Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

26 EYLÜL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA H A B E R L E R dishab(gcumhuriyet.com.tr 11 Y. Zelanda Tsunami bombası üretildi WASHENGTON(AA)- Yenı Zelanda nın Ikıncı Dunya Savaşı ndan sonra, atom bombası kadar yılacı etkısı olabılecek kapasıtede dev dalgalaryaratacakbır 'tsunami borobası'nı gızlıce gelıştırdığı bıldınldı Yenı Zelanda'da bır süre önce kamuoyuna açıklanan \e New Zeland Herald gazetesınde yayımlanan belgelere göre Auckland Unıversıtesı'nde görev yapan Avustralyalı profesor Thomas Leech, 1944-1945 yıllan arasında Auckland'ın kuzey kesımınde denızın yukselraesıne yol açan bır dızı denızaitı patlaması gerçekleştırdı Belgelere göre ABD'lı yetkılıler o dönemde yaptıklan açıklamalarda tsunami bombasının Ikıncı Dünya Savaşı sona ermeden once kullanılır hale getınlmesı halınde atom bombasıyla a>iıı etkıyı gosterebıleceğmı belırtıvorlardı Afganistan Taleban'dan yeni saldın KABİL(AA)- Afganıstan'ın büyıık bolumunde yonetımı elmde bulunduran koktendıncı Taleban, muhalıflerın mevzılendığı kuzeydekı Kunduz bolgesınde bulunan ıkj kente dun saldın başlattı Muhalefet gruplannın sozcusü Muhammed HabeeL AFP ye yaptığı açıklamada, Taleban'ın 6 bın askerle saldırı başlattığını soyledı Habeel, "Çatışmalar çok sert Onemlı kavıp var, ancak Taleban henuz \arma barekâtı gerçekleşüremedı" dedı Sozcû, bu saldınlarda 15 kadar sıvılın oldüğunu belırttı 4Fkim Rus uçaklan dün yine Grozni'yi hedef aldı. Bombardımanda en az 10 kişi öldü Kafkasya'da ipler gerilîyor Dış HaberierServis- Rusya'nın, radıkal İslamcı gruplara yonelık olarak Çeçenıstan'a düzenJedığı yogun hava bombardımanı dun de surdü Rusya'ya aıt savaş uçaklannın. Çeçenıstan'ın başkentı Groznı ve çevresmı hedef aldığı saldınlann dunku bolumunde en az 10 kışı- nın ölduğu belırtılıyor Çeçenıstan Devlet Başkanh- ğı'ndan vapılan açıklamaya göre 12 adet Rus savaş uçağının vanm saat suren operasyonu sonunda Groznfdekı televızvon ıstasyonu vunıldu Rus Hava KuvvetlenKo- mutanı General Anatoh' Kornu- fcov, ITAR-TASS haber ajansına yaptığı açıklamada, Çeçen tele- vızyonunun teknık tesısatının yer- le bır edıdığını soyledı • Çeçenıstan Devlet Başkanı Mashadov, Kafkaslar'da çıkabılecek bır savaşı önlemek ıçın Yeltsm'te gorüşmek ıstedığını söyledi. Mashadov, bölgeye herhangı bır terönstın sızmadığını kanıtlamak üzere BM'yı kabul etmeye hazır oldüğunu da açıkladı Rusya'nın Çeçenıstan'a yonelık hava saldınlannı armrarak surdür- mesı sonunda vûzlerce kışı ülke- yı terk edıvor Çeçenıstan ıle kom- şusu tnguş Cumhunyetı arasında 20 kılometrelık bır araç konvoyu oluştuğu bıldınldı lnguş. Cumhu- nyetı'nın Acıl Durumlar Bakanı V'akri Kuksa. bombardımandan kaçan yakla^ık 7 bın kışının önce- kı gece ülkeye gınş yaptığını söy- ledi Rusya.1994-96 yıllanndakı savaşın ardından Çeçenıstan'ın başkentı Groznı'ye ılk hava saldı- nsmı perşembe günu gerçekleş- tırdı Çeçenıstan da uslenen radı- kal İslamcı gruplan hedef aldığı- nı açıklayan Rusya'nın oncekı gun- ku saldmsında 23 kışının oldüğu ılen surûldu Rus uçaklannın ön- cekı geceyansı Groznı yakınlann- dakı petrol rafinenlennı \e depo- lannı da vurdugu bıldınldı Çeçenıstan Dev let Başkanı As- lanMashadm un temsılcısı Mair- bek Vaçaga\e\ Londrada yaptığı açıklamada. Rus\ a'nın Kuzey Kaf- kasya'da son ıkı haftadırsurdürdü ğû hava saldınlannda 212'sı ço- cuk \e kadın toplam 298 kışının yaşamını yıtırdığını soyledı Mashadov da, bolgeye herhan- gı bır terönstın sızmadığını kanıt- lamak ûzere BM denetçılennı ka- bul etmeye hazır oldüğunu bıldır- dı Çeçenıstan Devlet Başkanlı- ğı'ndan AFP'ye yapılan açıkla- mada "Aslan Mashadov, Çeçen topraldannda teröristfcr ve onla- ra aıt usJerbulıuımadığmı kanrtla- makıçın BM denetçfleruıi kabui et- meye hazır" denıldı Mashadov, Almanya'da yayım- lananOer Spıegel dergısınm yann çıkacak sayısında yer alan deme- cınde de, Kafkaslar'da çıkabılecek bır savaşı onlemek ıçın %teın'le göru^mek ıstedığını ıfade ederek " YeltsiB ile banşçı çözüm bulmak mâmkfin. Danışmanlan tarafin- dan nasıl vanılüidıgını kendısuıe kaıutiayabileceğınıe kesınlıkk uıa- nıyorum" dedı ABD'den diyalog çağna ABD Rusya ya asken operas- vonlannı sınırlaması ve knzı ba- nşçı yonden çözebılecek bırdıyo- log araması çağnsında bulundu ABD Dışışlen Bakanlığı Sozcu- sü James Rubın "Bu çatışmayı banşçı bırçozume gotürecek vapı- a bır dnalog \e bu dıvaloğu daha zorlaşûracak asken faalrverJenn smniandınlması ıçın baskıda bu- luraıyonız" dıye konuştu ALBRIGHT; ABD SÖZ VERDİ Çatışma bölgesine silah satışına son • Madeleıne Albnght, ulkesının, söz konusu bölgelere başta ufak kalıbrelı olmak üzere sılah satışını durdurmaya söz verdığını açıkladı. NEW YORK (AA) - ABD Dışışlen Bakanı Ma- deleıne Albright, ulkesı- nın, çatışmalara sahne olan bölgelere, başta ufak ka- lıbrelı olmak uzere sılah satışlannı durdurmaya soz verdığını açıkladı Albnght, BM Guvenhk Konseyı'nde oncekı gun vapılan, ufak kalıbrelı sı- lah tıcaretının konrrol al- tına alınması ımkânlanna ılışkın oturumda söz ala- rak çatışmalara sahneolan bölgelere sılah satmaktan kaçınacaklannı soyledı Albnght dığer ulkelerı benzer kararlar almaları yonunde teşvık edecekle- nnı kaydettı Guvenhk Konseyf nın 15 üyesı, oturum sonunda hazırlanan bıldınyı onay- layarak, uye ulkelere ça- tışmalara sahne olan ya da krız donemını yenı atlat- mış ulke ve bölgelere yo- nehk sılah satışını onle- mek ıçın tedbır alma çağ- nsında bulundular 500 milyon silah lngıltere Dışışlen Ba- kanı RobinCook. bazı tah- mınlere dayanarak yaptı- ğı açıklamada yeryuzun- de 100 ıla 500 milyon adet ufak kalıbrelı sılah bulun- duğunu sovledı Cook. bu sılahlann ma- lıyetının fazla yuksek ol- madığma dıkkatı çeke- rek 20 bın adet saldın ru- feğının 5 milyon dolara satın ahnabıleceğını, bu sılah mıktannın orta dü- zeylı bır ulkenm ordusu- na yetebılecek olçude ol- düğunu belırttı 'Ölene kadar devrimJ Endonezya'da \eni gmenlik \asasıru protesto etmek için uç gundur gostenlerde bulunan oğrencıler dun de parlamenhna \urumek ıstedılcr. Polıs tarafindan engellenen oğreneıJer "OJene kadar devnm" sJoganı arülar. Gosterilerde me>dana gelen şiddet olaylannda 8 kişinin vaşamını ka\betmcsinin ardından bir açıklama v^pan Devlet Başkanı Habibi, halk kabul edene kadar yeni guvenlik yasasım im/alanıa\acağını bihlirdi Protestocu öğrencilerden ba/ılannın karan oğrendikten sonra dağılarak kampuslanna gerı donduğu bebrtUdl Bu arada ülkenin frian Java bolgesinde onceki giin meydana gelen a>akJanma sırasında 2 kışının vıırularak öidürûlduğu bildirildi. Resmi haber ajansı Antara'ıun verdiği habere göre, poiisin Irian Java1 nın kuzey kıyısındaki VIanokwari LJmanı'nda yetü halktan 4 kişivi do\ mesi üzerine olaylar patiak verdi. Halkın hukumet daıreien ve evlere saldırarak zarar \erdiğı, bu sırada mc\dana gelen çanşmaJarda 2 kışının oldurulduğu kavdedıldl Endonezya vönetımıne karşı olan bazı kesiniler, Doğu Timor'da olduğu gıbı İnan Jaya'da da referandum vapılmasına izin verilmesini istiyor. (Fotoğraf RELTERS) Artçı şoklar sürüyor Tayvany da olağanüstü hal • Iran'da oncekı gece ve dün iki deprem meydana geldi. Artçı şoklann devam ettiğı Tayvan'da kurtarma çalışmalan ilgınç görüntülere sahne oluyor. Dış Haberier Servisi - Dun yenı bır depremle sarsılan Tayv'an'da olağa- nustûhal ılanedıldı Dev- let Başkanı LeeTeng-hui, dun ımzaladığı kararna- me ıle hükümete 6 aylık bır süre ıçın deprem rnağ- durlanna gereklı yardımı yapabılmesı amacıyla ge- reklı yetkılen verdı Tayvan'da, salı günü meydana gelen Rıchter ölçeğıne göre 7 6 büyük- lüğündekı depremın yara- lan sanlmaya çalışılırken, ulkenın orta kesımlenn- de dun sabah Rıchter öl- çeğıyle 5 1 büyuklüğun- de yenı bır deprem mey- dana geldı Depremde can kaybı olmazken, hasarlı bına- lann oturulamayacak ha- le geldığı bıldınldı Yet- kılıler, 07 19'da meydana gelen depremın,ılk dep- remde en fazla hasargo- ren Taıçung bolgesınde hıssedıldığını soyledıler Tayvan 'da bugûne ka- dar 6 bın 570 artçı sar- sıntı olduğu, bunlardan 60'mın gerçek bırer dep- rem olarak değerlendınl- dığı belırtılıyor Bu arada Tayvan'da meydana gelen deprem- de ölenlenn sayısı 2 bın 22'ye yûkseldı Yetkılı- ler, enkaz altında halen 291 kışı bulunduğunu, ya- ralı sayısının ıse 8 bın 541 oldüğunu soyledıler tran sallanıyor ; Iran'da da, oncekı ge- j ce Rıchter ölçeğıne göre j 5 1 büyuklüğunde bır deprem meydana gelır- ken, ülkenin güneyınde- kı Şıraz bolgesınde de dun I Rıchter ölçeğıne gore 4 3 ı buyükluğunde bır dep- rem daha oldu. ' tran haber ajansı İR- i NA'nın verdığı haberde,! Iran'ın guneyındekı Bu-1 şehr bolgesınde oncekı gece TSİ 01 47'de mey-1 dana gelen depremde en! az 14 kışının yaralandı- ğı, bazı evlerde cıddı ha- sar oluştuğu belırtıldı : Ajans, yaralılann Alı-Hu- j seynı kasabasmdan ol-, duklannı soyledı , Şıraz bolgesınde mey-' dana gelen dçpremın- de bolgenın tamamındahıs- sedıldığı kaydedıldı ,, Saat 2o Jo Ataturk Kültur Merkezi Buyuk Sa Taksim/İSTANB r C Kultur Baıcanhğı nın katkıbnyla şaire say gı. gecesıÇ o c u k l a r ı m ı z i ç i n Bılet satıjlan, AKMTel (0212)25156 00/254 Vakkorama Taksım Tel (0212)251 15 71 SuadıyeTel (0216)360 90 90 Cumhurlyrt Krtap Kutüpten nde Fylıil 1999 Bugün depremin J l .günüŞJ Yıkıntılar arasında garpan tek bir yürek olduk... Hepımızı derınden sarsan 17 Ağustos depremınden bugune kadar, sesımızı duyup depremzedelerımıze hıçbır karşılık beklemeden yardımda bulunan Bızımle bırlıkte tek bır yurek olup, derın yaraları her şeyı bır kenara bırakarak saran tum şahıs ve şırketlere, sesımızı duyuran tum profesyonel gönullulerımıze teşekkuru bır borç bılıyoruz Bütun bunları gördukten sonra, şımdı yarınlarımıza daha umutla bakıyoruz İŞTE EL ELE VERİP YAPMLARIMIZ Sosyal Hızmetler ve Çocuk Esırgeme Kurumu (SHÇEK) ıle el ele hızmet veren ÇYDD gonullulerı 'Çocuk Rehabılıtasyon Merkezlerı nde hâlâ ılk gunku tempoyla gorevını surduruyor Gölcuk - Gozlementepe dekı Carrefour SA çadırında Istanbul Unıversıtesı Hasan Âlı Yucel Eğıtım Fakultesı oğretım uyelerıyle oğrencılen depremzede çocuklarımızın okul oncesı eğıtım gorevını ustlenmışlerdır Bunun yanı sıra psıkolog oğretmen emeklı ış ve ev hanımlarmdan oluşan ekıplerımız de deprem bolgesınde her turlu danışmanlık ve çevre temızlığı konularmda desteklerını surdurmektedırler Ve daha bitmedi... Profesyonel gönüllülerimiz hâlâ depremzedelerlmizin yanında. 0212-292 08 00/292 08 01 ACI KAYBIMIZ Şırket-î Hayrıye kurucusu Huseyın Hâkı beyın torunu, ılk Turk pılollarından Salım Batur ıle Semıha Batur'un oğlu, Leman Batur un eşı, Emel Aral ve Enıs Batur un babası, Başak, Ipek, Alp Aral ıle Sarp Batur'un buyukbabası, Merhum Cahıt Batur un ağabeyı, Ataman Aral ve Fatma Tulın'ın kayınpederi; Turk Hava Kuvvetlerı eskı komutanı, Cumhurıyet Senatosu eskı uyesı, Turk Hava Kuvvetlerı Guçlendırme Vakfı kurucusu * EMEKLİ ORGENERAL MuhsinBatur'u kaybettik. Acımız Sonsuzdur. Cenazesı 27 Eylul 1999 Pazartesı gunu Levent Camıı'nde kııınacak oğle namazını muteakıp devlet torenıyle Zıncırlıkuyu Mezarlığı'ndakı aıle kabrıstanında ebedı ıstırahatgâhına defnedıleoektır Bütün yaşamı boyunca ilkeli, dürüstlükten taviz vermeyen, ülke çıkarlarını her şeyin uzerinde tutan kişiliği ile bize ışık tuttu. Ailesi olmaktan onur duyuyoruz. Eşi: Leman Batur Çocukları: Emel Aral ve Enis Batur • SANAYİ-t NEFİSE VAKn MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESt Eğıtım Bılımlerı Bolumu nden l 7 1996 tanh ve 2456 sayılı MEB Teblığler dergısınde belırtılen yuksekoğretım Iısans mezunlanndan en az 21 kredılık "Öğ- retmenlık Meslek Bılgısı (Pedagojık Formasyon) Sertıfıkasına sahıp olanlara en az 18 kredılık, olmayanlara 33 kredılık JLKÖĞRETlM SIMF ÖĞRETMENLİĞ1SERTİFİKA programı önkayıtla öğrencı almaya baslamıştır Bılgı ıçın aşağıdakı telefonlara başvurulrnalıdır BİLGtSAYAR EĞtTİMt: Wındows 95 Word 97 Excel 97 Powerpoınt 97 Intemet Windows 95 ortamında Süre 60 saat her kışıye bır bılgısayar LES HAZIRLIK: Yüksek Iısans ve araştırma görevlılıgıne gınş sınavına muracaat ıçın gereklı Les sınavına hazırlık ıçın sayısal ve sözel dersler venlecektır Arkeolojı Bolümu nden GENEL KÜLTÜR programlan tasarlanmıştır Konular Grek ve Roma Mıtolojısı, Mısır Mezar Gelenegı, Anadolu'da Heykel Sanatı Antık Roma Resım Sanatı, Arkeolojıye Gınş, Anadolu Antık Kentlen Telefonlar 0 212 260 02 74 - 260 02 75 - 259 17 90'dan dahılı 164-166-167 Arkeolojı ıçın 149 Dırekt telefon 0 212 261 96 18 Faks 0 212 261 11 21 Basın 44791
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog