Bugünden 1930'a 5,466,117 adet makaleKatalog


«
»

25EYLÜL 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER îstanbuTda hasar gören 402 okuldan 51 tanesi kapatıldı; yetkililer umutlu.. veliler şaşkın Beprem, eğitiıııi ağır yaraladıInanbul Haber Servisi - Marmara'yı yıkıı 17 Ağustos depremı, îstânbul'da eğitrnı ağır yaraladı. 17 Ağustos dep- remı ve ızleyen artçı şoklarda Istan- bul ca toplam 402 okulda hasar oluşur- ken bu okullardan ağır hasar gören 5l":<apanldı. 8 yıllıkegıtimle hedef- leneı çağdaşlık atılımı, doğanın dar- besı\le olumsuz etkilendi. 8 yıllık eği- timıı. 45 kışılik sınıf mevcudu hedefi, deprîmle birkaç yıl daha kaçınhrken, tstanbul Valı Yardımcısı ve Kriz Ma- sası 3aşkanı Ali Cafer Akyüz ise son dönemde Istanbul'a kazandınlan 320 cen fazla okul, 6 bınden fazla ders- lik sjyesınde eğıtimde mekân sılantı- sı vasanmayacağını söyledı. Özel Okul- lar Derneğı Başkanı Rüstem Eyüboğ- lu ıse özel okullann hıçbınnde hasar oluşınadığını öne sürerek, özel okul binaknnın 8 büyüklüğünde depreme dayanıkh olduğunu savundu. Veliler ise otullann bir an önce açılmasını is- tiyor. Marmara depremi Istanbul'da eğiti- me ağır bir fatura çıkardı. Türkiye'nin çağ atlama umudu olan 8 yıllık eğiti- min az mevcutlu sınıf hedefi, yaşanan deprem felaketiyle Istanbul'da da ge- cikme sürecıne girdi. Hayırsever yurt- taşlann katkılany la yaptınlan ek ders- lik ve okullarla rahatlatılmaya çalışı- lan eğitim, depremle birlikte sıkıntıya girdi. Yetkililer ise gelinen durumu yi- ne de iyimser olarak algılamaya çalı- şıyorlar. 13 Eylül'de yaşanan 5.8 bü- yüklüğündekı şiddetli artçı depremle açıldıgı gün yeniden tatıl edilen okul- lar, terk edilmışhğin sessizliğini yası- yor. Okullann kapalı tutulduğu her ge- çen gün çocuklar için kayıp olurken, yetkililerin aradan geçen bir haftalık sü- reçte hasar tespıtlenni tamamlamama- sı kuskulara neden oluyor. Okullann ne zaman öğretime başlayacağının belir- siz olması, veliler ve öğrenciler arasın- da "Büyük deprem mi bekleniyor" so- rusunun dolaşmasına neden oluyor. Yetkililer ise olası depremlere karşı okullan açmamayı önlem sayıyor. Yetfcilller iyimser Istanbul Vali Yardımcısı Ali Cafer Akyüz ise 17 Ağustos'takı şiddetli dep- remde 37 okulun hasar gördüğünü anımsatarak, 13 Eylül 'deki büyük art- çı depremden sonra hasarlı okul sayı- sınm 51 'e yükseldiğını kaydetti. Tüm okullarda hasar belirleme çalışmalan yapıldiğını vurgulayan Akyüz. büyük depremde az hasar gören okullann mü- dürlenne. onanmlar için valililiğe da- nışmadan 3 milyar TL harcama yetki- si verildiğini söyledi. Akyüz. "Çocuk- Ianmi2 söz konusu olduğu için en kü- çük bir riske bile giremej iz. Şu anda 51 okul kapaJu Aynca 50 hafîf hasarh okul- da onanm çalışması sürüyor. İstan- bul'da 3 bin 200'ün üzerinde okul var. Geçen yıl öğrenci sa> ısı 2 mihon 88 bin- di, bu yıl göç eden depremzedelerle ar- tabilir" dedi. tstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ta- rafından okullarda artçı depremden sonra yeniden yaptınlan hasar tespiti- ne göre, hafif hasarlı okullann sayısı Erenköy Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri okullarının kapatılmasına tepki göstermişlerdi CağaJoğlu Anadolu Lisesi'nin çatlak duvarlan sı\a\la kapatıldı. da35l'ı buldu. Kısmi hasarlı olup bir bölümü kullanılamayan okullar ara- sında ise Istanbul Lisesi'nin pansıyon kısmı, Cağaloğlu Anadolu Lısesi, Ka- dıköy Kız Lisesi gibi köklü okullar da bulunuyor. lstanbul'da orta hasarlı olup da kul- lanılamayacak durumda olan okullar- dan 40'ının ilköğrerim, 11 tanesinin de ortaöğretim okulu olduğu belırtıldi. 270 ilköğrerim, 81 tane de ortaöğretim okulunun hafif hasarlı olduğu lstan- bul'da. toplam 402 hasarlı okul bulun- duğu vurgulandı. Lisesi, Sultanahmet Endüstri Meslek Lisesi, Bahçelievler Endüstri Meslek Lisesi gibı okullar da bulunuyor. Tespitler ağırdan mı alınıyor? Istanbul Milli Eğitim Müdürü Ömer Bahbey ise okullarda hasar tespitinin tl Bayındırlık Müdürlüğü ve Milli Eği- tim Müdürlüğü teknik elemanlannca yapıldığını söyledi. Büyükşehir Bele- diyesi 'nın teknik bürolannın da sapta- dıİclan hasarlan Milli Eğitim Müdür- si'nden öğretım üyelerinin oluştura- cağı 6 ekibin hasarlı okullan dolaşma- ya başladıklannı, takvıye edilemeye- cek okullann yıkılıp yerine yenilennın yapılacağını söyledi. Bahbey, takvi- yesi mümkün okullarda ise gerekJi ona- nm yapıldıktan sonra eğitim-öğreti- me devam edileceğini vurguladı. Inşaat Mühendislen Odası'na. 7 özel okul, 14 dershane ve sürücü kursu ile bir devlet okulu binasındaki hasann incelenmesi için başvurulmasına kar- şın henüz hasar tespitı yapılmadı. Depremin yıkıma neden olduğu Av- 8yıllık eğitimin 45 kişilik smıf mevcudu hedefi, depremle birkaç yıl daha kaçınlırken, Istanbul Vali Yardımcısı ve Kriz Masası Başkanı Ali Cafer Akyüz ise son dönemde Istanbul'a kazandınlan 320'den fazla okul, 6 binden fazla derslik sayesinde eğitimde mekân sıkıntısı yaşanmayacağım söyledi. Özel Okullar Deraeği Başkanı Rüstem Eyüboğlu ise özel okullann hiçbirinde hasar oluşmadığını öne sürerek, özel okul binalannın 8 büyüklüğünde depreme dayanıklı olduğunu savundu. Veliler ise okullann bir an önce açılmasını istiyor. Istanbul Milli Eğitim Müdüriüğüta- rafından yaptınlan hasar tespitıne gö- re, Istanbul'da orta hasar gören kulla- nılamayacak durumdaki binalar ara- sında Bakırköy Lisesi, Çatalca Çok Programlı Lisesi, 50. Yıl Lisesi, Ana- dolu Güzel Sanatlar Lisesi, Tuzla En- düstri Meslek Lisesi ve Süleyman De- mirel Anadolu Ticaret Meslek Lisesi de bulunuyor. Kısmı hasarlı olup bir bölümü kul- lanılamayan okullar arasında ise Is- tanbul Lisesi'nin pansiyon kısmı, Ca- ğaloğlu Anadolu Lisesi, Kadıköy Kız lüğü ve Bayındırlık Müdürlüğü'nebıl- dıreceklenni kaydeden Bahbey, tek- nik ekiplerin çalışmalannın birleştiri- lerek bir bütünlük içensinde yürütüle- ceğini kaydetti. 17 Ağustos depremirrin ardından kullanılamayacak denli hasarh okullar- dakı eğitimin çevTedekı başka okul- larda sürdürüleceğıni belırten Bahbey. 13 Eylül'deki şiddetli artçı depremin ardından teknik ekiplerce girilmesı sa- kjncalı görülen okullardaki öğrencile- rin de taşınacağını söyledi. Bahbey, Istanbul Teknik Üniversite- 4Fkim cılarilçesindeyeralanÖzel Yankı Ko- lejı'nde ağır hasar oluştuğu saptanarak okul başka bir binaya nakledildi. Özel Okullar Derneğı Başkanı Rüs- tem Eyüboğlu, özel teşebbüse ait okul- lann hiçbirinde hasar oluşmadığını öne sürdü. Derneklerine kayıtlı özel okul binalannın Richterölçeğiyle 8 büyük- lüğündeki depreme dayanıklı yapıldı- ğını ıddia eden Eyüboğlu. "Yûz mU- yaıiarca liralık yaünm yapılan binalar depreme dayanıkh inşa edümiştir" de- dı. Veliler ise hasar tespitinin bir an ön- ce tamamlanmasını ıstiyorlar. Okulla- nn kapalı kaldığı her günün. çocukla- nnın eğitim hayatında kayba neden ol- duğunu belirten veliler, sağlam okul- lann bir an önce açılmasını bekliyor- lar. Veliler, okullann daha fazla kapa- lı tutulmasının, çocuklann moralinde erozyona neden olduğunu kaydediyor- lar. Veliler, kaybedilen her günün ço- cuklann eğitiminden çalınmış bir za- man, ekonomide açılmış bir yara ve depremin yarattığı bozuk morallere eklenmiş bir gün olduğunu belırterek "Bdirsidik yerine bilinen bir tarih, her- kesin bu tarihe göre kendine ait bir planlama vapabilmesini sağlayacak- tn"" diyorlar. İşçı Partısı (IP) Esenyurt Belde Baş- kanı Ali Haydar Koçintar, hükümetın okullann açılmasını ekim ayına erte- lemesinın. "evlülayısonunaanadağı- omcılaraverilen çeklerin tümünün pro- testo durumuyla karşı karşıya bulun- masından dolayı" binlerce küçük ve orta ölçekli kitapçıyı ve kırtasiyeciyi perişan ettiğini belirtti. Koçintar, içinde devlet kitaplannın da bulunduğu onlarca kitap türünün 1998 'de beş yıl okutulmasına karar ve- rilmesıne karşın yeni eğıtim-öğretım yı- lı için hıçbirgeçerliliklennın kalmadı- ğını ıfade ettı. Koçintar. u t P olarak bu tutumu şiddetle kuıadıkiannı" bildır- dı. Sosyalist IktıdarPartilı (SlP) öğren- ciler tarafından yapılan açıklamadada 4 Ekim günü öğretımin başlayacak olmasma karşın deprem bölgesindeki üniversıteler içinde henüz hasar tes- pitt bıle yapılmamış olanlann bulun- duğu belirtildı. Bostancıoğlu. İstanbul Milli Eğitim Müdüriüp'nü zijaret etti. (İPEK YEZDANÎ) Okullann kapanış tarihinde değfşiklikyapılmayacak Saat: 20 30 Atatürk Kültür Merkezi Büyük Sa Taksim/İSTANB TC Kultûr Bakanlığı'nın katkılanyis şaire saygı. gecesıÇ o c u k l a r ı m ı z i ç i n Bilet satışlan; AKM Tel: (0212) 251 56 00/254 Vakkorama Taksim Tei. (0212)251 15 71 Suadiye Tel: (0216) 360 90 90 Cumhurlyrf Kitap Kulûpleri'nde tstanbul Haber Servisi - Milli Eğitim Ba- kanı Metin Bostancıoğlu, deprem nedeniy- le geç açılan okullann, daha önce ilan edi- len tanhte kapatılacağını, kaybedilen za- mamn öğretim süresi içbde telafı edilece- ğini söyledi. Bakan Bostancıoğlu, deprem bölgelerinde kayıtlann 27 Eylül Pazartesi gü- nünden ıtibaren yeniden başlayacağını be- lirterek hasar gören okullardaki öğrencile- rin eğıtim-öğretime hangı okullarda devam edeceklerinin önümüzdekı hafta cuma gü- nü ilan edileceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğ- lu, dün Istanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek II Müdürü Ömer Balıbey ve şube müdürlerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bostancıoğlu, depremden sonra denetim çalışmalan sona eren Bolu, Bursa ve Eskişehır'deki okullann 27 Eylül Pazar- tesi günü açılacağını, incelemesi süren Is- tanbul ve Yalova'da da eğitime 4 Ekim Pa- zartesi günü başlanabıleceğıni söyledi. Bos- tancıoğlUj 3 gündür fstanbul'da bulunduğu- nu ve İTÜ, Yıldız Teknik Üniversitesi, Bo- ğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör, dekan ve öğretım üyelenyle deprem ve deprem psi- kolojisi hakkında görüştüklerini söyledi. Bostancıoğlu, eğitim-oğretimin bir an ön- ce başlamasını istediklerini belirterek "An- cakbunuistiyoruz diyeçocuklanmtn da ris- ke sokmayız. Tekrar tekrar inceleme vapn- njüruz. Birçok teknik raporda birçok okul- da eğitim vapılabileceği belirtümesine kar- şın biz bakanlık olarak bazı okullan dev re dışı bırakük" dıye konuştu. Hasarlı veya şüphelı binalann eğitim ve öğretimde kullanılmayacağını belırten Me- tin Bostancıoğlu, Sakarya, Kocaeli ve Göl- cük'ten olumlu haberlergelmeye başladığı- nı, ancak Adapazan şehır merkezinin için- de büyük hasar bulunduğunu söyledi. lstan- bul'da 84 ayn ekıbm öncekı günden ıtiba- ren binalan denetlemeye başladığmı ifade eden Bostancıoğlu, binalarla ilgili hasar tes- pit raporlannın okul camlanna asılacağını belirtti. Deprem felaketınde ölen öğrenci sayısının henüz belli olmadığını belırten Bostancıoğlu, bu sayırun deprem bölgelenn- de önkayıtlar başladıktan ve okullar açıldık- tan sonra belli olacağını vurguladı. ŞARKİKARAAĞAÇ ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN 1996/293 Davacı Bağ-Kur Genel Müdürlüğü vekili Av Ramazan Er- doğan Oruç tarafindan davalılar Abdülhakim Kurt \e Diyaet- tın Kılıçoglu aleyhıne açnuş olduğu nıcuen tazmınat davası- nın mahkememızde yapılan yargılaması sonunda mahkeme- mizden venlen 17 06.1999 arih ve 1996/293 esas 1999/242 karar sayılı karan ıle davacının davasını kabulü ıle 126 580.392 67 TL ölüm aylığı ve 500.000 TL cenaze yardı- mı olmak üzere toplam 127 080.392.67 TL'nin tahsıs onay ta- nhi olan 30.09 1993 tanhınden itibaren ışleyecek yasal feizi ıle birlikte davalılar Abdülhakim Kurt ve Dıyaettın Kılıçoğ- lu'ndan alınarak davacı kuruma venlmesıne karar venlmış olup, mahkememızın karan davalı Abdülhakim Kurt tarafın- dan mahkememızden venlen karar usul ve yasaya aykın oldu- fundan bahısle temyız edılrnış olup. Bütün aramalara rağmen adresı tespıt edılemeyen davalı Diyaettın Kılıçoğlu'na mahke- memizden venlen karar 17.6.1999 tanh ve 1996/293 esas 1999/242 karar sayılı karan ve davalı Abdülhakim Kurt'un temyız dilekçesi ilanen teblıği gerektiğinden ışbu karann ga- zete ilanından ınbaren 7201 sayılı Teblıgat Kanunu'nun 29. ve tüzüğün 13 maddesi gerefınce 15 gün sonra ilanen teblığ edıl- mış sayilacağı hususu ilan olunur 02 09 1999 Basm. 44189 Nüfus cüzdanımı kaybettım hükümsüzdür. DENtZ BAĞRIAÇIK Maımara Üniversitesi öğrenci kımliğımı kaybettim hükümsüzdür. ÖZLEM ŞAHfN ANIÂLYA 6. ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1998 625 E.1999'532K Davacı Mehmet Bıley- di vekili Av. M Ekrem Ergın tarafından hasımsız olarak açılan gaiplık ıs- temlı davanın duruşması sonunda. 1.7.1999 tanh 1998/625 esas 1999 532 sayılı karar ıle Antalva M'rk. Selçuk Mah. C. 013'04S.79KSN251"de nüfiısa kayıtlı bulunan Ir- fan Kâmil ve Aynur'dan olma 8.1.1960 doğumlu Murat Bıleydfnın gaıp olduğunun tespitı ıle ga- ipliğine daır venlen kara- nn ilanen teblığıne. teblığ tanhınden ıtibaren 15 günlük sure içensinde temjız edılmedıği takdır- de kesinleşeceği hususu ılanen teblığ olunur 10.09.1999 Basın- 44534 EYLÜL'DE MAVf BODRUMBİR BAŞKA GÜZ6L ' # BODRUM-GÜVERCİNLİK TAM PANSİYON 5.000.000 TL. (0,5 yaş grubu ücretsiz) Rezetvasyon Hotel Pnncess tel: 0 252 374 52 43 fax: 0252 374 50 93 Tuğçe Tunzm Ltd. Şti. tel: 0 312 425 65 22-23 fax: 0312 425 65 24 Gazetenız Cumhuriysl ücretsiz CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Yine"Mllliyetçilik"Üzenne Insanların sıyasetten, ideolojilerden soğuduğıi bir zamanda, üstelik "Milliyetçilik" gıbi bir hayli ser vımsiz çağnşımlar da içeren bir konuda yazmayı plarv lamış değıldim. Fakat yazar arkadaşım Oral Çalış« lar'ın birkaç gün önce köşesinden yaptığı çağnyı yanıtsız bırakirnaya da kendi adıma içim elverm^ di. li Oral Çalışlar her zamanki yazarlık ustalığı ve gör züpekliğiyle, her biri ayn ayn tartışılabilecek kavrami lan ve savlan, "Milliyetçilik'i Bir Sorguiasak" baş* iıklı yaasında da birbiri arkasına sırahyor. Ömeğin; "milliyetçi ideoloji" konusunda şunlan söylüyor; "Milliyetçi ideolojinin ulus-devletin yaratılması dö$ nemınde, feodal sıstemi yıkarken devrimcı bir rşf oynadığını biliyoruz. Ancak o dönem geride kalctiı Milliyetçilik, günümüzde egemenliği elınde tutan tu- tuculaşmış burjuvazinin toplumu peşinde koştur- mak ve statükoyu pekiştirmek amacıyla kullandığı bir demagojiye dönüştü." Acaba gerçekten öyle mi? Ya da gerçek sadece bu kadar mı? Şu andaelimin altındaki başvuru kaynaklanndan "Sosyalist KültürAnsiklopedisi"n\n ilgili maddesin- de (May Yayınlan 1979, 4. cilt, sayfa 1635), yukar- daki görüşle aynı doğrultuda değerlendirmelenn ardından şöyledeniyor "Kapitalizmden sosyalızme geçişin dünya çapında gündeme gırdiği ve ulusal kurtuluş devnmlerinin heryanı sardığı gağımızda ge» rici burjuva millıyetçilığinden ayrılan ve mahiyeti gereği antiemperyalist olan yeni bir milliyetçilik doğmuştur." ' \ Kendi ulusal Kurtuluş Savaşımız yukardaki görû'- şü dogruluyor. Türkiye'de ulusal devlet, herşeyden önce, antiemperyalist bir savaş sonucunda kurul- du. Yine ülkemiz Türkiye'yi ömek olarak alırsak, "ü dönemin geride kaldığı" (yani ulus- devletin yara- tılması döneminin sona eirdiği, feodal sistemin yı- kıldığı vb.) savlannın da aynca tartışılması gerekir, Işte yazar arkadaşımızın arzu ettiği "sorgulama 4 " içintartışmaboyutlan.Özelliklede, "küreselleşme" adı altında, daha az güçiü uluslann daha güçlüler- ce her türlü ulusal değerinden yoksun bırakılmak istendiği bir zaman diliminde... • • • .q. Yazar arkadaşımız haklı olarak (ve sağduyu sa? hibi herkesçe bılindigi gibi) ülkemizde "milliyetçilik" kavramının ("şovenızm" den farklı olarak, ulusal de* ğerleri, ulusal kimliği savunmanın) yozlaştınldığın^ denebilir ki tam karşıt amaçlarla kötüye kullanıldj- ğını belirtiyor. Bu doğru saptama, bu gibi kavram- lan söz konusu kışı ve çevrelerin sürgit istismanna bırakmayı mı gerektirir? Aynı yazıdaki bir başka gc"- rüş, "Türkiye'nin sağıyla-soluyla bir milliyetçilikpa± ranoyasına kapıldığı" savı ise bana yine bir hayli tar* tışmaya açık görünüyor. Tam tersine, günümüz TürT kiye solu, büyuk ölçüde, sosyalizm karşıtı ve küre4 selleşmeci propagandalann etkisi altında, sosyalist sistemin ugradığı yıkımın karamsarlığıyla, sosya- lizm idealinden olduğu kadar, (20'ler. 40'lar ya da 60'lar solundan farklı olarak) ulusalcı ıdeallerden de uzaklaştı. • • • ; Çalışlar'ın "faşizm ve diktatörlük" konusundaki öf- keli saptamalannı elbette paylaşıyorum. Fakat fa- şist yönetimler, diktatörlükler, "milliyetçi" söylem-: lere gereksinim duyduklan gibi, hiç duymayaidabi-: lirler. Söz konusu yazıda ömek olarak verilen Hit- ler Nazizmi, "nasyonal sosyalizm" adını taşıyordu. Demek ki 'milliyetçilik" kavramı gibi "sosyalizm" kav- ramı da içeriğinden boşaltılabiliyor. Tam tersi amaç-: lar için kullanılabiliyor. Herhangi bir siyasal yönetî- min.sözgelimi, "demokrasi", "cumhuriyet", "halk-. çıltk" vb. kavramlan kendi çıkanna göre aykın amaç- larta kullanması bu kavramlan karalamaya hak ka- zandırabilir mi? • • • ':' Oral Çalışlar'ın deyimleriyle, "milliyetçiliğeyatkın"', "devlet fetişizmi" yapan solcu aydınlar, sol çevre- lerkimlerdır, bilmiyorum. Benceasıl tartışılması ge- reken, günümüz dünyasında (özellikle de Türkiye gt- bi emperyalizmin her turlü kuşatması altındaki ül- kelerde), evrensel değerlerin yanı sıra, ulusal değer- lerin, ulusal varlığın, ulusal kimliğin, ulusal devletin korunup savunuîması konusunda tavnmızın ne ol-> duğudur. Türkiye solunun önündeki asıl sorun, bel- ki de, böyie bir sentezı hakkıyla başarabilmektir. - - Not: "Bilim, Dünkü Çocuk" başlıklı geçen haf-; taki yazımın dipnotunda bu hafta da aynı konuyu sürdüreceğimi duyurmuştum. Bu isteğimi gelecek yazımla gerçekleştirebileceğimi umuyorum. Ç a l ı ş m a l a r a n l a t ı l ı y o r Depremzedeler için kitapçık hazırlandı AnkaraCumhuriyetBûro- su)-Basbakanlık Knz Yöne- tun Merkezi, hükümetın dep- rem bölgesine yönelık çalış- malannı anlatmak için dep- remzedelere dağıtılmak üze- re 5 ayn kitapçık hazırladı. Kitapçıklarda. kalıcı konut- lar için depremzedelere 20 yıl vadelı faızsiz kredi veri- leceği belirtilirken fahiş fiyat- larda yapılan satışlar için il sanayı ve ticaret müdürlük- lenne başvurulması gerektı- ği belırtıldi. Marmara Bölgesı'nde ya- şanan depremin ardından ba- şansızlıkla suçlanan hükü- met, yapılan çalışmalan an- latmak için "Konutve fşyer- leri Yıkılanlara Yapılacak YannmiarvçHakSahipligr. "Sağük ve Eğitini Hizmetfc- ri". "Gümrük İşlemleri Ta- nm ve Ormancılık AJannıda Sağlanan Kolavlıklar". "Sa- navi ve Ticaret ile Toplu Ko- nut Alanında Kolaylıklar, Halk Bankası Kredi Borçla- nmn Ertetenmesi ve\eni Kre- di ObJiaktarT. -ÇahşmaHa- yat veSosyalGüvçnKk,Öair- lüler\e Haberleşmeye Yöne- Kk Hizmetler" başlıklanyla 5 ayn kitapçık hazırladı. Dep- remzedelenn karşı karşıya kalabilecekleri sorunlara kar-1 şı "soru-yamt'' bıçrrnınde ha- zırlanan kitapçıklarda yer alan bazı konular şöyle: - • Satın alınan mal ve hi$- metlenn fıyatlan, afet önce-1 , si fiyata oranla çok büyük bırartış göstermışse il sana- yi ve ticaret müdürlüğüne, & merkezi dışında ise belediy© başkanlığına başvurun. ^> • Ekmek, et. akaryakıt gjv. bi ürünler ile ulaşım hizmet-t lerinin daha önce belirlenen. fıyatlann üzerinde sahlması suçtur. Böyle bir durumla^, karşılaşırsanız cumhuriyet savcılığına başvurabilirsini^ • Kalıcı konutlara, hasar tespit çalışmalan kesınleşti- rildikten sonra başlanacak:- tır. Konutlar, 20 yıl vadeli olarak hak sahiplerine veri-, lecek, vade karşılığı faiz alın-' mayacaktır. Hak sahipleri|' kalıcı konutlara iskân edil-^ dikten 2 yıl sonra taksıtleri^ nı ödemeye başlayacaktır. '^ • Orta derecede hasar gör-' müş konutlardan onanlanlâ^ nn borçlannı geri ödeme sü-" resı 5-10 yıldır. Söz konuaP borçlar için faız alınmaz. tş-^ yerleri için bu süre 5 yıl olujv' yıllık yüzde 4 faız uygula- nır. _„
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog