Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye sMuttin SAawatn£üwunf ğmız kıtabnı aduıu kreds karanızın Dumaresı ve soo Inıllaram tsân e bıriılcte bıldınn, btap mtnzae olsııp Adınızı, soyadnuzı ve teiefoo naramzı da bıldınneyı unulmayıa Cye degılsenız, dılmenız üye de olufl va da ü}dıgnuz' \enileyin İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 76. YIL SAYI: 27014 / 250.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: NADİR NADİ (7945-7997) 23 EYLÜL 1999 PERŞEMBE C U M H U R I N K U U R M I GAZİ MUSTAFA KEMAL SIVAS KONGRESHV Sivas Kongresi de, Erzurum Kongresı gibı 'ıhtilâlci' bir karakter taşımtştır. Kongre, İstanbul hükümetinin açıkça karşı çıkmasına karşın toplanmış; gorev ve yetkilerinden uzaklaştırılmış, tutuklanması için Dahiliye Nazırı tarafından buyruklar verilmiş olan Mustafa Kemal'i başkanlığa seçmiştir. Sivas Kongresi ayrıca, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı Devletı tarafından kabul edilen uygulama biçimlerini de geri çevırmiş ve yabancı işgallere karşı ulusun dıreneceğini ılân etmişti. Ayrıca Kongre, ulusal dırenişi yönetecek bir Temsil Heyetı de seçmişti. Aldığı bütün bu karar ve onlemleriyie Kongre tam anlamıyla bir 'Ihtilâl Meclısı' ozelliğı kazanmıştı. Kuvay-ı Millîye'ye ılışkın Sivas Kongresi'nden sonra Mustafa Kemal'e yabancı bir gazeteci tarafından sorulan sorular ve alınan karşılıklar da H 3.10.1919) Kongrenin bir 'ihtilâl Meclısi' ozelliğini pekıştirmıştir: Soru: Teşkilât-ı Millîyenın başlıca erkânı kimlerdır? Cevap: Teşkilât-ı Millîyemn erkânı, masunıyet ve istiklâli için kalpleri çırpınan milletin umum güzide evlâtlarıdır. 'Sivas Kongresı IV adlı kitap, Câzı Mustafa Kemal'ın ölumsüz eseri Nutuk'tan alınmıştır. Bu çok önemli sıyasal ve tarihsel kaynağı, orıjınal metın ve gunumuz Turkçesiyle tek kıtap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. ytlında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyariz. Yarın Cumhuriyet'le birh'kte... Moskovayönetirni, Islamcı milislere Ladin 'inparayolladığını öne sürdü üssü Türfâye'de' DOĞU TÎMOR: ÇOKULUSLU GÜÇTE MİSİLLEME KAYGISI • 11. Sayfada IMF'DENRUSYA HÜKÜMETtNE DESTEK • 10. Sayfada ATİNA'DA TATBÎKAT GERGÎNLİĞİ M 10. Sayfada DÜNYA NÜFUSU 6 MlLYARJ BULDU • //. Sayfada 'Üç ülkeden paralı asker geliyor' Rusya Içışlen Bakan Yardımcısı Korgeneral tgor Zubov, Usame bin Ladin'den 30 milyon dolar alan aynlıkçı milislerin Türkiye, Yugoslavya ve Afganistan'dan paralı asker kaydetmeye başladığını öne sürdü. Rus karşı haberalma teşkilatı elemanlannın Türkiye'de "teröristlerin eğitildiği" üsler bulunduğunu saptadığını söyleyen Zubov, "Usame bin Ladin'in, Basayev ve Hattab'a 30 milyon dolar gönderdiğini" ifade etti. Yeni saldırılar bekllyoruz' îsiamcıiann lideri Çeçen komutan Şamil Basayev ve Ürdün asıllı Hattab'a bağlı güçlerin sayısının halen 5-7 bin arasında tahmin edildiğini belirten Zubov, "Yeni saldınlar bekliyoruz, her şey yeni başlıyor" diye konuştu. Rus haberalma raporlan, Çeçenistan'da üslenen Islamcı milislerin Kuzey Osetya ve Inguş cumhuriyetlerinde de harekete geçmek üzere olduklannı gösteriyor. • 10. Sayfada. OCALAN'DAN PKK'YE 'Silahınrja tesümohm'# Terör örgütü PKK'nin lideri Abdullah Öcalan, bir grup PKK'linin silahlanyla birlikte teslim olmasını istedi. İstanbul HaberServisi-PKK lıden Abdul- lah Öcalan, ruruklu bulunduğu Irnralı Ada- sı'nda 20 Eylül'de görüştüğü avukatlan trfan Dündar, Hatice Korkut ve Ahmet Avşar ara- cılığıyia kamuoyuna bir açıklama daha yaptı. Öcalan adına yapılan açıklamada şöyle denil- di: "Aülacakdemokratikadımlaraengelolma- dığını. aksüıe bu adımlara güç verdiğini kanıt- lamak için bir PKK grubunu silahlan Ue bir- likte iyi ni\et ifadesi olarak demokratik Cum- • Arkası Sa. 19, Sü. 4'te 2 KİŞt GÖZALTEVA ALIISDI DaUsergisine yb'sakkrı Atatürk Kültûr Merkezi'nde gerçekleştirilen Salvador Dali sergisine gelen 2 kışi, görevlilere önce "Burada neden başörtülü kimse yok" dıye sordu. Daha sonra "Burada nıye çıplak kadın resimleri var" dıyerek Dalı'nin iki tablosunu yumruk atarak kıran saldırganlar gözaltına ahndı. Sergiyi düzenleyen Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı 1. Cahıt Özden, "Hâlâ put diye sanat eserlerine saldınyorlar. Bu saldınnın türbanla alakası yok" diyerek saldınyı kınadı. Özden, sergıden elde edilen gelirin depremzedelere verileceğini söyledi. /mon KÜÇÛOUYJ» mbari • & Altan Öymen, MHP kadro- laşmasından şikâyetçi. 'Sosyal devlet tahrip edildi' # Bir anayasa taslağı hazırladıkJaruıı söyleyen CHP Genel Başkanı Altan Öymen, "Hükümet başansız, ama başanlı olmasını isterdim. Çünkü biz iktidara geldiğımiz zaman başlayacağımız nokta daha iyi olurdu" dedi. Öymen şunlan söyledi: "Gece gûndüz hükümeti sallamak gibi bir kaygımız yok. Sallama merakı bazen aksi sonuçlar doğurabılir. Hükümeti sallarken kendin düşebilirsin." Öymen, partideki yeniden yapılanma çalışmalannın da sonuna yaklaştıklannı belirtti. • 4. Sayfada Meclis'teki gizli oylamada sonuç alınamazsa Yılmaz aday olacak savaşları1 Yılmaz'ın, Demirel'in görev süresinin uzatılması önerisinin taktik amaçh olduğu belirtiliyor. Yılmaz'ın bu Meclis'ten Demirel'in görev süresinin uzatılmasına ilişkin bir anayasa değişikliği çıkmayacağına güvendıği ileri sürülüyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz ın gündeme getırdiği, Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'in görev süresinin uzatıl- masına ilişkin tarnşma, farklı önenlen ve hesaplan gün ışığına çıkardı Yılmaz'ın ANAP'ta da şaşkınlıkla karşılanan önen- sinin. 'bu Meclis'ten, Demirel'in görev sü- resinin uzatılmasını sağlavacak bir ana- yasa değişikliğinin çıkmayacağı' hesabına dayandığı ıddıa edıldı FP Genel Başka- nı Recai Kutan, cumhurbaşkanımn 4 yıl- lığına halk tarafından seçil- mesini isterken Demirel'in görev süresinin uzatılmasın- dan 'meouıuniyetduyacağgnı' belırten 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren de 1982 Anaya- sası yapıhrken, cumhurbaş- kanımn halk tarafından seçil- mesı yönünde görüş bildirdi- gını söyledi. DYP Tunceli Milletvekili Kamer Genç ise Demirel'in görev süresinin uzatılmasının '2. deprem fe- laketi' anlamına geleceginı ılen sürdü. Başbakan Bülent Ecevit, Demırel 'in görev süresinin uzaöl- masını ilk kez kendisimn gündeme getir- diğini belırterek bu konuda yaygın bir konsensüs oluşmaya başlamasının güzel • Arkası Sa. 19, Sü. l'de ARTÇIŞOK PA.NİĞ1 - Ta>>an'da dün sabah meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki sarsıntı halkı sokağa dökrü. (REUTER) • 11. Sayfada StSMÎK 1 ARAŞTIRMA GEMlSt BEKLENTÎLERİ KARŞILAMIYOR CBH ULUIRfn hateri • 7. Sayfada İSTANBUL DEPREME HAZIRLANIYOR M 7. Sayfada AFET BÖLGESÎNDE TARİHÎ EVLER YENlDEN tNŞA EDÎLECEK M 7. Sayfada ADAPAZARJ'NDA ÇADIR PROTESTOSU • 9. Sayfada Hükümet depremzedelere yapılacak kira ve onanm yardımına ilişkin ilkeleri belirledi Kira yarcbmı 1 Eknn'deI Devlet Bakanı Hasan Gemici'nin yayımladığı genelgeye göre başka illere yerleşen depremzedelere de kira yardımı yapılacak. Onanm yardımı yalnızca az hasarlı İconutlar için geçerli olacak. EMİNEKAPLAN ANKARA - Hükümet, depremzedelere ödenecek kira ve onanm yardımında uygula- nacak ilkeleri belirledi. 100 milyon liralık ki- ra yardımı, yıkık, ağır ya da orta hasarlı ko- nutlarda oturan kiracı ya da ev sahiplerine ödenecek. 1 Ekim'denitibarenbaşlayacak ki- ra yardımı, başka illere yerleşen depremzede- lere de yapılacak. Çadırkent, prefabrike ko- nut ya da kendılerine tahsis edilen konutlar- dan yararlanan depremzedeler, kira yardı- mından yararlanamayacak 600 milyon lira- lık onanm yardımı ise az hasarlı birden faz- la konuta sahıp olanlara yalnızca oturduğu konut ıçın verilecek. Devlet Bakanı Hasan Gemici kira ve onanm yardımına ilişkin 2 ay- n genelge yayımladı. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu aracılığıyla ıl ve ılçelerdekı sosyal yardımlaş- ma ve dayanışma vakıflanna göndenlen ge- nelgelerde. getirilen düzenlemeler şöyle: Kira vardımı: Bayındırlık ve Iskân Bakan- hgı'nın hasar tespıt raporlanna göre, oturdu- ğu konutu yıkık, ağır ve orta hasarlı olanlar hak sahibi olacaklar Kamu kurum ve kuru- luşlannın sosyal tesislen ile geçicı prefabn- ke konutlarda ve çadırkentlerde bannanlar bu yardımdan, bu yardımı alanlar da çadırkent veprefabrike konutlardan yararlanamayacak. 1 Ekim gününden başlayarak 12 ay süreyle ayda 100 milyon lira olarak ödenecek kıra yardunı, kiracı ya da malsahıbi olduğuna ba- kılmaksızın agır, orta hasar gören ya da yıkı- • Arkası Sa. 19, Sü, 3 'te Başbakan 'ın ABD gezisi - Ecevit: Ocliin vermem % Başbakan BûJent Ecevit, Clinton'la görüşmesinde Türkiye'ye 3 milyar dolara yakın bir yardım yapıhnasmm söz konusu olabıleceğini, ancak şimdiden kamuoyunu beklenti içine sokmak da istemediğıni söyledi. ANKARA (CumhuriyetBû- rosu)-Başbakan BüJentEcevit ABD gezisine olağanüstü bek- lentilerle çıkmadığını belirte- rek "Hayal kurmu>T)runı. Ge- zi kapsamı içindekipekçokku- ruluştan olumlu işaretler alryo- ruz. Beklentilerimi olabildiğin- ce alt düzeyde rutuyonım" de- dı. Ekonominin düzlüğe çık- ması için gerekli nrsatlann önümüzdeki günlerde daha da belirgmleşeceğıni söyleyen Ecevit, Kıbns'ta ödün verme- sınin söz konusu olamayacağı- nı, görüşmelerin bu bölümün- de kendısmin bulunmasının da yeterli sayılması gerektigini söyledi. Cumhuriyet'in soru- lannı yanıtlayan Ecevit, gezi programının büyük ölçüde ke- sinleştiğini, başta Dünya Ban- kası ve IMF ohnak üzere heyet kabullerini ıkametine aynlan m Arkası Sa. 19, Sü.2'de 'ÖNCE ÖDÜN SONRA PARA' • 8. Sayfada BAYRAMPAŞA'DA FATURA GARDİYANLARA ÇIKARJLDI 1 8 . Sayfada EMNİYETTE FAİLl MEÇHUL BİRİMİ KURULDU • 5. Sayfada tORSA Dun «121 Öncekı 4174 DOLAR oDun «0000 önce«o 460800 MARK ûDun S47 000 246 300 ALTIN ûDur 3995 000 3835 000 New York'ta ikili temaslar Cem, Iran'la PKK'yi görüştü # Dışişleri Bakanı Ismail Cem, New York'ta "hassas" görüşmeler yapıyor. Iran Dışişleri Bakanı Kemal Harrazi ile bir araya gelen Cem, tran'dan PKK ile ilgili Güvenlik Komitesi kararlannı uygulamasını istedi. Cem, Türkiye açısından güvenli bir ortam yaratmak niyetinde olduklannı belirtti • 19. Sayfada Değişimin öykücüsü b*«SH Usta yazar Füruzan'ın tüm yapıtları Yapı Kredi Yayınları'nca yayımlanıyor. Toplu yapıtları dizisinde yayımlanan son kitap, bir öyküler toplamı. "Sevda Dolu Bir Yaz" adını taşıyan kitap, uzun zamandır öykü yayımlamayan Füruzan'ın üç öyküsünden oluşuyor. Bugün Cumhuriyet le birlikte GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bayrampaşa Cezaevi Plaza! Mafyanın cezaevleri içindeki çalışma yörrtemleri sık sık gündeme gelen bir konuydu. Maîfya için hapishane, fazla mesaili çalışma yeri gibi bir şey... Ancak hafta ba- şında Bayrampaşa Cezaevi'nde yaşanan olaylarve son- rasındaki gelişmeterolayın boyutlannın öngörütenin üze- rinde olduğunu gösteriyor. Kimi durumlarda, yaşanan olaydan çok, sonrasında olup bitenler daha fazla kaygı vericidir. Bayrampaşa Ce- • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog