Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye76. YIL SAYI 27013 / 250.000 TL (KDVıçmdej KURUCUSU YUNUS NADİ (7924-W5JB^MZAfl/ NADİR NADİ (1945-1991) / % /SMTMBfttiStZltaET ' f MUKimBEKtoPTmı / / # SMT ÜYHA MMILO AtaİSMTKİnPSİPMjfC •j \pû lı^mız lutabtn 3dmı icredı kartjnızm Dum^ası ve soa icullanîna ı I ıl< ) rhkle bddmn, kıtap cvııuaje oisun Adınızı sovadınuı \e telcfin S j "^ laraT zı da b'ldmn^T unutmavın Lvc de^ılsaıız, dıknenız uye de olun va da uvelığm zı \ enılevm R İŞLEM BİR T E L E F O M . 4 0212 514 01 96 22 EYLÜL 1999 ÇARŞAMBA u M H U R I N K Ü Ü R H I M I GAZİ MUSTAFA KEMAL SIVAS KONGRESI-IV Sıvas Kongresı de, Erzurum Kongresı gıbı 'ıhtılâlcı' bır karakter taşımıştır Kongre, Istanbul hukumetının açıkça karşı çıkmasına karşın toplanmış, gorev ve yetkılerınden uzaklaştırılmış, tutuklanması ıçın Dahılıye Nazırı tarafından buyruklar verılmış olan Mustafa Kemal'ı başkanlığa seçmıştır Sıvas Kongresı ayrıca, Mondros Ateşkes Antlaşması'nın Osmanlı Devletı tararından kabul edılen uygulama btçımlerını de gerı çevırmış ve yabancı ışgallere karşı ulusun dıreneceğını ılân etmıştı Ayrıca Kongre, ulusal dırenışı yonetecek bır Temsıl Heyetı de seçmıştı Aldığı butun bu karar ve onlemlerıyle Kongre tam anlamıyla bır 'Ihtılâl Meclısı ozellığı kazanmıştı Kuvav-ı Mıllîye ye ılışkın Sıvas Kongresı'nden sonra Mustafa Kemal e yabancı bır gazetecı tarafından sorulan sorular ve alınan karşılıklarda {13 10 1919) Kongrenın bır 'Ihtılâl Meclısı ozellığını pekıştırmıştır Soru" Teşkılât-ı Mıllîyenın başlıca erkânı kımlerdır? Cevap- Teşkılât-ı Mıllîyenın erkânı, masunıyet ve ıstıklâli ıçin kalplerı çırpınan mılletın umum guzıde evlâtlarıdır 'Sıvas Kongresı IV adlı kıtap, Gâzı Mustafa Kemal'ın olumsuz eserı Nutuk'tan alınmıştır Bu çokonemlı sıyasal ve tarıhsel kaynağı, orıjınal metın ve gunumuz Turkçesıyle tek kıtap olarak, Sıvas Kongresı'nın 80. yılında okurlanmıza sunmaktan buyuk kıvanç duyarız Cuma günü Cumhuriyet'le birlikte... Cumhuriyet 'in başvurusu gündemde Hakstzrekabet incdaneyeıılııuh # Cumhunyet'ın haksız rekabetle ilgili başvurusunu dün görüşmesi gereken Rekabet Kurulu, hazırlıklar tamamlanmadığı için toplantıyı gelecek hafta sah gününe erteledi. CHP Ankara II Başkanı Levent Gök, "Basm siyasi erk haline geldi" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Star gazetesının başlattığı ve bazı gazetelenn de katılımıyla suren mah>etın altında satışlara > onelik Cum- hunyet'ı yayımlayan Yenı Gün Haber <\jansfnın Reka- bet Kurulu'na yaptığı başN'u- ru, kurul başkanlıgının hazır- lığının sürmesı nedennle dünku toplantıda goruşüle- medı Kurul başkanlıgının on ıncelemesını tamamlaması durumunda Rekabet Kurulu. gelecek hafta salı gunu yapa- cağı toplantıda, malıyetın al- tında satışlarla "ydacı fryat" uygulamasına gıden gazete- lere ılışkın karannı alacak KESK Genel Başkanj Siya- mi Erdem, basının geleceğını tehdıt eden "damping" uygu- lamasına tepkı gostenrken ekonomıkrekabettençok, ya- zın hayatının uretım üzenn- den rekaberının daha anlamlı olacağı göruşunu dıle getırdı Gazetelenn toplum gelışme- sının önûnü açmayan, rek- lamcı özellıklertaşıyan ıçen- ğe sahıp olduğunu vurgula- yan Erdem, "Basuı hayatııun devkt desteğüıe ihtiyacı var" dedı Rekabet Kurulu, dunku toplantısında, I lıgmaçlannı yayımlama ıhalesım kazanan Star gazetesının de sahıbı olan Uzanlar'a aıt Teleon'un, dığer kanallara zamanmda • Arkası Sa. 8, Sü. 3 te Bayrampaşa Cezaevi asıpadam öhli'mliikr# Adalet Bakanı Hıkmet Samı Türk, Bayrampaşa Cezaevrndekı olaylann, Hakan Çılhoğlu'nun, koğuşundan çıkıp "7 kapı geçıp 425 metre yürüdükten" sonra Kenan Alı Gürsel'ı öldürmesıyle başladığını söyledı Türk, çatışmanın ardından yapılan aramada 6 tabanca, 3 telsız telefon, 3 cep telefonu, 61 adet mermı \e büyuk mıktarda uyuşturucu bulunduğunu behrttı. Strateji İrticanm 2000 planı # Teokratık bır devlet kurmayı amaçlayan ırtacaı unsurlann stratejık planlaması dort aşamada bıçımlenmektedır tlk aşama laıkhğın dınsızlık olarak anlaşılmaMnı sağlamak fkıncı aşama sılahlı propaganda Oçüncu aşama sıyası ıktıdan demokratık yollardan ele geçırmek Dörduncu aşama ıse Islam cumhunyetını kurmaktır • 7. Sayfada ALPERTURGUT ÖZKANGÜVEN BERTAIN AĞANOĞLU Bayrampaşa Ceza- e\ı'nde 7 kışının olumuyle sonuçlanan çatışma, ceza- evlenndekı "baştboşluğu" bır kez daha gozler önune serdı Ikı organıze suç ör- gutû üyelen arasındakı ça- tışmanın Hakan Çillioğ- lu'nun. koğuşundan "7 ka- pı geçip, 425 metre yürü- dükten" sonra, Kenan AM Gürsel'ı oldurmesı> le baş- ladığı ortaya çıktı Istanbul Cumhunyet Başsavcısı Ferzan Çitici, olay yennde bulunan boş kovan sayısı- nın, atış sayısından az ol- duğunu açıklayarak "Çok • Arkası Sa. 8, Sü. 3 te ANKARA CEZAEVİ'NDE GERtLlM • 8. Sayfada 5 büyüklüğündeki sarsıntı bilim adamlannca farklı yorumİandı ^Tekirdağ deprenri artçı 8arsmtıdeğil 9 Zlncirleme sarsıntı - Tekırdağ açıklannda olan 5 büyüklüğündeki depremın, artçı bir şok değıl, normal bır deprem olduğu öne sürüldü. ITÜ Deprem Sısmolojısı Anabıhm Dalı Başkanı Doç. Tuncay Taymaz, sarsıntının Gölcük depreminin bır devamı olduğunu beîirttı. Doç. Taymaz, "Bunlar aynı . sıstem içınde zıncirleme oluşan depremler" dedı. öncü olabilir ITÜ Avraşya Yer BıUmlen Enstıtüsü Öğretım Üyesı Prof Aykut Barka öncekı gece meydana gelen depremın artçı değıl normal bir deprem olduğunu söyledı. Prof. Aykut Barka, Tekirdağ'daki depremın öncü olduğunu söyleyebılmek ıçin yakın takıbe ahnarak ızlenmesı ve mekanızmasına bakılması gerektiğıni kaydettı. Saroz'a dlkkat IÜ Jeolojı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Şener Üşdmezsoy, " 17 Ağustos'tan sonra genlımin Gelıbolu-Şarköy kınğı hattında bıriktiği gözlenıyordu. Gerek sısmolojık yoğunlaşmalar, gerekse jeolojık genlımler gelecek deprem bölgesı olarak Şarköy-Gelıbolu-Saroz hattına ışaret edıyor" dedı Üşümezsoy bır dahakı depremın Istanbul'u etkıleyeceğını söyledı. P 3. Sayfada BAYINDIRLIK BAKANI KORAY AYDIN: GEÇÎCl KONUTLARIN MALÎYETl 40 TRİLYON • 5. Sayfada ' l yıktlTav>«n'daönceki^e7.6büyüklüğündemeydanagetendeprern<köİ€nlerinsa>TSiartıyor. Enkazaltındabin- J le^ce kişinjn buhuıduğu beörtiliyor. ÖlenJerin sayısı ilk beiiriemdere göre 1712, yanüı sayısı ise 4 binden fazia. 3 bin kişinin enkaz alünda kakdığı tahmin edilryor. Kent ve kasabalardaki hastaneierin yarahlarla dolup tasüğı, televizyon kanallannın. doktor. hernşire ve tıp eğiti- mi almış herkese kurtarma çahştnalarma kaülma çağnsında bulunduklan kaydedildL Çok sayıda ülke Taj-mn'a yanfam gönderiyor. (REUTERS) • 11. Sayfada Uzmanlar 'Deprem üçlemesi rastlantı' # Uzmanlara göre, bir ay içınde üst üste meydana gelen Türkıye, Yunanıstan % ve Tayvan depremlen tamamen tesadüf Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan uzmanlara göre yer kabuğundaki tektonık levhalarda olağanüstü bır hareketlenme yok. # Uzmanlar, ölü sayısının bu kadar fazla olmasını dünyadakı nüfus artışına ve kentleşmeye bağlıyorlar. • 11. Sayfada AKUT TAYYAN YOLCUSU • //. Sayfada Baskana dava acıldı ı Yalova Cumhunyet Savcıhğı, Beledıye Başkanı Yakup Koçal ile yeğeni Metio Koçal hakkında "Tedbirsizlik. dıkkatsızlik ve acemıhk sonucu ölüme sebebıyet" vermek suçundan, TCY'nın 455/2. maddesine göre dava açtı. Müteahhit Veli Göçer'ın 20 Ekim'de mahkemeye çıkacağı bıldırildi. Gölcük ılçesmden 927 aılenin başta Doğu ve Güneydoğu ıllen olmak uzere başka kentlere göç ettığı behrlendi. • 3. Sayfada Hasar ödemeleri • Tûrkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Bırliği Başkanı Cahıt Nomer, 17 Ağustos depremınden 12 bme yakm poliçenin etkılendiğim belirterek ışletme zararlanyla birlikte yaklaşık 700 milyon dolar sıgortalı hasan olduğunu bildırdi. Nomer, son 15 gûndür hasar tespitlen ve ödemeler yapıldtğını kaydederek "Bugüne kadar yaklaşık 20 mıiyon dolar hasar tazminatı ödendı" dedı • 11 Sayfada Depremzede örgütü • Yalovah deprerazedeler, kendi sorunlannı kendileri saptayıp çözebılmek için "Depremzedeler Derneğı" adı altında örgütîenmeye çalışıyor. Çadırkentlenn dışmda hasarlı evlerinin önünde kurduklan çadırîarda yaşayan depremzedeler, sorunlannın her geçen gun ağırlaştığuu belirterek sıyası partılenn ve bazı vakıflarm öncelıkli olarak İcendı yandaşlanna yardımcı oknaya çahştığından yakındıiar. • 3. Sayfada ALMANYA'DA 'KARA SES'E DAVA • 7. Sayfada ALZHEİMER SALGINI KORKUSU • Arka Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK RUZGÂR DEMİREL'DEN YANA • 5. Sayfada BORSA DOLAR 1 MARK I ALTIN OlûûûDun Dun 6174 460^00 öncefu Öncefc 6222 I 460.200 Dun Dun 246300 3835000 Öncekı Oo-ek 245 100 3 765 000 EK Yan Cebinde mi? Uç-beş gunluk ızınden sonra "Guncel"ı gelecek salıdan ıtıbaren devam ettırmek ıçın yola çıkarken, Çankaya'dan bır açıklama bu yazıya zorladı Gorev suresıyle ılgılı soruları dune değın suskunluk- la karşılayan Cumhurbaşkanı Demirel, bu konudakı stratejısıne uygun zamanın geldığıne hukmetmış ola- cak kı, konuştu Bu duyarlı ve onemlı konuda suskunluğu yeğleyen U Arkası Sa. 8, Sü. l'de Ecevit'in Clinton'ı ziyareti sırasında bazı konulann gündeme getirilmemesi istendi ABD görüşmeye sınır koyduı Washuıgton yönetımı, ABD Başkanı Chnton'la bır araya gelecek olan Başbakan Bulent Ecevıt'e bazı sınırlamalar getırdı Ecevıt'le gorüşen ABD Buyûkelçısı Mark Parns, Amenkan Hazınesı garantılı tahvıl ve asken borçlann tamamen sılınmesı konulanmn gündemden çıkanlmasını ıstedı EMİNE KAPLAN ANKARA - ABD, Amenkan Hazı- nesı garantılı tahvıl ve asken borçlann (FMS olarak bılınen) sılınmesı konu- Iannı Başbakan Bülent Ecevit'ın Was- hıngton zıyaretı sırasında göruşmek ıs- temedığını bildırdi Ecevıt'le geçen gun bır araya gelen ABD Buyûkelçısı Mark Parris'ın "Bunlan gündeme ge- tirmeyin" dedığı öğrenıldı ABD'ye toplam 6 nulyar dolarlık FMS borcu bulunan Turkıye, bu ülkeye her yıl 400 milyon dolar tutanndan faız oduyor Başbakan Ecevit'ın ABD Başkanı Bill Clinton'la yapacağı gorüşme sıra- sındagündemegenrmek ıstedığı Ame- nkan Hazınesı garantıu tahvıl ve aske- n borçlann sılınmesı önenlenne Was- hıngton yönetımının sıcak bakmadığı bildınldı ABD Buyûkelçısı Pams'ın kendı ıstemıyle göruşmek ıstedığı Ece- vıt'e. "Amerikan Hazinesi garantili tahvil ve askeri borçlann silinmesi ko- nulannıbu ziyarettegündemegetirme- menizi ricaedjyortız. Bu konularda ka- m Arkası Sa. 8, Sü.9'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog