Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

2 EYLÜL 1999 CUMARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLEREV DEVAMI 19 Çözüm koıtfederasyonVEW YORK (AA) - Dışışlen Ba ka- nibmail Cem, BM Genel Kurulu'nda ya>tığı konuşmada Kıbns'la ılgılı ola- ra "gerçeklerie bağdaşma\ an veya ilgı- lı lalklann benunsemedıklen çozumle- riı dayatümaması" mesajmı verdı ~ UMiuşmasmın onemlı bır bolumunü Kr>ns sorununa a> ıran Dışışlen Baka- ,, nı ~em, "1974'e kadar Kıbrıs Turkleri ; yaamsal hakveçıkarlannı koruvabSmek iç« çok acı çeküler. Bu karanhk gunle- r re «en donuş soz konusu olanıaz" dedı "kbns'ta ıkı avn halk,ild ayn deviet bu- lutmaktadır" dıyen Cem şo>le devam - ett "BuikıdevHkendianüanndakian- laşmazhklan,kendiserbest iradelen uya- nnca çözme yoluna gıdebilmelidırler. O zamana kadar geçecek sure zarfjnda, Kıbns Türklerineuygulanan haksız am- bargonun kakiınlması ve BMGenel Sek- reteri tarafmdajı onenJen, guven artfin- cı onlemlenn uygulanması suretiyle ikı taraf arasındakı atmosfenn duzeltünıe- si yohına gMÜJebüir," Cem, Turicıye'nın "KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denk- taş tarafuıdan önerilen konfederasyon onensınin Kıbns'ta gerçekçı ve kahcı bir çözûm bulunması için gerekli temeii oluş- turduğuna inandığınuı" da altını çızdı Konuşmasında Turk-Yunan ılışkıle- nne de değınen Dışışlen Bakanı, Yu- nanlı muadılı Yorgo Papandreu ıle 3 a> önce ıkı ulke arasında yeru bır dıyalog başlattıklannı ve çeşıtlı alanlarda faalı- yet gosterecek ortak komıteler kurduk- lannı hatırlattı Bu gorüşmeler sonucu, taraflann tu- nzm, çevTe, tıcaret, kulturel ılışkıler, bolgesel ışbırlıgı organıze suçlar, yasa- dışı göç, uyuşturucu kaçakçılığı ve te- rorle mücadele alanlannda ışbırlığını gelıştırme ımkânlan bulunduğunu sap- tadıkJannı açıklayan Cem, Türkıye'nın, dıyalog surecının daha da gelıştınlmesı ve başka alanlara taşınması yönûnde sı- yası ıradeye sahıp olduğunu bıldırdı Dışışlen Bakanı Cem depremden son- ra Turk-Yunan ılışkılennde gorulen ge- hşmeyı de şoyle ozetledı "Üd ülkede meydana geien depremkrin ardından, Türk ve Yunan halklannın sergilediği hissiyat\edayamşma,herıkihalkın,ça- bşma ve gerilimi bır yaşam tarzı olarak kabul etmediklerini ve dostiugu tercih ettiklenni ortava kovmaktadır Halkla- nmızın bu guçlu mesajı hukumetlenmi- zin bu yönde daha buyük kararuukla fleriemesuıe yardımcı olacaknr." Ismaıl Cem, Turkıye ve Yunanıstan'ın, yaşanan depremler zıncınnden edındık- len tecnıbeyı tüm ülkelenn yaranna sun- mayı kararlaştııdıklannı ve bu amaçla BM Genel Kurulu'na, bır deprem çevık gü- cu kurulmasmı ongören ortak bır karar tasansı sunduklannı da söyledı GüvenBk Konseyi ûyeHği Dışışlen Bakanı Ismaıl Cem, konuş- masında, Türkıye'nın 2001-2002 döne- mı ıçın Guvenlık Konseyı'ne adaylığı- nıkoyduğunuda hatırlattı "Geiecekbin yıhn şekfllenmesine, konsey üyesi srfatry- la katkıda bulunmak istiyoruz" dıyen Cem, üye ûlkelerden destek bekledığı- mızı ıfade etü t r i. 'Manevraları dıırduran' \EWYORK(AA)-ABD,Turkıyeve Yuranıstan'ın Ege'dekı asken manev- ralsn durduımalan ve bu yoldan ıkı ul- ke ırasmdakı guven ortamının guçlen- dınmesıne katkı yapmalan çağnsında bul<ındu Guvenıhr kaynaklann belırt- tıkknne gore çağn, goruşmelerde ABD Dış-şlen Bakanı Madeleıne Albrightta- rafndan ıkı ulkenm dışışlen bakanlan, Ismail Cem ve Yorgo Papandreu > a ıle- tıld Albnght ınCem'e, 'Türlaye'nm ma- nevralardan vazgeçerek tasarruf edece- ğı parayı depremden zarar goren bolge- leriı onanlmasına harcamasını" tav sıye ettı|ı de ılen suruluyor Amenkalılann, Turk-Yunan ılışkılennde sağlanacak ıler- lemenın Kıbns sorununun çozumune de katkı yapacağı goruşunde olduklan kay- dedılıyor Albnght'ın, Dışışlen Baka- nı Cem ıle goruşmesı sırasında 'Kıb- ns'ta, BM gozetıminde onkoşulsuz mü- zakereler başlaülmasının vararlı olaca- ğı görûşünü' de ortaya kovduğu oğrenıl- dı Bu noktanın, gelecek salı gunu Be- yaz Saray'da Başkan CHnton ıle Başba- İcan Bülent Ecevıt arasındakı goruşme- de de gundeme geleceğıne kesın gozuy- le bakılıyor Dıplomatık kaynaklar, ABD'nın Kıb- ns'ta ıkı bolgelı ve ıkı toplumlu konfe- derasyon fıkrıne yakın durmakla bıriık- te, \Vashmgton un bınncı hedefının lı- derler arasındakı goruşmelerın bır an önce başlatılması olduğunu ıfade ettıler Ote yandan, BM Genel Sekreten Ko- fi Annan'ın. Dışışlen Bakanı Ismaıl Cem ıle yaptığı goruşmede 'Türkiye'ıım, lûb- ns konusunda kendısıneyardımcıolma- sını tstedigT bıldınldı Dışışlen Bakan- lıgı Sozcüsu Sennet 4tacanlı goruş- meyle ılgılı olarak gazetecılere bılgı \e- nrken, bakanın ^nnan'a, 'bu vardımın herzaman sağlandığını, bundan sonrada sağlanmaya hazır olduğunu' ıfade ettı- ğmı soyledı Genel SekreterAnnan'a, Türkıye'nın Kıbns konusundakı goruşlennı anlatan Bakan Cem, Annan tarafından hazırla- nan son Kıbns raporunun Turkıye tara- fından olumlu olarak değerlendınldıgı- nı, bunun da Türkıye'nın, genel sekre- tenn çalışmalanna olan guvenırıı arttır- dığını vurguladı 4 Kıbrıs işgal altında9 WASHESGTON (AA) - Yunanıstan Savunma Bakanı AkisÇohacopuk» Tûr- kıye'nın Avrupa Bırhgı'ne (AB) enteg- rasyonunu kuvvetle destekledıklennı belımrken "Turkiye Kıbns'ı i^al ettiğı sûrece AB'w gireınez'' dedı Washtngton'dakı The Amencan Unı- versır> de "Vunamstan'mbolgesdrolû: Giuıevdoğu Avrupa, Karadeniz ve Do- ğoAkdenız'de giivenBkve ısbirfigmisag- lamak" konulubır konferans veren Ço- hacopulos "Turidye hem Avrupa Birfr- gıflyesiobnak istiyor bem de bağunsız bir iilkeolan Kıbns'ı tşgalediyor.Bu iki- si bır arada olamaz" dıye konuştu Yunanısön'm, Türkıye'nın AB'ye en- tegrasyonunu kuvvetle destekledığını savunan Çohacopulos, Tûrbye'nın AB'ye üye olabılmek ıçm ıç ve dış po- lıtıkasında. özelhkle msan haklan ve Kıbns konusunda adımlar atması ge- rektığını söyledı Çohacopulos, Türkıye'nın, Kjbns'ın AB'ye üyehğını kabul etmesı gerektığı- IU, bu durumda Turkıye'ye de AB uye- !ı|ı yolunun açılacağını öne sûrdü. Yunanıstan'ın başından ben Koso- va'ya NATO mudahaJesme karşı çıktı- ğını belırten Yunan Savunma Bakanı, NATO'nun "TnrldjçVleki Kûrtsorunu- naveKıbns'ta göçezorlanan Rumiara " karşı tepkı gostermedığıııı oysa Koso- va'da farkh bır yaklaşım sergıledığını savundu. Hem NATO u>esı hem deBal- kan ülkesı olarak NATO'nun mudaha- lesıne karşı çıkan tek ülkenın Yunanıs- tan olduğunu söyJeyen Çohacopulos "Yunanistan karşı çtkmasaydı, NATO karagucugönderectkn"dedı Kosova'da NATO'nun asken çozum arayışmın ıse yaramadığmı ve sonunda da Yunanıs- tan'ın başından ben destekledığı dıplo- mauk çözume gelındjğını sa\ r unan Vu- nan Savunma Bakanı, dıplomatık ço- zûmdekı katkıianndan dolayı Rusya'ya teşekkûr etmek gerektığını söyledı Ortadoğu, Balkanlar ve Akdenız'de Yunanıstan'ın "banşçı"' rol oynadıgmı söyleyen Çohacopulos'un sorunlu böl- gelen sayarken "Kürdistan" dıye bır bolgedenbahsetmesıdedıkkaöçeku. Ço- hacopulos, Türkıye'de meydana gelen deprem felaketıne ılk yardım eden ulke- ier arasında 'Vunanıstan'm buJunduğu- nu hatırlatarak bu korkunç acıyı denn- den hıssettıklennı, yaşanan felaketın bır dostiuk veanJayış ortamı yaratüğmı söy- ledı Turkıye*dekı felaketten kısa süre sonra Atma'da da deprem olduğunda, Türk toplumunun hemen yardıma koş- tuğunubehrtenÇohacopulos,bu felaket- lenn yenı bır ortam yararagmı, her ıla üikenm de bu ftrsaü değeriendırmesı gerektığını kaydettı ABDde Yunanihtan'm savunma ahm- lan konusundagorüşmeler yapanÇoha- copulos, oncekı gun Savunma Bakanı VVİBiam Cohen ıle Boston'da bır araya gebnıştı > Deprem yarcbnıı ve harcamaya denetim• Baştarafı 1. Sayfada kabnazdı" dedığı Malıye Başmufettışı Sumya Turgut da görev aldı Özelhkle akaryakıt ve kredı kartı de- netımlenyle adını duyurarak devlete tnl- yonlarca lıra vergı kazandıran, son ola- rak da Malki cınayetıne donuk araştır- malarda bulunan Turgut'un yanı sıra ko- mısyonda Başbakanlık Başmufettışı Bü- leotTafhan ıle Banka Yemınlı Murakı- ' bı "Smri Bodarda görev üstlendı^ Depremzedelere ıbşkın y ardım ve hâifcâmalan ınceleyecek ve hazırladığı raporlar uçer aylık donemler halınde Resmı Gazete'de yayımlanacak olan ozel komısyon, ışe başlar başlamaz bu- gune kadar toplanan yardımlan gözal- tına aldı Başbakanlık'ın, deprem vardımlannın Zıraat Bankası'nda açılan merkez hesa- ba devredılmesı karan sonrasında bu hesaba gelen yardımlann dokumunu çı- karan komısyon hesaba aktanlmayan dı- ğer yardımlar ıçm de detaylı bır lıstele- me çalışmasına gırdı Bu çerçevede, bu- tun ıllerden toplanan yardımlara ılışkın bılgıler ıstendı, ozel televızyonlar dahıl yurt çapında açılan yardım kampanya- Iannın bılgılen derlendı Dışışlen Bakanlığı kanalıyla yurtdı- şında açılan yardım kampanyalanna da ulaşılırken, basın kuruluşlannın yayım- ladığı yardım lıstelen tek tek tarandı ve kamuoyuna ılan edılen yardımlann ban- ka hesaplannda olup olmadığı kontrol edıldı Bu ıncelemeîer sırasında, basın kuruluşlanntn-yardım lıstelennde yer alan bazı buyuk çaplı yardımlann henuz bankalara ıntıkal ettınlmedığı de görül- du Kontroller sırasında, 23 Ağustos ta- nhmden ıtıbaren her cuma gunü topla- dıklan yardımı Zıraat Bankası'nda açı- lan merkez hesaba aktarması gereken ba- zı bankalann. yardımlara düşuk faız uy- guladıklan da ortaya çıkanldı Başbakanlığın genelgesı gereğmce, açtıklan hesaba yatınlan TL yardımla- nna o hafta açılan ıç borçlanma ıhale- smde en yuksek faızı, dovız hesaplan- na da 5 buyuk bankanın yıllık dovız fa- ızmın ortalamasını uygulaması gereken, ancak duşuk faız veren bankalardan mıl- yarlarca lıralık ek faız tahsılatma geçıl- dı Bu durum tutanaklarla da belgelen- dı Aynı şekılde, ıncelemeîer sırasında yurtdışında bazı ırtıcacı kuruluşlann ya- bancı bankalarda depremzedeler ıçın hesap açtıklan, ancak bunlann Turkı- ye'ye ıntıkal ettınlmedığı de gözlendı Komısyon, Kızılay'a yapılan nakdı yar- dımlara ılışkın bılgılen de derlemeye başladı Denetim Komısyonu, toplanan yar- dımlann merkezı hesaba aktanlması ış- lemı öncesınde vahhklenn, kaymakam- lıklann ve dığer ılgılı kuruluşlann yar- dımlardan yaptıklan harcamalann do- kümünu de ıstedı Söz konusu kuruluş- lar, nereden ne yardım aldığını, bunla- n nereye harcadığını detaylı bır bır şe- kılde komısyona ıletecelc. İnteraet'e giriyor Denetim Komısyonu çahşmalan so- nucunda, depremzedeler ıçın yapılacak butün yardımlar ıle her kuruş harcama Internet'te kamuoyunun bılgısıne sunu- lacak Açılacak Internet sayfasında Türkçe ve Ingılızce olarak yer alması planlanan yardım hstesıneöncelıkle tü- zelkışılergırecek 100 mılyonlıraya ka- dar olan yardımlann mıktar sıralaması- na tabı tutulacağı sayfada, 100 mılyon lıranın altındakı yardımlar ıse sorgula- narak öğrenılecek Daha sonra gerçek kışılenn lıstesı In- ternet'e gırecek Bulıstelemeöncesus- mının yayımlanmamasını ısteyenler var- sa, onlara bıldınm suresı tanınacak, da- ha sonra lısteler kamuoyunun bılgısıne sunulacak lnternet uygulaması, yurtdışında top- lanan yardımlara ulaşılmasına ve bun- lann da merkez hesaba aktanlmasına katlo sağlayacak Internet'te 199 ve 900'lü hatlar sayesınde toplanan yar- dımlann lıstesı de yer alacak lnternet uygulaması ıle yardım ya- pan vatandaşlann bunu takıp etmesı yo- lu da açılmış olacak Komısyon, depreTnzedeleredönuk her kuruş harcamayı da lnternet kanalıyla duyuracak Bellı aralıklarla harcama ya- pıldıkça mahallınde belgesı ahnacak ve denetımı yapılacak Daha sonra da har- camanın yen, harcama yapan kuruluş, soz konusu ış ıçın ne kadar harcamada bulunulduğu detaylı bır şekılde tntemet'te yer alacak. Böylece kamu kuruluşlan da- hıl, herkesın nereye ne harcadığı şeffaf bır şekılde vatandaş tarafından da ızle- nebılecek Vatandaşa deşifre lnternet sayesınde basın ve yayın yo- luyla yardım yapacaklannı ılan eden çe- şıtlı kuruluşlar ıle özelhkle yurtdışında depremı gerekçe gostenp başka amaç- larla paratoplay anlar da kamuoyuna de- şıfre edılmış olacak Aynı şekılde, mer- kezı hesaba ıntıkal ettınlmeyen bağış ve yardımlar, komısyonun faks, telefon ve adresıne bıldınlebılecek Bu şekılde vatandaşın da soz konusu yardım ve har- camalan çapraz kontrole tabı tutması sağlanacak Lnternet'te yaptıklan bağış yer alan kışı ve kuruluşlar gelır vergısı ve kurum- lar vergısı beyannamelennde bu tutar- lan gıder gosterebılecek G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada "Basın hurdür, ama ." "Herkes duşuncesını ıstedığı gıbı söyleyebılır, ama " Bu durum Demırel'ın polrtıka yapma anlayışına uy- gun olduğu ıçın anayasayla dostluğu fena değıl Cumhurbaşkanının gorev ve yetkılen anayasanın 104 maddesınde tHr bır sıralanmış Bu yetkılefe bır yorumla "protokoler", bır başka yorumla da "dev- let buradan yönetılır" dıyebılırsınız Çoktan seçmelı Ancak Demırel'ın cebınden eksık etmedığı ana- yasanın cumhurbaşkanının seçımı ıle ılgılı 101 mad- desı son derece net Şoyle dıyor "Cumhurbaşkanı, Turkıye Buyuk Mıllet Meclı- sı'ncekırkyaşını doldurmuş veyuksekoğrenım yap- mış kendı uyelen veya bu nıtelıklere ve mılletvekjlı seçılmeyeteriılığıne sahıp Turk vatandaşlan arasın- dan yedı yıllık bır süre ıçın seçılır Bır kımse ıkı de- fa cumhurbaşkanı seçılemez" Demırel, cumhurbaşkanlığına seçılışının bınncı yılında yetkılennı begenmemıştı Yaptığı yıllık basın toplantısında, cumhurbaşkanına gerekırse Meclıs'ı yenıleme yetkısı venlmesını ıstemıştı Anlaşılan onunde uzayıp gıden yedı yıla bakıp, "bu yetkılerle ne yapılır kı" dıye duşundu Şımdı de suresını beğenmıyor Anlaşılan onünde kısalan aylara bakıp, "bu kadar kısa surede ne ya- pılır kı" dıye duşunuyor Gorunen o kı, bızım sıstemde cumhurbaşkanlığı kortuğu sıyasetten gelen kışıye uygun değıl Sıyası kokenlı son ıkı cumhurbaşkanı Çankaya'nın neyet- kısını beğendı ne suresını Sankı oraya çıkmadan once ışlevlen, sınırlan ko- nusunda bır şey bılmıyortarmış gıbı, Koşk'un genış bahçesıne bakıp, "burası dar" dıyoriar1 Gundem çok hızlı değıştığı ıçın yakın geçmışte olup brtenler hemen unutuluyor Başbakanlık kortuğun- dan Koşk'e çıkan Ozal, başbakanlık ışlevlennı ora- da da surdurmeyı denedı Akbulut sayesınde bu- nu başardı Başbakanlık koltuğuna Demırel oturun- ca ışlerdeğıştı Uluslararası anlaşmalann ımzası bı- le sorun oldu Karadeniz Ekonomık Işbırlığı Anlaş- ması'nın Istanbul'dakı ımza torenı ıçın özal'ın şartı şu olmuştu "Ikımız bırden ımza atarsaki" özal, ımza atamayınca Okluk Koyu'na kulaç at- maya gıtmıştı' Bugun Demırel'ın en onemlı şansı yurutme yet- kısını elınde bulunduranlann ona karşı takındığı tu- tum Devleti ne kadar küçüttetim? Fırat kenannda kaybolan bır koyundan bıle ken- dısını sorumlu tutan Demırel cumhurbaşkanlığı kol- tuğunun tartışma konusu yapılmasına, "Ben bu tar- tışmada yokum" dıyor 1 Cumhurbaşkanının gorev suresını Cumhurbaşka- nı dışında herkes tartışıyor Demırel'ın, çocuk felcı- nın artması, AIDS'ın doğuracağı sonuçlar, TCDD'nın gelışımınde demıryolu raylannın doşenme sıstemı- nm zemın uzenndekı etkıleşımınden kaynaklanan so- runlar konusunda goruşu var, cumhurbaşkanlığı koltuğu konusunda yok 1 Konu Demırel'ın dışında gelışıyormuş gıbı goru- nuyor, ama bıze oyle gelmıyor Benzetmede kusur olmaz, Demırel yenı gelıne yemek tarıf eden kayna- na gıbı dışanda duruyor Yemek kotu pışerse sof- raya konmayacak lyı pışerse altın tabak hazır 1 ANAP lıden Yılmaz'ın hukumete gınneyıp "dış- bakan" olarak ıcraata katılması, "acaba cumhurbaş- kanlığını mı duşunuyor" sorusunu gundeme getır- mıştı Yılmaz sıyası geleneğımız gereğı ayaklan ha- vada yurtdışına gıderken Koşk ıçın onemlı açıkla- ma yaptı, "yokum" dedı Ama Demırel'ın, özal'ı çı- leden çıkaran Yılmaz'ı hafife almaması gerekryor' EcevttKoşk'u"aklındanbılegeçırmedığın/"soy- luyor Devlet BahceJı, tartışmayı zamansız buluyor önumuzdekı mayısa dek başlıca konumuz Koşk'un geleceğı Demırel dun yıne devlet uzerıne denn bır değertendırme yaptı - Kuçultun 1 "N n - Şoyle, kortuk kadar olsun 1 Terörde Türk Valiler kararnamesi, Demirel'e sunuldu Sorumsuzhık* • " • " • "• a"B "• • s • Rnstarafı 7. Kavfada ludıır tanımı kabul edildi 4NKARA (Cumhuriyet Burosu) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclısı (AKPM), Turk parlamen- terlenn önergesıyle teror konusunda Türk tezlen doğ- rultusunda yenı bır tanımı kabul eto ODTL Uluslara- rası tlışkıler Bolumu Oğ- retım Oyesı Doç Dr Hûse- yin BağcL, Abdullah Oca- lan ın yakalanmasınm ar- dından gelışen süreçte Avrupa'nın, PKK'nın ken dı çıkarlan aleyhme oldu- ğunu gorduğunu behrterek "Turkıve'nin tezlennın ka- bul edılmesı, Avrupa'nın Turkiy e pohtıkasındald bir degişiklığın ıfadesıdır. Bu, Helsinkı'yçgkkn yoida Tur- kiye'yeyakılan veşü ışıklar- dan bındır. Buvuk hatalar yapılmazsa Helsınkı'den adav bk statusu çıkacaktır" dedı AKPM'nın dun onayla- dığı "Teronzm karşısında Avrupa demokrasfleri' ko- nulu raporda, Turk parla- menterlenn değışıklıkoner- gesı uzenne Türkıye'nın yıllardır savunduğu tezler doğrultusunda yenı bır te- rör tanımı kabul edıldı Ye- nı tanımda, "AKPM,bir ül- keye,kurumlanna, nüfiısu- na karşı şiddet uygulayan veya uygulamakla tehdit eden bölucu. fanatik \e aşı- n uç ıdeolojilere mensup her bırev ve\a grubun faali- vetlerinı teror faaüyeti ola- rak kabul eder" demldı AKPM nın aldığı karan değerlendıren Huseyın Bağ- cı, Turkıye nın, Avrupa'nın azınlık haklan baskılanna karşın teror konusunda te mel pozısy onunu koruduğu- nu, PKK'nın kendı çıkarla- n aleyhıne olduğunu goren Avrupa'nın yaklaşım de- ğıştırdığını söyledı Bağcı şöyledevamettı "AB,Ocalan'ın yakalan- masınm ardından 1997'den ben takıp ettığı pohnkada revızvon \apma gereği duy- du. Ocalan'm yakalanma- smın ardındanyaşanan otay- lann da ettdsi Ûeterorizmin Avrupa'ya da doğrudan yansıdıfmı gorduler. PKK terorunun kendi çıkarlan içjn dezararfa okhığunu gör- duler.Turkiye'de bu- vunıu- şama sağlanıyor. ryı bır at- mosfer de var. Bu uygun at- mosferde Turkhe'nin tez- lerinin kabul edümesi Avru- pa'nm polmkasuıda bir de- ğışiklığın ıfadesıdır Helsın- ki%<egıden \okla Turkrye'ye yakılan \eşü ışıklardan bi- ridir. Buvuk hatalar yapıl- mazsa Helsınkı'den aday- lık statusu çıkacaknr." Avrupa Konseyi'nın, "Av- rupa Konseyi'ne üye tûm ulketerazuıhk haklannı ta- mmabdtr" dıyerek Turkıye uzennde baskı kurduğunu vurgulayan Bağcı, özelhk- le Ocalan ın yakalanması- nm ardından Avrupa'nın, Turkıye'nın Lozan'da tanı- dığı maddelenn dışında ye- nı bır revızyona gıtmeye- ceğını daha ıyı anladığını ve y aklaşım değıştırdığını an- iattı Bu sureçte AB kadar, ABD'nın de buyük etkısı- nın olduğunu vurgulayan Bağcı "Kuzey Irak'ta 19911den itibarenPKKhep dışlandı. ABD'nin bolgesel çıkarlan açısından PKK'- nın desteklenmemesı kara- nnı vermesı de bu surecı et- kılemıştır. Bu, Turkıye ıçın guzel ve doğru bir karar- dır" dedı ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Koalısyonu oluşturan partılenn uzun suredır uzennde uzlaşma sağ- layamadıklan valiler kararnamesi, Cumhurbaşkanı Süleyinan Demi- rel'ın onayına sunuldu Bakanlar Kurulu'nda ımzalanmadan once Cumhurbaşkanı Suleyman Demirel tarafından değıştınlen karamameye gore "evrakta sahteciük'' yaptığı gerekçesıyle Danıştay ın yargılan- masına onay verdığı Bursa Valısı Ortaan Taşanlar merkeze çekılıyor Izne aynlarak gorev ını bırakan Em- nıyet Genel Müduru Necan Bıiıcan Izmu- Valılığı'ne atanırken \ ekâlet- le yurutulen Ankara Vahhğı 'ne Içış- len Bakanlığı Müsteşan YahyaGür g^etınlıyor Merkez Valısı Kutiuay Oktem de "Deprem Koordinatör VaBsi'' oluyor Depremın etkıledığı ıllerden Adapazan Valısı YenerRa- kKioğnı nunDenızlı Valılığı'neata- nacağı belırtılırken lzmıt Valısı Memduh Oğuz'un da merkeze çe- kıldığı kaydedıldı Karamameye go- re bu ılın valısı de Kırklarelı Valısı KemalOnalolacak. YalovaValısı Nı- hat Ozgol ıse yennde kaldı Koalısyon ortaklan oncekı gün yaptıklan lıderler zırvesınde uzun su- redır uzennde tartışılan valıler ka- rarnamesını belırledı Başbakan Bü- lent Ecevit, Cumhurbaşkanı Suley- man Demırel ıle olağan haftalık go- ruşmesı sırasında, kararnameye ılış- kın cumhurbaşkanına bılgı verdı Demırel karamame uzennde bazı değışıklıkler ıstedı Bunun uzenne valılerın lıstesının bulunmadığı ka- rarname bakanlann ımzasına açılır- ken dun oğle saatlenne doğru Içış- len Bakanı Sadettin Tantan ıle Baş- bakan Yardımcısı Hüsametfjn Öz- kan'ın goruşmesınde kararnameye son bıçımı venlerek koşke sunul- du Kararnameyle Hatay Valısı Ut- ku Acun. OHAL Valılığı'ne getın- lırken Trabzon Valısı isroetGürbüz Civelek merkeze çekılıyor Kararnameyle, Danıştay ın, Iran uyruklu uyuşturucu kaçakçısı Log- man Ghodsı MahboodAlan'ı konı- mak ıçın "evrakta sahtedük" yap- tığı gerekçesıyle 12 yıl ağırhapıs ce- zası ıstemıyle yargılanmasına karar verdığı Bursa Valısı Orhan Taşan- lar merkeze çekı1lyor Emnıyet Ge- nel Muduru INecau Btücan tzmır Va- lılığı'ne atanırken Ankara Valılı- ğı'ne Içışlen Bakanlığı Müsteşan Yabya Gür getınlıyor Merkez Va- lısı Kutiuay Oktem de "Deprem Ko- ordinatör Valiliği" gorevını yurutecek Depremın etkıledığı ıller- den Adapazan Valısı Yener Ralaaoğ- hıDenızlı Vahhğı'neatanıyor Dep- rem sonrası haÖcın tepkısıyle kar- şılaşan lzmıt Valısı Memduh Oğuz da merkeze çekılıyor Kararnameye gore bu ılın valısı de Kırklarelı Valısı KemalÖnalolacak. Çalışmave Sos- yal Guvenlık Bakanı Yaşar Okuyan'la eşgudumlu çalışan Yalova Valısı Nıhat Ozgöl ıse yennde kal- dı Denızlı Valısı Yiısuf Zjya Göksu merkeze çekılırken Erzurum Valısı Ahroet Muzaffer Kayhan da Konya Valılığı'ne getınlıyor Mezarı doğduğu yere getirildi Ezo Gelin'in vatan hasreti bitti GAZtANTEP(AA)- Güzelh- ğı ve çılesı turkülere, fılmlere ko- nu olan EzoGeSn'ın 63 yıllık "va- tan topraği hasreb" sona erdı Sunye'nın Cerablus bölgesm- dekı Bozhöyuk koyünde bulunan mezarmdan oncekı akşam ^aatle- nnde alınarak doğup buvudüğü Oğuzelı ılçesıne bağlı Dokuzyoi koyüne getınlen Ezo Gehn ınce- nazesı, dun kıhnan namazının ar- dından. kendı adını taşıyan kulh- yede toprağa venldı Ezo Gehn müzesınde katafal- ka konan cenaze, zıyaretçı akını- na uğrarken cenaze namazına ka- dar tabutun başında, barak gıysı- h kızlar nobet tuttu. ll muftüsü Musta& Sinanoğlu tararindan lal- drnlan cenaze namazının ardmdan, dualar eşlığınde kuüıyeye getın- TCDD'nin 143. kuruluş yıldonumu 'Anayurdu demir ağlarla öreceğiz' len cenaze, aılesı tarafından top- rağa venldı. EzoGehn ılebırlıkîe Sunye'den gelen kızı Cefile \buzer, annesı- nın toprağa venlışı sırasında zor anlar yaşadı Dualann ardından temsıh olarak Ezo Gelın'ı can- landıran Gazıantep Ünıversıtesı Turk Musıkısı Devîet Konserva- tuvan son sınıf öğrencısı Gülşah Sönmez, topluluğa seslendı Sön- mez, Ezo Gehn'ın mezannın ya- nında, "Benitekrar doğup buyû- düğüm topraklaragetiren biiyük- lerime teşekkûr ederim. Ruhum şmtdihuzariçinde.Bıuıdanenıin ohmuz"dedı Ezo Gelin'in doğduğu ev olan ve Barak Odası olarakdüzenlenen evm açıhşı yapıldığı torende, Ezo Gelın Müzesı'nın temelı aûldı ANKAKA (CumhuriyetBûro- su) - Llaştırma Bakanı Enis Ök- süz, Atatürk'ün "anayurdu de- mirağiaria örme" amacını gerçek- leşürmeye çalışacaklannı belır- tuken "Ataturk'ûn ozlediği de- nuVyoBannaulapıcay'a kadarde- miryoBannny«niden yapdanaM- masıçahşmalannısurdureceğjz" dedı TCDD'nın 143 lcuruluşyıldö- nümü nedenıyle dun TCDD Ge- nel Müduru Hasan MoDaoğula- n, demıryollanna verdığı destek ıçın Ulaşürma Bakanı Enis Ök- söz'e törenle teşekkûr plaketı ver- dı Öksuz, törendekı konuşmasın- da demıryollannı hızla çağdaş- laştıracaklannı soyledı öksüz, Îstanbul-Ankara hızlı tren proje- sı, yuk taşımacılığında yenıden yapılanma ve şehırlerarası banlı- yo trenlennm büyükşehır betedı- yelennedevredılerek hafîfrayh sıs- temhaîıne dönuşturülmesmı ıçe- ren 3 buyuk proje ıçm TCDD'ye desteğının sureceğını vıırguladı Atatürk'ün ıdealı olan "anavor- du demir «ğlarla orme" amacını gerçekJeşnrmeye çalışacaklannı kaydeden öksüz, -Atatürk'ün fiz- l d © demiryottanna S d i f t © y şj kadardaniryoftarmın vraidenya- g dıye konuştu. Mollaoğul- lan da, denııryoilannm kuruldu- ğu gündenbu yanayenılennıesı ve modernkşmesı ıçın çaba harcan- madığınadıkkatçekerken 143 yıl- dan ben hızmet veren Aydm-lz- mır Demıryolu'nun 2 ay önce sö- küldüğünu belırtfi. Baştarafi 1. Sayfada şu ozgurlük olarak yorum- lamaktadırlar • Ergenlık dönemı gunu- müzde erken başlamakta, bunahmlı geçmekte ve sağ- lıklı bu* kışılık kazanılama- maktadır 3 Gençlenn gezdığı, eğ- lendığı arkadaşlanyla bu- luştuğu ortamlar her turlu tehlıkeye açık, kontrol dışı, sağhksız ılışkılenn kuruldu- ğu yerler ohnaktadır Bar- lar, dıskotekler, belırlı bu- luşma yerlen, gençlenn ara- yışlanna yanhş, nsklı ve ba- ğımlıhğa yonehk karşılık- lar veren ortamlar oluştur- maktadır Herkesın sadece muşten olarak gorulduğu bu np yerlenn olumsuz etkıle- n çok açıktır 4 Aılelerhemçaresızhem de sorumludurlar • Çaresızdırler, çünkü ne yapacaklannı bılememekte, destek bulamamaktadırlar Bu durumda da çocuklany- la karşı karşıya kalmakta, ıletışım kuramamakta, ça- resız kalmaktadırlar Bırmo- deldekı aıle de, çocuklanna ozgurlük vermek ıstemek- te, ancak gerekli dısıplını kuramadıklan, yeterlı ıletı- şımı başaramadıklan ıçın ozgurlukle başıboşluk ka- nştınlmaktadır Sonuçta, aı- leler çaresızdır, ama • Aıleler aynı zamanda sorumludur, çünku çocuk- lanndan beklentılen çok yük- sek olduğu ıçın çocuklan- nın kusurlannı gor mek ıs- tememekte, yanlışlannı ka- bul etmekte zorlanmaktadır- lar Bu durumda, gençlenn yanlışlan başka nedenlere (arkadaş, yanlış çevTe, çok zekı olma vb) bağlanmak- ta, çocuğun sorumluluğu per- delenmektedır 5 Kamu kuruluşları ve toplum büyük olçüde sorum- ludur Devletın ve genel ola- rak kamu kuruluşlannın gençlerie ılgılı sorunlan gör- mezden gelmelen "Genç- Bk Araşunna MerkezJeri" kurmamalan, gençlığın sağ- lıklı buluşma, eğlenme, ken- dını gelıştırme ortamlannı hazırlamamaları topluma çok pahalıya mal ohiıakta- dır Beledıyeler bu konuda sorumludur Ünıversıteler gereklı araştırmalan yapma konusunda sorumludur Top- lumun sorumluluğu çok bü- yuktür 6 Sorunun çozümünü sı- yah tışörtlü ve sakalh genç- len polıs elıyle toplamakta gören anlayış yanlışnr \ e hıç- bırçozüme hızmetetmemek- tedır Çozüm,psıkolojık,pe- dagojık sosyolojık, antro- polojık bılım dısıplınlennın ortakçahşmalanyla ve önlem onenlennın hayata geçınl- mesıyle bulunabılır Genç- lenn duygusal gelışımlen- nın sağlanması, aılelenn eğı- tılmesı ve sıstemın bu yan- lışlan besleyen etkenlennın saptanıp onlem alınması yapılması gereken ışlerdır 2 kitahmıız I Baştarafi 1. Sayfada ladığı Haaran 1999 tanh,2501sayıhTeb- hğlerDergısı'nde öğ- retmen ve öğrencıle- re önenldı Teblığler Dergısı aracıhğıyla oğretmen ve öğrencı- lere önenlen kıtapla- nmız şunlar Gazı Mustafa Ke- mal, Yaraı Cumhun- yeü îlan edeceğız Fazjl Husnü Dag- larca, Destanlarda Atatürk/ 19 Mayıs Destanı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog