Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye <v +z d g m t M m a A , kredı kannuzm numaro; ve soo kullaamı orikı btr1ıbA£pldınn.4ilap evuu2de olsun. Adınra, spyadınızı ve telefoo a n z T a büdrfmeyı unutmayın. Üye oegılsenız. dılos«atz üyp de ^ Aun y a da üyclıgmjn vemleyra. HER IŞLEMiBİR TELEFONLA:0212 514 01 »6 76. YIL SAYI: 27017 / 250.000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 EYLUL 1999 PAZAR U M H U R I I N K Ü Ü R H I M BALZAC BİLİNMEYEN BAŞYAPIT / KIRMIZI HAN Çevirenler: Nahit Sırrı Örik / Nermin Sankur "Balzac'ın yapıtının ucu bucağı yoktur. Seksen cildin içinde bütün bir çağ, bütün bir kuşak, bütün bir evren vardır. Ondan önce hiç kimse, sistemli bir biçimde, bu kerte büyük bir işe girişmiş değildir." Stefan Zvveig. Gerçekten de çağının en gerçekçi tanığıdır Balzac. Çağının insanlarını olanca gerçeklikleriyle.. davranışları ve davranışlarına yon veren duyguları, tutkuları, düşünceleri, korkularıyla çizer romanlarında. 1 •ALZAC ' BİLİNMRYEN BAŞYAPIT 1 KIRMIZI HAN İnsanların iç dünyasını böylesine didik didik eden bir romancı daha -daha sonra gelen Dostoyevski dışında- yoktur denebilir. Balzac'ın ve yapıtının büyüklüğünü kavrayabilmek için "İnsanlık Komedyası" başlığı altında topladığı 150'ye yakın yapıtının -yazmaya ömrünün yetmediği kırk kadarmın adlan üzerinde de biraz düşünerek- tümünü birden değerlendirmek gerekir. Doğumunun 200. yılı kutlanan Balzac'ın bu hafta sunduğumuz, birbirinden güzel iki uzun öyküsü de "İnsanlık Komedyas("nın "Felsefe İncelemeleri" bölümünde yer afıyor... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... • Yalova'da yumuşak zeminli tanm arazisi imara açılmak isteniyor Deprem felaketi dersohnadı 4.5 büyüklüğünde Güneydoğu'da deprem paniği # 17 Agustos'ta meydana gelen Marma- ra depreminde 200'ü aşkın Şanlıurfalı ya- şamını yitirmiş. 3 bin kadar aiie de daha güvenli olduğu düşüncesiyle Urfa vc Di- yarbakır gibi Gûneydoğu kentlerine göç etmişti. Güneydoğulular önceki gece mer- kez üssü Şanhurfa'nın Bozova ilçesi olan depremle bir kez daha sarsıldılar. Can ve mal kaybının olmadığı 4.5 büyüklüğünde- ki deprem sonrası panığe kapılan yurtîaş- lar parkJarda sabahladılar. • 3. Sayfada Tayvan yara sarıyor Dünya hâlâ sallanıyor # Tayvan kabinesi, altyapı ve kurtarma çalışmalanm hızlandırmak ve bürokrasi- ye takılmasını önlemek amacıyia olağa- nüstû hal karan aldı. Toplantıda, deprem bölgelennde başlayan sağanak yağmur- dan 100 bin depremzedenin asgari ölçüde etkilenmesini sağlamak için aJınacak ön- lemler konuşuldu. I>ûn Tayvan'da 5.1 bü- yüklüğünde yeni bir deprem meydana ge- lirken îran'ın da önceki gece sallandığı bildinldi. • 11. Sayfada Uyarılara aldıran yok 17 Ağustos'taki depremin yol açtığı sonuçlar Türkiye'deki bakış açısının ne olduğunu ortaya koyuyor. Uzmanlann yıllardır yumuşak zeminli yerlere konut ve işyeri yapılmaması yolunda yaptığı uyanlann doğruluğu on binlerce kişinin öldüğü depremle ortaya çıktı. Ancak deprem bile uyarıcı olmadı. Yalova'da kalıcı yerleşim yeri olarak belirlenen TlGEM'e ait arazinin de yapılaşmaya uygun olmadığı belirlendi. Rant hırsı ve yanlış kentleşme Türkiye Ziraatçılar Derneği ile Türkiye Tanmcılar Vakii'nın ortaya çıkardığı rapora göre şu an çadırkentin bulunduğu yumuşak zeminli arazinin imara açılması için çalışma yapılmış. Iki tanm örgütünün raporunda, deprem felaketinin bu boyutlara ulaşmasınm rant hırsı ve yanlış kentleşme politikalanndan kaynaklandığı anımsatılarak eskiden yerleşime açılan tanm arazilerinin ivedilikle boşaltılması istendi. • 3. Sayfada îktidarpartisi seçimlerden, muhalefetyolsuzluklardan çekiyor Alman sağcılan zorda• Bavyera'nın mutlak sahibi CSU'nun efsanevi başkanı Franz-Josef Strauss'un silah bağlantılanndan kazanç sağladığı iddialan CSU'nun bugünkü başkanı ve Bavyera Başbakanı Stoiber'i de güç durumda bıraktı. GÜRAYÖZ BONN/KÖLN - Yolsuzluk ve rüşvet iddialan, Bavyera Başbakanı ve CSU Genel Başkanı Edmund Stoiber'i de ya- raJamaya başladı Alman sağınm ünJü ismi ve CSU'nun "eftanevi fideri" Franz-Josef Strauss ıle aılesınin, gerek silah tacirleriyle olan ilişkileri, gerekse gizli servis bağlantılan, son gûnlerde yeniden gündeme girdi. Koh] hükümet- lerinin ortağı ve Bavyera'nın rakipsız partisı CSU içinde çalkalanmalar sü- rerken. Edmund Stoiber, özellikle Air- bus bağlantılanyla ılgılı olarak daha ön- ceki tepkısıni yumuşattı ve o dönemde yapılan pazarlıklardan haberdar oldu- ğunu kabul etti. Silah taciri ve Alman Gizli Servisi ile yakın ilişkiler içindeki bir işadamının Kanada'dan yaptığı açık- lamalar. federal düzeyde muhalefette. eyalet düzeyinde ise iktidarda bulunan Bavyera Hıristiyan Demokratlannj (CSU) güç durumda bıraktı. Kanada'da bulunan ve Augsburg Savcılıgı tarafin- MArkasıSa.6,Sü.rde 12 Mart'ın komutanı Mulısiıı Batur öldü #12Mart 1971 Muhtırası'nın hazırlayıcısı eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Muhsin Batur (79), tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi'ndedün yaşamını yitirdi. Batur. yann tstanbul'da düzenlenecek cenaze töreninin ardmdan toprağa verilecek. • 4. Sayfada S l i a r e ' d e n Ü Ç e l m a d Ü S t Ü ^ p ^ ^I ^ / U A U . ^ V»«^*A M.y v u ı u ı " " S 1 1 1 1 are',geç€ncumaTurkrvcdetoplam43sınenıadagostenmegır- dL Ük filmi 'Hamam'la uluslararası alanda 40'a yaku ödülün sahibi olan Ozpetek. yenifilmindeharem olgusuna ve haremin kadın- laruıa abşdagelmişin dışında bir bakış açısı getirfyor. Gerçekdışı olaylann tarihse) doğruluk çerçevesinde anlatıldığı film, o çok bffi- nen de>i|le sona eriyon "Gökten üç elma düştü. Biri anlatana, biri dinleyene, biri de öykünün kahramanlanna_" • 14. Sayfada Başbakan Ecevit 'in gezisine gazeteci ve işadamı ordusu katılıyor TürltiyeABDye taşıntyor • ABD Başkanı Bill Clinton, ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, Dünya Bankası ve IMF başkanlanyla görüşecek olan Ecevit, Türk-Amerikan işadamlannın düzenleycceği toplantılara katılacak. Ecevit, Washington Yakındoğu Politikalan Enstitüsü'nce düzenlenecek olan toplantıda bir konuşma yapacak. Ecevit'in resmi heyetinde 40 gazeteci ile 41 işadamı bulunuyor. ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, uluslarara- sı iliskilerden Kıbns so- rununa, IMF-Dünya Ban- kası 'yla Türkiye'nin eko- nomisi üzerinde yapıla- cak görüşmelerden ener- ji yatınmlanna, savunma ve güveniikten ekonomi ve ticaret alanındakı işbır- liğine kadar uzanan bir dizi görüşmemn yapıla- cağı ABD gezisine bugün çıkıyor. Ecevit'in heyeti- ne bakan ve milletvekılle- ri dışında 41 işadamı ile 40 basın mensubu eşlik ederken 15 işadamı ile 39 basın mensubu da ABD'de ziyaret progra- mına katılacak. Devlet Bakanı Recep Önal baş- kanlığındaki, Hazmeden Merkez Bankası'na, Ma- hye'den Devlet Planlama Teşkilatı*na kadaruzanan ekonomi heyeti de önce- ki gün ABD'ye gitti. Dış Ticaret Müsteşarhğı da üstdüzeyde tekstıl kotala- nyla ilgili görüşmelen halen sürdürürken TÜSİ- AD heyeti de önceki gün ABD'ye hareket etn. Baş- bakan Ecevit'in ABD heyeti içinde Başba- kan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, Devlet Bakanı Recep Önal, Dışişleri Bakanı İsmail Can, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ahmet Kenan Tannkulu yer alıyor. Ecevit'in heyetine, TBMM Başkanvekih MHP Hatay Millet- vekili Murat Sökmenoğiu, eski Cumhur- başkanı TurgutÖzal'ın oğlu bagımsız Ma- latya milletvekili Ahmet Özal, DSP'den Adana Milletvekili Tayyibe Gükk, FP Is- tanbul Milletvekili eski TOBB Başkanı Aü Coşkun, DYP IzmirMilletvekili Uftık Söy- leniez ile ANAP'tan Istanbul Milletvekili EmreKocaoghıkatılacak. Başbakanhk'tan yapılan açıklamada, Ecevit'in resmi heye- tine 41 işadamı ile 40 basın mensubunun eşlik edeceği beürtildi. Basta TÜSİAD Türkiye cazip pazar ABD'nin gözde yatınm alanlan S ABD Ticaret Bakanlığı, 1995'te dünyanın gelişen 10 pazan arasına aldıgı Türkiye'de yakın gelecekte önemli geîişme gösterecek sektörleri belirledi ve Amerikalı yatınnıcılan ^ bu alanlarla ilgilenmeye çağırdı. M. • Türkiye'nin ilk beşe girmesini, bir Amenkan diplomatı, 'nüfusuna, ahm gücünün artmasına, özel sektörûnün yaratıcıhk ve dinamizmine, halkınm tüketim eğilimlerindeki çeşitlenmeye borçlu' olarak niteiedi.. 10. Sayfada | temsilcılen olmak üzere 15 işadamı ile 39 basın mensubu da heyetin programlanna ABD'den katılacak. Ecevit'in gezisine ka- ülması için davet edilen işadamlan da şöy- le: tslami şirketler arasında yer alan Kom- bassan'ın sahibi Haşün Bayram, Türkiye Odalar ve Borsalar Bırlığı Başkaıu FuMt Miras, Türkiye îhracatçılarMeclisi Başka- nı Okan Oğuz, Istanbul Sanayi Odası Baş- kanı Hfisametin Kavi Koç Holding Baş- kan Yardımcısı Mustafa Koç. Türk-Ame- rikan İşadamlan Derneği Başkanı Bülent Şenwr, Istanbul Tekstil ve Konfeksiyon Öı- racatçılan Birliğı Başkanı NuriArtok, Tür- kiye Giyim Sanayicüeri Derneği Başkanı mArkasıSa.6,Sû.l'de T DENKTAŞ'TAN KLERİDES'E TEPKÎ • 6. Sayfada SAYISAL LOTO ÇEKlLDl 6-12-24-32-33-44 Y E M E N TÜRKLER MEZARLIĞI # Muhammed Nuri. Sana'da oturuyor Dedesi Adapazan'ndan. Babasını Yemen'de toprağa vermiş. tki oğluna evlenmeleri için tek şart koşmuş: "Türk kökenli bir ailenin kızıyla evleneceksiniz." Dediğini yaptırmış. # Sana'dan Osmanh'nın sevk yolu Hudeyde'ye gıdiyoruz. On binlerce askerimızin kınldığı yol. Karşımızda dağlar serisi. Gökyüzü pınl pınl, tek bir bulut yok. Ama dağlann arasında tülü andıran duman perdesi... Yemen rürkusünü haykırmamak elde değil... # Yemen arşivlerinden 1917 yılına aıt yevmıye defterini okuyoruz. Dönemin önemli elemanlan baytarlar bölümü: # Ali Süleyman-Konya: 9 Riyal, Ahmet Hasan-Trabzon: 9 Riyal, Şükrü Muhammed-Antakya: 9 Riyal, Haman tsmail-Muğla: 9 Riyal, Selim Halil- Bursa: 9 Riyal, Ismail Ali Muhammed El Mesuru-Sana: 5 Riyal. Ali Müdaez-Sana: 5 Riyal. 0 Soruyorum, "Türklere neden çok para?" Arşiv görevlisi gülümsüyor, "Onlar at bakımında ustaymış..." Tek kurşun sıkmadan Devrim yapmak için dağa çıkan,ama tek kurşun bile sıkmadan vurulan, idam edilen, hapse atılan asi kuşağın öyküsü yazıldı: "Acılara Yenilmeyen Gülümseyişler"... Türkiye'de gerilla hareketinin önde gelen isimlerini, içlerinden biri, Atilla Keskin anlatıyor. İUSTAFA BALBAY'IN GEZİ NOTLARI SALI GÜNÜ CUMHURlYET'TE... GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dalaşmadığımız Bir Şeytan Kalmıştı Huyum kurusun... Şeytan dürter, bir sözcüğün bi- linenden başka bir anlamı var mı, olabilir mi dıye sor- madan edemem... Türkiye'ye dönüşte ilk karşılaştığım gazete başJık- larından biri şu oldu: MArkasıSa.6,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog