Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 25 EYLÜL 1999 CUMARTESİ 14 KULTUR kulturCa cumhuriyet.com.tr Filmde Ayla Algan da rol alıyor. Harem'den nağmeler Ferzan Özpetek, dün Türkiye'de gös- terime giren ve Number One şirketi ta- rafından miizik albümü sıcağı sıcağına plakçılara yetiştirilen ikinci uzunmet- rajlı filmı Harem Suare'nin müziklen- ni, Hamam dakı gibi, yine Trancenden- tal grubuna emanet etmiş. Trancendental, Roma'da Özpetek'in komşusu olan iki Cenovali müzisyen. Pivk) ve Aldo De Scalzi'den kurulu bir grup. Üç yıl önce Hamam projesi gün- deme geldiğinde Özpetek'in ricası üze- rine Anadolu'da çeşıtli incelemeler ya- pıp bu fılmin kompozisyonlannı hazır- layan ikili. bu kez de aynı çalışmayı Ha- rem Suare için gerçekleştirmiş ve bu ugraştan 28 tane örneği (kasette 26 par- ça var) filmin özgün müzik albümünde toplamış. Number One'dan aldığımız bilgiye göre albümün kasetleri Türkiye'de hazırlanmış, CD'ler ise ithal edılip pi- yasaya sürülecek. Gelelim albümün ıçerığıne; Türki- ye'de 'Altın PortakaT. Italya'da da 'AJ- nn Küre' ödülleri kazanmış Hamam'ın müziklerinden sonra bu alanda şansı açılan Trancendental grubu. iki yılda tam 12 ttalyan filmine müzik yazmış. Birçok türde araştınna yapan grup. aynı süre içinde tam 300 tane kompo- zisyonu kendi adına yetkili telif hakla- n kuruluşuna onaylatmış. Böylesine ko- lay üretebilen ikili. Harem Suare ıçin özgün bestelerin yanında klasik Türk musikisınin örneklerinden de esinlenmiş. Bizce. Hamam'dan daha iyi bestele- rin yer aldığı albümde bir de sürpriz var: Uzun yıllar Maria Bazargrubunda (San- remo'daki yanşma parçalanndan anım- sanacaktır) solist olarak müzik yapan. bir- kaç yıldırdatek başına muzik kariyeri- ne devam eden AntoneOa Ruggiera, II So- le al Nadir (Nadir'e Güneş) adlı parça- yı Türkçe sözlerle yorumluyor. Ruggi- ero'nun Türkçe aksanının birçok yerli popçudan daha iyi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hedefyine liselilerGoo Goo Dolls. altı tane albüm üret- miş. 12 yaşında bir grup. Yıllarca me- lodık punkta ısrar edip bir köşede kal- dıktan sonra kulvar değıştırip ergenli- ğe yeni adım atmış küçük kızlara için şarkı yazmaya başlamışlardı. Onlar bu ışe kafa yorarken Green Day'in melo- dik punkla dünya çapinda ün yapması Goo Goo Dolls'un moralini sıfıra indir- mişti. Grup ancak 1995 tarihJi A Boy ıNa- med Goo ile toparlanarak bol albüm satmanın keyfini tatrruştı ve 33 yaşın- daki solist Johnny Rzernik liseligenç kızlann sevgilisi olmuştu. Asıl çıkışı ıse City Of Industry fil- minde kullanılan Iris adlı parçayla yap- tılar ve U2un süre bu hit çahşmanm yar- dımıyla adlanndan söz ettirdiler. Yenı albüm Dizzy Up The GirL Goo Goo Dolls'un (J. Rzernik, Mike Mali- um. Robby Takac) geniş popülaritesin- den yararlanarak tam iki milyonluk sa- nşa ulaştı. Geçen hafta Türkiye "de de yayımlanan albümle ilgili çıkan söyle- şilerde grup kafalanndaki müziğin bu olmadığını. şartlann kendilerini bu nok- taya getirdiğini söylüyor ama yine ay- nı yolda ilerlemeyi sürdürüyor. . Yapımcılığını Robert Cavallo'nun üstlendiği albümde. aralannda Iris'in de olduğu 13 parça var. Yapıtı defalarca din- lememize karşın parlak bir, iki parça ya- kalayamadık. Besteler kötü değil ama renksiz. Bugün pıyasada bu kabul gör- se de ekip kapasitesınin çok altında sey- rediyor. Roll'den çift sayıMarmara depremi son- rası aylık mü- zik dergısi RoB eylül ve ekim sayılarını bir arada yayım- lamayı karar- laştırdı. 35 numara- lı dergınin bu ayki sayısında yeralansöyle- şilerveyazılar şöyle sıralanı- yor: Tricky, Tricky Red Hot Chili Peppers, Chemkal Brot- hers, NewOrder, Krafhverk, Vega, Kııd- retKurtcebe,ScrittiPDJitti.JuJienClerch. pierre Bourdieu. Tomris Uyar, VVöods- tock'ın Öbür Yüzü (Rockta okulist. sa- tanist eğılimler ve Charles Manson cı- nayetlen). Beatles'ın Yellow Submarine adlı çizgi filminin müzik albümü piyasada 'Sarı Deııizaltı' yüzdürüldüBeades ısmi. yıllar geçse de son çeyrek yüzyılın en önemli ekonomik ürünlerin- den bıri olmaya devam ediyor. Grubun doğduğu günlerde gençliklerinin bahan- nı yaşayanlann bugün cebi bol paralı tü- ketıcilerhaline geldiği düşünülürse de- vamlı para basan bu firmadan daha çok yararlanılacağı ortada. Bugünlerde hangı yaban- cı televizyon kanaiını açsa- nız karşınıza Beatles'ın 30 yıllık 'psichedeüc'çizgi fil- mi Yellovv Submarine'in (Sa- n Denizaltı) elden geçiril- mış özet görüntüleri çıkıyor. Batı'da videokaset ve DVD olarak satışa sunulan yapıttan SÖZ etmeyen gazete ve dergi de yok gıbi. Paul McCartney. Ringo Starr ve Ge- orge Harrison tara- fından remixleri ya- Cumhur Canbazoğlu MUZIK • Beatles'ın 30 yıllık psichedeüc çizgi filmi Yellow Submarine'in elden geçirilmiş görüntüleri Batı'da videokaset ve DVD olarak satışa sunuldu. McCartney, Starr, Harrison tarafından remixleri yapılmış parçalardan oluşan filmin müzik albümü de haftaya Türkiye'de yayımlanıyor. pılmış parçalardan oluşan filmin Ydlovv Submarine Songrack adlı müzik albümü de yayın organlannca baş tacı edilmiş durumda. Bizde ıkı haftalık gecikmeyle önümüzdeki günler- de müzikseverlere ulaşacak bu albümü EMI-Kent çı- kartıyor. Abbey Road stüdyolannda dijıtal olarak te- mizlenmış yeni albüme aslında 'soundtrack' demek yan- lış: çünkü 15 parçanın ancak altı tanesi fılmden alınır- ken diğerleri 1966 ve I967'de yayımlanmış Revolver ve Sergent Pepper albümlerinden seçilmiş. Yeni çalış- mada bir de John Lennon imzalı. hiç yayımlanmadığı belirtılen, daha sonra 1968 tanhinde bir uzunçalarda yer aldığı iddia edilen He> Bulldog (Bazı bölümlcrde McCartney havlıyor) adlı beste var. Yeni albüm özgün müaklerden oluşmuyor Yellovv Submanne albümünün 1969'da yayımlan- mış özgün halinde ise ilk yüzde Beatles'ın altı parça- sı. diger yüzde de George Martin'in yazdığı enstrüman- tal çalışmalar bulunuyordu. Bunun nedeni de şuydu; ünlü dörtlü o dönem film için altı parça yazdıktan son- ra anlaşmazlığa düşüp aynlma karanna kadar vannca menajer Martin uzunçalann dığer yüzünü doldurmak zorunda kalmıştı. Işte özgün albümün bu derece ze- delenmesinden sonra ye- ni yapıta film müziği an- : | ' ^ L J * ^\$ *. r lamına gelen soundtrack ( \ ^St""^* verinebirşarkılartopla- masını yansıtan 'songtrack' adını uygun göntıüştü Ge- orge Harrıson. Albümdekı parçalara gelince: özgün repertuvardan Eleanor Rigby, Lucy in The Skv VV ith Diamonds. When l'm Sixt> Four, Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band, Yelkm Submarine, All You Need is Love koyul- muş. Yeniler ise He> Bulldog, Love You Too, All Toget- her Now, Think For Yoursetf, VYith A Little Help From My Friends, Bab> You Are A Rich Man, Onh a Not- hern Song, Nowhere Man, It's All Too Much. Yellovv Submarine'in çizgi fılmmi (yön: George Dun- ning, Heinz Edelmann) o dönem beğenmeyen Beatles" ın şu anda hayattaki üyelen fıkirlerini değiştirdiklerini be- lirtiyorlarsöyleşilerde. Senaryosunu LeeMinoff,Jack Mendelsohn, Eric Seagal'in (Aşk Hikâyesi) yazdığı fılm bu açıklamalardan sonra iyi satacakmış gibi gö- züküyor. Ancak asıl önemli olan şarkı; McCartney'nin 1965'te bir gece uykuyla hayal arasında gidip gelirken yazdı- ğı parça hâlâ eski önemini koruyor. Bir dönem 'çiçek çocuklan'nın marşı haline gelen. dünyaya aşk ve ba- nş mesajları gönderen. melodisi Vietnam savaşı kar- şıtı gösterilerde sloganlan renklendiren yapıtin sözle- ri o günden bugüne 35 dile çevnldi. Beatles üyeleri Yellovv Submarine'in yaratacağı olum- lu havadan yararlanarak bir kampanya başlatıp All You Need İs Love'ın yeni binyılın marşı ilan edilmesini planlıyorlar. Sting 'in 7. stüdyo albümü Brand New Day çıktı Deneyden vazgeçmiyor Tanju Okan'ın en iyikri albümde toplandL Bir zamanlar Tanju Okan Cenajans-Grey'in oruzuncu yaşı onuruna. Tanju Okan'ın sevilen parçalan Bir Zaman- lar Tanju Okan-Best Of adlı bir albümde top- landı. Plakçılar aracılığıyla müziksevere ula- şacak albümün tüm geliri Marmara deprem- zedeleri için başlatılmış Bir Tuğla da Siz Ko- yun kampanyasına gidecek. Albümdeki parçalara gelince. çok bilinen Hasret,Ö>1eSarhoşObamldDemisRoussos% un ünlendirdiği Gözünde Yaşlar (Good Bye My Love Good Bye) ve Sevince(Forever and Ever), EnrkjueMacias'tan tanıdığımız Ko> Ko>'Ko>v Okan'ın Nilûfer ve Modem Folk Üçiüsü'yle bir- likte yorumladığı Arkadaş Dur Bekie, Şerefe (El Bımbo). Aşkı Bulacaksın. Başlık Parası, DefiIGibi Scvdim. Kaderim. Bir Fakı Vknb, Çık Gitİçimden.Dosdannı ve Yıldönümü(Emma- nuelle) alınmış sanatçının geniş repertuvann- dan. Okan'ın Kadınun,BuBenimHalkun,A\yaş gibi parçalannı dinlemek isteyenler. piyasada bulunabilen diger albümlerinden yararlanabi- lirler... 27 Ağustos 1938 Izmir-Tire doğumlu Tan- ju Okan. liseyi Bahkesir'de bitirdikten sonra yurtdışında şan eğitimi aldı ve 1961 yılında An- kara'da profesyonel müzik yaşantısına başla- dı. Bir yıl sonra lstanbul'a gelen Okan. Müfit KiperOrkestrasf ylaçalıştı ve 1963'te ABD'de konserler verdi. Milli Orkestra'yla Tûrkiye'yi Balkan Mü- zik Festivali'ndetemsil etti. Ilk45'liği İbibik- lerÖterOtmezOrdayım'ın (1964) popa uyar- lanmışhaliydi. Geniş kitlelerOkan'ı Hasret'le tanıdı ve ardından görkemli sesiyle yorumla- dığı diğer hit parçalar geldi. Alkole tutsak olmuştu Okan ve bu durum sa- natını da etkiliyordu. Urla'ya yerleşip kurtul- mayı denedi; başardı da. Ancak vücudu iflas etmişti. Karaciğer yetmezliği vardı ve iki ba- cağında da damar tıkanıktı. Kangren olan sol bacaği kesildi. Yakınlan bunu psikolojik ola- rak kaldıramadığını söylemişti; üç yıl önce, 23 Mayıs'ta yaşama veda etti Tanju Okan. Üç yıldır Sting den yeni bir albüm bekleyenler muradı- na eriyor. On beş yıl önce The Police dönemıni kapatmış Sting hafta başında Universal etiketiyle yedinci stüdyo ça- lışması Brand New Da>'i yayımlıyor. Sting'in solo dönemınde 'boş albümü' hiç olmadı; bu yeni yapıt da Arap müziğınden. Latın ezgilerine, rocka. ca- za kadar birçok istasyona uğrayıp en kalitelı yükü almayı denemiş. Kısacası Brand New Day hiçbir kategoriye sığ- mayan, birçok türü deneyen Sting'in klasik 'araytşalbüm- leri'nden bin. Sound böyle aşırı derecede çok renkli ama şarkı sözlerinde yine aşk, sevgi ve umut temalan önde. Asıl adı Gordon Matthevv Sumnerolan Sting bu kez şar- kılan önce. sözleri sonra yazmış ve yanından hiç ayırma- dığı elemanlar Dominic Miller (gitar), Manu Katche \e Vinnie Colaiuta'dan (da\ul) başka ustalardan James Tay- lor, Stevie Wonder, Brandford Marsalis, Chris Boti yı de stüdyo çalışmalannda bir araya getırmış. Albüme admı vermiş parçayla tanıtılan yeni çalışmada ilk bakışta If You Love Somebodv Set Them Free, An Eng- lish Man in New York, They Dance Alone, Every Brcath You Take ya da Fragile ayarı bir şev bulmak zor ama Do- gu ezgilerınin hâkim olduğu A Desert Rose'un Türkiye ve Arap ülkelerinde çok tutulacağı ortada. Albümdekı dığer parçalar şunlar: A Thousand Years. Big Lie Small Wbrld, After The Rain. ftrfect Love~ Gone V\ rong.Tomorrow We1I See. Prelude To: End OfThe Game. Fill Her L p, Ghost Story. Sting 15 vıldır voluna tek başına devam edivor. Popta gündemi Latinler belirliyor Bu yıl Latin müziğinden çok söz et- tik; çünkü art arda yayımlanan albüm- lerle poptakı liderligı tamamıyla ele geçırdi Latın ezgıleri. Bu çabadaaslan payı tabiı ki Rickv Martin'deydi. Asıl adı Enrique Martin Moralesolan Mar- tin popun zırvesıne oturmayı başardı. Kuvvetlı şarkılannı. fıziksel özellik- lenni de ön plana çıkartarak pazarlama- yı beceren Portorikolu yıldızın çıkışı La- tin müziğine yaradı ve bu v az Enrique Iglesias, Jennifer Lopez, Lou Bega ay- nı yoldan giderek tam yanm yüz yıl sonra Latin ezgılerini popun günde- minde 1 numaraya yükselttiler. Üç yılda. Güney Amenka'da Vhirad- lı çalışmalanvla 13 mılyon albüm sa- tan ve 'altin çocuk' lakabıyla anılan Enrique Iglesias, babası Julio'nun yo- lundan gidip şımdi de Avrupa'da gücü- nü kanıtlamaya hazırlanıyor. Cosas Del Amor adlı albümünden seçtıği single Bailamos. bızim gençler dahil bu yaz tüm Avrupa'nın dilındey- dı; Universal şırketiyle ımzaladığı iki yıllık kontrata bakılırsa çok yakında Ingilizce-Ispanyolca yapacağı albüm- le şöhret yolunda daha hızlı seyTedecek- miş gibi gözüküyor genç Iglesias. Enrique Iglesias Julio Iglesias'ın IsabelPrysler'leev- liliğinden doğmuş 24 yaşındaki Enri- que. 12 parçalık üçüncü albümü Cosas Del Amor'da babası gıbi aşkın sevin- cinı. üzüntülerini anlatıyor ve aynı ses rengiyle özellikle bayanlan etkıleme- yı deneyeceğı görülüyor. Magazın der- gılenne bakılırsa bir seks ilahı olan Martin'le Enrique'i kıyaslamak yan- lış. çünkü o tam bir romantik. Aslında soundlannda da farklılık var: Martin. Karayıp ezgılerini kullanırken Iglesias Latin'ı Akdenız'e uyarlıyor. 29 yaşındaki Jennifer Lopez ise be- yazperdede tanmdıktan sonra Ingıliz- ce ve Ispanyolca doldurduğu On The 6 albümüyle müzikte şansını deniyor. Şarkıcılıkyanı kuvvetlı değil.ama ero- tızmı öne çıkaran parçalarla üç milyon albüm satmayı başardı bile. Bu yıldızlan artık herkes tanıyor, bir de ismı yeni yeni duyulmaya başlayan Lou Bega var gündemde. A Little Bit OfMamboadlı albümden alman Mam- bo n.5 adlı parçasıyla ünlenen 24 ya- şındaki yorumcu. iki buçuk miryonu Almanya'da olmak üzere üç buçuk mil- yon albüme alıcı bulmayı başardı. Tür- kiye'de ithal CD halinde satışa sunulan albüm svving. afro-Küba. soul ve rap ka- nşımı bir yapıt. Özet olarak. her şey dans ettırmek üzere planlanmış. Latin müziğine son sanlan ıse Spice Girls'ten aynlıp yoluna tek başına de- vam karan alan Geri Halliwell oldu. TV'de sürekli yavımlanan vıdeosuyla Mi Chico Latino adlı parça onu birkaç haftada listelenn üst sırasına taşıdı. 'LoungeLizards y serisi Lurie kardeşlerin en büyüğü John Lu- rie'nin (46 yaşında) grubu Lounge Li- zards 20. yaşına bastı. 70'lenn sonuvla 80'lenn başında saksofonuyla ürettiği kirli punkla en "burnu bü.vük' kesimleri bile derinden etkileyen Lurie. o dönem Arto Lindsay, Ste\e Piccolo, Anton Fier ve Evan Lurie'yle ürertiklerini caz dün- yasma kabul ettirmeyi başarmıştı. O günden bugüne hem caz hem de grup değiştı; grup performans açısından çok ileri giderken Charlie Parker'ı tak- lit eden yüzierce saksofoncu arasında Lu- rie, özgün bir sound yakalamayı başaran birkaç tane isimden biriydi. Son albümleri OueenÖf AB Ears'm söz- lerine bakılınca düşünce açısından da ar- tık iyice mistısızm ve müzikte dınsel te- malann peşine düştükleri açıkça ortaya çıkıyordu. Bu arada John Lurie'nin ıl- ginç yüzü, Jim Jarmush, Martin Scorse- se.^rnı VV'enders, David Lynch ve Rober- to Benigni gibi yönetmenlerin dikkatinı çekmış olmalı ki birkaç filmde rol aldı. Yönetmenlerin kaprislerinden bıktığını. uzun süredir filmlere yalnız müzik yaza- rak ortaya koydu... Kod Müzik bu önemli grubun albüm- lerini ithal edip Türkiye pazanna sunma- ya başladı. Yayımlanacak albümlerden African Swim & Manny & Lo. John Lu- ne'nin film müzıklenni topladığı birça- lışması. Voice Of Chunk. Lurie'nin Lo- unge Lizards'la yaptığı bir albüm. Fishıng With John albümü ise başta Tom Waits olmak üzere, John Lurie'nin ünlülerden oluşan arkadaş çevresiyle bir- likte yaptığı parçalardan oluşuyor. Kod Müzik'in listesinde son albüm Oueen Of All Ears da var. Son dönemin en önemli müzik adamlanndan John Lurie. GÖRÜS SELMİ ANDAK Ayten Alpman ile... Bu haftakı yazım için de, belkı geçirdiğim rahatsızlık dolayısıyla, yine duygusal yanı fazla bir yazı diyebilirsiniz! Doğru olabilir... Ancak, önce müzik dünyamız için önemli say- dığımız ve bir 'ilke' sayfa acan bir olayı de- ğerlendirelim: Ülkemizde 'evrensel, çağdaş, çoksesli müzik' alanında 1960 ve sonrası yıllarda o zamanki deyimlerle hafif müzik, Türkçe söz- lü hafif müzik vb. türterdeki 'uyanış döne- mı 'ndeki kaliteli. unutulmaz eserleri, aynı bi- çimleri ve ycxumculan ile tekrar dtnteyiciye sunmak gerekliydı. Özellikle, 1980yıllann- dan günümüze kadar çoğalmakta olan 'pop müziği'nin 'çökuntû dönemi'rin çalkantılı, tu- tarsız üretimlerıne karşı böyle bir gırişim zo- runlu idi. Işte, yıllardan beri bu yolda tutumuyla atı- lım yapan araştırmacı ve müzik yazan Na- im Dilmener'in 'ADA /vfüz/k'danışmanlığı- nı üstlenerek, Murat Hasan'nın da yapım- cıhğında 'Eskı 45'lıkler-TürkPop Tanhi'ad- lı serinin ilk albümü, yerinde bir seçimle 'Ay- ten Alpman'a ayrılarak tüketiciye sunuldu. Bu albümde sözlennı Ümrt Aksu, Fikret Şenes ve Ülkü Aker'in yazdıklan, o yıllann dünyayı saran şarkıları yer alıyor. Şimdi gelelim duygusal yanı ağır basan konuya: Gerçek müziğin yaşı yoktur. Nite- kim kaliteli müziklen seslendiren gerçek yo- rumcular da yıllar geçtikçe asla yıpranmaz- lar. Bu doğrultuda, müzik sözcuğünde 'şar- ktcı' ile yorumcu arasında çok ınce, soyut, ama gerçek bir ayrım vardır. Şarkıcı; ses- lendirdiği parçaların notalarını, ritimlerinı doğru söyleyen, ses boyutu ve yeteneğı olan kışıdir. Gerçek yorumcu ise; tüm yete- neklerinin yanı sıra sesınin etkınliği, rengi ve tınısı ile bırlikte, seslendirdığı eserleri kendi kişiliği içinde, adeta yenıden yaratarak yo- rumlayan kişıdır. Herhangı bırşarkıcıyı, baş- ka bir şarkıcı benimseyebılır, taklıt edebilır? Ama yorumcu asla taklit edilemez! Bu uzunca tanımlamayı neden yaptım di- yeceksiniz? Nedeni şu: O'nu çocuk dene- cek yaşından beri tanıdığım; sesine, müzik duygusuna, sıcak kişilığine hiç eksilmeyen bir hayranlık, sevgi ve dostluk duydtığum 'gerçek yorumcu' Ayten Alpman ıçin... AY- TEN ALPMAN'ın ayncalığı var: Seslendır- diğı tüm şarkılarda (yabancı ve yerlı) ses kalitesi O'na has ve benzetilemez bir renk, tnı (timbre) ve hem yüksek hem pes nota- larda nüanslı birsıcatdık taşıyor. işte, ben bes- tecı, eleştırmen, dınleyıcı olarak, Ayten Alp- man'ın bu nıtelıklerine herzaman tutku'ya varan bir değer verdim. Ayten Alpman evrensel müzik dünya- sında, kendısinin de bazılannı bemmsediği, sıradışı ve ölümsüz yorumcular Ella Fitzge- rald, Sarah Vaughan, Shirtey Basey, Bessy Smith ve diğerleri ile gunumuzun uluslara- rası bazı yeni yorumculan (kimleri begendi- ğini bilmiyorum) arasında yer alır... Türki- ye'de özellikle caz ve hafif müzik alanında 'üç büyükler' dıyebileceğimız Ayten -Alp- man, Sevinç Tevs, Rüçhan Çamay adla- nnı anımsamadan geçemeyız... Ayten Alpman'ın müzik dünyasında bu se- viyeye ulaşmasında doğal olarak kendi ye- teneklerinin yanı sıra. O'nun yakın dost ve çalışma arkadaşlan olarak bilinen. dene- yimlı müzik adamlanmrzın katkılan da yad- sınamaz. Hepsını sayamayacağım. birkaç isim olarak: llham Gencer, Şerif Yüzbaşı- oğlu, Ümrt Aksu, Fecri Ebcioğlu, Sezen Cumhur Önal, Süheyl Denizci, Ismet Sı- ral, Fikret Şenes, Ülkü Aker ve daha nıce değerler... Adeta bir 'unutulmazlarpanora- ması' gözlenmın önünden geçiyor... Ayten Alpman Ben Böyleyım' şarkısın- da kendini tanımlamıyor mu? Piyasaya çıkan ürünlerin bü>ük bölümü yabancı sanatçıların yapıtlan. Bu nedenle İistelerde çok fazla değişiklik . a .- yaşanmıyor. ^çf Yerlı popta K'enan Doğulu, yeni albümü" Ben Senin Her Şeyinim'le listeye birinci sıradan gırdi. Sertab Erener, adını verdiği albümüyle ikinciliğe ınerken Ferda .Anıl Yarkın, L nuttum Sanma'yla üçüncü oldu. Sanat müzığinde Pınar Aİünok'un yeni çalışması Arz Ediyorum lider, Safiye Soyman. Sevenler Gece Ağlar'la ikinci, Zeki Mürenin Bıkurcın Yağmuru adlı yapıtı üçüncü. Halk müziğınde sıralama değişmedi: Sabahat Akkiraz. Yüreğimin Sesi. Sabn-Türküleri'yle birinci; Yavuz Bingöl. Sitemdir'le ikinci; Kubat, yenı qalışması Bir Avnlık Bir Yoksulluk Bir Olüm'le üçüncü. Yabancı müzikte PDvver Hits VoL 7 birinci. toplama albüm Metro Smash Hits ikinci, Jennifer Lopez, On The 6 ile üçüncü. yeniler- Juegos de Amor - So Pra Conrranar - Souvenir - Ricky Peterson - Good Bve Lover - Soundtrack - Runavvay Bride - Soundtrack - Dirty Dancing/The Collector - Various - This Time - Chantay Savage -Cirquedu.Soleil-Ö -1 Fantastici Anni 60 VoL 1 - Various - Mih/a Canta Le Sue Piu Belle Canzoni - -1 Maestri del Liscio Vol. 1-2 - Vanous - Sixpence None The Richer - Sixpence None The Richer - Lie Piu Belle Arie D'Opera, Tenori - Various , • ••-.• - Davvson's Creek - Soundtrack - Live At VVbodstock - Jimi Hendrix - One Guitar No Vocals - Leo Kottke - A Litte Bit Of Mambo - Lou Bega - Artist OfThe Century- Elvis Presley - Pucular Siruation - Earl Klugh - Senin Olavım - Meriç - Eski Defterler - Bülent Ortaçgil
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog