Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

25EYLÜL 1999 CUMARTESİ CUMHUR/YET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@oumhuriyet.com.tr 11 Hindistan Başkonsolosu Türkiye'ye yakın ilgi DışHaberierServisi- HindstaıTın îstanbul Başkonsolosu R-RSingh. Hinciıstan halkının Türkıye'de yaşanan deprem felaketinden duyduğu üzüntüyü dile getırdi ve Hintlı şirketlerin depremden sonra yeniden yapılanma sürecinde yer almak istediğini söyledi. Cumhuriyet gazetesine önceki gûn nezaket ziyaretınde bulunan R.P. Singh, Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi'nin depremden sonra Yalova'ya giderek ilgililerle görüştüğünü söyledi. Başkonsolos, Hindıstan'ın Marmara depremınden sonra Türkiye'ye başta tıbbi malzeme. Hint çayı, battaniye ve çadır olmak ûzere 4 uçak dolusu yardım gönderdığini de harırlattı. Güvenlik yasasını protesto için Cakarta'da başlayan gösterilerde biri polis 4 kişi öldü Endonezya yine karışıyorDışHaberterServisi-Endonezya'dapar- lamentonun, askerin yetki alanını geniş- leten yasayı kabul etmesi üzenne başla- yan protesto gösterilennde birisi polis ol- mak üzere dört kişi öldü. Başkent Cakarta'da önceki gûn yakla- şık 10 bin ögrencinin katılımıyla başla- yan, dün de devam eden gösterilerde gü- venhk güçlerinin göstericilerin üzerine ateş açması sonucu iki kişi öldü, en az 90 kişi yaralandı. Önceki gün akşam sa- atlerinde bulunan başka bir cesedin ise polıse ait olduğu anlaşıldı. En- donezya'da son bir yılın en şid- deth olaylarına sahne olan gös- terilerde dün de bir ögrenci ba- şından vurularak öldürüldü Bu arada, başkent Cakarta'daki şid- det olaylan yüzünden, aralann- da bankalann da bulundugu bir- çok işyerinin kapaJı olduğu be- lirtiliyor. 35ldşikatiedildi Geçen ay vapılan referandum- da çoğunluğun bağımsızlık için oy kullandığı Dogu Timor'da, Endonezyalı milislerin gerçek- leştirdıği bir katliam daha orta- ya çıktı.UIuslararası Af örgü- tü, 35 DoğuTimorlunun, başkent Dili'den Batı Timor'a giderken 11 Eylül günü öldürülerek deni- ze atüdığına dairgüvenilir kanıt- lar olduğunu açıkladı. Batı Timor'daki Kupang ken- tine giden 'Dobon Solo' adlı bir gemide öldürülüp denize atılan- lann, kimlikleri bilinmemekle • Endonezya askerlerinin, Doğu Timor'dan çekilirken aralannda radyo merkezinin de bulundugu çeşitli binalan ateşe verdikleri bildirildi. beraber tümünün genç olduğu tahmin ediliyor. Bu arada, Birleşmiş Milletler (BM) insan haklan grubu The Carter Centre tarafından yapılan açıklamada, 13 Eylül'de de bir Dogu Timorlunun, Kupang'dan Bali'ye giden bir sığınma- cı teknesinde milislertarafindan öldürül- düğü bildinldi. Endonezya ordusundan Tuğgeneral Kild Syahnakri, bugüne ka- dar 11 bin 500 Endonezya askerinin ada- dan cekilmesinin öngörüldüğünü belir- terek, 4 bin 500 askerin ise bir ay sürey- le adada kalacağını söyledi. Avustralya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Endonezya asker- lerinin, geri çekilirken aralannda radyo merkezinin de olduğu bazı binalan ate- şe verdiği kaydedildi. Doğu Timor'a ko- nuşlanan çokuluslu güce bağlı askerle- rin Caitano da SUva adlı Endonezyalı milis lidenni tutukladığı da kaydedildi. 'Milisler adaletten kaçamaz' Çokuluslu güçte yer alan Avustralya birliğinin sözcüsü Henriss-Anderssen, tutuklamaolavından sonra yaptığı açık- lamada, "BdyİeiikJeEndonezyahtnilisie- re adaletten kacamayacaklan mesajını ver- dik"dedı. Binlerce gösterici dün yine Cakarta caddeierine çıkarak protesto gösterisi düzenledi. Güvenfik güçfcri, pariamento binası önündeki gösterileri dağıtmakiçin gözyaşaröcı bomba ve plastikmermi kuilaıuh. (Fotoğraf: REUTERS) Halk yüzde 25 daha yoksul Rusya Ekonomi Bakanlığı, bu yılın ilk 8 ayında halkın reel gelir düzeyinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 oranında düşüş olduğunu açıkladı. Bakanlık verilerine göre, bu yılın sonundakı tahmini gelir düzeyinin, 1998 sonuna göre yüzde 15 daha az olacağı sanılıyor. TDYK• • •• V •• GÜNLÜGÜ HAKAN AKSAV Seçmenlepin üçte ikisi 'HlinçH' Kısa süre önce ya- pdan bir ankete göre, seçmenlerin yüzde 67'si aralık ayındakı genel seçimlerde sandık başına gitme niyetinde. Yüzde 26'sı oy kullanamayacağını belirtirken yüzde 7'si henüz kararsız. .J .••*•• Yenive 50 bin kişi îUegalleştJ' yurttaştor 6Şubat 1992'de 'Rusya Yurttaşlık Yasası'ntn kabul edilmesinden bu yana2 mityon kişi Rusya yurttaşlığına geçti; 500 bin kişi ise yurttaşlıktan çıktı. Arkadaşım sokakta kendisi- rti dtıfrJurarak vize soran pofis- ten, her zamanki vizenm artık 'yetersiz' olduğunu öğrendiği- n\ anlatıyor. Bunun üzerine bi- ze vize veren kurum olan Rus- ya Dışişten Bakanlfğı Basın Mer- kezi'ne telefon ediyoruz. Tete- fonu açan görevli, önce yeni bir vize ya da kayrtgerektiren bir durum olma- dığım net biçimde belirtiyor. Biz sokaktaki po- lisin talebini anlattığımızda, "Vallahı ben öyle bir şey duymadım; hiç sanmıyorvm" gibı kuş- kulu anlatımlar kullanıyor. Rusya 'içişleri' ile 'dı- şişleri' arasındaki koordinasyonsuzluk, bizim 'içeri' ya da 'dışan' atılmamıza yol açabilir. Açıklayayım. Son terör olaylannın ardından Moskova'da olağanüstü güvenlik önlemleri aJtndı. Aramalar, kimflkfcontrölle- ,* riyoğunlaştı. Üç gün içinde Mos- kovalı olmayan 74 bin kişi yeni- den kayrt sürecınden geçti. Yak- laşık 16 bin kişinin kaydı uzatıl- madı. Polisin verdiği rakamlara göre yaklaşık 30 bin kişi yeniden kayrt için başvuru yapmadığından kurallançiğnemişoldu. Şımdibu iki 'yasadtşı' grubun durumu tartışılıyor. Res- mi yetkililerin yaptığı açıklamalara bakılırsa, 'oturma izni olmayanlar kent dışına çıkanla- cak.' Gerekirse para cezası da içinde 'başka önlemler' aJınacak. Pek çok sıyasetçi ve ga- zeteci, terorizmle mücadele adına insan hak- lannın çiğnenmeye başladığına işaret ediyor. Amaterörden canı yanan çoğunluk, 'kurvnun yanında yaş da yanar' mantığında. Grozni ve çevresi dünyine vuruldu Rus bombardımanı aralıksız sürüyor Dış Haberier Servisi - Rus savaş uçaklannm Çeçenistan'ın başkenti Grozni ve çevresini dün sabah yeni- den bombaladıklan bildirildi. Rusya'ya ait SU-25 tipi 4 adet sa- vaş uçağının, Kamkale'deki eski bir askeri üssü ve baskentın güneydoğu- sundaki Guıkalo kö- yünde Çeçen televiz- yonuna ait tesisleri bombaladığı belirtildi. Rusya hava saldın- lannda Çeçenistan'da- ki radikal Islamcı mi- litanlann üslerinin he- def alındığı belirtilır- ken, Çeçen makamlar ölenlerin sayısını 11 olarak açıkladı.Rusya Başbakanı Vladimir Putin. "Uluslararası terö- rist gruplar, doğal kaynak zengiıu bölgelerimizi eie gecirmek amacryla Rusya'ya karsı savaş ilan ermiş du- rumda" dedi. Putın, "teröristlerin yurtdışında egitimgördükfcrini. ma- li vardım aldıklannı ve Rusvava dı- • Putin, "Uluslararası terör örgütleri doğal kaynaklar açısmdan zengin bölgeleri ele geçirmek istiyor" dedi. şandan gönderildiklerini" belirt- ti.Rusya İçişleri Bakanı Vtadimir Ruşayio da dün Moskova'da düzen- lenen, organize suçla mücadele ko- nulu bir konferansta yaptığı konuş- mada, uluslararası suç şebekeleri- nin Rusya'ya karşı geniş yıkıcı bir faaliyet başlattığını be- lntti. Ruşaylo,Çeçenis- tan'ı kastederek "Rıfl- yatarihindeilkkezsuç- İularbir böigenin kont- roliinü ele gecirmişler ve buradan üikemize karşı voğun vikımkam- panvasına başiamışlar- dır"' dedi Ruşayio, Kuzey Kaf- kasya'daki suç şebekelerinin ardın- dakı uluslararası akıl hocalanna, böi- genin petrol zenginliklerinin olduk- ça çekici geldiğini de belirterek "Bu zenginliklt'ri. terorizm faalh etlcrini genişietmek başta olmak üzere giiç- lerine güç karmak amacıyia kullan- ma>ı hedefliyoriar" dedi. BOtân fiykülerV12. SARISESSIZLJK. AY BAZEN MAVIDIRCumhuriyef k ı t a p 1 3 r ı 36. Antalva Altın Portakal Fılm Festıvalı, Yaşam Boyu Onur Ödülûne degergöriiienvazârOsman Şahın'in 67 öyküsü bir arada . Doğu. Güneydogu. Çukurova veToros ınsanımızın gızemlı dünyası, ıyıligr, kötûlüğO. korkusu. çarpıtılmış cınsellıklen. doja ile savaşımı, efsaneleşmış aşklan Hepsı ıkı kıtapta bir arada. Bu kitap coşkulu, zevkli, doğurgan. şıırsel dıllı gerçek bir Osman Şahın "oratoryo"'su Cumhurrye<" Çağ Pazariama A Ş. Türkocağı Cad. No'39/41 p kuliibü |34334(Cağaloğlu-lstanbul Tel. (212)514 01 96u. kitap kulii İLAN T.C. ÜRGÜP SULH HÜKUK HÂKtMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1998/369 / Karar No: 1999/253 Davacı Gülşen Işık vekılı tarafından davalılar Fatma Tûrkan Diker ve arkadaşlan aleyhine açtiğı ızaleyı şüyu davasının 30.7.1999 günlü ilamı ile dava konusu Orgüp ilçesi Karayazı 2 Mahallesı. 1020 ada, 1 parsel sayılı ta- şınmazın satılmak suretıyle ortaklığın giderilmesıne ka- rar verilmış olduğundan, Davalılar Ürgûp Başmahalle'den Fatma Esatoğlu, Talha Arif Gençyığıt. Kadnye Tuna Diker, Nigar Diker ve Reyhan Diker'in adreslen belli olmadıgından daha önce dava dılekçesi de ılanen tebhğ edıldığinden, satış kararı da adı geçen davalılann voklugunda verildığin- den teblığ yerine kaım olmak üzere ılan tanhınden iti- baren 8 gün ıçensınde müracaat veya tem>iz edılmedi- ğı takdırde karann kesınleşeceğı ılanen tebliğ oiunur. Basın: 44710 GiizelSanodonıHcmriılc RESİM iCMiMAIîMacinfoshiu GRAFİK STİLİST MODELİSTÖSS 'Y* HaaıHık İNGİLİZCEKurs Kgyıthmıızkftomifhr M JarlanıiMUf:«ÎM Ml 11 U «« »7 75 -Mlt530 KAMKÖY SI3 58 54 • 54312 »2 BAKRKÖY 241 75 15 • 247 9? M NİŞANTAŞI 231 »05-231M1Î ANKARA 446 29 U • 446 2) 99 İZMİR 230 M 57 - 230 21 56 ESKİŞEHİR RIFATILGAZ KÜLTÜR MERKEZİ YENİ BİR İNSAN YENİ BİR TOPLUM * CEM KARACA * KARDELEN MÜZtK TOPLULUĞU Yer : Rıfat llgaz Kûitür Merkez Esenkent - Esenyurt Tarih : 25.09.1999 Saat : 20.00 Tel. : 0 212 623 15 65 Bızden kaynaklanmayan gecıkmeden dolayı özür dilenz. İLAN T.C. ÜRGÜP SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/424 Ürgüp Sulh Hukuk Mahkemesrnin 1998/424 sayılı dosyasında davacılar Pakıze Yumul, Dıcle Yumul, Ay- şegül Kalkan, Sulhıye Erdoğan, Atalay Yumul, kendi- sine asaleten tbrahım Fevzı Yumul'a velayeten vekille- n avukat Murat Boz tarafından davalılar fbrahim Yu- mul, MuzafFer Levent Yumul. Hasan Özçelik, Ahmet Özçelik, Semine Özçelik ve Ali Özçelık aieyhıne aç- mış olduğu İ2ale-i şüyu davasının yapılan yargılaması sırasmda davahlardan Hasan Özçelik, Alı Özçelik ve Ahmet Özçelik'in adreslennın bilinemediğı, davalıla- nn duruşma günü olan 17.12.1999 günü saat 09.00'da mahkememizde hazır bulunmalan ya da kendilerini bir vekille temsil etmeleri, aksi takdırde HUMK'nun 213. maddesı gereğince yokluklannda duruşmaya devam edilip karar verileceği 7201 sayılı Tebligat Kanu- nu'nun ilgili maddesı uyannca davetiye yerine kaım olmak üzere ılanen tebliğ olunur. Basın: 44711 RIFAT ILGAZ KÜLTÜR MERKEZl'nde Yeni bir insan yeni bir toplum için bu kez ozanlar sahnede * AŞIK MAHSUNİ ŞERİF * ERDAL ERZİNCAN * ENVERÇELİK * KJVIRCIKALİ Yer : RIFATILGAZ KÜLTÜR MERKEZİ ESENKENT ESENYURT Tarih : 26.091999 Saat : 19.00 Irtibat : 0 212 623 15 65 0 212 598 17 60 İLAN T.C. BAMRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/378 Davacı Hüseyin Laçın vekili Av. Ihsan Gençtürk tarafından mahkememizde açılan va- sı tayıni davasında, Mahkememizce venlen karar gereğince, Bursa ılı, Osmangazı ılçesı, Ismetıye. Cılt No: 0042, K. Sıra No: 0235'te nüfusa kayıtlı Salih ve Hatıce oğlu, 1334 doğumlu Hü- seyin Laçın'in rahatsızlığı sebebiyle hacır altına alınarak kendısıne aynı yerde nüfusa kayıtlı oğlu Mehmet Laçin'ın vasi olarak tayinine karar verilmiştır. İlan olunur. 16.9.1999 Basın: 44892 İLAN T.C. ÜSKÜDAR3.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1999/80 Davacı Kamıl Göksu vekili Av. Yiğit Demirağ tara- findan davalı Ayşe Göksu aieyhıne ıkame olunan bo- şanma davasında verilen ara karan uyannca, Davalının dava dosyasında mevcut Sakarya Kocaeli Karşıyaka Mah. No. 1 adresıne gönderilen tebligatm bi- la tebliğ iade edilmiş ve yaptınlan zabıta tahkikatında da adresi tespıt edilememiş bulunduğundan dava dilek- çesınde muhtevı duruşma gününü bildinr teblıgatın ila- nen teblığine karar verilmış olmakla davalı Ayşe Gök- su'nun duruşma günü olan 11.11.1999 günü saat 09.15 'te bizzat duruşmada hazır bulunması ve kendisi- nı bir vekille temsil ettirmeleri, HUMK'nun değişik 213 ve 377. maddeleri gereğince tebliğ edilen gün ve saatte mahkememizde hazır bulunmadıklan veya bir avukatla temsil etmedıklen takdirde tahkıkat ve yargı- lamamn yokluklannda devam edilip hüküm venleceği- ni ve tüm delillenni 10 gün içinde bıldırip duruşma gü- nünden evvel toplatması hususunda dava dilekçesi ve duruşma gününü bıldinr tebligat, kaim olmak üzere ila- nen tebhğ olunur. 13.9.1999 Basın: 44821 İLAN T.C. ISTANBUL ı. SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Dosya No: 1999/428 Vasi T. Hastalıgı sebebiyle mahkememizce vesayet altına alınan mahcure Seltrne Tarhan'a Emeklı Subay Evleri, 47 Blok, D.8, Esentepe- Istanbul adresinde bulunan kı- zı Günsel Tarhan'ın vesayetı altına konulmasma karar verildı. tlan olunur. 16.9.1999 Basın: 44883 vvashington tutum değiştirdi 'Kosova9 nın bağımsızlığı kaçınılmaz'• VVashington Post gazetesine konuşan üst düzey bir yetkili, Clinton yönetiminin, böigenin Yugoslavya'dan aynlmasının kaçınılmaz olduğu konusunda görüş birliğine vardığını öne sürdü. Dış Haberier Servisi - Amerika Birleşık Devlet- leri'nin, artık Kosova'nın bağımsızhğını elde etme- sıne karşı düşüncelerinı de- ğiştirme sürecine girdiği ve Clintonyönetiminin Koso- va'nın Yugoslavya'dan ay- nlmasının kaçınılmaz ol- duğuna inanmaya başladı- ğı bildirildi. Washington Post gazete- sine konuşan üst düzey bir yetkili, ABD'nin Koso- va'nın bağımsızlığına ka- vuşması gerektiği konusun- da acil fîkir birligıne varma- sının, Kosova'daki uluslara- rası banş operasyonlan üze- rinde önemli bir etkisı ola- cagmı söyledi.tsminin açık- lanmasını istemeyen yetki- li, Kosova'nın Birleşmiş Milletler'in koruması altın- dan çıkarak ve Yugoslav- ya'nın ekonomik ve siyasi sorunlanndan sıynlarak ba- ğımsız bir yapıya bürün- mesine ABD'nin kılavuzluk etmeyi düşündüğünü bil- dirdi. Gazeteye konuşan yet- kili, bölgesel bir istikrar- sızlıktan korkan ABD ve müttefiklerinin şimdiye de- ğın Kosova'nın Yugoslav- ya'nın bir parçası olarak kalmasında ısrarettiklerine dıkkat çektı. Aynı yetkili, ABD'nin şimdi tutum değıştirdiğini, ancak ABD Dışışlen ve Sa- vunma bakanlıklannın bu- gün hâlâ Kosova"nm ba- ğımsızlığı konusunu açık- ça dile getirmekten kaçın- dıklannı söyledi. Bu yönetimde olmaz "Washingtonda kimse buna olmaz demiyor" dı- yen yetkili. "Savaştanönce- ki tutumumuz, bu olmaz- sa ıyı olur' şeklindevdL Şim- di bfliyonız ki bu sürece 0- rildi" dedi.Gazeteye bilgi veren kaynaklar. buna kar- şın Kosova'nın bağımsızlı- ğının kesinlikle Clinton yö- netimiyle olmayacağını, çünkü ilk aşamada ulusla- rarası kuruluşlann devreye gireceğinı belırttiler. ABD, Belgrad yönetimi- ne karşı başlatılan ve 78 gün süren hava saldınlan süresince Kosova'nın bağımsızlıgına resmen kar- şı çıkmıştı. ÇANG, 87 SAATSO1NKA SAG ÇIKTI Tayvany dan bir kurtuluş öyküsü Dış HaberierServisi -Tay- van'! vuran Richter ölçeği- ne göfe 7.6 büyüklüğünde- ki depremin ardından, en- kaz altındakilerden yavaş yavaş umut kesilirken, mu- cizeler de yaşanıyor. Dün sabaha karşı, 87 saat enkaz altında kalan 6 yaşında bir çocuğun, sağ olarak kurta- nldığı bildirildi. Adanın mericezındeki Ta- lı kentindekı bir apartmanın enkazından yaşam sınyalle- n alarak harekete geçen Gü- ney Koreli kurtarma ekibi yedi saatlık bir çalışmayla, felaketten 87 saat sonra, al- tı yaşındakı Çang Çing- hong'u yıkıntılann arasın- dan sağ olarak kurtarmayı başardı. Çang'ın bıhncınin ve sağlık durumunun iyi ol- duğu, yalnızca bacaklann- da ezilme bulundugu açık- landı. Kurtarma ekipleri Çang'ın kurtanldığı enkaz- da halen 20 kişinin yıkıntı- lar altında olduğunu. ancak başka mucizelerin gerçek- leşmesı umudunun giderek tükendığini ifade ettıler. Pazartesi günü gerçekje- şen depremin ardından, dün yapılan resmı açıklamada ölü sayısı 2 bin 138, yaralı sayısıysa 8 bin 137 olarak bildirildi. Tayvan'da önceki gece meydana gelen 5.6 bü- yüklüğünde artçı depremle, toplam artçı şok sayısı 5 bı- ne çıkmış oldu. TEKKEKÖY SULH HUKUK HÂKİMLİĞİİZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Dos}^ No: 1997<3 Saöş Satış talep eden Kemal Küçükarslan tarafindan ale>r hi- ne satış istenılen Ayşe Kuru ve arkadaslan arasındaki sa- nşa konu Tekkeköy ilçesi Çırakman Kö>1i Çiftlık mevki- inde tapunun ada 101, parsel 4'te kayıtlı 6437, 90 m2 miktanndaki taşınmaz ile bu taşmmaz üzerinde bulunan fabrika binası, idare binası, depo, bekçi kuiübesı. sundur- ma ve sair müştemılatının satışı talep edıldığinden, Taşın- mazın 79.990.907.000 lıra arsa değeri ile bırlıkte müşte- milatının 15.09.1999 tarihli bilırkışı raporuna göre 182.631.309.000 lıra olarak belirlendiği. Adresı tespit edilemeyen Ayşe Kuru'ya 15.09.1999 ta- rihli bilırkışı raponınun ilanına, ılanın yapıldığı tarihten itıbaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına. teblığden itibaren 7 gün içinde rapora itiraz edilmedıği takdırde kıy- met takdıri raporunun kesınleşmış sayılacağı davetiye ye- rine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basın: 44695 İLAN T.C. OKTA ASIJYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/136 Davacı Orta Yaylaİcent kasabasından Ali oglu lb- rahim Karakaya tarafindan davalı Kayılar Köyü'nden Minta Ateş aleyhine açılan velayetin nez'i davasınm duruşmasında verilen karar geregince, Davacı Orta ilçesi Kayılar Köyü nüfusunda kayıtlı Mahir kızı Minta Ateş'in bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemediginden, kendisine teblıgat ya- pılamadığından adı geçen davalının duruşma günü olan 26.10./ 1999 günü saat 09.00'da Orta Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bulun- ması veya kendisini vekille temsil ettirmesı. aksi tak- dırde duruşmanın HUMK.nun 213-377. maddeleri gereğince yokluğunda yapıiacagı dava dilekçesi yeri- ne kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 07.09. 1999 Basın: 44974 Nüfiıs cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. NAZtYEHUY I.Ü. öğrenci kimliğımı ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. DİLEKŞEN Nürus cüzdanı. ögrenci kımlıgı ve bankamank kartlanmı kaybettim. Hükümsüzdür UMUT TOPDEM/R Pasaportumu, 1. 0. Edebıyat Fakültesı diplomamı kaybettim Hükümsüzdür SUAT VEZİHONGUN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog