Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhu riyet f JKtBlMlail M SMT MflBE KtDIP IEBM / # UUTOYHKMMLO a adını, kredı kartıntziD nuraarası ve sod kuilaoma tırihı m, kttap nımzde olam. AdınızL «Tyaduuzı ve telefen a bildirmeyı ımutmavm Cye değüscmz. dıkncnız üye de ^fVtlHSX.EM BİR TELEfONL 1-0212 514 01 »6 76. YIL SAYI: 27010 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 19EYLUL1999PAZAR u M H U R I t N K Ü U R H 1 M İ İLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN - II Halk edebiyatımızda, güzeli anlatmada kullanılan en yalın, en renkli ve şiir yükü en yoğun dizeleri söyleyen ozandır Karac'oğlan... Derviş şiirinin yinelene yinelene bayatlayan sevgili imgelerini bir fırça vuruşuyla, tek bir sözcük ekleyerek tümden değiştirmiş; onlara yerel bir bezek vurmuştur. "Sevgilinin memesi bizim şiirimizde her zaman elmaya ve turunca benzetilmiştir. KAIUC'OCLAN L ~ Karac'oğlan ise bunun usanç verdiğinin farkındadır. Büyük sanatçı bir yerde büyüklüğünü gösterecektir; o da sevgilisinin memesini elma olarak görür ama, onunki Yusuf elmasıdır; yahut turunçtur, ama Aydın turuncudur; sevgilinin diliyse sadece şeker değil Frenk şekeridir." İlhan Başgöz. Bu yaratıcılığıyla ve doğaya, kadına, aşka bakışıyla, kendinden önce söylenegelen şiire bir başkaldırmadır Karac'oğlan şiiri. Belki de, Türkmen konar-göçerlerinin Osmanlı toplum düzenine şiirle başkaldırması... Bu haftanın kitabı, Turk halk şiirinin büyük ozanı Karac'oğlan'ın en güzel şiirlerinden oluşan bir güldeste... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Yardım dağıtımına tepki Çadniar yetmyor halkaçıkta6 bin çadıra ihtiyaç var Kocaeii'deki sivii toplum kuruluşları. depremin ardından, yurtiçi ve yurtdışından gelen yardımlann organizasyon ve dağıtımında ciddi bir sıkıntı yaşandığını bildirdiler. Çadır gerginliğinin yaşandığı Adapazan'nda depremden etkilenen yurttaşlara dün de 1700 çadır dağıtıldı. Sivil toplum kuruluşları çadır açığının 6 bin olduğunu açıkladı. 15 milyon dolarlık kaynak Izmit Ticaret odası da yapımı devam eden toplu iş merkezinin bitirilmesi için 15 milyon dolarlık yeni bir kaynak arayışına girdi. Oda Başkanı Gürer, yapımına 1994 yılında başlanan ve 2 bin 150 dükkânlık toplu iş merkezinin tamamlanabilmesi için milletvekillerinden destek istedi. 400 okul sorunlu Okullar yıkılacak # Depremin ardindan "kullanılamayacak denli hasarlı" okullardakı eğitim-öğretimin çevrelerindeki başka okullara taşınacağını belirten fştanbul Milli Eğıtim Müdürii Ömer Balıbey, takvıyesi mümkün olmayan okullann yıkılıp yerine İ enilerinin yapılacağını söyledi. 13. Sayfada İÜ kaynak arıyor Binalar hasarlı # Marmara depreminde Avcılar ve Beyazıt kampuslannda birçok binası ağır hasar gören İstanbuJ Üniversitesi'nın. onanmlar tamamlanmadan 4 Ekim'de öğretime başlayacak olması, öğrenci ve öğretim elemanlannı kaygılandınyor. Oniversite yönetimi binalann onanmi için kaynak arayışında. • 3. Sayfada Prosedür engeli Yardımlar kilitlendi # Uiuslararası sivil toplum kuruluşlannın yapmak istediği milyonlarca dolarlık yardım, mevzuat engeli nedeniyle gerçekJeştirilemiyor. Sivil kuruluşlar, yardımlannı devlete vermek istemiyor. Kızılay ise uiuslararası Kızılhaç'tan taahhüt edilen yardımları almaktan âciz. • 3. Sayfada YurtHaberleriServi- si - Kocaeii'deki sivil toplum kuruluşlan, depremin ardından, yurtiçi ve yurtdışından gelen yardımlann orga- nızasyon ve dağıtımın- da. ciddi bir sıkıntı ya- şandığını bildirdiler. Çadır gerginliğinin ya- şandığı Adapazan'nda depremzedelere dün de 1700 çadır dağıtıldı. Içişleri Bakanı Sadet- tin Tantan, meydana gelebilecek doğal fela- ketlere karşı her tûrlü önlemin almması, ayn ayn çalışma gruplan- nın oluşturulması ve yeni planlann hazırian- ması için bir genelge yayımladı. Kocaeii'deki sivil toplum kuruluşlannın üst örgûtlenmesi olan Izmit Kent Kunıltayı (IKK) Koordinasyon Kurulu Başkanı Meh- met Toker, 17 Ağustos depreminin ardından, Kocaeli'ye gelen yar- dımlann dağıtımı ko- nusunda yaşanan koor- dinasyonsuzluğun, va- lilik ve diğer yetkililer- den kaynaklandığını iddiaederek"tKKob- rak her tûrlü desteği verdik. MaaJesefbu ko- nuda valilikten yeteri kadar destek göreme- dik" dedi. Çeşitli ulus- lardan gelen yardımla- nn dağıtımında Birleş- miş Milletler ile ortak bir çalışma içine gir- diklerini ifade eden To- ker şöyle konuştu: "Ancak bizim bu öz- verili çahşmanuza, va- lilik destek vermedi. Yurtdışından gelen yar- dımlann dağıtımında, büyük bir koordinas- yon eksikJiği yaşandı. Kocaeü Valiliğrnin, bu MArkasıSa.8,Sü.l'de Basında tekel oluşumuna karşı Rekabet Kurumu göreve çağnldı ehayırD S P Rekabet Kurumu görevden kaçmamalı. D Y P Promosyon yasası çıkardık, ama engelleyemedik. F P Haksız rekabetin önlenmesi devletin görevidir. C H P Hukuk işliyorsa yargı harekete geçmeli. MHDP Özgür basın dampingle yaratılamaz. Ç G D Gazete sahipleri, basm dışı sektörlerde çalışıyor. H a k - l ş Gazetecilerin mağdur edilmesi kabul edilemez. P t e t r o l - İ ş : Medya bağımsızlığını kaybetti. AJVKARA / ŞANLIURFA (Cumhuriyet) - Rekabet Kurumu Başkanı Tamer Müftüoğlu, Yeni- gün Haber Ajansı Basın ve Yayın- cılık AŞ"nin (Cumhuriyet) "Ba- suıda haksızrekabetteilgttibaşvu- rusunun salı günü yapılacak top- lantıda görüşülebileceğinl, ancak tedbir karannın her an alınabiie- ceğini" söyledi. Siyasiler, sendi- kacılar ve sivil toplum kuruluşla- n, "zaranna gazete saüşlanyla" yaratılan haksız rekabete müda- hale edılmesinı istediler. Gazete- ci kökenli, DSP Ankara Milletve- kili U)uç Gürkan "Rekabet Ku- rumu, basında eteştirüirim korku- suna kapıbp görevden kaçmama- lı. Haksız rekabetle ilgili şikâveti dikkatealmairdedi.TBMMBaş- kanvekili, MHP Istanbul Millet- vekılı MuratSökmenoğlu^özgür basmın, mevcut ekonomik koşul- lar içinde dampingle amacına ula- şamayacağuu bilmesi gerektigmi" söyledi. Çağdaş Gazeteciler Der- neği (ÇGD) Genel Sekreteri Vfedat Çuhadar da, "tekeüeşmeye yol acan uygulamalara 'dur' denilrae- si gerektiğiııi"" bıldirdi. Rekabet Kunımu Başkanı Ta- mer Müftüoğlu, Şanhurfa'da Cumhunyet'e yaptığı açıklama- da, Yenigün Haber Ajansı'nın söz MArkasıSa.8,Sü.3'te ALMANYA Promosyon yasak # Almanya'da gazeteler, piyasanm gereklerini yerine getirmek zorunda kaldığından fiyatlarla oynayamıyor. Gazetelerin, gazetecilik dışında kalan 'armağanlarla' okur avlamasına olanak verilmeyen Almanya, promosyon açısından adeta bir 'cehennem'. ItÜ nZMTB İMtari • 8. Sayfada RANSA TV'de reklam yok # Basında tekelleşmenin, devletin sıkı denetimi sonucunda engellendiği Fransa'da gazetelerin radyo ve televizyonîarda reklam yapması bile yasak. Fransa'da gazeteler, devletten sembolik yardım almalanna karşın asıl gelirlerini satış ve reklamlardan sağlıyor. UfiUR HÜKÖM-İB takirf • 8. Sayfada NGİLTERE Yasalar çok ağır # Ingiltere'de gazeteler yasalann yanı sıra Basın Şikâyet Komisyonu aracıhğıyla da kendi kendini denetliyor. Rekabet Komisyonu'nda fiyat indirimlerinin haksız rekabet yarattığj gerekçesiyle sık sık soruşturma açılan Ingiltere'de bu yüzden The Times'a ihtar verildi. ERGİN yUDOâLVlMR hJbert • 8. Sayfada i i l l r d ± A a n ^LO aanat^ı^-UiuslararasıİstanbulBienali,çoksa\ıdaizle>i- ııiKecıeıı D U s a n a t ç ı c i n i I 1 ? t a t l l l ı n ı ü e a ç ı J d L 30 E k i ı n ,e ^e k s i i r e c e k o l ^ bienale 32 ûlkeden 52 sanatçı katahyor. İstanbul Kühiir ve Sanat V'akfi tarafindan düzenlenen, küratörlûğûnü Paolo Colombo'nun yaptığı etkinliğin başlığı ise "Tutku ve Dalga'. Bienale kaü- lan sanatçdann işleri ana mekân Dolmabahçe Kültür Merkezi olmak üzere Aya Irini Müzesi ve Yerebatan Sanucı'nda sergüeniyor. Bienal sanatçılanna yapılan çağnya ük yanıt veren 20 sa- natçı, yaprtiannı bağışlayarak deprenuedeler varanna uiuslararası bir müzayede düzenlenme- sine de katkıda bulundular. Müzayedede 113 mihar TL toplandı. Tony Ousler'in yaprtı 31 milyar 280 milyon TL ile ınüzavedenin en pahalıya satılan parçası oldu. (UĞUR DEMİR) Ecevit gezisindeki heyette değişiklik yaptı Şahinler TürkiyeMe güvercinler ABD'ye # Başbakan Bülent Ecevit'in ABD gezisinde sorun çıkmaması için hem ABD yönetimi hem de Türkiye, yoğun çaba harcıyor. ABD'li yetkililer, Clinton-Ecevit görüşmesinin ardından basının "bunalımh" başhklar atmasını engellemek amacıyla özellikle Kıbns, Irak, Türk-Yunan ilişkileri ve insan haklan gibi konularda baskı politikası uygulanmayacağını belirtiyorlar. Buna karşın Başbakan Ecevit de Kıbns ve insan haklan konulannda "şahin" politikalar izleyen bakanlannı heyete alnıadı. # Bu bakanlar arasında daha önceden heyette yer alacaklan belirtilen Şükrü Sina Gürel ve Mehmet Ali Irtemçelik de bulunuyordu. Ecevit, heyetinde yer verdiği Ersümer, Tannkulu, ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Recep Önal ve Ismail Cem ile "uyumlu bir kadro" oluşturma çabasında. • 5. Sayfada Dışişleri Bakanı Cem, genel kurula katılıyor Birleşmiş Mifletler'e Türkiye çıkarması # Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giden Dışişleri Bakanı •- Ismail Cem 30 yabancı bakanla konuşacak. Cem, uzun bir aradan sonra Suriye, Yugoslavya ve Irak dışişleri bakanlan ile görüşecek. Dışişleri Bakanı Cem'in New York görûşmelerinde ABD, Rusya, Çin devlet başkanlanmn önümüzdeki aylarda Türkiye'ye yapacaklan geziler başköşede yer alıyor. # Cem, Yunan, Israil, Iran, AB Konsey Başkanı ve (îsveç, Norveç ve dönem başkanı Finlandiya dışında) öteki AB'li bakanlar ile de görüşecek. Cem, Genel Sekreter Kofı Annan'la Kıbns'ı ele aldıktan sonra BM kürsüsünden deprem felaketinde yardım eden ülkelere teşekkür edecek.fiZGBVACJUfn tatart • 5. Sayfada \ELTSİNSONHAMLE PEŞİNDE • 77. Sayfada 'GÖREBİLENE HER V ERDE ŞttR VARDIR" M14. Sayfada TRABZONSPOR VE KOCAELİ GALİP MSpor'da SATISAL LOTO ÇEKtLDf: 2-^.7-14-39-46 GUNCEL CUNEYT ARCAYTÎREK Kimilepi Can DerdMe, Kimileri Dolar! Depremin üzerinden bir ay geçti. Doğruları vermeye çalışan kimi yayın organlanna göz atınız lütfen: Eleştiriden geçilmiyor! Yayınlar haksız, amaçlı, hükümeti hırpalamaya yönelik M ArkasıSa. 8, Sü. l'de Aydınkr yargıkndı, o savundu Onun müvekkilleri arasında kimler yoktu ki... Adnan Benk, Aziz Nesin, Orhan Apaydın, Sabahattin Eyüboğlu, Memet Fuat, Can Yücel, İlhan Selçuk, Çetin Altan ve niceleri... düşünce suçlusu üç neslin avukatı Gülçin Çaylıgil. Bugün Cumhuriyet 'le birlikte Aktaş Elektrik'te : bitmeyen oyunlar # Danıştay'ın elektrik dağıtım sözleşmesiyle ilgili yürûtmeyi durdurma karan almasının ardından hiçbir dayanağı kalmayan Aktaş'la ilgili yeni iddialar. # tstanbul'un Anadolu yakasındaki elektrik üretim, iletim ve dağıtım yetkisinin Aktaş'tan alınıp TEDAŞ'a verilmesi gerekirken görev sözleşmesinde imzası bulunan TEAŞ, TEDAŞ'ı önemsemeyerek topu Enerji Bakanlığı'na atmayı tercih ediyor. Bakanlığın yeni bir sözleşme hazırlayarak meşru bir zemin yaratma çabası içinde olduğu belirtiliyor. HAGBI GOİCt'nin hatart • 13. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog