Bugünden 1930'a 5,452,388 adet makaleKatalog


«
»

25 EttJÜL 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER CIFien eğitim sernineri • .OiKARA (Cumhuriyet Bürasu)- CHPdepartıiçi eğıtm birimi, bıgün saat 93Cda leğitirr sekıetenerine eğitim seninen verecek. CHP Gerei Başkanı Altan Öynen'in açış lonuşmasıyla basayacak olan semınerde, eğıtmden sorunlu merkez yönetırr. kurulu üyesi Mustafa Gazalcı "Parti Içi Eğnm İşleyişi1 ", Genel Sekrefer Tarhan Erdem "Partınin Yenidep Yaplanması ve Üye Kayıt Yenıteme Projesi", PM üyesi Ga>e Erbatur da "Parti lçi llettşim" konulu çah>malannı sunacaklar. GeneHcurmay'dan çadırkent açıMaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay, Yalova'da Tanm Işletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TIGEM) bahçesinde bulunan çadırkentin Türk Silahh Kuvvetlen (TSK) tarafından kurulmadığını bildirdi. Genelkurmay Genel Sekreterliği'nden yapılan yazılı açıklamada. 21 Eylül tarihli bazı gazetelerde, deprem bölgesınde "hastalık yayan yataklar toplattldı" şeklinde "gerçekdışı ve maksatlı" haberler çıktıgı kaydedildi. Gürtuna'ya ziyaret B tstanbul Haber Servisi - Japonya'nın Ankara Bü>ükelçisi Atsuko Toyama, lstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Müfit Gürtuhâ'ya dün veda ziyaretmde bulundu. Gürtuna. ziyarette, deprem felaketine değinerek Japonya ile Kobe'nin tecrübelennden ve bilgisinden yararlanmak amacıyla teknik bir ışbirliği yapılabileceğini söyledi. Andreotti'ye beraat kararı • ROMA(AA)- Italyan ga2eteci Mino Pecorelli'yi öldürtme iddiasıyla yargılanan. aralannda Italya'nın eski başbakanlanndan Gıulıo Andreottı'nin de bulunduğu 6 kişi beraat etti. Bugûne kadar 162 duruşması yapılan Pecorelli'nın öldürülmesiyle ilgili görülen dava, ttalya"daki maf>a-devlet ilişkisinin ortaya çıkanlması açısından çok önemli olarak değerlendiriliyordu Kosova'daki kaza • ESKİŞEHtR(AA)- Kosova Türk Tabur Görev Kuvveti Lojistik Destek Birliği'nde, patlamamış bir mühimmatm imhası sırasındaki kazada şehit olan Hava Silah (Mühimmat) Başçavuş Hüseyin Kutlu (36). Eskişehir'de toprağa verildi. Eşı Zerrin Kutlu ile kızlan 11 yaşındaki Hande ve 4 yaşındaki Handa, şehit Hüseyin Kutlu'nun naaşmın başından aynlmadı. Açıklama • Haber Merkezi - 23.9.1999 tarihli gazetenizin 8. sayfasında Tüm Yargı-Sen Başkanı Ali Yazıcf run barut toplantısı haberinde "Olayla şahsım ilgilendirilmek istenmiştir." Elazığh bir tutuklu hemşehrimi her türlü kamıni vecibeler yerine getirilerek yaptığım ziyaret, Yargı-Sen Başkanı denilen kişi tarafından maksatlı olarak istismar edilmiştir. Her vatandaş gibi bir milletvekilinin de hemşehrisi bir tutukluyu ziyareti insani ve vicdanı bir görevdir. Bu ziyaretin, bu olaylarla, ne şekilde bağlantısının kurulduğu meçhulümdür. Konu tarafından tahkikat yapılmak üzere, Sayın Adalet Bakanına intikal ettirilmiştir. Sonucunda bu maksatlı iftiralara karşı, bağımsız yargı nezdinde adı geçenler hakkında her türlü hulcuki girişımler yapılacaktır. MehmetAĞAR Elazığ Millen<ekili İstihbarat, gizli telsiz konuşmalanndan Öcalan'ın talimatlarının aldatmaca olduğunu belirledi PKIdıiıı silah bırakma oyunuFERİTDEMİR TUNCELİ-PKK lideri AbdullahÖcalan, iyi niyet gösterisi olarak bir grup militana si- lahlanyla bırlikte teslım olması çağnsını ya- parken, PKK Güneydoğu'da kadrolaşmayı sürdürüyor. Örgüt özellikle "Derâm Eyak- ti" olarak tanımladığı Tunceli bölgesinde militan topluyor. Güvenlik bırimleri, son 20 içinde 10 gencin PKK saflanna katıldıgını belırledi. Lıse mezunu olan gençlerin aile- leri güvenlik bırimlerıne başvurdu. Sıvas ve Karadeniz'den Tuncelı'ye sızan teröristler- den ikisı. dün Çat Deresi'nde öldürüldü. Abdullah Öcalan'ın, teröristlerin sılah bı- rakacağı ve smır dışuıa çekileceği açıkla- masının ardından PKK içindeki hareketler dikkat çekiyor. Öcalan'ın açıklamasının ar- dından geçen bir aylık sürede teröristler Gü- neydoğu'nun birçok bölgesinde güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiler ve çok sayıda askeri şehn ettiler. Operasyonlarda 30 kadar terörist de öldürüldü. Öcalan'ın öncekı gün avukatlan aracılı- ğıyla yaptığı ."Bir PKK grubunu silahlan ile birtikte iyi niyet ifadesi olarak demokratik cumhuriyete katümak ve güç veraıek için Türkiye'ye çağjnyorumr 'şeklindeki açıkla- ması ise PKK'nin dağ kadrolannın faaliyet- lenyle çelişiyor. Öcalan bir taraftan silahlı militanlannı Türkiye gelip teslim olmaya çağınrken, örgütün dağ kadrolan yenı mili- tanlar toplamak için özellikle Dersim Eya- leti olarak adlandınlan Tunceli ve Bingöl yöresinde yoğun faaiiyet gösteriyor. istihba- rat birimlerinın saptamalanna göre, operas- yonlarda silahh güçlerinden büyük kayıp veren örgüt, "Kâzun" kod adlı sözde Der- sim eyalet komutanı Hamfli Yıkünm' ın ye- rine atanan "Baver* kod adlı SüJeyman Şa- hin'in çabalanyla yeniden güçlenme peşin- de. Şahin'in denetimındeki gruplann, özel- likle Tunceli merkezi ile merkeze bağlı köy- lerde yürüttükleri propaganda çalışmalan- nın ardından Avrupa'ya gitme vaadiyle kan- dırdıklanlisemezunu3'ükadın lOgenciör- güte kattıklan belirlendi. Yaşlan 16-20 ara- sında değişen gençlerin Tunceli kırsalında silah eğitimine alındığı belırlendi. Gençle- rin ailelerinın durumu birer dılekçe ile Tun- celi Emniyet Müdürlüğü ile ll Jandarma Alay Komutanlığı'na bildirdiği öğrenildi. Taktikler PKK'lıler bir taraftan kadrolaşmayı sür- dürürken diğer taraftan smır dışına çekil- dikleri ızlenimi vermek için de değişik tak- tikler deniyor. PKK'lilerin telsiz konuşma- lanna da yansıyan taktiklerde. mılitanlar gözden uzak bölgelere çekilmeyı tercıh edi- yor. tstihbarat bırimleri, PKK'nin Karade- niz, Sıvas ve Erzincan bölgelennde bulu- nan kadrolarını da gen çekme süsü vererek Tunceli bölgesinde yoğunlaştırdığını belir- ledi. tstihbarat birimlennin "Mahir" koduy- la konuşan Süleyman Şahin ile Roj kod ad- lı Cemil Bayık arasında saptadığı telsiz ko- nuşmasının bir bölümü. örgütün izlediği tak- tikler açısından ıpuçlan \enyor: "Roj - HevaL, Dersim'de son durum ne?_ Mahir - Şu anda eyalette bir probiem yok...Kâzım arkadaş (Hamili Yıldırım) eyaiet sınırları dışında Güney'e doğru ha- reketU... Roj - Aykın sesler çıkmasın.. Kemal'in grubu belirlenen bölgeve gitti mi?.. Mahir - Kemal arkadaşın grubu AMED evaletinde (Dharbakır bölgesi) Amanos'la görüştü. Bölgeye doğru hare- ketli... Roj - T.C. yeni yasa çıkannış... Hiçbir arkadaş sakın kanmasın... Bütün gruplar en az 20 kişilik takımlar oluştursun, baş- ianna gfivenli arkadaşları verin. Ekim ortalarına kadar hiç bir köye gidilmesin, hiç görünmemeve özen gösterin. Mahir - Emir uygulanıyor...Şu anda belirttiğiniz taktik u\ gulanıyor." Tunceli'deki güvenlıkbirimleri, PKK'nin özellikle Tunceli ve Bingöl bölgelerinde si- lahlanmaya yönelik çalışma içinde olduğu konusunda üst düzey yetkilileri uyardı. Bu arada güvenlik birimleri, Karadeniz ve Sı- vas bölgesinden Tunceli'ye giren 30 - 40 ki- şilik bir grubu dün Çat Deresi mevkiinde sı- kıştırdı. Burada çıkan çatışmalarda 2 terö- rist öldürüldü, biri de yakalandı. Bölgede operasyonlar sürüyor. 'Hain işbirüği' Sıvas'ta Anadolu Ajansı'na konuşan gü- venlik yetkilileri, PKK'lilerin kırsal kesim- den tamamen çekihnediklerini belirterck şu bilgıleri verdıler: "Orgüt, Tokat ve Srvas kırsalında büyük darbeler aldı. Sözde bölge sorumlulannın yanı sıra çok sayıda örgüt üyesi 51ü ek geçi- rildL Terör örgütü üyeleri alt kanadı olan sözdeTürkiyeDeMTiri Partisi (TDP) ik Dev- rimci Halk Partisi (DHP) adı alfina girdiler. Bir birieşim de yasadışı TİKKO örgütünün KONFER\NS ve DABK kanadı ik hain iş- biriigj tcerisine girdL Bölgede birtikte hare- ket ediyor ve eylem kararlan ile tüm vapa- caklan işlerin planlannıbirtikte yapıyorhuf ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART MERAK&TM£VIKJ P&=K£M MAKK/NOA MMKEMZLBPPE. GÖTjerDiyarbalar'a çevriküAbdullah Öcalan'ın çağnsına uyacak olan PKK'lilerin büyük olasılıkla Diyarbakır'da teslim olacaklan ve DGM'ye sevk edilecekleri belirtüiyor. ENVTR SEVİŞ DİYARBAKIR - Abdullah Öcalan'ın. bir grup PKK'linin silahlan ile birlikte teslim olması çağnsına PKK başkanlık konseyi tarafından olumlu yanıt verilmesinin ardından bölgede gözler silahh PKK grubunun nerede ve ne zaman teslim olacağma çevrildi. Teslim olacak PKK'liler hakkında halen yürürlükte olan mevcut yasalann işleme konulacağı. teslimler arasında silahh eyleme kanşan örgüt mensuplan haklannda TCY'ninl25. maddesi uyarınca ıdam istemiyle; eyleme katıhnayan örgüt mensuplan hakkında ise TCY'nin 168. maddesi uyannca 16 yıl agır hapis istemiyle dava açılacağı öğrenildi. Teslim olan militanlann pişmanhk yasasından faydalanabilmeleri için de örgütle ilgili güvenlik güçlerine bilgi vermeleri gerektiği kaydedildi. PKK başkanlık konseyi tarafından, Abdullah Öcalan'ın bir grup PKK'linin silahlanyla birlikte teslim olması çağnsına olumlu yanıt verilmesinin ardından PKK militanlannın nerede ve ne zaman teslim olacağı. bölgede büyük bir merak konusu oldu. PKK'ye yakın kaynaklar, silahh grubun Botan (Şırnak) ya da Amed (Diyarbakır) bölgelerinde güvenlik güçlerine teslim olabileceğini söylüyorlar. Diyarbalar ağırfakta Aynı kaynaklar. grubun Diyarbakır bölgesinde teslim olabilme ihrimalinin daha yüksek olduğunu belirterek gazete bürolannın Divarbakır'da olmasının bu olay için büyük avantaj sağlayabileceğini dile getiriyorlar. Silahh militanlann teslim olmalannın ardından, haklannda ilk soruşturmanın, kırsal bölge olduğu için jandarma tarafından yapılacağı belirtildi. Jandarmanın soruştunnayı tamamlamasının ardından militanlann DGM başsavcılıklanna gönderileceği, , . buradaki sonışturmadan sonra ise tutuklanarak cezaevine yollanacağı kaydedildi. E)GM Başsavcılığı'nca yapılacak soruşturma sonrası ise militanlar hakkında iddianame hazırlanacak. Soruşturma sırasında örgüt içerisinde faaiiyet gösterirken silahlı eylemlerde bulunan PKK'liler hakkında TCY'nin 125. maddesi uyannca 'devlet hâkimiyeti altındaki topraklann bir kısmını devlet idaresinden ayırmav a yönelik eylemlerde bulunmak' suçlanndan ıdam istemiyle dava açılacak. Silahh eylemlere katılmayan militanlar hakkında ise TCY'nin 168. maddesi uyannca "silahlı çete mensubu oİmak' suçundan dava açılacak ve 16 yıl ağır hapis istemiyle DGMTerde yargılanacaklar. Teslim olacak PKK'liler TBMM tarafindan geçen ay çıkanlan pişmanhk yasasından da ısterlerse faydaknabilecekler. Ancak militanlann bu yasadan faydalanabilmeleri için güvenlik güçlerine örgütle ilgili bilgi vermeleri gerektiği belirtıliyor. Teslim olan PKK'liler şayet güvenlik güçlerine bu bilgileri sağlarlarsa pişmanhk yasasından favdalanabilecekler. Silahla teslim çağnsı olumlu Haber Merkezi - tnsan Haklan Derneği (İHD) ve HADEP, PKK lideri Ab- dullah Öcalan'ın bir grup militanın silahlanyla bir- likte teslim olması çagnsı- nı olumlu bulduklannı açıkladılar. İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndûl, "Böylebir gûrişbn, Türkiye toplumunun gekceğini ye- niden inşa için olanaklann hâlâ var olduğunu göster- di" dedi. HADEP Genel Başkan Yardımcısı Hamit Geybnl Öcalan'ın çağnsı- nın demokrasiye bağhhğın ve banş politikasının da inandıncılığıru kanıtladığı- nı belirtti. İHD Genel Başkanı Ön- dül, bir ülke içerisinde ce- reyan eden silahh çatışma ya da savaşın pek çok ne- deni olabileceğini belirtti. Öndül. "Bir ülkede çeşitü ayaklanmalar da olabilir. Bu çanşma ya da ayuklan- malann silahlı çatışmala- nn bir tarafın askeri üstün- lüğü ile sonuçlanması >a da ayaklanmalann bastınl- ması, o ülkede banşın tesis edikügi ve askeri yöntem- lerle de sürekliliğin güven- ceye alındığı şeklinde yo- rumlanamaz" dedi. Banş içerisindeki top- lumlardatemel olan ilkeler ile yöntemler olduğunu be- Hrten Öndül, bu ilkelerin tanınması ve uygulanma- sıyla banş içinde bir top- lum yaratılacağmı söyledi. Öndül sözlerini şöyle sür- dürdü: "AbduUah Öcalan'ın, bir grup PKK militanuun silahlanyla birlikte teslim olmalan ve başkanlık kon- seyinin de bu doğnıltuda karar vererek, düşündük- krini realize edeceklerine dair açıklamalan, bize ba- nş içinde bir toplumun iliş-' kflerini anımsatü. lSyılsü- ren çaOşma ortamından, milyonlarca insanın acıla- nmn ardından böyle bir 0- rişim.Türkiye toplumunun geleceğini yeniden inşa için olanaklann hâlâ var oldu- ğunu gösterdi"" Avrupa Konseyi, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan için yeni bir izleme komitesi kuracak Almanya'da PKK yasağı sürecekHaber Merkea -Avrupa Konse- yi Parlamenterler Meclisi (AKPM), terör örgütü başının yar- gılanmasıyla ilgili hukuki geliş- meleri izlemek üzere yeni bir ko- mite kurulmasını kararlaştırdı. Al- manya'da ise Uluslararası Mağdur Haklan ve Azmlıklan Koruma Organizasyonu (GFBV), PKK'ye yönelik uygulanan yasağın sürdü- rülmesi gerektiğini bildirdi. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanlık Divanı'nın dün sabah yaptığı toplantısında, Hol- landalı parlamenter Erik Jur- gens'in, Hukuk Işleri Komisyo- nu'nun. Yargıtay'da yapılacak du- ruşmanın Avrupa Insan Haklan Sözleşmesi'ne uygunluğunuaraş- tırmasını içeren önergesı ele alın- dı. ToplantıdaHukuk Işleri Komis- yonu'na bu tür bir görev vermek yerine, terör örgütü başının yargı- lanmasıyla ilgili gelişmeleri izle- mek üzere yeni bir komitenin ku- rulması kararlaştınldı. AKPM Başkanı Russel John- son'ın başkanlık yapacağı komite- nin diğer üyelerinin Siyasi Işler Komisyonu Başkanı Isviçreli Rufly VTctor ve Hukuk Işleri Ko- misyonu Başkanı Fınlandiyah GunnarJansson ile Türkiye rapor- törleri Macar Andreas Barsonnj' ve Alman Hornhues Karl-Hein/ olacağı bildirildi. Terör örgütü başunn Imralı Adası'ndaki duruşmalannı izle- yen dahaönceki komite, raporunu hazırlayarak Başkanlık Divanı'na sunduktan sonra feshedilmişti. Almanya'da ise PKK yasağının sürmesi istendi. Göttingen'de fa- aiiyet gösteren Uluslararası Mağ- dur Haklan ve Azınlıklan Koruma Organizasyonu'ndan "Açık Mek- tup" başlığıyla yapılan açıklama- da, Almanya'da Kasım 1993'ten beri PK'ye uygulanan yasağın sürdürülmesine destek verildiği kaydedildi. Birlik 90 / Yeşiller Par- tisi Milletvekili Claudia Roth'un PKK üzerindeki yasağın kaldınl- ması yönündeki açıklamalannın anlaşılmasının mümkun olmadığı belırtilen açıklamada, "PKK'nin, Avrupa'nm birçok verinde kendi- sine muhalif görüşİere saklırdığı, öldürdüğü. herkes tarafindan bili- nen bir gercek. Almanya'daki P- KK yasağının sünnesinin verinde bir karar olduğunu vurgulamak istiyoruz" denıldi. PKK'nin kuruculan arasında y- er alan Selahattin Çeük'in. örgü- tün saldınsına uğramasını nefret- le kınadıklannı açıklayan GFBV, Çeük'in PKK'nin kunıluşundan bu yana durumunu değerlendiren ve özeleştiri yapılan bir kitap yaz- mahazırhğı sırasında saldınyauğ- radığını da kaydetti. Örgütün üst düzey sorumlula- rından AH Haydar Kaytan, Kani Yılmaz ve Âli Sapan'ın PKK kongresine davet edilerek sözde başkanlık konseyi karan ile tutuk- landıklan öne sürülen açıklama- da, Kemal kod isımli bir terör ör- gütü mensubunun da işkence edi- lerek öldürüldüğü iddıa edildi. GFBV'nin açıklamasında, örgü- tün elinde bulunan 100 çocuktan 70 çocuğun örgütten kaçmayı ba- şardığı kaydedildi. POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİNKAYA Örgütlü Güç... Başbakan Bülent Ecevit yann ABD'ye uçuyor... Ecevit'in tek umudu, IMF ve Dünya Bankası'rnn Türkiye'ye bakış açısının değişmesi yönünde ge- lişiyor... Başbakan Bülent Ecevit, ABD'ye giderken baş- kent Ankara'da ilginç gelişmeler oluyor; Af Yasası yeniden gündeme geliyor; DSP, MHP, ANAP ara- sında ipler geriliyor... Tartışılan konu önemli: "Çeteleri ve katilleripazarlıkkonusu yapan kim?" Rahşan Ecevit'in yukandaki sözlerine MHP ve ANAP'tan yoğun tepki geliyor... ANAP'lı Ersin Taranoğlu, Rahşan Hanım'a sert çıktı: "Tasannın altında imzası olan DSP'li üyelerin s>- yasisorumluluğu Rahşan Hanım'a aittir..." Taranoğlu devam etti: "Affı hûkümetpazartığı yapan parti DSP'dir. Se/) illa af diye diretirsen koalisyonda her şey senin fe- tediğin gibi olmayabilir..." Af Yasası tartışılırken Bayrampaşa Cezaevi'nde örgütlü çetenin kasasından '5 trilyon liralık döva' ve yedi kişinin 'leşi' çıkınca ortalık iki gün kanştı, sonra her şey normale döndü... _; Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, gereken yo- netim soruşturmasının sürdüğünü, altı infaz koru- ma memurunun işten el çektirilip tutuklandığını açıkladı... _, Tüm sorumlular infaz koruma memurian mı? ; - Bunun böyle olmadığını, Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'den Başbakan Bülent Ecevit'e dak herkesin bilmesi gerekir!.. Zaten biliyorlardır!.. Bir silahlı çete, Türkiye'nin en ünlü işadamlann- dan 'haraç' alabiliyorsa: devlet ihalelerinde. ban- ka özelleştirmelerinde Alaattin Çakıcı ve arkadaş- lan iş bitirebiliyorlarsa, Bayrampaşa Cezaevi'ne salt silah, uyuşturucu değil 'tank' bile sokabilirler... Devlet içinde örgütlü silahlı güç, cezaevlerinde mafya bağlantılı tetikçilerle bugün ilişki içinde- dir... ü ••• ;' Başbakan Bülent Ecevit'i VVashington'da neler bekJ'ıyor? Elbet salt IMF ve Dünya Bankası'yla kredi pa- zartığı değil!.. Kıbns ve Yunanistan ilişkileri; Güneydoğu, Kaf- kasya ve Kürt sorunu; Kuzey Irak'taki 'iki başlı fe- dere Kürt devleti' beklentileri... Birde Heybeliada'daki Rum Ruhban Okulu'nun yeniden açılması... Yıllar önce Fethullah Gülen, Heybeliada Ruhban Okulu'nun yeniden açılması için girişimlerde bu> lunmuş, dönemin başbakanı Tansu Çiller'i bu ko- nuda ikna etmemiş miydi? Dört yıl kadar önce 'Hoşgörü ve Banş' adı d- tında yapılan toplantılarda, Rum Patriği'yle kurulan sıcak ilişkilerde Fethullah Gülen en önde görülmüş 1 - tü... Biliyorsunuz Fethullah Gülen rrtart ayından ber ri ABD'de bulunuyor, nedense bir türlü Türkiye'ye dönmüyor... ,-, Ecevit'i ABD'de bekleyen bazı sorular da var v 1 - Türkiye'deki faili meçhul cinayetler, 2- Tarikat,- lar üzerindeki baskılar. 3- Abdullah Öcalan'ın P- KK'ye "Silahınla birlikte teslim ol" çağnsı. "' Başta belirttiğim gibi Türk-Yunan, Kıbns, Irakgf- bi uluslararası sorunlarda ABD yönetimi TürkV ye'den 'jest' bekliyor... Bill Clinton, Ecevit'e şöyle diyebilir: "Bak dostum, önce şu Kıbns sorununu çözelim; ilk aşamada Kuzey Kıbns 'tan Türk askerini çekin..." Biliyorsunuz Dışişleri Bakanı Ismail Cem, şu Sfc- ralarda New York-Washington arasında gidip gefr yor, ikili görüşmelerde bulunuyor... ° Cem, tran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi'den Pi KK'yle ilgili Güvenlik Komitesi karariarının vakit ge- çirilmeden yasama geçirilmesini istiyor, ama san^ nm olumlu bir yanıt alamıyor... ••• Beni, Bayrampaşa Cezaevi ilgilendiriyor bugür^ lerde... Oradaki oluşum, Türkiye'nin genel fotoğrafını yansrtıyor, binlerce faili meçhul cinayetten devlet içindeki çeteye dek her şeyi kapsıyor... ? Çaresizüğin içinde kıvranan bir toplumun, 7.4 bO1 yüklüğündeki Mârmara depremiyte kendine gelej ceğini sananlar, daha devlet elini uzatmadan 'maf* ya aşevi'nin açıldığını, günde 30 bin kişiye yemek dağrtıldığını görünce çok şaşırmışlardı... Sordular: « "Bu paralar nereden geliyor?" 5g Bayrampaşa'da mafyanın kasasından 5 trilyon li- ralık döviz çıkınca da ağızlan bir kanş açık kaldı.i Yıllardır tarikatlar trilyonlar topluyortar; eroin pîk ralannı Körfez ülkelerinde aklayıp Orta Asya cum- huriyeüeri üzerinden Türkiye'ye sokuyoriar; dir^ ciler ve PKK, Avrupa'da milyariarca marktopluyor4 lar dediğimizde gülüp geçiyoriardı... Bayrampaşa-VVashington hattı önemli... Kimi tarikat şeyhleri VVashington'ı mesken tutup, Bayrampaşa'daki mafyaya uzlaşma çağnsında bulunabiliri.. ^ Zaman gazetesi diyor ki: "Çakıcı ile PekerV birbihne kırdırarak yeni { lerin önünün açılmak istendiği, bu çetenin ı rallar olabileceği belirtiliyor." ,r Siz ne derseniz deyin, ben Fethullahçı Zamarji gazetesine inanınm... hikmet.cetinkayan cumhuriyet.com.tr .'^ Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 -rf IKDP Ankara Temsilcisi Dizayi 'Boğımsız devlet kurmuyoruz* ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - Irak Kürdis- tan Demokrat Partisi (IKDP) Ankara Temsilcisi Sefin Dfaayi, Kuzey Irak'ta bağımsız bir devlet kurul- duğu iddialannmburadaki üniversiteler ve polis teşki- latının örnek gösterilerek gündeme geurilmekte ol- duğunu belirterek "Bu id- dalardan rahatsızdık. Bu açtdan Türkiye'deki tüm çevreleregeüpgerçeği ken- di gozkriyk görmtlcri için çağnda bulunduk" dedi. ^ IKDP lideri MesudBar}, zani'nindaveti üzerine Di,^ yarbakır milletvekilleri ANAP'h SebgetuBah Sey- daoğlu. Nurettin Dileîg, FP'li Haşiın Haşimi,, ANAP Hakkâri Milletvefi kili Macit Piruzbeyogu,, DSP Mardin Milletvekiİii; Mustafa Kemal Tuğ-, maner. ve FP Adıyamaa] Milletvekili Mir Dengir.; Fırat önceki gün Kuzey I-; rak'a geçmişti. ._,;,
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog