Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

2SEYLÜL 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAVFA HABERLER Erdal İnönü, konuk • İiaflbuJ Haber Servisi - Boğızıçı Ünıversitesi Mürendıslık Kulübü. IO. kurduş yıldönümü çerçtvesinde düzenlediği Tea-Talk toplantılanna Prof. Dr. Erdal Inönü, Cem YılnazveOkan Bayügen'in katılacagını belirrti. Erdal Inönü'nûn konıic olacağı "Deprem öncesı ve Türkiye ve sonnsr konulu ılk toplantı 28 E/lül'de gercekleştirilecek. Cem Yılıraz ve Okan Bayülgen'in katilacaği " Türkiye'de medya" konulu toplantı ise 1 Ekim'de yapılacak. Şişli Belediyesi kart uygulaması başiatıyop • İstanbul Haber Servisi - Şışlı Beledıyesı, "Şişlı Kart" adı aîtında yeni bır uygulamaya geçiyor. Bu kart sayesinde ilçede çalışan ve yaşayan kişilerin başta otoparklar, eğlence yerleri, mağazalar, restoranlar, oteller ve özel hastaneler olmak üzere. belediyenin anlaşöğı birçok işletmeden indirimli yararlanma imkânı sağla>acağı belirtiliyor. Atatürk Köppüsü pazar günü trafiğe kapalı • İstanbul Haber Servisi - Istanbul Büyükşehır Beledıyesi'nden yapılan açıklamada. Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım onanm çalışmalan nedeniyle pazar günü 08.00- 17.30 saatleri arasında, araç ve yaya trafiğine kapah olacağı belirtildı. Açıklamada, bu saatler arasında Atatürk Köprüsü'nü kullanarak Taksim ve Aksaray istikametine gidecek araç ve yayalann. Valide Sultan ya da Yenı GaJata köprülerini kullanmalan gerektıği bildirildi. TBVI Otoyolu'nda kaza: 2 ölü, 3 yaralı • İstanbul Haber Servisi - TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkiinde, Bolu'dan yola çıkan ve içinde 5 kişinin bulunduğu Seracettin Tahaoflu yönetimindeki 14 FF 590 plakalı otomobil, aşın hız yüzünden yoldan çtkarak takla attı. Kazada sürücü Tahaoğlu ile Bülent Yazıcı olay yerinde hayatını kaybederken Hülya Öztürk, Seyhan Öztürk ve Kadir Türel Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldınlarak tedavi altına alındı. Sakıp Sabancı ödül verecek• İstanbul Haber Servisi - ABD'nin North Carolina eyaletinde geçen aylarda düzenlenen özel olimpiyatlarda altın madalya kazanan 12 zihinsel engelli sporcuya yann işadamı Sakıp Sabancı tarafından "Sakıp Sabancı Özel Ödülleri" veriliyor. Türkiye Spastik ÇocukJar ve Gençler Eğitım, Cretitn ve Rehabilitasyon MerkezTnde düzenlenecek törene. devlet bakanlan Hasan Gemici ile Fikret Ünlü de katılacak. Kadınlann dunya yuruyuşu • İstanbul Haber Servisi - Dünyanın dört bır yanından 600 kadının şiddet ve yoksulluk temalanna dikkat çekebilmek ve taleplerinı dile getirebilmek amacıyla 8 Mart-17 Ekim 2000 tarihleri arasında gerçekleştırecekleri uluslararası yürüyüşün Türkiye ayağını. Kamu Emekçileri Sendikalan Konfedarasyonu (KESK) bünyesindeki "Kadın Sekreterliği" oluşturacak. KESK Kadın Sekreteri Nevin Kaplan, 121 ülkeden 600 kadın grubunun katılacağı yürüyüşün "kadma yönelik şiddet" ve "yoksulluk" gibı iki önemli teması bulundufunu belırtti. Eroin operasyonunda gözaltına alman Mehmet Solmaz, narkotik şubenin 5. katından atladı Eıııııiyettekuşkuhıintihar• istanbul Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda 5 trilyonluk eroin ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in açıklamasından 1 saat sonra eroinin yurtdışı pazarlamasını yapan Mehmet Solmaz, gözaltmda bulunduğu narkotik şubenin 5. katındaki pencereden atladı. Solmaz, hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. Jstanbul Haber Servisi - istanbul Emniyet Müdürü Hasan Özdemir'in, 2 ayn operasyonda piyasa değeri yak- laşık 5 trilyon Iira olan 172.5 kilogram eroin maddesinin ele geçirildiğini ve 7 kişinin gözaltına alındığını belirrti. Özdemir'in açıklamasından 1 saat sonra 166 kilogTam eroinin yurtdışı- na çıkanlması organizasyonunu sağ- layan MehmetSolmaz, narkotik şube- nin 5. katından atlayarak intihar etti. istanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 gün önce Silivri'de BD- TV-05 plakah TIR'a operasyon dü- zenleyerek aracın çeşitli bölmelerine zula edilmiş olarak 166 kilogram ero- in ele geçirdi. Iran üzerinden Türkiye'ye sokulan uyuşturucunun Hollanda'ya gönde- rilmek istendiğinin belirlendiğini vur- gulayan Hasan Özdemir. aralannda uyuşturucu organizatörü Mehmet Solmaz'ın da bulunduğu 3 kişinin gö- zaltına alındığını söyledi. yolda can verdl Baskın sırasında gözaltına alınan TIR şofbrüne Mahmutbey'deki gışe- lerde tatbikat yaptınldığt sıralarda, uyuşturucunun organizasyonunu sağ- layan Mehmet Solmaz, Vatan Cadde- si'ndeki emniyet müdürlüğü bınası- nın B Blok 5. kattaki nezarethanesin- den çıkanldı. "Bırakın beni atlayaca- ğıın" diye bagırarak pencereden aşa- ğı sarkan Solmaz'ı bacaklanndan ru- tarak intihannı önlemeye çalışan po- lis memurlan, başanlı olamayınca Solmaz pencereden atladı. Yere düş- tükten sonra agır yaralı olarak Vakıf Gureba Hastanesi'ne kaldınlmak is- tenen Solmaz yolda can verdi. Emniyet yetkilileri, 166 kılogram- lık uyuşturucunun sahibini yakala- mak ıçin buluşma yerine götürülmek ıstenen Solmaz'ın nezarethaneden çı- kanldıktan sonra birden pencerelere yönelerek aşağıya sarktığı ve atladı- ğı belirtti. istanbul Narkotik Şube Müdürlüğü yetkililerinin, "Ticari Dimler Akade- misi mezunu ve çok zeki olduğu belir- tilen Mehmet Solmaz'ın, gözaltına alınmasından sonra meydana gelen psikoJojik bozukluğu nedeniyle inti- har edebileceğT konusunda polis me- murlannı uyardıgı, bu nedenle Sol- maz'ın nezarethanede iken üzerinde- ki atletin dahi çıkanldığı ögrenildi. 5 trilyon llralık eroin Özdemir, Güngören'de yapılan operasyonda ise yurtdışına kitap cilt- leri arasında 6.5 kilogram eroin zula ederek göndermeye çalışan 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. 2 ayn operasyonda piyasa değeri 5 trilyonii- ra olan toplam 172.5 kilogram eroin ele geçirildiğini belirten Özdemir, 1 TIR, 2 otomobil, 1 adet ruhsatsız ta- banca ile uyuşturucu sevkıyatında kullanılan 5 adet kitaba da el komıl- duğunu söyledi. ». Özdemir, İstanbul Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalış- malarda, son bir ayda toplam 285 ki- logram eroin, 21.5 kilogram esrar, 78 gram kokain, 1.224 litre asitanhidnt. 292 bin 400 adet çeşitli uyuşturucu hap, 768 gram afyonsakızı ele geçi- rildiğini, bu olaylara ilişkın 111 kişi- nin de 9 adet tabanca ile yakalandığı- m kavdetti. 67. Dil Bayramı 'SUaktnyerini dilaldıJ BAHARTANRISEVER ANKARA - Dil Derne- ği Başkanı Prof. Dr. Şera- fettin Turan, Türkçenın Cumhuriyetin 75. yılında çok daha büyük ölçüde yabancı dillerin etkisi al- tında olduğunu bildirdi. Güçlü devletlerin dünyaya egemen olmak için artık silah kullanmadıklannı. dillerini başka toplumlar- da yaymaya çahşüklannı vurgulayan Turan. dilin 'kültür sömürgeciliği'nın aracına dönüştüğünü söy- ledi. Prof. Turan, Cumhu- riyet"ın Dil Bayramı nede- niyle Türkçe ve dil tarnş- malanna ilişkin sorulannı yanıtladı. - Dilin bir ulus için taşı- dığı anlam nedir? - Dil, çok yalın bir an- latımla, insanlann duygu- larını. düşüncelerini, is- teklerini, bilgilerini ve kültürlerinı bir başkasına aktarabilmek için toplum- da geçerli kurallardan ya- rarlanarak kullandıkları bır araç. Bütün bilgiler ha- yat boyunca dil aracılığıy- ia öğrenilebilır. Toplum- sal dayanışma aracıdır, toplumsal ve bireysel kimliktir. - Türkçeyi nasıl değer- lendiriyorsunuz? - Dılın etkınlığinı koru- yabilmesi için başka dil- lerden elbette ki sözcük ahşverişi yapılacak, bu kaçınılmaz. Yeter ki o söz dağarcığını ve kurallannı yitirir duruma düşmesin dil. Bu açıdan ele aldığı- mızda tarih boyunca Türkçemizın yabancı dil- lenn boyunduruğu altına düşüp ıçerik yitirdiğini. söz dağarcığını yitirdiğini ve geniş halk kitlelerinin anlayamadığı bir hale dö- nüştüğünü görüyoruz. Cumhuriyet döneminde Atatürk. devnmlere giri- şirken "Uhısal bağunsızb- ğı koruyan dil yabana dil- lerin boyunduruğu alün- dan kurtanlmaudır" diye ilke karan aldı. Bunu uy- gulamak için de 12 Tem- muz 1932 'deTürk Dil Ku- rumu'nu kurdu. Özerk olarak kurulmuştur. Der- nek olarak kurulan bu ku- rum,26Eylül 1932'dels- tanbul/Dolmabahçe'de Atatürk'ün önünde ilk ku- rultayını yapar. Kurultay- da Atatürk'ün de yeğledi- ği dilde devrime karar ve- rilir. O karann verildiği 26 Eylül günü dil bayramı olarak kutlanmaktadır. -12 Eylül darbesi sonra- sı zarar gören kurumlar arasında Türk Dil Kuru- mu da yer aldı_. - 12 Eylül yönetimi sı- rasında dil devrimi kuşak,- lar arasında anlaşmazlıga yol açıyormuş gibi bir suçlamayla Dil Kurumu, Atatürk 'ün vasiyeti ve yü- rürlükteki yasalara ayicın olarak bir yasayla Başba- kanlığa bağlandı. Ve bu- gün Türk Dil Kurumu ile Atatürk'ün kurduğu Dil Kurumu arasında dil anla- yışı bakımından ad ben- zerliği dışında hiçbir ya- kınlık yok. - Türkçenin karşı karş>- ya kakuğı tehükeieri sıra- İarmısınız? - Diyebiliriz ki Türkçe tarih boyunca bir Selçuk- lular, bir Osmanlılar dö- neminde, bir de Cumhuri- yetin 75. yılında çok daha büyük ölçüde yabancı dil- lerin etkisi altındadır. Zen- gin güçlü devietler dünya- ya egemen olmak ıçin ar- tık silah kullanmıyorlar. Önce kendi dillerini yay- maya çalışıyorlar. Türkçe kurultayı 'Zengin dilinyoksııl kullanıalanyız' İstanbul Haber Servisi - Prof. Dr. Ahmet Bican Er- dlasun, devleti yönetenle- rin, tarihi bo>r unca Türk Dil Kurumu'nun işlerine kanşmalan uygulaması- nın günümüzde göriilme- diğini ileri sürdü. Yazar Özdemir tnce de televiz- yonlar ve basının dilin bo- zulmasma aracılık ettikle- rini söyledi. Yıldız Teknik Üniversi- tesi'nde düzenlenen "Türkçenin Zenginleşti- rilmesi Kurultayı"nda ko- nuşan Prof. Dr. Ahmet Bi- can Ercilasun, Türk Dil Kurumu'nun (TDK) son yıllardaki dile yerleşmiş yabancı kökenlı sözcükle- re öz Türkçe sözcük ara- mama uygulamasının ye- rinde olduğunu savundu. Öz Türkçe karşıhklann dile yeni girmeye başla- yan sözcüklere bulunma- sının doğru olduğunu be- lirten Ercilasun. Türkçe- nin içinde bulunduğu so- runlann eğitimle aşılabi- leceğıni kaydetti. Edebi- yatta üslup yaratmak için dilin kullanımının bozul- mastnm yanlış olduğunu savunan Ercilasun, zor ve doğru olanın. dilin özel- liklerini ve kullanımını bozmadan üslup yaratmak olduğunu kaydetti. Ercila- sun. "Zengin ve güzel bir dihn. yoksul ve çirldn kul- lanıcılan olduk" dedi. _ Kurultayda konuşan Özdemir lnce ise halkın. dili bilinçsiz kullandığını savunarak televizyon ve basının dilin bozulmasına aracılık ettiklerini öne sür- dü. Özel televizyonlarm, TRT tarafından dilin kul- lanımı konusunda düzen- lenen sempozyum kitap- çıklanndan hiç yararlan- madıklannın görüldüğünü kaydeden lnce. eğitim sis- teminin test sınavlarma dayanmasınrn da dilin bo- zulmasında etkili olduğu- nu belirtti. lnce, okullarda anlatıma dayanmayan eği- tim alan gençlerin yazar olamayacağını iddia etti. Nururiah Ataç ın yaşadığı dönemde. yazarlann Ataç'tan korktuklan için dil yanlışı yapmaktan korktuklannı belirten ln- ce, "Ataç bir kere silkeledi mi. o yazar bir daha adam oJamazdı" dedi. Yazar Feyza Hepçilin- girler ise Türkçenin bo- zulmasından gençlerin so- rumlututulmaması gerek- tiğini vurgulayarak dilin yaşamasında gençlerin okur olarak önemli bir sorumluluğu bulunduğu- nu belirtti. Sataıüst olduklan iddia edilen gençlerin adiiyeye getirflmesini çok sayıda yıırttaş izledi. (KADER TUĞLA) Şehriban Coşkunfirat'ın katil zanlılan tutuklandı Satanist görüşlü gençler pişmanhk gözyaşı döktüİstanbul Haber Servi- si - Ortaköy'de boğula- rak öldürüldükten sonra cesedine tecavüz edilen Şehriban Coşkunfirat' ın katil zanlılan Ömer Çe- lik. EnginArslan ve Zin- nur Gülşah EKnçer İstanbul Adliye- si 'ne, "satanist" düşünceye sahip ol- duklan gerekçesiyle Taksim ve Ka- • Taksim ve Kadıköy'de gözaltına alınan 65 kişiden 28'i, Coşkunfirat'ın katil zanlılan tarafından satanist düşünceye sahip olduklan gerekçesiyle teşhis edildi. Çelik ve Arslan ile kendilerine yar- dımcı olan Dinçer'in yakalanması- nın ardından Kadıköy ve Taksim'de gerçekleşririlen operasyonlarda top- lam 65 kişinin gözaltına alındığı be- dıköy'dekı operasyonlarda gözalrına alınan 28 kişi de Kadıköy Adlıye- si'ne çıkanldılar. Çelik. Arslan ve Dınçer tutuk- lanarak cezaevine ko- nuldu. Kadıköy Adliyesi'ne sevk edilenlerden 26sı serbest bırakılırken Bö- lentÇelik Tuhcer ve Ha- kan Eşsizler tutuklandı. Tuncer ve Eşsizler hak- kında başka bir suçtan gıyabi tutuklama karan olduğu belirtildi. Çoşkunfırat'ın katil zanlılan sorgulamalan sonucunda cami yak- ma, Kuranıkerim çala- rak yakma, bir cami imamını öldürme ve her ayın 13'ünde birbebek ya da genç kızı şeytana kurban etmeyi planla- dıklannı itiraf etti. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yapı- lan açıklamada, Coş- kunfirat'ı. öldüren ve cesedine tecavüz eden Dinçer ve Çelik adüyeje bıtkin durumda geldüer. lirtildi. Gözaltına alınan kişilerden 28'inin, Çe- lik, Arslan ve Dinçer ta- rafından "satanist" dü- şünceye sahip olduklan gerekçesiyle teşhis edil- diği açıklandı. Gözaltı- na alınanlarla birlikte çok sayıda dergi, satanizmle ilgili yazılmış öze- leştiri defterleri, mektuplar, ayinler- de kullandıklan üzeri yazılı siyah elbiseler, siyah renk balta. ayna, mum, ters haç ışaretlerinin ele geçirildiği belirtildi. Satanist gençlerden Ömer Çelik, Engin Arslan, Zinnur Dinçer dün öğleden sonra saat 14.00 sıralannda gözaltmda tutulduklan is- tanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'nden İs- tanbul Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye getirilirken "Bıra- km beni" diye bağıran Ars- lan baygmlık geçirdi. Arslan rahatsızlığı nede- niyle polis otosunda bekle- tilirken Çelik ile Dinçer ad- li tabiplikte sağhk kontro- lünden geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Savcısı Seuna- ni Faris Akyol'a ifadeleri ahnmak üzere çıkan lan gençlerden Ömer Çelik'in ağladığı gözlendi. Taksim ve Kadıköy'de satanist olduklan iddiasıyla gözaltına alınan 28 kişi ise Kadıköy Adliyesi'ne geti- rildi. Karagümrük cetesi davası Ergin: Ben mafya değil, babalann * babasıyım • Karagümrük çetesi davasında yargılanan • Nuri Ergin, Remzi Sevinç'i para vermediği için Murat Ersoy'a vurdurttuğunu söyleyerek "Hepsini vurdurttum. Ben kabadayıyım; para, haraç alınm. Ben çete. mafya değil babalann babasıyım" diye konuştu. ' • tstanbul HaberServisi- Karagümrük çetesinin elebaşısı Nuri Ergin, şar- kıcı Sibel Can ve eski eşi Hakan Lral'la birlikte yargılandığı çete davasın- da Ural ailesini suçladı. Ergin. "SeJçuk üral ça>' iç- meye gidivor.3 kişi ölüyor. Hakan L'ral Başrampaşa Cezaevi'ne gjdiyor, 6 deli- kanlı ölü\or" dedi. tstan- bul 2 No'İu DGM 'deki du- nışmaya tutuklu sajııklar Nuri Ergin, Abbas Ozean, Murat Ozsoy, Serkan Er- demİL Yasin Al ve Ömer Kukut katılırken davanın diğer tutuklu sanığı Vedat Ergin rahatsızlığı nede- niyle dunışmaya kaülma- dı. Tutuksuz sanıklar şar- kıcı Sibel Can, Hakan Ur- al, Behzat Berkovan. Ali Yanümaz ve Hasan Hüse- yin Turgut ise duruşmaya gelmediler. Duruşmada dinlenen mağdur Remzi Sevinç, 1998 yılında Fatih'tekı dükkânına gelen 4 kişinin kasayı açmasını istediğinı belirterek kasanın olmadı- ğını söylemesi üzenne bu kişilerin kendisini bacak- lanndan yaralayıp gittik- lerini anlattı. Ifade üzeri- ne söz alan Nuri Ergin Se- vinç'in yalan söylediğini savunarak •'Bunlar kor- kak adamlar. Sizi yanlış yönlendirbier. Bizler yap- bğunız her işin aluna im- zamızı atanz. Kim vur- duysa çıkar söyler" diye konuştu. Ergin, Sevinç'ten 200 bin mark istediğini. ancak parası olmadığı ge- rekçesiyle Metin Şentürk ile kendisine 100bin mark gönderdiğini söyledi. Se- vinç ise Ergin'in sözlerine "Böyfe bir şey yok" yanı- tını verdi. Bu sırada sanık Bayrampaşa Murat Ersoy da Sevinç'i Berkovan'ın azmettirme- si nedeniyle vurduğujıu söyledi. Ergin ise Sev inç'ı kendisine para vermedîği için Ersoy'a vurdurttu^ı- nu söyleyerek "Hepsinin vurutanasına sebep benim. Bunlar para verilmezse mrulurlar. Ben süt dök- müş kedideğilinv kabada- yıyım. Bunlardan para, haraç ahnm. Ergin ailesi kamuovuna cani, çete ola- rak tanmldı. Bizi bu âleme itenler utansın. Benim ba- bamı vurdular. dükkânla- nnıı bombaladılar. Hiçbi- rinin faili bulunmadı. Ben babalann babası\ım. Beni maf>a babası olarak göste- remeyeceksiniz. Size söy- lüjorum medya mensup- lan" diye konuştu. Murat Ersoy da Er- gin'in söylediklerinm doğru olduğunu ifade etti. Ergin'in avukatı Tuncay Kütükoğiu ise Sibel Can ve Hakan Ural hakkmda- ki duruşmalardan vareste tutulma karannın kaldınl- masmı istedi. Avukatmuı sözlerini bitinnesınden sonra parmak kaldırarak mahkemeden söz isteyen Ergin, Sibel Can ve Hakan Ural'ın da aynı davanın sanığı olduğunu kaydedp- rek "Selçuk Uralça> içnie- ye gidiyor, 3 kişi ölü\or. Hakan Ural Bayrampaşa Cezaevi'ne gidivor, 6 deli- kanlı ölüvor. Bu insanlann sanatçı olması bu işlerin içinde olmadığını göster- mez. Ben 10 kişi\i öJdür- düm. verilecek cezaya say- gı duyanm" dedi. Can \.e Ural'ın duruşmalardajn vareste tutulmalan yönün- deki istemi reddeden mah- keme heyeti duruşmayı ÇF- teledi. - Cezaevi yöneticileri görevden alındı : Istanbuf Haber Servi- si - istanbul Cumhuriyet Başsav cısı Ferzan Çitici, Bayrampaşa Ceza- evi'ndeki 7 kişinin ölü- müyle sonuçlanan olayla ilgili soruşturmanın se- lameti açısmdan Bay- rampaşa Özel Tip Ceza- evi Müdürü Mahir Öz- dağ ile olay günü nöbet- çi müdür olan cezaevi 2. müdürü RecepŞensoy ile 2. müdürlerden Müslüm Teke'nin açığa almdığını bildirdi. Soruşturma kapsamında daha önce de 10 infaz konıma me- muru açığa alınmıştı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk de dün akşam saatlerinde cezaevinde incelemelerde bulundu. Türk. koğuşlan gezerek tutuklularla görüştü. Türk, ziyaretinin ardın- dan herhangi bir açıkla- ma yapmadan Çitici ile birlikte cezaevinden ay- nldı. Tüm Yargı ve İnfaz Kurumlan Çalışanlan Sendikası (Tüm Yargı- Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Latif Ekinci. Bayrampaşa Ceza- evi'nde yaşanan silahh çatışmanın ardından;.^ baş infaz koruma merhü- ru ve 9 infaz koruma râ&- murunun görevden uzaklaştınlmasının ana sorunu çözemeyeceğihi söyledi. Ekinci, Olayla- nn asıl sonımlusununt , görevden alınan cezaevi yöneticileri olduğunu ileri sürdü. Cezaevi yö- neticilerinin "işininenli" olmadığını, bu nedenle Türkiye'deki bütün ceza- evlerinde olaylann mey- dana geldiğini ve ceza- evi yönetiminde "mafya' laşmanın" yaşandığıtrj öne süren Ekinci. "Ana 1 yasamızın eşitlik ükesine uyubnadığı, mafŞanui cezaevinde rant sağladıgi ve rantın kaldırılması için sendikamız \etkilnV re teklif götürdüğü halde üyelerimizin açığa ahn- ması, bu sorunu çözüme götürmeveccktir. AsJ so- ruştunnavı yürüten kisl- ler hakkmda soruşturma açıbnalı ve infaz koruma memurlan görevlerine iade edilmelidir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog