Bugünden 1930'a 5,465,197 adet makale



Katalog


«
»

2£EYLÜL 1999 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA kultur(« cumhuriyet.com.tr 15 Ûst düzey yönetimin görevden almdığı Devlet Tiyatrolan'nda karmaşa sürüyor 'Bakanhk i B4HAR TANRISEVTR AİVK4RA - 50. yaşım kutlamaya hazırlanan De> let Tiyatrolan, 1999-2000 sezonuna sıkıntılı gi- riy<r. Görevden aknan Devlet Tıyatrolan Genel Mü- düri Lemi Bilgin. yapılan atamalara tepkı göste- liıicn Kültür Bakanlığı'nın tiyatronun içişlerine ka- nşnaması gerektiğini söyledi. Genel Müdür Ve- kih Rahmi DilligU ise geçen sezon -becerikli bir yüritüm" gösterilemedığini, genel müdür ile yar- dırrcılan arasında sağhklı bir iletişim olmadığını kayjetti. Eski Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü Bilgin, da- ha ence yaptığı açıklamalarda, Devlet Tıyatrola- n'nrt tüzetkışiliğine dikkat çekerek *Kültür Ba- kanbğı devlet tiyatrolannın içişlerine kanşmama- h.kınşamaz'" görüşlerini dıle getirdiğinı anımsat- tı. Bilgin, gerek görülürse genel müdür değişildı- ği yollannın açık olduğuna işaret ederek şunlan söy- ledi "Ama asla müdahale edemez. Tiyatro, gerek tü- zelkijiliği gerek&e sanatsal boyutu ile çalışmalı. Si- yasal bovut olmamalı demiştim. 1 >ıl boyunca bu- nun arkasında durdum. Tüzeikişitige müdahale edilmesine Lan vermedim. Bu inandığırn bir ilke. Elbetteki ahşılmışm dışında bu tavır hem içeriden bem de dışandan bazı insanlann sıkıntı duyması- na neden olabüir. Ama farklı bir uv gutama bulun- mamaktadır. bulunmayacaktır." Genel müdür olduğunda önüne siıre koyduğu- nu belirten Bilgin. "Hiçbir makam \e mevki sah- nedeolduğum 1 saatin üzerinde değildir. Bu karar ve düşüncelerte görev yapmaya başladıfım zaman sıkıntilann olmaması mümkiin degikdir" dedi. Bilgin, yasa çalışmalannda, Devlet Tiyatrolan Genel Müdürü ve tiyatro mûdürlennın süreli ola- rak göreve gelmesı. edebi kurul yenne repertuvar kurulunun olusturulması. ücret polıtikasının değiş- tirilraesi, çalışma koşul ve ücretlennin ıyileştiril- mesi ve emeklilik probleminin ortadan kaldınl- ması ilkelerini gözettiklenni kaydettı. Ilk günler- de söylediklerinin arkasında olduğunu vurgulayan Bilgin. "Günün birinde mutlaka ve mutlaka bun- lar obcakür" dedı. G îze karışamaz' 'örevden alınan Genel Müdür Lemi Bilgin, yapılan atamalara tepki göstererek, Devlet Tiyatrolan'nm tüzelkişiliğine dikkat çekti ve bakanlığın içişlerine asla müdahale edemeyeceğini vurguladı. Atamalan ad degil, ilkelere göre yapmaya çalış- tıklannı anlatan Bilgin, geçen sezon ızleyicıler- den olumlu eleştiri aldıklanna işaret etti. Dönemin en demokratık işletmesinı sağlamaya çalıştıklan- nı kaydeden Bilgin, bunlan yaparken kımseye ay- ncalık tanımadıklannı söyledi. Bilgin, "tstedikle- ri yapılmayan insanlaruı baksız sesleri biraz fazla çıkmış olabiliyor" görüşünü dıle getırdı. 'DT, tarihinin en fazla seyircisine ulaştT Tiyatronun en büyük başansının çok oyun sah- nelemek değil, az oyunu çok uzun süre sergilemek olduğunu belirten Bilgin şöyle konuştu: U O> unlan asıp kaldırarak tiyatro yapılamaz. 9- 10 oyunu diğer sezona taşıma basansuu gösterdik. Geçen sezon biraz reklamımızı azyaptık herhalde, mütcvazı davrandılc. Bütün olumsuzluklara rağ- men Devlet Tiyatrosu, tarihinin en fazla seyirci sa- visına ulaşü. Yîne son 10 vılın toplamından daha fazla yurtdışı turnesi yapuk. DevletTivatrosu ilk kez repertuvannı vaparken 6 a> öncesinden çalışmaya başladı. Bütün bunlar bölge müdiirlerinin isteği doğrultusunda yapddı. Hiçbir müdahale yapılma- dı. 'Şu va da bu görevdeyım diye kimse rejısor ol- ma hakkına sahıp değildır, bu karan tıvatro mü- dürlen verecektir' dedik. Şu va da bu görev deyim diye kendincebu hareketigösterenler bu imkânı bu- lamadılar." Görevden alınanlan kendisinin getirmedığıni, Kültür Bakanı tarafından atanmış olduklannı kay- deden Bilgin, alınma için hiçbirnedenın bulunma- dığını söyledi. Bunun kabul edilebılecek bir şey ol- madığını anlatan Bilgin, yeni atananlardan bazı- lannm da daha önce görevden alınan kışıler oldu- ğunu savundu. "Bu yapılan işlerin anlamsızlığını ortaya koyuyor. Bununla gelen va da gidecek olan arkadaşlann ilgisi yok. Problem müdahalede" dı- yen Bilgin, tiyatronun 2 aydır normal teftışte bu- lunduğunubelirtti. Bilgin. "Şahsımaşukonuvlail- gili soruşturma var diye hiçbir yazı gelmedi şu ana kadar. Bu bir ilke konusudur, makam ve koltuk de- ğil. Genel miidürlüğe geleli 13 ay oldu, ilk kez bir genel müdür kendine bir görev vennemiştir" diye konuştu. Bilgin yurtdışındayken kendi teklifî ve Kültür Bakanı'nın onayıyla üst düzey yönetime atamalar yapan Genel Müdür Vekilı Rahmi DiUigjl ıse se- zon başında olması gereken hazırlıklann tam an- lamıyla gerçekleşemedığmı söyledi. Dilligil, "Bu nedenle böv le bir değişikliğin kadrolarda v apılma- sı öngöriildü. Bu geniş jelpazeve gerektiğince cevap verebilmek için hıziı ivedi çahşacak bir ekip görev başına getirildi" dedı Devlet Tiyatrolan'nın sezon başında kanşıklık yaşamayacağını kay deden Dilligil. yönetimin eleş- tinlere çalışmayla yanıt \ermek ıstediğini söyle- di. Geçen sezon "becerikfi bir yürütüm" gösteri- lemediğinı savunan Dilligil. ızleyıci sayısındaçok büyük bir artış yaşanmadığı görüşünü dile getır- di. Jdeal artışın ızleyicı sayısının 2-3'e katlanma- sı olacağını anlatan Dilligil, "Kurumun genelmü- dürünün. genel müdür yardımcılanyla çahşmadı- ğı görüldü. Sağtıklı bir iletişim yoktiı. Kültür Ba- kanı bizimle bir toplantı vaparak sağhklı çalışma- nın gereğini vurguladı. Fakat sonuçta hiçbir deği- şim göriilmedi" diye konuştu Atamalar ve yeni oyunlar Lemi Bilgın'ın Almanya turnesi sırasında Rah- mi Dıllıgıl'in ımzasıyla ılan edilerek hazırlıkJan- na başlanan ancak Bilgın'ın dönüşünde, kendısın- den habersız belirlendiği ve daha önce repertuvar- da bulunmadığı gerekçesıyle provalannı sona er- dırdığı 7 yeni oyunun da yenıden devreye konula- cağı bıldinldi. Almanya turnesi sırasında Bilgin'e vekâlet eden Genel Müdür Yardımcısı Dilligil'in teklifı ve Kül- tür Bakanı'nın onayıyla Devlet Tiyatrolan Başre- jisörü ErhanGökgücii'nün yerine Ferdi MerterFos- foroglu. Sanat Teknık Müdürü Suar Şeylan'ın ye- nne Sertel Çetinel, Sanatçı Temsilcisi Mehmet Ege'nın yerine FarukCünnğur getırilmışti. Anka- ra Dev let Tiyatrosu Müdürlüğü'ne de Murat Atak atanmıştı Kültür-sanat derglslne Satanlst' damgası Polisin 'hayalet' avı sürüyor • Gençlerin ve öğretim görevlilerinin çıkardığı 'rtayalet Gemi'nin Istanbul Emniyet.Müdürü'nce Satanistlerin yayın organî olarak duyurulma^ına dergi yöneticileri ve okurlar tepki gösterdi. 'TürkMüzikaller Geçidi' Depremzedeler yararına düzenlenen gösteriler dizisi Londra da Ingilizce ve Türkçe olarak sergilenecek Kültür Senisi - Emniyet güçle- ri, bazı basın ve televizyon kuru- luşlan araştırma yapmadan izle- yicileri yanlış yönlendirmeye de- vam ediyor. Geçen gece Shovv TV'nın ana haber bulteninde Istanbul Emni- yet Müdürü Hasan Özdemir'ın 'Satanist cinayef olayıyla ılgılı açıkJamasında Satanistlenn yayın organlan arasında kültür sanat der- gisı 'Hayalet Gemi'nin de adını duyurması. dergı yazarlan ve okur- lan tarafından büyük bir üzüntüy- le karşılandı. Satanızm ve benze- ri akımlarla hıç bir ilgisi bulunma- yan, yedi yıldır, iki ayda bir yayım- İanan dergı, bir kez daha medya ve polisin araştırma yapmadan uy- guladığı infaza kurban oldu. Yazariannın çoğunluğunu genç- lerin ve öğretim görevlilerinin oluşturduğu Hayalet Gemi, ülke- mizde kültür ortamının kendine özgü FO: jnlan dışında bırde böy- lesı bir y ara almaktan son derece olumsuz etkilendi. Derginin yazar!?n"dan Murat Güboy, Shovv TV'nın yayınıyla ilgili olarak şunlan dıle gotiri- yor: "Tetevizybnda yayımlanan bu programın ardından son derece üzüldük ve tedirgin olduk. \etkili bir agızdan böyle bir açıklama ya- pıunasL, hem bizleri hem deokıır- lanmızı çok etkiledi. 'Satanist ci- nayef le ilgili olarak polisin yaptı- ğı bir baskmda adının hayalet ol- ması ve siyah-beyaz baskısı nede- niyle derginin Satanistlerin yayın organı olarak duyurulması son de- rece yanhş. Dergiyi biraz olsun in- celemiş olsalardı kültür sanalla il- gili olduğunu görebilirlerdi Bu ya- yını gay ri ciddi ve sapOnlmış ola- rak tammhyoruz." Ikı bın trajlı 'Hayalet Gemi' baş- ta Istanbul olmak üzere hemen her şehirde satılıyor ve Internet'ten de takip edilebiliyor. "'Satanist cınayet' dhe adlan- dınlan ola> da pofeiye bir vaka söz konusu. Bunun dışında polisin bar- lan, kitapçılan, plakçüan dolaşa- rak operasyon gerçekleştirmesi ve olayla ilgisi olmayan kişileri gözal- tına ahnasuıı doğru bulmuyoruz. Tanınmış gruplann adı geçiyor. Metahca konseri- ne on binkrceinsan gidiyor. Onların mantığıyla düşü- nürsek on binlerce Satanist var Tür- kjye'de." Açık Radyo'da iki yıldır 'Beton' adlı heavy-metal programı yapan MeteSoftaoğhı ıse cınayetin ardmdan, polisin ve medya- nmrockyadame- tal müzik dinleyen gençlere karşı son derece yanlış ve yanlı davrandığı görüşünde. "tn- sanlar istedikleri gibi giyinebilir, bu- nun aksini düşün- mek son derece yanhş. Yoldan ge- çen. uzun saçh, si- yah tişörtlü genç- leri Satanist diye polis aracına bin- dirmenin bir mantığı yok. Herkes cadı avına çıkmış gibi dav ranıyor. Siyah tişört Satanistierin simgesi değil; protcstoanlamı taşır ve top- lumda va^anan şiddete karşıdır. Neden böyle yansıtıldığını anla- mak gerçekten zor. Dövmeli, kü- peli. uzun saçh gençleri Satanist oidukları iddiasıv la toplamak son derece yanlış. VletaJ ya da rock müzik dinleyen gençler tedirgin ediliyor, üzeıİerindebaskı kurulu- yor." Polisin örgütsel doküman diye topladığı yayınlann Satanistlerle ilgısi olmadığını söyleyen Mete Softaoğlu, devletin izni ile band- rollenen bu CD'leri çalanlann da onlann mantığına göre suç işledi- ğinı belirtıyor: "Led ZeppeUn zararlıdır deni- yor. Led Zeppeün bir kuşağın sim- gesidir. Yanlı ve taraflı haber ya- parak medya bu yanlışı körüklü- yor. CD satan gariban insnanlargö- zaltına alınıv or. Gnıplar hedef ola- rak gösteriliyor. Polisin sağduyu- lu olması gerekjyor." LONDRA (AA) - Doğuş Şır- ketler Grubu'nun sponsorlu- ğunu ûsitendığı. Mar mara Böi- gesi'nde meydana gelen dep- rem felaketi sonrasında bölge- ye yardım amacıyla hazırlanan "Türk Müzikaller Geçidi'' ad- lı eser, Londra da Ingıliz ve Türk izleyıcılerle buluşacak. Londra"da programın tanıtı- mını yapan eserin yazan Hal- dun Dormen. organizasyona destek veren Westmmıster Be- ledıyesi Kültür Daıresı Başka- nı Harvey Marshall ve Lond- ra Büyükelçısı Özdem San- berk ile bir araya geldı. Büyıikelçi Sanberk, toplan- tıya konuşmacı olarak katılan Yıldız Kenter ve Talat Hal- man'ı. Haldun Dormen ilebir- likte Türk ve Ingiliz basınına tanıttı. VV'estmınıster Beledıv'esı Kül- tür Daıresi Başkanı Harvey Marshall da Izmit ve bölgede- ki pek çok kenti yerle bir eden deprem felaketi sonrasında dü- zenlenen organizasyona yar- dım amacıyla ilgi duymanın ötesinde. Türk tiyatro sanatma duyduğu ilgiyi vurguladı. Doımen'ın bir oyununu Türkıye"de ızle- me firsatı bulduğunu. hiç Türkçe bilme- dıği halde oyunun kalitesinden müthış et- kılendığini ve eğlendiğıni belirten Mars- hall, tiyatronun Türk sanat hayatının son derece önemlı ve etkılı bir parçasını oluş- turduğuna işaret etti. Osmanü seccadesi müzayedede Basın toplantısma katılan Bonhams Mü- zayede Organizasyonu $irketf nin Yöne- tım Kurulu Başkanı Nicholas Bonham da depremzedeler yaranna yapacağı satışın ta- nıtımını gerçekleştırdi. Bonham, 13 Ekim 1999 tarihınde düzenlenecek müzayede- de 18. yüzyıla aıt Osmanlı esen bir ipek püsküllü namaz seccadesınin satışa sunu- lacağını ve gelirin depremzedelere yar- dım fonuna aktanlacağını duyurdu. Toplantıda söz alan Haldun Dormen ise tngiltere"de daha önce de aralannda "İs- tanbul'un Hikâyesi", "Naunlar" ve "Ben Anadolu" gıbı eserlennın bulunduğu ba- zı oyunlannın sahnelendığinı hatırlattı Dormen. kendisi ve NevraSerezli'nin hem Türkçe hem de Ingilizce olarak sergilene- cek "Türk Müzikaller GeçidTni seslendi- receklenni belirtirken. eserin sadece Türk müzıkal tanhinin bir derlemesi değil, ay- nı zamanda eğlendiricı bir eser olduğunu bildirdi. Kenter ve Halman'dan çağlar boyu sanatm övküsü Bu arada. Haldun Dormen'in 11-13 Ekim 1999 tarihleri arasında Londra"da Ingılızce ve Türkçe olarak sergilenecek eserinın tanıtımında hazır bulunan Yıldız .aldun Dormen'in 'Türk Müzikalleri Geçidi' adlı yapıtı 11-12-13 Ekim'de Londra'da sahnelenecek. Yıldız Kenter ve Talat Halman, 'Çağlar Boyu Türk Sanatı'nı İngilizce sundular. Kenter ve Talat Halman da "Çağlar Boyu Türk Sanatı" adlı teatral belgeseli Türk ve yabancı basın mensuplanna sundular. "Ye- di asırlıkTürk sanat tarihi"nin Talat Hal- man tarafından yazılan ve yaklaşık yanm saate sığdınlan öyküsünü projeksiyon ma- kinesı aracıhğıyla sunulan görüntülenn eşlığınde İngilizce anlattılar Haldun Dormen'in "Türk Müzikalleri Geçidi" adlı esen 11 Ekim 1999gunüCn- tenon Tiyatrosu'nda İngilizce ve 12-13 Ekim günlerinde de Hackney Empire Ti- yatrosu'nda Türkçe olarak sergilenecek. Oyunun kadrosu ise Haldun Dormen, Yıl- dız Kenter, Nevra Serezli, ErolEvgûı, Ay- şegülAkünç, HalitErgenç ve Ruhsar Ocal gibi ünlü sanatçılardan oluşuyor. Öte yandan Haldun Dormen. 'Türk Ti- yatro Müzikalleri Geçidi' adlı yapıtın ta- nıtımı için SKY TV'nin konuğu oldu. Frankfurt'ta 'Summertime'Kültür Servisi - Ayşe Erkraen. Frankftırt'taki Galerie Bngitte Trotha'da 'Summertime' ismini taşıyan kışısel bir sergi açtı. Galeri mekânınıns mimari özelliklennden yola çıkarak büyük boyutlu bir yerleştirme gerçekleştiren Erkmen'in sergisinin açılış konuşmasını Kasper Königyaptı. Sergi, galennin orta kısmında yer alan. yüzyıl başından kalmış altı dıreğin 4 cm enındeki dokuma şeritle, 4 metre yüksekliğe varacak şekılde sanlmasından oluşuyor. Erkmen'in tasarladığı şekilde direkler arasında görsel bir gerilim oluşturacak şekilde sanlmış olan şeritler, galennin mımansindekt proporsıyonlan ortaya çıkardığı kadar ızleyıciye "üç boyutlu' bir form sunuyor. Beyaz renkJi şeritlenn sık bir dokuma örgü oluşturacak şekilde üst üste çıkmalan oldukça yalın bir görselliği okunur kıldıklan kadar, sanatçınm anlatımcıiığa kaymadan sergi mekânını nasıl yorumladığının da altmı çizıyor. Ayşe Erkmen'in sergisi 9 Ekim tarihine dek sürüyor. Tony Oursler - 'Side Effects'. 1998. Ptiilip Moppis'den bienale destek • Kültür Servisi - Philip Morns ' Sabancı, kültür ve sanata olan desteğını ö.Uluslararası Istanbul Bienalı'nde de sürdürdü. Kuruluş. bıenalın genel sponsorluğunun yanı sıra, uluslararası sanat dünyasının model sanatçısı olarak kabul edilen Tony Oursler'in.de sponsorluğunu üstlendi Heykel ve , yerleştırme çalışmalanyla dikkatı çeken sanatçı, yapıtiannda medya çevresı ve medyanın ınsanlann nıh dünyasına etkilerinı vıarguluyor. Sanatçı aynca. '. dünya ınsanlannm birbirleri ile olan ilişkilenndeki ( kopukluğu düzeltmeye yönelık geliştırdıği psikolojik. teknıkler üzenndeki araştırmalannı da çalışmalanna yansıtıyor. Sanatçınm 6 projeden oluşan çalışmalan ( 30 Ekım'e kadar Yerebatan Sarnıcı 'nda görülebilır. ,( Dil Derneği Ödülü Ali Asker Barufun oldu h • Kültür Servisi - Dil Derneği Ömer Asım Aksoy '] Ödülü'ne bu yıl şaır Ali Asker Barut değer bulundu. ' Prof. Dr. Suat Aksoy. Ahmet Özer. Ali Püsküllüoğlu, Şükrii Erbaş ve Burhan Günel'den oluşan seçıci kurul bu yıl şıir dalında düzenlenen ödülün Alı Asker Barut'un "Karanfıl Kınklan' adlı yapıtına venlmesini kararlaştırdı. Beşincısı düzenlenen ödül, daha önce de Necatı Cumalı, Erhan Bener. Ömer Demircan ve Akgün Akova'ya venlmıştı. Dil Derneği Ödülü. 26 Eylül'de Çankaya Beledıyesı Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştırilecek Dil Bayramı ••/ Kutlamalan'nda sahıbıni bulacak. Kutlamalar > çerçevesınde Beşır Göğüş ile Ömer Asım Aksoy da , anılacak. v •i Beplin'deki operanın gelipi Türkiye'deki depremzedelere • Kültür Servisi -Alman Senfonı Orkestrası-Berlin, yann Berlın Filarmonı Konser Salonu'nda şef Marek Janovvski'nın yönetirrunde seslendireceğı "Die Drei Pintos' adlı operadan elde edilecek gelinn bır bölümünü , Berlın"de depremzedelere yardım amacıyla yürütüien Contanerdorf Berlin projesıne aktaracak. Orkestra, tüm abonelerine yolladığı bır metktupta projeyi destekledığini belırterek herkesı yardımla davet etti 'Contanerdorf Berlin' projesi, depremden en çok zarar gören merkezlerden bıri olan Değinnendere'ye şimdilık 500 kişilık bir yerleşim sıtesı kurulmasını öngörüyor. Kentteki yeni yerleşim yerlerinın belirlenmesı ve altyapının yenıden kurulması ıçın ilk çalışmalar Istanbul Teknık Üniversıtesi ekıpleri tarafından gerçekleşhnldı. Türk • Mühendis ve Mtmar Odalan Birliği (TMMOB) ve ' Istanbul Mimarlar Odası'yla (İMO) ışbırlıği içinde yürütüien projeye 'Umvertfeılen! Sıftung füreine, solıdarische Welt' adlı bır vakıf da destek veriyor. Öte yandan Alman Federal Meclisı Başkanı Wolfgang Thierse de projenın hamıliğini üstlendi Ayvalık'ta 2. Uluslararası Yaylı Çalgriar ve Oda Müziği Konseri • Kültür Servisi - Ayvalık Yaylı Çaygılar ve Oda Müziği Uzmanlık Kursu kapsamında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nın düzenlediği ve geliri depremzedelere bağışlanacak olan 2. Uluslararası y Yaylı Calgılar ve Oda Müziği Konseri, yann saat - 20.00'de Cunda Adası'nda tarihi bir binada gerçekleşecek. Türkiye'nın çeşitli illen ile Almanya ve lsrail'den gelen 25 öğrencinin katılımıyla 15 Eylül'de başlayan. Prof. Dr. Filız Ali'nın koordinatörlüğündeki Yaylı Calgılar ve Oda Müziği Uzmanlık Kursu'nda Mikhail Khomıtzer, Lukas Davıd ve Hartmut Lindemann gibi dünyaca ünlü müzisyenler ders veriyor. Ayvalık'ta kültürel ve * sanatsal zenginliği canlandırmak amacıyla ,' gerçekleştirilen loırs, yakın bır geiecekte yapılması düşünülen sanat festivalinin ilk adımı olarak görülüyor 'Şaipe Saygı Gecesi' 4 ftim'de • Kültür Servisi - Çağdaş Sınema Oyunculan Derneği (ÇASOD) ile Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfi. Nâzım Vakfi'nın yaranna düzenlediİderi 'Şaire Saygı Gecesi 'ni 4 Ekim'e erteledi. tlk tarihi 20 Eylül olarak belirlenen gece, 17 Ağustos'ta yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelendi. Kültür Bakanhğının verdıği . destekleAtatürk Kültür Nazun Hikmet Merkezi Büyük Salon'da gerçekleşecek geceden elde edilecek gelirin tamamı depremzede çocuklara bırakılacak. Nâzım Hikmet'in şurlennın okunacağı, oyunlannın sergıleneceği geceye Ayşegül Aldınç, Deniz Türkalı, Edip Akbayram, Engin Cezzar, Genco Erkal, Hakan Vanlı. Hülya Aksular, Işık Yenersu. Isa Çelık. Levent Ülgen, Macit Koper, Mazlum Çimen, Mustafa Alabora, Mümtaz Sevınç, Nevzat Şenol, Nil Berkan. Oktay Keresteci. Rutkay Aziz, Savaş Dinçel, Serap Aksoy Gürkan, Sumru Yavrucuk. Şahıka İekand. Taner ™ Barlas, Vedat Sakman. Yasemın Göksu ve Zuhal *2 Olcay katılacak. *t BUGLN • AKSANAT'ta Lozan Bejart Balesinın 'Baltet For Life' adlı göstensı saat 14.00'te vıdeodan izlenebilir/252 55 00) • BEKSAV'da İlhan Filmer'in yönettıği 'Şeytan Kayalan' adlı film 15.30 ve 18.30 saatlennde gösteriliyorYJ-* 0 91 55) • TOHUM KÜLTÜR MERKEZİ'nde Me» Gibson'ın yönetip başrolünü üstlendığı 'Cesur Yürek' adlı film saat 19.00'da ızlenebilır. (643 22 33; • ZEYTÎNBURNU MEBA SANAT E\1 nde Mine Ergen Tiyatrosu saat 20.00'de 'Şahları da Vururlar' adlı ovaınu sergıhyor/5^713 35) • YÜZ ÇİÇEK AÇSIIV KÜLTÜR MERKEZJ'nde 14.00 ve 17.00 saatlennde Ahmet Soner'ın yönettiği 'Adana Paris' başlıkh beigesel gösterilıyor. (256 74 68)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog