Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhur iye76. YIL SAYI: 26993 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARL NADİR NADİ (7945-7997) L ! ^ i . İİSp tÜMbâ f / / f SMTOVHfclUBUÜ) A » f SAxriıuani£idiM>sxnşı lığuıız kıtabm admı, trcdı kartmızm numarası ve son kullaonu tınfaı jfftıkte bıicbno, iatap evmızde olsun Admızı, soyadmızı ve tdefon saranızı da bıldınneyı umflmaym tye değılsenız, dılersenız ûye de olun vs da üveİığınızı yenıleym R tŞLEM BİR TELEFONLA:0212 S14 01 96 2 EYLUL 1999 PERŞEMBE Cumhı L, yasayı TBMM'ye geri gönderdi Demirel'den döndüOrtaklar zorda Hükümette isyan korkusu # Cumhurbaşkanı Demirel'in af yasasmı iade etmesinin ardından hükümet ortaklan, cezaevlerindeki olası isyanlar nedeniyle duyduğu korku ve kamuoyunda yoğun tepki nedeniyle "yasaaynenmi çıkanlsın, değiştirilsin mi" konulannı kendi içinde tartışmaya başladı. Genel eğilim, TBMM toplanmadan yasanın ekimde ele ahnması biçiminde. M19. Sayfada Manisalı gencler 'Ben devleti affetmiyorum' # Manisalı gençlerin avukatı Pelin Erda, "Devlet işkenceci polisleri affetmiş olabilir, ama ben devleti affetmiyorum " dedi. Erda, işkencecilerin suçlannın Yargıtay'da sabit gönllmesine karşın aftan yararlandınlmalannı hukuk ayıbı olarak değerlendirirken "Kardeşime devletin resmi dairesinde işkence yapıldı. Devlet yetkisi kullanarak suç işleyenler affedilmemeli" dedi. M19. Sayfada • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel af yasa tasansını bir kez daha görüşülmek ûzere TBMM'ye iade etti. Demirel iade gerekçesini, af yasasında çetelere ilişkin düzenlemenin "suç işlemek üzere çete kuranlara ayncalık" getirmesi olarak açıkladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, çetelere, işkencecilerle dolaylı ola- rak müteahhitlere de af getiren ve kamuoyunda yoğun tepkilere yol açan yasayı anayasanm eşitlik ilkesine ay- kmbularak "bir kezdaha görüşübneküzere" TBMM'ye iade etti Yasa konusunda önceki gün "tepkiye değfl hu- kukabakacağmı" savunan Demirel, iade gerekçesini, af yasasındaki çetelere ilişkin düzenlemenin "suç işlemek üzere örgüt kuranlara ayncahk" getirmesi olarak açık- ladı. TBMM Genel Kurulu'nda 25 Ağustos'ta yasalaştık- tan sonra Cumhurbaşkanı Demirel'in onayına sunulan af yasası konusunda dün Ankara'da hareketli saatler ya- şandı. Demirel'in önceki gün yaptığı "tepkileredeğfl,hu- kuka bakacağT açıklamasının ardından toplumun bü- tün kesımlennden Cumhurbaşkaru'mn yasayı iade etme- si yönündekı baskılar yoğunlaştı. Demirel, öğle saatle- rindekı kabullennin ardından gazetecilerin sorulan üze- rine. toplumun tepki göstermesinin doğal oldugunu söy- ledı. "Açık, konuşan toplumun rejimûı sağuklı oMuğu- nu" gösterdığinı behrten Demirel şunlan söyledr "Aynı zamanda burası bir hukuk devleti. Devletin ku- rallan var. O kurallara göre devlet vönetüir, ama halkm reaksiyonu, tepkisi gayet tabii ki bu sistemi işleten en önemli güçtür." Yasayı değerlendinrken tepkıleri gözönüne alıp al- mayacağına ilişkin bir soru üzerine Demirel, "Alacağı- mı söylemiştim. Tepkinin göze alınnıası hadisesinin hu- kuk kurallannı incitmemesi laam. Tepki, hukuk kural- lannın ihlaline karşı olacakür tabii" dedı. Demirel, yasayı gen göndermesmin sözkonusu olup olmadığı sorusunu da. "Bugiin yann bir bekleyelim ba- kalım ne olacak? Tetkik ettiriyorum" dıye yanıtladı. De- mirel şöyle konuştır "Burası yasayı yeniden yapma yeri değfl. Yasamn bir maddesinde dahi hukuksuzluk varsa, bazen hukuksuz- luk olması da şart degil. bazen kamu vkdanını rahatsız eden işler de olabilir. Nihayet ben mahkeme değUim. MArkasıSa.l9,Sü.3'te 'SOSYAL GÜVENLİK DE ONAYLANMASIN' • 8. Sayfada ADALET BAKANI TÜRK AF YASASINI SAVUNDU • 19. Sayfada HÜKÜMET, GERÇEK ÎHTİYACI BELIRLEMEDEN GEÇÎCI İSKÂN IÇIN HAREKETE GEÇTI # Bayındırhk ve Iskân Bakanı Aydın, 30 metrekarelik konutlarda bir ailenin yaşama koşullan konusunda, "Yaşanabilir de diyemem, yaşanamaz da, ama '3. dünya görüntüsü' vermeyen sağlıkh yaşanabilir konuttur" dedi. # Aydın, konutlar için şartname hazırladıklannı ve fiyat belirlediklerini kaydederken TOKl'den sorumlu kabine arkadaşı MHP'li Somuncuoğlu, önce gereksinimin saptanması gerektiğini vurguladı. Somuncuoğlu, 46 bin konutluk henüz bitmemiş olan kooperatifler ve 50 bine yakın tatil evleri aracıhğıyla geçici yerleşim sorununun çözülebileceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükümet, premden zarar gören evler ve yararlanılabile- k konutlarla ilgıli tam tespit yapmadan, geçici îrleşim için harekete geçti. Bayındırhk ve İskân tkanı Koray Aydın, Bakanlar Kurulu'nda geçi- ı Tİeşim ıçın belırlenen 30 metrekarelik prefab- r? konutlar ıçın şartname hazırladıklannı ve fı- il belirlediklerini söyledi Aydın, 30 metrekare- K konutlarda bir aılenın yaşama koşullan için •Yaşanabilir de diyemem yaşanamaz da, ama' 3. 1 înya görüntüsü' vermeyen sağhkh yaşanabilir onuttur" dedi. Toplu Konut Idaresi'nden (TO- • J) sorumlu Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu rse önce gerçek ıhtiyacın belırlenmesı gerektığı- Jıi belirterek "Geçki iskân için tatil evlerinden ya- MArkasıSa.l9,Sü.3te kıutan\oılaı* Devletten AKUT'a teşekkür # Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve Başbakan Bülent Ecevit, Sağlık Bakanlığı'nın "şov yapmakla" suçladığı Arama Kurtarma Derneği'ne (AKUT) "enkaz altındaki yurttaşlan kurtarma çalışmalan" nedeniyle teşekkür etti. • AKUT, hazırladığı raporu Başbakan Ecevit'e sundu. Raporda, çarpık kentleşmenin önlenmesı, ıllerde sivil savunma birlikleri kurulması, okullara ilkyardım dersi konulması ve üniversitelerde arama- kurtarma kulüplerinin kurulması gerektiğini bildirdi. • 7. Sayfada Başbakan Schröder, Ecevit'in yardımlar için kendisine teşekkür mektubu yolladığını söyledi Almanya'dan Türkiye'ye AB desteği • Almanya Başbakanı Schröder, Berlin'de dün düzenlediği basın toplantısmda, ülkesinin Türkiye'nin AB üyesi olma yolundaki çabalannı kararlı bir şekilde desteklediğini ifade etti. AB üyeliğinin hemen gerçekleşmeyeceğinin Türkiye tarafindan da bilindiğine dikkat çeken Schröder, "Bu desteğimiz, diplomarik kurallar içinde olacaktır" diye konuştu. Hükümet Sözcüsü Heye de, Türkiye'deki deprem felaketinin olumsuz sonuçlannın giderilmesi için Almanya'nın ABD'den sonra en çok maddi yardımda bulunan Ülke Oİduğunu söyledi. • 3. Sayfada Yunan sendikacılardan dostluk eli Yunan sendikacılar, depremden zarar gören Türk halkıyla dostluk ve dayanışma duygulan içinde olduklannı belirterek depremzede çocuklan ülkelerinde ağırlamak istediklerini, ülkemizde bir köy ve prefabrik okul yapmayı düşündüklerini belirttiler. Banka ve Sigorta Işçileri Sendikası'nnı konuğu olarak ülkemize gelen Yunanistan Banka Işçileri Sendikalan Federasyonu, Yunan halkımn dostluk ve sevgilerini getirdiklerini belirterek Türk halkmın deprem yaralannın sanlması için her türlü çabayı göstereceklerini söylediler. • 7. Sayfada Sakarya'dan göç başladı Valiliği bölgeden 9 bin 275 kişinin göç ettiğini açıkladı. Göç edenlere valilik tarafindan 54 milyar 900 milyon lira yardım yapıldı. Yakınlannı bulamayanlann kriz merkezine başvurulan devam ederken bugüne kadar 90 kayıp başvurusu yapıldığı bildirildi. Merkez üssü Kocaeli olan 5.2 büyüklüğündeki artçı depremin şokunu üzerinden atamayan depremzedeler dün de geceyi sokaklarda geçirdi. Geceyansmdan dün sabah saatlerine dek 12 artçı deprem daha yaşandı. Depremde ölenlerin toplam sayısı 14 bin 559'a yükseldi. • 5. Sayfada DEPREM KARGAŞASINDA SOYGUN FIRSATI ünMBICİNİNVHZ» • 3. Sayfada KORKUNUN RESMlNt ÇEKEBİLİR MİSİNİZ? şflKMNauerlNmzn 4. Sayfada BOBSA ûDün 5131 Oncsto soia DOIAB Oün «•.400 öncefc 446.400 MARK ı ALTtN OÛOOün Dun 241700 3.670 000 Sncekı Ûnce«ı » 1 000 3.675 000 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yenik Düşenler... Uyumlu hükümetimızin sindirim sistemi altüst. Gerçeği önce Başbakan Ecevit kabul etti: "Af yasasında sindiremediğım konular var!" Adalet Bakanı'nın hazırladığı tasannın TBMM'den geçmesine olanak tanıyan bir başbakan olmanın onu- runu taşıyan Ecevit'e olumlu olumsuz yankılar ortak- lardan geldı. Önce ANAP tersledi. Ecevit'in yıllardır yazgı birliği MArkosıSa. 19,Sü. l'de Gecekondu edebiyatmda bir lokomotif Ateş 1947 yılında Kaman'da doğdu. DTCF Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Doktorasını aynı bölümde yaptı. Radyo oyunları ve skeçler de yazan Ateş, gecekondu edebiyatımızın lokomotifi olarak nitelendiriliyor. C U M H U R Î Y E T ' I N K Ü L T Ü R H I Z M E T î GAZİ MUSTAFA KEMAL SİVAS KONGRESİ-I Câzı Mustafa Kemal'ın, Cumhurıyet'ın ilanından sonra kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin 'Birincı Büyük Kurultayı' saydığı Sıvas Kongresi, Erzurum Kongresı'nden sonra ülkenın bırlığını ve kurtuluşunu sağlamak amacıyla toplanmıştır (4-11 Eylul 1919). Amasya Genelgesı'yle yurdun Erzurum, Samsun, Çorum, Yozgat, Eskışehır, Afyon, Akşehir, Denızlı, Rumelı, Bursa, Kastamonu, Niğde, Uskudar, Kayserı gıbi çeşıtti yerlennden seçilen delegeler Sıvas'a geldiler. Kongre, Sivas Lısesı salonunda toplandı. Kongrenin ilk gununde bazı delegelef Mustafa Kemal'ın başkanlığını onlemek ıstedılerse de başkanlığa yıne Mustafa Kemal seçildi İstanbul hukumetı kongreyi dağıtmak ve Mustafa Kemal'i yakalatmak için Elazığ Valılığı'ne atadığı Alı Calıp'ı gorevlendırdı. Bu durumu zamanında oğrenen Mustafa Kemal, bir yandan kongreyi yonettı, bir yandan da Ali Galip'ı hıçbır ış görmeden Sivas dışına çıkmak zorunda bıraktı. Kongreye engel olmak için, Anadolu'da bulunan Itılaf Kuvvetlerı subayları da çalıştılar. 'Sivas Kongresi-I' adlı kıtap, Gâzi Mustafa Kemal'ın olumsuz eserı Nutuk'tan alınmıştır. Bu onemli tarihsel kaynağı, orijınal metin ve gunumuz Turkçesıyle tek kıtap olarak, Sivas Kongresı'nın 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Varın Cumhuriyet 'le birlikto T A R I H I N E İST B O Y Ü K A TST G İ N I IKINCI DUNYA SAVAŞI İkıncı Dünya Savaşı, oncekinden farklı olarak, savaşanların bir kanadı "lıberal" değerler adına silaha sarılmışsa, asıl saldırgan, faşizmı, yani ınsanı toptan yadsıyan bir goruşu dunya sistemi haline getirmek ıstıyordu Türkiye, bu korkunç yangının dışında kalır. Ne var ki, onun ıktisadı, sosyal, siyasal ve ideolojık butiın etkılerıne uğrar. 1945'ten sonra gireceğı yeni yolda onların da ağırlığını taşıyacaktır. Bu yangının öyküsunu, başlamasının 60. yılında, Server Tanillı'nin kaleminden okuyacaksınız. SERVER TANİLLİ'nin yazı dizisi 10. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY 'Afet! Hükümet son dönemde olup bitenlerin üzerine bir de "af" dikti! Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dün oğleden sonra yasayı "bir kez daha görüşülmek" üzere iade etti. Dileriz hükümet kamuoyundaki tartış- malan dikkate alır, yeni düzenlemeyi buna göre ya- par. Bizde tartışmalı konuların neredeyse tümü, baş- langıç amacının çok dışında noktalanır. mArkasıSo.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog