Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye * 8 S t t E M SMT AORESE KtnP TESÜMİ / # SA/ff OVHJK KMULÜ 6 * SMT KtnP H>NA OUflUÛ f sManntTuıdnp ş ız kıtabm adım. kredı kan.Oı2m numarası \e son kullanma lanhı .ıkte bıldınn. kıtap rnnızde otsım Ad nızı, sovadnuzı \e telefon da bıldmneyı umffinaMn C>e değüsenız. (hlersenız üye dc otun ya da üyeh&uuzı vetuleyın ŞLEM BİR T E L E ' F O N L A : 0 2 1 2 514 01 96 76. riL SAYI: 27016 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 25 EYLÜL 1999 CUMARTESİ u M H U R ; I Y BALZAC 1 N K Ü U R H İ M BİLİNMEYEN BAŞYAPIT / KIRMIZI HAN Çevirenler: Nahit Sırrı Örik / Nermin Sankur "Balzac'ın yapıtının ucu bucağı yoktur. Seksen cildin içinde bıitün bir çağ, bütun bır kuşak, bütün bir evren vardır. Ondan önce hiç kimse, sistemli bir biçimde, bu kerte büyük bir işe girişmiş değildir." Stefan Zweig. Cerçekten de çağının en gerçekçi tanığıdır Balzac. Çağının insanlarını olanca gerçeklikleriyle.. davranışlan ve davranışlarına yon veren duyguları, tutkuları, duşünceleri, korkularıyla çızer romanlarında. a U 2 A C BlLIVMEYFS BAŞYAPIT K1RM1Z1 HAN İnsanların iç dünyasını boylesine didik didik eden bir romancı daha -daha sonra gelen Dostoyevski dışında- yoktur denebilir. Balzac'ın ve yapıtının büyüklüğünü kavrayabilmek için "İnsanlık Komedyası" başlığı altında topladığı 150'ye yakın yapıtının -yazmaya ömrünün yetmediği kırk kadannın adları uzerinde de bıraz düşunerek- tümünu bırden değerlendirmek gerekir. Doğumunun 200. yılı kutlanan Balzac'ın bu hafta sunduğumuz, birbirinden güzel iki uzun öyküsü de "İnsanlık Komedyası"ntn "Felsefe incelemeleri" bölumünde yer alıyor... Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... Türkiye'yi uyaracak Moskova terörden rahatsız# Tûrkiye-Rusya iîişkileri, Islamcı teröristlerin Dağıstan'ın bağımsızlığına yönelik mücadelelerini arttırmalan üzerine yeniden gergin bir döneme giriyor. # Rusya Içişleri Bakan Yardımcısı Korgeneral Igor Zubov'un "Türkiye'de terör kampı var" açıklaması, Ankara'da tepkiyle karşılandı. Ancak Rusya'nın yeni bir uyan yapmaya hazırlandığı bİldİlİldİ. • 8. Sayfada ÇEÇENİSTAN: RUS BOMBARDIMANI SÜRÜYOR • 11. Sayfada ABD yönetimi, Ecevit ile Clinton buluşmasının çok olumlu geçeceğini umut ediyor Görüştnede 5noktaParris: İlişkiler mükemmel düzeyde Başbakan Bülent Ecevit yann ABD"ye gidiyor. Beyaz Saray'da ABD Başkanı Bill Clinton ile Ecevit arasında yapılacak görüşmede uluslararasi sorunlar ve ikili ilişkiler değerlendirilecek. Ziyareti Cumhuriyet'e değerlendiren ABD Büyükelçisi Mark Parris, "ilişkiler mükemmel düzeydedir. Belki de şimdiye kadar böyle bir dostluk yaşanmadı. Karşılıklı görüşmeler iki ülke arasmdaki ilişkilerin 21. yüzyıl yapılanmasmın mimarlık çalışmasını oluşturacak" dedi. EM'DEN KIBRIS MESAJI Çözüm konfederasyon # BM Genel Kurulu'nda konuşan Dışişleri Bakanı Ismail Cem, depremden sonra halklar arasında gelişen Türk-Yunan ilişkilerinin hükümetlerin diyaloglanna da yansıyacağını söyledi. Kıbns'ta iki ayn halk ve iki ayn devlet bulunduğunun altını çizen Cem, KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş'ın konfederasyon önerisinin gerçek ve kalıcı çözümün temelini oluşrurduğunu vurguladı. • 19. Sayfada 1997 yılında saptanan maddeler Beyaz Saray'dakı müzakerelenn pusulasını, dönemin başbakanı Mesut Yılmaz'ın Aralık I997'de Clinton ile görüşmesinde saptanan "5 nokta" oluşturacak. îki yılda yapılanlar ve bundan sonra yapılması gerekenler şöyle: l- Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, 2- Enerji yatınmlan, 3- Bölgesel (stratejik) işbirliği. 4- Kıbns sorunu, 5- Savunma ve güvenlik. ABD'de IMF ve Dünya Bankası başkanlanyla da bir araya gelecek olan Başbakan l Ekim'de yurda dönecek. ÖZGBI ACAİTn MNri • 10. Sayfada L BRIGHT'TAN ÇAĞRI Manevralan durdurun # ABD Dışişleri Bakanı Madeleine Albright, iki ülkenin dışişleri bakanlan, Ismail Cem ve Yorgo Papandreu'ya Ege'deki askeri manevralan durdurmalan ve bu yoldan iki ülke arasındaki güven ortamının güçlendirilmesine katkı yapmalan çağnsında bulundu. BM Genel Sekreteri Kofi Annan da Kıbns konusunun çözümünde Türkiye'den yardım istedi. • 19. Sayfada UNANİSTAN SAVUNMA BAKANI 'Kıbrıs işgalde' # Yunanistan Savunma Bakanı Çohacopulos, iki ülke arasındaki yakınlaşma ruhuna aykın sözler sarf etti. "Türkiye Kıbns'ı işgal ettiği sürece AB'ye giremez" diyen Çohacopulos, NATCTyu da "Türkiye'deki Kürt sorununa" tepki göstermemekle suçladı. Yunanistan'ın bölgede banşçı rol oynadığını söyleyen Çohacopulos'un sorunlu bölgeleri sayarken 'Kürdistan' diye bir bölgeden bahsetmesi de dikkat çekti. • 19. Sayfada Emniyet Uyuşturucu sanığı 5. kattan atladı 0 tstanbul Narkotik Şube ekiplerince düzenlenen 2 operasyonda 5 trilyonhak eroin ele geçirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. # Eroinin yurtdışı pazarlamasını yaptığı açıklanan Mehmet Solmaz, gözaltında bulunduğu narkotik şubenin 5. katındaki pencereden atladı. Solmaz, hastaneye götürülürken yaşammı yitirdi. • 9. Sayfada Silah bırakma oyunu • PKK lideri Öcalan'ın banş çağnlanna karşın örgüt Güneydoğu'da kadrolaşmayı sürdürüyor. Güvenlik birimleri son 20 günde 10 gencin PKK . saflanna katıldığını belirlediler. Teröristler sınır dışına çıktıklannın sanılması için değişik taktiklere başvuruyor. H 5. Sayfada 'Türldye'de kimiz? Kim oluyoruz?9 Dünyanın en ünlü fotoğraf sanatçüanndan Henri Cartier-Bresson'un yapıtlannın yer aldığı 'Av rupahlar* adta sergi kapsamında düzenle- nen 'Kim Oluyoruz' konulu fotoğraf yanşması sonuçlandL Cartier- Bresson'un Avrupalılığın ölçütlerini ve çelişkilerini ortaya koyduğu serginin temasıyla paralel olarak düzenlenen yanşma, 'Türkiye'de kimiz? Kim oluyoruz' sorusundan yola çıkılarak oluşturuldu. Seçi- ci kurulunu Ani Çelik Arevyan, Âra Güler, Coşkun Aral, Engin Özendes, tzzet Keribar, Oya Yürekli ve R. Paul McMiIlen'ın ohış- turduğu yanşmada birinciliği, İznûften katılan Cem Turagay 'ın ya- pıtı aldı (üstte). İkinciüği İstanbul'dan Fehmi İçyer (yanda) kazanır- ken yine tstanbul'dan Ali Borovalı'nın yapıtı üçüncülüğe değer bu- lundu. Sergi Genç Pamukbank etkinlikleri çerçevesinde gerçekleşti. HALKA SÜREKLİ BİLGÎ VERİLECEK Deprem yardınu ve harcamaya denetim# Depremzedeler için toplanan yardım ve yapılacak harcamalar, Maliye Batanlığı'nın süper müfettişi olarak anılan Süreyya Turgut, Bülent Tarhan ve Nuri Bodur'dân oluşan Denetim Komisyonu'nca didik didik edilmeye başlandı. Ön incelemelerde bazı kuruluşlann kamuoyuna açıkladıklan yardımı yatırmadığı saptanırken yardımlara eksik faiz tahakkuk ettiren bankalardan da milyarlarca liralık faiz farkı tahsiline geçildi. # Komisyon, depremzedeler için toplanan iç ve dış yardımlar ile yapılacak her kuruş harcamayı înternet'te yayımlayacak. Bu çerçevede, basın ve yayın yoluyla isimlerini ilan edip de yardım yapmayanlar ile depremi gerekçe gösterip başka amaçla para toplayan bazı kuruluşlar teşhir edilecek. Aynı şekilde. deprem yardımlanyla hangi işe. kim tarafından, ne kadar harcama yapıldığı da halkın bilgisine sunulacak. ANKARA (AA) - Mar- mara Bölgesi'nde meydana gelen deprem sonrası top- lanan yardımlar ile bölge- ye yapılacak harcamalar sı- kı şekilde takip edilmeye başlandı. Depremzedeler için yapılan yardımlar ile depremin açtığı yaralann giderilmesine dönük ger- çekleştirilecek harcamala- nn denetimi için oluşturu- lan komisyon faaliyete geç- ti. 3 Eylül'de Başbakan Bü- lent Ecevifın oluruyla ça- lışmalara başlayan komis- yonda Maliye Bakanlığı'nın "süper müfettişi" olarak anılan ve eskı Bakan Zeke- maTemizelın "ESmdelOO Süreyya olsa hiçbir sonın mArkasıSa.l9,Sü.l'de SANIKLARINI ARAYAN KANITLAR • 3. Sayfada Tasarı Adalet Bakanlığı'nda CMUK'ta yeni düzenleme # Ceza Muhakeraeleri Usulü Kanunu'nun günün koşullanna göre yeniden düzenlenmesi için oluşturulan ve başkanlığını Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer'in üstlendiği komisyon, çalışmalannı tamamladı. Hazırlanan tasan Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk'e verildi. # Tasanyla getirilen yeniliklerin bazılan şöyle: Yargıtay'ın iş yükü hafifletilecek. Telefon dinlemeye karar verilmesi yargıç karanna bağlanacak. Gözaltına alınan kişi 24 saat içerisinde yargıç önûne çıkanlacak. Toplu suçlarda gözaltında bulundurabilme süresi en uzun 4 güne indirilecek. Gıyabi tutuklama kaldmlacak. • 6. Sayfada BAYRAMPAŞA CEZAEVİ YÖNETİCİLERİ GÖREVDEN ALINDI • 9. Sayfada VALİLER KARARNAMESİ DEMİRELE SUNULDU • 19. Sayfada Satanizm, gençlik, özgürlük ve sistem konusunda görüşler... Sorumsıızhık pahah ödeniyor BOflSA DOn •179 Orcekı «252 DOLAR oDun 461.300 Cncekı 461.300 MARK û246.600 Öncekı 246.000 ALTIN ûDun 4.000.000 Ûncefc 3^30.000 ERDALATABEK 1. Öncelıkle yaşanan olaylar, son olarak bir genç kızın öldürülmesi ve iki genç kı- zın ıntıhan. bundan önce gençlerin kanştı- ğı olaylarla birlikte değerlendirilince, "Tür- khe'de gençliksorunlannın nitelikdeğiştir- diği'1 görülmektedir. Bu nitelik değışimi, kendısıni "j^tanhk", "tepki davranıştan" ve "şiddet eylemleri" olarak göstermekte- dir. Geçmışin "kitlesel eylemleri" de yerinı "grupetkUeşimi''ne bırakmış görünmekte- dir. 2. Olaylarda dikkat çeken özellıkler, genç- lerin çok önemli davranış biçimlerinı işa- ret etmektedir: • Gençlerin khnlikarapışı sağlıklı geçme- mekte, kimlik bunalımma dönüşmektedir • Gençlerde ait olma değeri toplumla bağlantısız. grup değerlenyle bağlantılı oluşmaktadır. Bu da her grubun nitelığıne göre değişmektedır. • Gençler sorumluluk du\gusu kazana- mamakta, ne kendi sorumluluklanna ne de sosyal sorumluluklanna sahip çıkabilmek- tedirler. • Gençlerde kendini kontrol etme gücü ya hiç olmamakta ya da bu kontrol dışı olu- UArkasıSa.l9,Sü.8'de SATANlST GENÇLER TUTUKLANDI • 9. Sayfada 2 kitabımız daha bakanlıkça önerildi Haber Merkezi - Cum- huriyet'in cuma günleri kül- tür hizmeti olarak okurlan- na sunduğu Atatürk ve Cumhuriyet konulannın yer aldığı kitaplar, Milli Eği- tim Bakanlığı'nın yayım- mArkasıSa.l9,SiL9'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY Demipel'siz Köşk Tartışması! Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, tüm ceketle- rinin cebine bireranayasa koymuş olmalı ki. ne zaman tartışmalı bir konu ortaya çıksa, hemen elini cebine atar, ilgili maddeyi okur, devam eder: "Işte böyle diyor..." Sağolsun bizim anayasamız daha çok "ama" yasa olduğu için her kesin saptamanın ardında bir "ama" bağlacı vardır: UArkosıSo. 19,Sü.8'de $
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog