Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye Dîfcdıgmız kıubm adıru, kredı kartınızHi tMnarası ve soc kullanma tanhı ıle^ıriıkte bıldırm kıtap evmızde olsun \duuzı soyadmızı ve telefon nuırivramzı da bddınneyı uoutmaym Lyt degılsenız, âüersonz ûyc de oiun ya da u>ebğıni2i yenıievm. HER tŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 »6 76. YIL SAYI: 27012 / 250.000 TL (KDV,çmde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (W24-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 21 EYLUL1999SAU H R H î K I 4 KEMALİLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN - II Turk halk şiirinin en yalın, en renkli ve şiir yükü en yoğun dizelerini söyleyen ozanı Karac'oğlan'ın en güzel şiirlerinden oluşan bir guldeste.. Bugün Cumhurryet 'le birlîkte.l. I [ L I ' A N l A S G A Z KARAC'OGLAN II I i SİVAS Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijınal metin ve günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... BM raporuna göre, küreselleşme gelişmekte olan ülkelerde dış açıklan ve istikrarsızlığı besledi me gefişmeye engelSlfirlanmall' BM Ticaret ve Kalkınma Kon- feransı 'ıun 1998-1999 dönemi raporunda kûresel ekono- mide gerileme riski karşısında gelişmekte olan ülkelerin hareket serbestılerinın sınırlı olduğu belirtildi. Dünya ekonomisınde büyümenin teşvik edilmesi görevinin sa- nayileşmış ülkelere düştüğü ifadesine yer verilen rapor- da "En yoksul ülkelerin birikmiş dış borç yüklerini sıfir- layacak yöntemler araştınlmalıdır" denildi. 'Türklye hep ÇOk verdl' BM raporunun hazırlanma- sına katkıda bulunan Prof. Dr. Korkut Boratav yaptığı açıklamada, gelişmekte olan ülkelere giden özel serma- ye akımJarının kalkınmaya katkı yapacak üretken amaç- larla kullanılmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Korkut Bo- ratav, sermaye hareketleri üzerine kontrol getirilmemesi- ni eleştirdi ve Türkiye'den çıkan paranın giren parayı hep aştığını belirtti. KİCEM Baskanı Mümtaz Soysal 'Depremi kullanıyorlar' 0 Özelleştirme ve devletın küçültülmesi sloganlarıyla kamu hizmetinin içeriginin boşalhlmasının depremi felakete dönüştürdüğünü belirten Mümtaz Soysal, Özelleştirme Idaresi Başkanı Uğur Bayar'ı suçladı. • 19. Sayfada ANKARA (Cmnhuriyet Bürosu) - Bırleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konfe- ransı (UNCTAD), küresel ekonomik gelışmeleri değer- lendirdıği 1998-1999 dönemi raporunu açıkladı. Rapor, kü- reselleşmenm gelişmekte olan ülkeleri yoksullaştırdığı- nı ve gelişmiş ülkelere daha da bağımlı duruma getırdığı- nı ortaya koydu. Küreselleş- menin dayattığı ekonomıde "liberatizasyoır politikalan- nın, gelişmekte olan ülkeler- de büyüme hızının yüzde 6'dan yüzde l'e düşmesıne neden olduğu belırtilen rapor- da, aynı sürecte gelişmiş ülke- lerin büyüme hızlannda bü- yük arhşlar gerçekleştiği vur- gulandı. UNCTAD, gelişmek- te olan ülkelerin en yoksulla- nnın dış borçlannın silinme- mArkasıSa.l9,Sü.3 l te Doğan Bayazıt 68 yaşuıdaych. Emekli Orgeneral Bayazıt öldü # Beynındekı tümör nedenıyle Amerikan Hastanesi'nde tedavi gören eski Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreten, emekli Orgeneral Doğan Bayazıt, önceki gece yaşamını yitirdi. Bayazıt yaruı Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek. m 19. Sayfada Rekabet Kurulu, Cumhuriyet Hn yaptığı başvuruyu görüşmek için bugün toptanıyor Gihulan:Basaıda haksızjvkabet 9 Rekabet Kurulu'nun bugün yapacağı görüşmesinde, damping yapan gazeteler hakkında tedbir karan alınıp alınmaması konusu tartışılacak. Rekabet hukuku uzmanı Uludağ Üniversitesi Ticaret Hukuku Bölüm Başkanı Prof. Yılmaz Arslan, soruşturmanın uzun sürmeden sonuçlanabileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rekabet Kurulu, Cumhuriyet'ı yayımlayan Yeni Gün Haber Ajansı AŞ'nm. Stargazetesının başlat- hğı "fiyat düşürüp maliyetin alünda saöşlara gkferek" rekabeti engellemesıne ilışkın başvu- rusunu bugun yapacağı toplantıda ele alacak. Toplantıda maliyetin altında satışa giden gaze- teler hakkında rekabet engeh oluşturmalan ne- deniyle tedbirkaran alınıp alınmaması, soruş- turma yapılması ya da soruşturmaya gerek olup olmadığını belirlemek üzere ön araştırma- ya gidilip gidilmemesi degerlendirilecek. Rekabet Kurulu'nun, Kurul Başkanı Tamer Müftüoğlu'nun yaptığı acıklamaya göre, bu- gün toplanarak bazı gazetelenn başlattığı ma- hyetın altında sahş yoluyla rekabetin engellen- mesini değerlendirmesi bekleniyor. Gazetemi- zin, maliyetin altında sahşlarla gerçekleştirilen damping uygulamasıyla rekabetin engellen- mesine karşı başvurusunu görüşecek olan Re- kabet Kurulu, tedbir karan alınıp alınmaması gereğinj değerlendirecek. Kurul, ya hemen so- ruşturma ya da soruşturmanın gerekip gerek- mediğini belu-lemek üzere ön araştırma yapıl- ması karan alabilecek. Hemen soruşturma ka- ran alınırsa bir kurul üyesi ile bir ya da birkaç uzman tarafindan yapılacak soruşturma en geç 6 ay içınde bitirilerek kurulun onayına sunu- lacak Ancak ön araştırma karan alınırsa so- ruşturma aşamasına geçılip geçilmeyeceği ko- nusunda 1 ay ön ınceleme yapılacak ve yeni- den kurul gündemise gelecek. Kurul da 10 gün ıçinde toplanarak yapacağı değerlendırme so- MArkasıSa. 19,SH3'te ÖZGÜR BASIN KORUNMALI M 9. Sayfada Ba^ampaşa'da Çakıcı ve Ağansoy'un adamlan arasında çıkan kavgada silahlar konuştu Cezaevindeçatışma:7 ÖKi I Organize suç örgütlerine üye tutuklu ve hükümlülerin dilediği gibi davrandığı Bayrampaşa Cezaevi, dün bir mafya hesaplaşmasma sahne oldu. Kavga, ülkücü Alaattin Çakıcı'nm yeğeni Kenan Ali Gürsel'in, Çakıcı tarafından öldürtülen Tevfik Nurullah Ağansoy'un arkadaşı Hakan Çillioğlu'yla tartışmasıyla başladı. Çillioğlu, Gürsel'i tabanca ile yaraladı. Olayı duyan 2 grubun silahlanna sanlması üzerine cezaevinde silahh, bıçaklı çatışma çıktı. ı Çatışma sonucu, Ferdi Heybet, Hasan Taşkın, Bilal Coşkun, Murat Özlü, Eser Yalçın Ozşahin ve Hüseyin Çalışkan adlı 6 tutuklu olay yerinde öldü. Ağır yaralanan Gürsel ise kaldınldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çatışmanın ardından rehin alınan 15 infaz koruma memuru, jandarma ekiplerince kurtanldı. Tutuklu yakınlan, "Kavga, Çillioğlu ile Gürsel'in aynı koğuşa verilmesi üzerine çıktı. Olaydan bu anlamsız karan veren cezaevi yönetimi suçludur" dediler. ORTAKOY Satanistler genç kızı kurban etti # Kendilerinı "Satanist" (Şeytana Tapanlar) olarak kabul eden 1 'i kadın 3 kişinin, Şehriban Coşkunfırat adJı genç kızı şeytana kurban ettikleri ortaya çıkü. # Gözaltına alınan sanıklar ifadelerinde 4 gün önce Ortaköy'de yan çıplak bir halde bulunan Coşkunfırat'ı boğarak öldürdüklerini söylediler. • 8. Sayfada 'OKULLAR EN KISA ZAMANDA AÇILACAK' 1 7 . Sayfada ÖĞRETMEN ATAMALARI YAPILDI H 7. Sayfada NAKLIYE MAFYASI YOLLARDA • 13. Sayfada DEMIREL'DEN BORU HATTI MESAJI U 5. Sayfada R M fl«sktf>rî H n f f l l T î l t i n r V l î l BagunsıziıkkarşıöıniBsterinşiddetsaçtığıDoğuTimor'agönderi- U i T i c l » i v ^ ı ı l 7 U g U IU11U1 Uct lençokuluslugücûnilkbiriiğiheriıangibirdirenjşlekarşılaşmadan adaya girdi. Endonezva askeri kaynaklan. Stayer ve M16 tipi otomatik silahlar taşıdığı göztenen banş gücü askerierinin dün Doğu Tinıor'un başkenti Dili'deki havaalanuu denetim altına aldıklannı belirttiler. (Fotoğraf: REUTER) GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Cottarelli'nin Kotantığı Gelecek Son günlerde IMF'nın "lyıyüzünû" medyadan izliyoruz. IMFTürkıye Masası Şefı Carfo Cottareili, deprem ne- deniyle Türkiye'ye yapacaklan yardımın miktannı açıkla- dı. Önce 330 milyon dolardan söz etti. Hazine Müsteşarlığı, IMF nezdindekı Türk acil kotasına MArkasıSa.l9,Sü.l'de Alternatif sistemler 'Betonarme' sorgulanıyor # Depremde yıgma yapılar hasar görseler bile "çökmediler." Buna karşın on binlerce betonarme bina yerle bir olarak. binlerce insanın ölümüne neden oldu... Türkiye betonarmeye mahkûm mu? 6KUIV BAKt'llin tnberi • 4. Sayfada ALPERTURGUT BERTAN AĞANOĞLU AYKUTKÜÇÜKKAYA Bayrampaşa Cezaevi'nde dün ülkücü mafya elebaşısı Alaattin Çakıcı'nın yeğeni ve Türkiye'deki işlenni yürüten sağ kolu Kenan Ali Gürsel ile Tevfik Nurullah Ağansoy'un arkadaşı "Karadeniz Gru- bu"nun liden Rızeli Hakan Çillioğlu'nun adamlan arasın- da çıkan sılahlı çatışmada 7 ki- şi öldü, 3 kişi yaralandı. Olay- da. Ağansoy davasında 4 kez i- dam istemıyle yargılanan Gür- sel ölürken "Laz" lakaplı Çil- lioğluise yaralandı AdaletBa- kanı Hikmet Sami Türk, çatış- manın Çakıcı ve Ağansoy'un adamlan arasmda çıktığını be- lirterek "Çaöşmada ateşü silah- lar ve kesici aletler kulianılnuş. Rehin alınan 15 cezaevi perso- neli kurtanlcu. Cezaevindeki olayı soruştunnak için 3 cum- huriyet savcısı görevlendiriklL Ankara'danaraşûrmayapma- lan için 2 Adalet Bakanhğı mü- fettişi İstanbul'a gönderildi'' dedi. Organize suç örgütü üyesi tutuklu ve hükümlülerin dile- dikleri gibi uyuşturucu kulla- nabildikleri, cep telefonuyla iletişim sağladıklan, silah taşı- yabildiklen, cetelerin bloklar- da ve koğuşlarda birbirlerinin UArkasıSa.8,Sü.2'de BORSA Dün 6222 önceki 6166 DOLAR Dün 46O.2OO Öncekı 459.2OO MARK •QDün 245.1OO Önceki 244.000 ALTIN Dün 3.785.000 önceki 3.77S.OOO 8.1 büyüklugünde sarsıntı Deprem Tayvan'ı uykuda yakaladı ÇOk Sayida bina yiklldl Tayvan'da yerel saatle 01.40'ta Fransız Ulusal Sismik Araştırma Merkezi'nin ölçömlerine göre 8.1 büyüklugünde deprem oldu. "Vetkililer Ölü ve yaralı sayısının çok fazla olacağı konusunda endişeliler. Depremde çok sayıda binanın yıkıldığı öğrenildi. Görgü tanıklan sallantüann aralıklarla birçok kez olduğunu söylediler. • 10. Sayfada Marmara da sarsıldı Merkez ÜSSÜ Marmara Denizi olan, Tekirdağ, Istanbul, Izmir, Edirne, Bahkesir, Çanakkale ve Kırklareli'nde hissedilen 5 büyüklügündeki deprem panik yarattı. Çok sayıda yurttaş sokaklara çıktı. • 3. Sayfada Deprem sonrası taşınmalar arttı Konut kiralan yan yanya arttı # Depremin ardından "daha sağlam zeminli" semtlere geçmeye çalışanlar piyasayı hareketlendirirken. buna üniversitelerin açılması ve çeşitli nedenlerie ev değiştirecek ailelerin kış başlamadan konut kiralamaya çahşması da eklendi. # Tüm bu talep fazlalığı kira fiyatlannın yükselmesine neden oldu. Sonuçta kiralar yaklaşık yüzde 50 oranında zanüandı. Depremden önce kiralann 100 milyon ile 300 milyon arasında değiştiği Bahçelievler'de bugün kiralar 150 milyondan başlayarak 600 milyon liraya kadar çıkıyor. Ataşehir'de 150 milyon lira olan kiralar şimdi 200 milyon liradan başhyor. • 13. Sayfada Kararname Bakanlar Kurulu nda Afet bölgesi için 5 vali atandı # "Marmara deprem bölgesi koordinatörlûgû" kurulması için hazırlanan kanun hükmünde kararname Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı. Buna göre iç ve dış yardımlar için bir vali, enkaz kaldırma ve yıkım işleri için de 4 vali bolgede görev yapacak. • 3. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog