Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

SAYTA CUMHURİYET 25 EYLÜL 1999 CUMARTESİ 8 HABERLER -Yekta Güngör Özden aday değif - • TOKAT (Cumhuriyet) - -Atatürkçü Düşünce Derneği '.tîenel Başkanı Yekta Güngör ,. Özden, 7-8 ay sonra j.-yapılacak genel kurulda -genel başkanlığa adaylığını -.koymayacağını söyledi. . Kâradeniz gezısine çıkan Özden. önceki akşam ADD Tokat Şubesi'nı ziyaret ettı. Tokat Valisi Mehmet ^uindoğdu. GOP Tıiversitesi Rektörü Prof. **Br. Mümtaz Turgut Topbaş. Emniyet Müdürü M. Emin K£rpe. Şube Başkanı Ğülderen Yaman ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Özden, "Atatürkçülüğe yakışır bir yapıya bûrünmek için başa geldım. 7-8 ay sonra yapılacak genel kurulda genel başkanhğa adaylığımı koymayacağım, öniime altın döşeseler bir da!ha genel başkan olmam" dedi- Özden. derneğin pınl pınl ellere emanet edilmesini öğütledi. Şanhurfa'da 4.5 büyüklüğünde deprem m İSTANBUL TŞANLIURFA (Cumhuriyet) •Boğaziçı Cniversitesi '-Kandilli Rasathanesi ve -Deprem Araştırma •Enstitüsü"nün verdiğı "Brigıye göre dün gece saat 22.08"de merkez iissü Şanlıurfa'nın Bozova ilçesin ölân 4.5 büyükiüğünde sarsıntı kaydedildı. Deprem Sanlıurfa, Gaziantep. Uryarbakır. Elazığ. Malatya. ' JCjlis, Adıyaman ve ' İskenderun'da hıssedıldi. Bpğazıçi Cniversitesi Kandilli Rasathanesi ve De'prem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamada. dün saat ll.O5'te merkez üssü Düzce oİan3.1 ve saat 11.18'de merkez üssü Kütahya olan 2.7 büyüklüğünde 2 artçı şok meydana geürken Sabahakarşı saat 03.0l'de njerkez üssü Gemlik olan 3J ve saat 06.26'da da rnerkez üssü Çınarcık olan 3ı 1 büyüklüğünde 2 sarsıntı daha meydana geldigi belirtildi. ücpetlerine zam • İslanbul Haber Servisi - •tsönbul ili sımrlannda •çahşmakta olan 'M' serisi -tfeari minibüslerin ücret "Mhfelerine. pazar gününden rtîbaren geçerli olmak üzere vüzde 25-30 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre "bazı hatlann yeni ücretleri şoyle: Bakırköy-Topkapı: 290 bin TL. Zeytinbumu- Topkapı: 250 bin TL. -ikp.Paşa-Topkapı: 250 bin •J^. Beşiktaş-Sanyer: 325 1 STftTL.Şİşh-Sanyer:325 bin TL. Kadıköy- K.Bakkalköy:390binTL. Kadıköy-Kartal: 390 bin TL. Kadıköy-Pendik: 575 bin TL. Bu arada. daha önce 150 bin lira olan indi-bindi ücreti de.200 bin liraya yükseltildi. Karahan Çantay gözaltmda l l tstanbul Haber Servisi - fstanbul Emniyet Müdürlüğü N*arkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuştumcu rnadde kaçakçılığmda kuryelik yaptığı iddiasıyla önçeki gün gözaltına alınan mşıken Karahan Çantay "m şubedeki sorgusuna devam edİliyor. Yetkıliler. Çantay'ın bugün Istanbul DGM'ye şe'vk edilmesinin beklendiğini kaydettiler. Oepremzedeye tehdit iddiası P İstanbul Haber Servisi - payındırlık ve Jskân Şakanlığı'nca Pendik ([uıardere'de yaptınlan ve cjçpremde hasar gören 80 Jİonutlarcla yaşayan yturttaşların. konutlann jurumunu medyaya haber yetdikleri ıçın bayındırlık ıl tnüdürlüğüne bağlı teknık ej;iplerce tehdit edildiği öne iünildü. Türkiye'de terör kampı var' iddiası Ankara tarafından tepkiyle karşılandı Moskova, dozu arttırıyorSERTAÇ DEMtRDVŞ ANKARA - Rusya Federasyo- nu. Türkiye'nın Dağıstan'daki ay- nlıkçı tslamcı teröristlerin faalı- yetlerinı gayriresmi olarak dahı destekJememesı gerektıgini. bu- nun gerçekleşmesi durumunda sert önlemlerin ahnacağı uyansı- nı yinelemeye hazırlanıyor. Rusya'nın Türkiye'den Dağıs- tan'daki Islamcı terönstlere vere- bileceği desteğın, "terör kampla- n. gönüllükr, maddivelojistik des- tek" şekhnde olabıleceği belirti- lirken, Başbakan Bülent Ecevif in kasım ayı başında yapacağı Rus- ya gezisinin en önemlı maddele- rinden birinin terör olması bekle- niyor. Bir süredır "bunalımsız" iler- leyen Türkiye-Rusya ılişkileri, Is- lamcı teröristlenn Dağıstan'm ba- ğımsızlığına yönelık mücadelele- rini arttırmaJan üzenne yenıden gergin bir döneme ginyor. Rusya tçişleri Bakan Yardımcısı Korge- neral IgorZubov'un "Türkiye'de • Dışişleri Bakanlığrndan bir yetkili "Moskova bu iddiayı neye dayanarak yaptı bilmiyoruz" dedi. Başbakan Bülent Ecevit'in kasım ayı başında yapacağı Rusya gezisinin en önemli maddelerinden birinin terör olması bekleniyor. terör kampıvar" açıklaması. An- kara'da tepkiyle karşılandı. Dışiş- leri BakanlığYndan bir yetkili. te- rörden çok çekmiş bir ülke olan Türkiye'mn terör örgütlerini hiç- bir şekilde desteklemesinin ve topraklannda bir kamp banndır- masının olanaklı olmadığını be- lirterek. "Buaçıklamaıunneyeda- yanarak yapıldığuu bUemiyoruz" açıklamasını yaptı. Başbakan Bülent Ecevit de, ön- cekı günkü açıklamasında. Türki- ye'nin terörü desteklemesinin söz konusu olmadığını. ancak birta- kjm kışılenn bazı yasadışı işlere bulaşmış olabıleceğini, bunlann yakalanması halinde tutuklana- caklannı bildirmişti. Ecevit'in bahsettiğı grupların. Çeçen sava- şı sırasında da gündeme gelen aşı- n dinci kesimlerolduğubilıniyor. Rus dıplomatik kaynaklardan edinılen bilgilere göre Rusya, te- rör konusunda duyarlılığını Tür- kiye'ye bir kez daha ıletme hazır- lığında. Rusya'nın TürkiyeBüyü- kelçisı AJeksander Lebedev'in Ecevit'in Moskova zıyareti ile ıl- gili olarak gıttıği Rusya'dan dön- düğü ve ileriki günlerde Türk Dı- şişleri Bakanlığı yetkılileri ile bir araya geleceğı kaydedildi. Lebe- dev'in büyük olasılıkla Bakanlık Müsteşarı Büyükelçi Korkmaz Haktanır ile görüşeceği ve terör konusundakı son gelişmelen de elealacağı bildırildi. Lebedev'in, ülkesinin Dağıstan ve Çeçenis- tan'da yaşanan olaylar konusunda çok duyarlı olduğunu. Türkiye gi- bi bir komşu ülkeden destek gel- mesi halinde ilişkilerin çok bozu- lacağını söylemesi bekleniyor. Büyükelçı'nin. Rusya'mn bu du- rumda sert önlemler almasının gündeme gelebileceğini de kay- dedeceği öğrenildi. Rus dıplomatik kaynaklar, Tür- kiye'deki aşm dinci kesimlerden Dağıstan'a şu şekilde destek ge- lebileceğini belirtiyorlar: Terör ÜSİerİ Dağıstan 'dasa- vaşmak üzere gönüllü yazılan ya da paralı tutulan kışilerin, silahlı eğitimJerinin tamamlanması için kurulan kamplar. Şu ana kadar Türk toprakJannda böyle bir kamp bulunduğu konusunda bil- gi yok. CÖnÜIIÜIer Çeçen savaşı sı- rasında bazı Türklerın, bölgeye gıderek gönüllü olarak savaştıkla- n ortaya çıkmıştı. Savaş sırasında ölü olarak ele geçinlen bazı kışi- lerin üzerinden Türk kimliklen çıkmıştı. Maddİ destek Çeçen sava- şı sırasında bırçok dernek ve sivil kuruluş, Çeçen mücahitlere des- tek olmak için bağış kampanyası başlatmışlar ve büyük miktarlar- da paralar bu bölgeye gönderil- mişti. Bu paralar, Rus devletine karşı kullanılmıştı. LOJİStik destek Dağıstan'da savaşanlann gereksinim duyduk- lan. başta silah. giyecek, gıda ve- ya ilaç malzemelerinin gönderil- mesi. Bu kapsamda yaralılann Türkiye'detedaviedilmeleri. Edi- nilen bilgilere göre Rusya Dışiş- leri Bakanlığı'nın elinde Türki- ye'de terör kampı olduğuna ilışkin birbilgi yok. Ancak Içişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Zubov'un, Rusya "nın haberalma örgütü ola- rak bilinen Federal Güvenlik Ser- visi'nin eskı başkanı olduğu ve is- tihbarat kaynaklanna yakınJığı ile tanındığı bilinıyor. 1994-1996 yıl- lan arasında yaşanan Çeçen olay- lar! sırasında bazı yarahlann Tür- kiye'detedavi edildiği. gönüllü as- kerlenn bölgeye gönderilerek Rusya'ya karşı savaştığı kaydedi- liyor. Aya Tekla kutlamalarına Rum Ortodoksların yanı sıra Müslümanlar da katıldı Büyükiuhûladin mouâğjiİstanbul Haber Servisi - Büyükada Ortodoks Aya Yorgı ICilisesi'nde dün Hıns- tiyanlığın Ortodoks ınancma sahip Rumlarla birlıkte her din, dil. ırk ve mezhepten ın- sanın katılımıyla gerçekle- şen "Aya Tekta Günü" kut- landı. Aya Tekla Günü'nde ilk Hıristıyan azize olan Aya Tekla için ayin düzenlendi. Aya Tekla Günü'nde adak adamak için gelenlerin yüz- de 90'mın ise Müslüman ol- duğu belirtildi. Aya Yorgı Ki- lisesi'nin papazı kutsal ek- mekleri dağıtırken başı örtü- lü Müslüman kadınlar en ön sıralardaydı. Büyükada'da Aya Yorgı K.ilisesf nde heryıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde ya- pılan kutlamalara yurttaşlar büyük ilgi göstenyor. 23 Ni- san günü yapılan kutlamaya Aya Yorgi tsim Günü. 24 Ey- lül tarihinde kutlanan ise Aya Tek- la Günü denıliyor. Sabahın erken saatlennde insan- lar adalann en yüksek tepesinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'ne di- leklerinin, adaklannın gerçekleşe- ceği inancıyla rtrmanmaya başla- dılar. Tepeye genç, yaşlı. zengin, yoksul her kesımden insan ev sa- hibi olmak. çocuk sahibı olmak gi- bı değışik nedenlerle. bir umutla çıktılar. Halk arasında kılıseye 23 Nisan-24 Eylül günlennde çıkılır- sa, istenen dileğin gerçekleşeceği- ne dair bir inanç var. Kıliseye çı- kan yoldaki kocayemiş ağaçlan, dallanna bağlanan kurdele. bez ve naylonlarla doldu. Kiliseye çıkış yolundan, kilisenin olduğu yere Aya Yorgi Küisesi'nde 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde yapılan kutlamalara yurttaşlar büyük ilgi gösterryor. kadar ip uzatan ınsanlar var. Kimi- leri ise kilisenin giriş yolundan te- peye kadar çıplak ayakla, kimsey- le konuşmadan çıkılırsa, adanan adağın gerçekkşeceğine ınanıyor. Kimileri taşlan üst üste koyarak bir ev ısteğınde bulunurken kimı- leri de çocuk figürü çizerek Tan- n'dan bir çocuk diliyor. Aya Yorgi Kilisesi 1905 yılında. kilisenin manastın ise 963 yılında kurulmuş. 4. Haçlı seferleri sıra- sında yağmalanıp yıkılan kilıse, 4. Muratzamanında inşa edilip yeni- den açıhnış. Kilisenin rahiplerin- den Efrem. Aya Tekla Günü'nün 23 Eylül'de akşam 18.00- 22.00 arasında düzenlenen ayin ile baş- ladığmı, asıl ayınin ise 24 Eylül günü sabahı yapıldığını ıfade ettı. Efrem'in verdiği bılgıyegöreayın söyleyapılıyor: "Düzenlenenayinsonrasu insan- lara okunmuş kutsal ekmek ve su dağıtılır. İnsanlar nıunı vakar. Ada- ğı gerçekleşen kişilcr bir sonraki sene nıunı, salat yağı,şeker. ekmek getiririer. Dağıolan ekmeğe 'antı- dor' denir. Kilise taranndan oku- nan ekmeğin. şekerin kutsal oldu- ğuna inanan insanlar bunlan alır. Kilise görev lileri taranndan kiiçük çıngıraklar.isteyenlere dağıtılır. İn- sanlar. kutsal olduğuna inanılan ekmekleri cüzdanlanna kovar. Böviece kazançlannın artacağına inanıyorlar." Kilise görevlilerinden Sancar Sönmez ise özellikle kadınlar tara- fından uydurulmuş çeşitli hurafe- ler olduğunu söyledi. Sönmez. ör- neğin kiliselerine çıplak ayakla çı- karak kilise ıkonlanna para yapış- tınnca dileklerinin gerçekleşece- ğine inanan ınsanlar olduğunu ifa- de etti. Aya Tekla Günü nedeniyle kili- seye gıden yol üzerinde bazı satı- cılarlezgâhJaraçtılar. Tezgâhlarda, nazar boncuklanndan gümüş eş- yalara, ipliklerden, kurdelelere, Hıristıyanlıkla ılgili sembollerin bulunduğu anahtarlık. kolyelergi- bı değışik eşyalar görücüye çıka- nldı. Bu eşyalar arasında. bedava dağıtılan Hıristiyanlığın kutsal ki- tabı lncil dikkati çekti. Osman Durmusun atamaları Sağhkta kadrolaşma üç koldcrn sürüyor KÜLTÜR • SANAT Arazi mafyası Eski RP'K Çelikbilek serbest tstanbul Haber Servisi-1 s- tanbul Organize Şuçlar Şube Müdürlüğü'nce arazi maf- yasına üye olduklan gerek- çesiyle gözaltına alınan ve aralanndan eski RP'li Bey- koz Belediye Başkanı Yûcd Çelikbüek'in de bulunduğu 9 kışi çıkarıldıklan istanbul DGM'ce serbest bırakıldı. "Arazi mafyası oiuştur- duklan" iddia edilen Yücel Çelikbilek. eski muhtar Mu- zafTer Vav uz. Adnan GüL İs- mail Şahin. Mehmet San, Abdurrahman Ozdent tapu kadastro memuru YaiçuıOz- çeük. eski belediye encümen üyesi Abdullah Süleyma- noghı ve Mehmet Emin Kü- çûközdün polisteki işlemle- rinin tamamlanmasının ar- dından Istanbui DGM'ye gönderildi. istanbul DGM Cumhuriyet Savcısı Erol C«- nözkan tarafindan ifadelen alınan 9 kişiden Yalçın Öz- çelik ve Muzaffer Yavuz tu- tuklanmaJan istemiyle istan- bul Nöbetçi 6 No'lu DGM'ye sevk edildi. Çelik- bilek ve 6 kişi ise serbest bı- rakıldı. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadeleri alınan Özçelik ve Yavuz da serbest bırakıldı.Çelikbilek hakkın- da 6136 sayılı Ateşli Silah- lar Kanunu'na muhalefet suçlamasından görevsizlik karan veren savcılık eski be- lediye başkanının dosyasını Beykoz Cumhuriyet Başsav- cılığı'na sevk etti. (O 21 2) 293 89 78 (3 HAT) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sağlık Bakanlı- ğı "ndaki atamalara her gün bir yenisi daha eklenıyor. Kadrolaşma çalışmalannı "bakanlık. başhekimler ve şefler'" olmak üzere üç ayn koldan yürüten MHP'li Sağlık Bakanı Osman Dur- muş, son olarak Temel Sağ- lık Hizmetlen Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Seyfi Gülalioğlu ile Müsteşar Yar- dımcısı Dr. Senem Köylü- oğlu'nu görevlerinden aldı. Sağlık Bakanlığı'nda ay- lardır devam eden "kadro- laşma operasyonu, Dur- muş'un Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi HalukToku- çoğjıı'nu Bakanlık Müste- şarlığı'na getirilmesiyle başlamıştı. Durmuş daha sonra Temel Sağlık Hizmet- leri Genel Müdürü Niyazi Çakmak'ın yerine Sefer Ay- can'ı. Personel Genel Mü- dürü Giray Şahin'in yerine KamilSerdaroğlu'nu. Araş- tırma PlanJama Kurulu Baş- kanı Muhittin Bal'ın yerine Ertan Çiçek'ı. Tedavi Hiz- metlen Genel Müdür Yar- dımcısı Bülent Gökçeoğ- lu'nun yerine Ertuğnıl Candan'ı atayarak en önemli bakanlık kadrolannı kendi ıstediği elemanlarla doldurdu. Bakanlık Müşa- vırlen Salih Haluk Ozsan, Tevfik Altan Akıncıoğlu ve Mehmet Özden de gorev le- rinden alındılar. Müsteşar Yardımcılığı görevine getı- rilen "tarih öğretıneni'" Se- mih Yalçm'ın Durmuş tara- fından önemli yetkilerle do- natılması eleştirileri artınr- ken, Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'ndeki projeler- de çalışan 30 uzman da ge- nel müdürlük emriyle eski görev yerlenne geri gönde- rildiler. Hükümetin icracı bakan- lanndan Durmuş'un ikinci operasyonu Türk sağlık teş- kilatını hedef aldı. Türki- ye'nin bırçok hastanesinde- ki başhekimler ile birlıkte ıl sağlık müdürleri görevle- rinden alındılar. Sağlık meslek odalan ve sendika- lar. Durmuş'un "başhekim- ler operasyonu"'nun sağlık hizmetlerini tehdit edecek boyutlara geldiğini belirtir- ken, bakanlığm deprem böl- gesinde karşılaşnğı sorun- lann nedeni olarak. Dur- muş'un göreve getirdiği de- neyimsiz kadrolar gösteril- di. Durmuş'un Ankara On- kolojı Hastanesı Başhekim- liği'ne getirdiği Dr. Sülej- man Oral hastane içinde gerçekleştirdiği kadrolaşma çalışmalanyla tepki çekti. Kocaeli 11 Sağlık Müdürlü- ğü'ne eski müdür Arif Işık'ın yerine getirilen Er- can İnci bürokrasi deneyi- mı olmadığı gerekçesiyle eleştirilere hedef olurken. Erzurum 1] Sağlık Müdürü Ömer Tanfer de bakanlık emnyle görevinden alındı. KADIKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ Her C.tesi ve Pazar Saat 11.00 Tel: (0216) 330 10 27 Yöneten: Halit ERGÖR MIZIKACILARIhttp://www.cagdassahne.com.tr E-mail: tiyatro@cagdassahne.com.tr • Temel Sanat Eğitimi 'Resim Teknikleri Derslerimiz EKIMde Başhyor... MUHSIIU BILYAP (Akademik - dışı) RESİM ATELYESİ Daimi Sergisi Sarraf Ali Sok. No:27 Moda Kadıköy » Tel: 330 81 10 Istıklal Cd. Elhamra Pasajı Kal 2 Beyoğlu - İstanbul i Tel: (0212) 245 15 08 Tel/Fax: (0212) 244 19 83 rniidlili muıuı •k:df klılın PİANO, SOLFEJ, 3AĞIAMA, GİTAR, YAN FLÜT, ŞAN htrslar2 tim 1%'k boşlım * 293 29 72 * f kendinizi yüeettin, ijükscltin ... -iid 'de Avhan Ifti $ı>k*ık İ4 Ö:wıH ipl Kat 2 Bcyailu. hıa/thui Tet tı) 211)245 3106-:J5J1_<2 Sinan Ercan Sokak No:38 Öztor Sitesı B.BIok Kozyatağı/İSTANBUL Galerimizde, Aşağıdaki konularda Atölye çalışması yapılacaktır. o- SANAT KÜLTÜRÜ Cumartesi 11.CX)-12.30 Sayın Abdûlkadir GÜNYAZ a- RESİM Pazartesi/Perşembe 11.00-16.00 Pazar 10.00-13.00 Sayın Alp BARTU Salı/Cuma 11.00-16.00 Sayın Mehmet PESEN «• HEYKEL Salı ..- • 10.00-16.00 Sayın Rafet ARSAL o-VİTRAY ., -. • Kasım ayında çalışma başlayacaktır. Sayın Osman ÖZBİLGEN Çalışmalara Eklm aytnös tyaflmnmcmkbr, Bllgl ve kayıt İçin: Pszantal -Cuma 11.00-17.00 0.216 362 18 26 no'lu telefonu aramantz vvy* şahaen toi ğamanız ric* olunur. istanbul odası secimleri Eczacılann çağdaş yönetim mücadelesi tstanbul Haber Servisi- İstanbul Eczacı Odası'nın olağan genel kurulunda Çağdaş Eczacılar Grubu ile Tdealist Eczacılar Gru- bu yanşacak. tstanbul Ec- zacı Odası Başkanı Erkan ÖnseL, çağdaş eczacılann tüm meslektaşlanru kong- rede görmek istediklerini belirtti. Son 12 yıldır Ec- zacı Odası'nı aralıksız olarak Çağdaş Eczacı- lar'ın yönettiğini anımsa- tan başkan Önsel, başlat- tıklan çalışmalan tamam- layabilmek için yeniden aday olduklannı vurgula- dı. Bugün saat 10.00'da Mecidiyeköy Kültür Mer- kezi'nde başlayacak Ecza- cı Odası Olağan Genel Kurulu, 2. gün Maçka tl- köğretim Okulu'nda (eski Nişantaşı Kız Lisesi yanı) seçimlerle sona erecek. tstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu adına ya- zılı açıklama yapan oda başkanı Erkan Önsel, "baç Eczacıhk Halk Sağ- hğı''nın çağdaş programı için 1968"den beri müca- dele ettiklenni belirterek, 2000 li yıllarda 31 yıllık deney, tecrübe. bilgi ve bi- rikimlerine dayanarak bü- yük atılımlara hazırlan- dıklannı ıfade etti. Eczacının ilaç alanında- ki vazgeçilmezliğinin 17 Ağustos depreminde bir kez daha bütün çıplaklı- ğıyla ortaya çıktığına dik- kat çeken Önsel, Sağlık Bakanhğı'nın bünyesin- deki eczacı kadrolannı katlayarak arttırması ge- rektiğini vurguladı. Önsel. Türkıye'nin ilaç alanında eczacı sorumluluğu \e de- netimine ihtiyacı olduğu- nu belirtti. Sağlık Bakanlığfna su- nulan 6197 sayılı yasada- ki değişikliğin. eczacılığın en temel sorunlanmn çö- zümünü sağlayacağmı an- latan Önsel. 20001i yıllar- da "nasıl bir ilaç ve nasıl bir eczacılık" sorularını devamlı gündemde ruta- caklannı bildirdi. tstanbul'da 4 bin 200'ü serbest. diğerleri kamu ve sanayi de olmak üzere toplam 7 bin eczacı bulu- nuyor. Bir bölümü işsiz olan eczacılann, bir bölü- mü de sanayide veya ka- muda çalışıyor. Çağdaş Eczacılar Gru- bu'nun yönetim kurulu aday1an şöyle: Erkan Ön- seL Avni Kurtuldu. Ödem Tığu, Erld Saygın. Bülent Ergene, İsmail Mür- tezaoghı. Bev han Akbulut Sağlık çalışanları uyarıldı Enfeksiyondan korunma semineri düzenlendi tstanbul Haber Servisi - Hastanelerde hastalann ameüvat sırasında ve dok- tortann da hasta ile çalış- malan sonucunda enfek- siyon kapma risklerinin ABD'deyiizde 5.6veFnuı- sa'da yüzde 7.4 olduğu be- lirtildi. İstanbul'da Hilton O- tel'de dün düzenlenen "3M Tûrkiye Sağhk Ürünleri Departmanr ta- rafından düzenlenen "İn- feksiyon Kontrol Semine- ri", dünyaca ünlü mikro- biyoloji ve enfeksiyon hastalıklan profesörü ve öğretım görevlileri katıl- dı. Tıbbi Mikrobiyolojist Bölüm Başkanı Dr. Adri- an Duse yaptığı konuşma- da. AIDS salgınmın ve he- patit C'nin ortaya çıkma- sından sonra. sağlık hiz- metleri perscnelinin kan- la bulaşan virüs enfeksi- yonlannın tehlikelerini ar- tık daha iyi bildiğini ifade etti. Dr. Duse, "Tüm sağ- hkhizmederi personelica- hşırken profesyonel ol- makia sorumludur" dedi. Dr. Duse. her sağlık biri- minde mesleki yaralan- malarla ilgili bir protokol bulunması gerektiğini vurguladı. Sağlık hizmetlen perso- neline kanla bulaşan virüs ınfeksiyonlannm önlen- mesı ve risk yönetimi ko- nusunda bilgi veren Duse, ert sık görülen bulaşma nedenlerinın kişisel ko- rurima donanımlannın kullamlmaması, iğne ka- paklannın tekrar kapatıl- maması veya ideal ameli- yathane uygulamaJannın yerine getirilmemesi ge- rektiğini söyledi. Dr. Du- se şöyle devam etti: " Bulaşma riskini en aza indirmenin başhcayollan: EUeri yikamak, kişisel ko- runma ürünleri (eldiven vb.)kullanraak vt dökülen kanlann çevTC ortamında genel koruyucu önlemler almaktır. Risk altında bu- lunan sağlık hizmetlen personeline hepatit B aşısı vapılmalı ve mutlaka dik- kafli çalışma kurallan be- lirienerek sagduyulu ohın- malıdır." Prof. A. M. Emmerson, Prof. J. F. H. Humphreys ve Dr. M. Anrovsmit 'in uzman olarak katıldığı se- minerde hastane infeksi- yon kontrolü, sterilizas- yon. dezenfeksiyon, yo- ğun bakım enfeksiyon kontrolü, ameliyathane protokolü gibi konularele alındı. Tedavj yontemleri tartışıldı 'Çevre kirliliği astımı arttınyor! İstanbul Haber Servisi - Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Tıp Fakültesi Göps Hastalıkİan Anabilim Da- lı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fuat Karyoncu. "Türki- ye'de yaklaşık 4 m ilyon as- ömlı olduğu tahmin edil- mektedir. Ağır astımlı sa- yısı ise yaklaşık 750-800 bindn-" dedi. Prof. Dr. Karyoncu. hastalığın bölgesel farklı- lık göstermesine karşın özellikle Kâradeniz Böl- gesi'nde görüldüğünü be- lirtti. Prof. Dr. Kalyoncu. şehir yaşamı, evde sigara içibnesi ve kedi, köpek gi- bi hayvanlann beslenme- si, bebeklikte emziriune ve ailede astımlı bulunma- sının önemli risk faktörle- n arasında yer aldığını söyledi. Svvissotel 'de gerçekieş- tirilen "Astım v« Yeni Te- davi Yontemleri" konulu toplantıda konuşan astı- mın uygun kalıtımsal ze- minde çeşitli çevre faktör- lerinin etkisiyle ortaya çıktığı belirtildi. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakühesi Göğüs Has- talıklan Anabilim dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bihın GemkioğJu yaptığı konuşmada, hastalığın hı- nltılı solunum. göğüste sı- kışma ve baskı hissi. nefes darlığı ve öksürük gıbi be- lirtilerin ortaya çıkması durumunda uzman bir doktora baş\oırulsı gerek- tiğini kaydetti. Astımın alerji. ilaçlar. egzersiz ve virüs infeksi- yonlan gibi nedenlerle de ortaya çıkabikceğini be- lirten Prof. Dr. Gemicioğ- lu, en önemh alerjenlerin de ev tozu. polenler. man- tar sporlan, hayvansal alerjenler ve hamambö- cekleri olduğunu bıldirdi. Astım hastalığının gideri- lebilmesi için belirtileri giderici ve koruyucu ol- mak üzere iki farklı teda- vi uygulandığını anlatan Prof. Dr. Gemicioğlu. u Hastahğı baslatan etken- lerden sakınılmalı. ilaçlar doğru ve düzenli kullanü- nıahdır" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog