçûlü ve dikkatli- sin? Yaşar Kemal'den Demirel'e, hatta Ihsan Doğ- ramacı'ya kadar, hiç kimseyi tek yanlı eleştirmedim ki!.. Davranışlann nedenlerini anlamaya, olumlu yan- larla olumsuzlan ayırmaya ö'zen göstermenin nere- si yanlış? Fethullah Hoca konusundakitutum.. Tahkim Ya- sası.. SosyalGüvenlik Yasası.. Deprem ve sonrası.. Af Yasası'na çetelerin, siyasal katillerin sokulması.. Devletteki MHP'li kadrolaşma.. Ecevit'in, kimisini içine sindirerek kimisini ise sin- dirmeyerek odünler verdiği doğru. Bunlann içinde, eski çizgisi ile kolay kolay bağdaşmayacak nokta- lar olduğu da doğru. Şu soruyu sormak gerekir: Ecevit acaba niçin böyle yapıyor? Geçmişten aldığı dersler nedeniyle, bir... Daha gerçekçi davranmak zorunda kaldığı için, iki. Türkiye çok zor bir dönemden geçiyor. Bu Mec- lis aritmetiğinden bundan daha olumlu bir hükümet çıkması olasılığı varmı? Hayır!.. Çokciddi birdış kay- nak olmaksızın, Türkiye'nin artık yapısallaşmış olan ekonomik bunalımı atlatması olası mı? Hayır! Aitan Öymen bile üstü kapalı olarak söyledi: Bu hükümetın seçeneği "3. MC'dir. Yani dincilerin ve ırkçılann egemenliğindeki bir "sağcı cephe "dir. Bugünkü bunalımın seçeneği de, ekonomik ve siyasal bunalımın yoğunlaşmasıdır. Ya bu deveyi güdeceksiniz ya bu diyardan gide- ceksiniz! ••• Peki Ecevit ülkeyi kurtarmak için siyaseten inti- har mı ediyor? Hayır! Sofa kaybedeceği oylan, sağdan alacağı oylarla telafi edebileceğini umuyor. önce DYP ve ANAP düş kınklığı yaratmıştı. Der- ken RP ve uzantısı düş kınklığı yarattı. Şimdi de MHP düş kınklığı yaratıyor. Kimin gözünde? Orta sağ seçmenin! Biryanda... Çetelerden, yolsuzluklardan, kavga- dan, ciddiyetsizlikten ve de laiklikten verilen ödün- lerin yarattığı ortamdan bıkmış olan bir orta sağ. Öte yanda... Ekonomik ve toplumsal çizgisi ılım- lılaşmış bir DSR Başında da, SABAH gazetesinin cid- di yazan Güngör Mengi'nin deyimi ile "mevcutsi- yasi sorunların çözümünde en etki/i Türk Başbaka- nı" Ecevit. Doğada olduğu gibi, toplumsal ve siyasal yaşam- da da boşluk her zaman doiaıi DSP o boşluğu doldurursa... CHP de yeniden CHPolursa... Fena mı olur?! nii evli Dolara ve Marka bile Otomatik Günlük Faiz! Müracaat: En Yakın Egebank Şubesi. BİTED Depremzede KOBPlere danışmanlık önerisi İstanbuJ Haber Servisi - Bilim ve Teknoloji Politı- kalan Araştırma Derneği (BlTED), deprem bölge- sinde ekonomik yaşamın yeniden canlandırılması amacıyla küçük ve orta bü- yüklükteki işletmelerin (KOBt) yemden yapılan- dınlmasında Başbakanlık Kriz Merkezi'ne üniversi- te-KOBt ilişkisinin kurul- ması amacıyla teknolojik danışmanlık önerdi. BlTED Başkanı Doç. Dr. Şfikran ŞaJıin. Başbakan- lık Kriz Merkezi'ne der- nek adına yaptığı başvu- ruda. deprem bölgesinde kurulu büyük ölçekli işlet- melerin yapılanmasının iyi oluşu ve sanayicisinin baş- ka kaynaklardan maddi destek sağlayabılmesine karşm bölgedeki KOBt'le- rin tümüyle yıkılması ve başka maddi birikimi ol- maması nedeniyle bilim- sel ve teknolojik desteğe gereksinim duyduğunu söyledi. Şahin, bölgedeki KO- Bl'lerin çağdaş teknolojiy- le yeniden canlandınlma- sı için Dünya Bankası'ndan alınacak yardımın bir bö- lümünün bu işletmelere ay- nlması gerektiğini belirtti. Şükran Şahin, bunun ya- nı sıra KOSGEB'in AR- GE için verdiği maddi des- teğin birbölümünün de böl- gedeki KOBİ'lenn ayağa kaldınlması için aynlması- nı önerdi. Dolara ve Marka bile Otomatik Günlük Faiz! Müracaat: En Yakın Egebank Şubesi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog