Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

17EYLUL1999CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Türkiye, Washington Times'a verdiği ilanla, ABD hükümetine ve halkına teşekkür etti Yardımlar 40 trüyoııa ulaşüTürkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Times'ta yer alan çeyrek sayfalık bir ilanla deprem felaketinin ardından acil yardım gönderen ve manevi destek veren Amerikan hükümeti ve halkına teşekkür etti. Dışişleri Bakanlığı da, depremin ardından Türkiye'ye yardım eli uzatan ülke ve kuruluşlara şükran plaketi verecek. HaberMerkezi-Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos'ta meydana gelen depremin ardından yurtiçi ve yurtdışından yapılan yardımlar sürüyor. Ziraat Bankası merkez hesabında dün itibanyla toplanan nakıt ıç yardımlar 40 triryon 356 milyar liraolarak belirlenirken Samsun'da depremzedelere yardım ama- cıyla il kültür müdürlüğü tarafindan bir yardım kampanyası başlatıldı. "BirEser- le Kaül, Destek Ol". "Bir Eser AL Destek OT adlı kampanyayla. çeşitlı sanatçılann bağışladıklan eserlerin satışından elde edilecek gelirler depremzedelere gönde- rilecek. Ankara Vali Vekili Tamer Ersoy, yar- dımlan teşvik amacıyla büyük alışvenş merkezleri önüne halkın yardımlannı tes- lim etmeleri için kamyon koyacaklannı söyledi. Devlet Bakanı Edip Safter Gaydah, M- TA çalışanlarının topladığı 16 milyar 106 milyon liralık yardım çekini. Başbakan- Iık Müsteşan Ahmet Şağar'a teslim etti. Devlet Opera ve Balesi (DOB), dep- remzedelere yardım amacıyla lstanbul'da 2 temsil verecek. Ankara Devlet Opera ve Balesi (ADOB), depremzedeler yara- nna, Çaykovski'nin "Fındıkkıran'' ve üc farklı koreografın hazırladığı "Dansuı Üç RengT adlı yapıtlan sergileyecek. Adapazan'nda, afet bölgesıne gelen yardımlann dağıtım ve envanterinin daha iyi yapılabilmesi amacıyla "LojistikDes- tek Koordinasyon Merkea" oluşturuldu. Macaristan'ın Pecs, Mohaç ve Zigetvar belediyeleri tarafından başlatılan yardım kampanyasında toplanan paralarla alınan şeker, un, yağ, konserve ve battaniyeler Türkiye'ye getirildi. Kazaklrtan dan 20 bin dolar Kazakistan'da yerleşik Ahiska Türkle- rince toplanan 20 bin ABD Dolan tutann- daki maddi yardım Ahiska Türkleri adı- na Ziyaeddin Kassanov tarafindan Dışiş- leri Bakanlığı'nın dış yardım hesabına ak- tanldı. Liechtenstein hûkûmetince hibe edile- cek "Tıbbi AUk Yakma CihazTnın Sa- karya'da kurulması planlanıyor. Gölcük'ün zorunlu ihtıyaçlan büyük ölçüde Hollanda'nın Rotterdam Beledi- yesi'nce karşılanacak. Rotterdam Beledi- ye Başkanı Ivo Opstehen, düzenlediği ba- sın toplantısında. belediye olarak yardım çalışmalanm Gölcük'e yoğunlaştıracak- lannı bildirdi. Almanya, deprem felaketinin ardından yardırn maLzemesi göndermeye devam ediyor. Bremen Yardım Toplama Komite- si Başkanı RaimunolCassaletiebaşkanlı- ğındaki Alman heyeti. tpsala sınır kapı- sından l TIR, 3 kamyon, 4 minibüs ve l otomobil dolusu yardım malzemesiyle birlikte Türkiye'ye geldi. Hollanda'daki Türk kuruluşlan ve Hollanda hükümeti- nin ortak ginşimiyle Türkıye'deki dep- remden zarar gören ve zarar görmüş ya- kınlan bulunan Hollanda'da yaşayan Türk vatandaşlan için ücretsiz yardım telefonu hizmete girdi. Yunanistan'ın Iskeçe Valiliği Yerel tda- resi tarafindan toplanan 2 TIR ve l kam- yon dolusu malzeme, Iskeçe Valisi Pavft- dis Georgios'un başkanlığındaki bir he- yetle lpsala sınır kapısından Türkiye'ye İstanbul Valisî Cakır 'Yardımlar sürmeli' İstanbul Haber Servisi - tstanbul Valisi Erol Çakır. depremin birinci ayı dolarken "Komşu illere yapdan yardımlann azaldığını müşahede ediyoruın. İstanbul halkına daha fazla yardım eli uzatma çağrısı yapıyorum" dedi. Çakır. Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Özden Örnek ve beraberindeki askeri heyeti kabulü sırasında, deprem sonrasında yapılan çalışmalan değerlendirdi. Depremin lstanbul'da önemli ölçüde etkili olduğunu anımsatan Çakır, çarpık yapılaşmanın olduğu kentte, depremin ilk saatlerinden itibaren kurtarma, daha sonra da yıkılan binalann enkazlannın kaldınlması çalışmalannın yapıldığını belirtti. Çakır, Istanbullulann. Kocaeli ve Sakarya'ya da yardım elini uzattığını, bu bölgelere ilk yardımlann deniz, hava ve karayoluyla ulaştınldığını, dı&andan gelen yardımlann bölgeye gprj'dprijmesj konusunda da , ,, , çalışmalar yapıldığını vurguladı. Şu günlerde okullann açılması sorunu yaşandığını kaydeden Çakır. 13 Eylül Pazartesi günü açılan okullann, aynı gün meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki artçı deprem nedeniyle tatil edildığıni anımsattı. Kentteİci eğitım kurumlannda detaylı hasar tespitı yapıldığını anlatan Çakır, orta ve agır hasarlı okullarda eğitime devam edilmeyeceğıni, bu okullardaki ögrencilerin başka okullara nakledileceğini söyledi. Çakır, tstanbul'da kış gelmeden 14 bin ailenin geçici yerleştirme planlannın yapıldığını belirterek "1 Eylül tarihine kadar İstanbul Valiliği hesaplarına yatan ve 1.5 trilyon lira tutanndaki yardımlar sosyal yardımlaşma fonunda bekliyor" diye konuştu. Çakır, bu paranın lstanbullulara harcanması yönünde öneri getirdiklerini, ancak paramn harcamadan bekletildiğini, gelecek talimata göre değerlendirileceğini ya da ıstenırse Ankara'ya gönderileceğini söyledi. Çakır, kentte 32 bin binanın tarandığmı ve hasar tespitlerinin muhtarlıklarda askıda bulunduğunu söyledi. getirildi. ttatyan ressam Renato Manegbetü, E- fes Müzesi'nde açtığı serginin gelirini depremzedelere bağışladı. Japonya hükümeti üyeleri, Marma- ra'daki depremzedelerle dayanışma adına kendi aralannda bir milyon yen (yaklaşık 4 milyar TL) topladılar. Almanya'nın Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Gerhard Gk»gowski'nin hima- yesinde faaliyet gösteren "Türkiye Dep- rem Yardım KomitesTnin depremzede- ler için topladığı 2 TIR dolusu yardım eş- yası, Hannover'de düzenlenen bir törenle Türkiye'ye gönderildi. Italya'nın Bari Limaru'nda bekletilen ve içinde daha önce Kosovalılara yardım için toplanan malzemelerin bulunduğu 240 konteyner depremzedelere yardım amacıyla dün Türkiye'ye gönderildi. Tür- kiye'ye gönderilen konteynerlerin çoğu- nun içinde ilaç bulunduğu belirtildi. Bel- çika'nın başkenti Brüksel'de. Türkiye'de- ki depremden zarar görenle- re yardım amacıyla bir kon- ser düzenleneceği bildırildi. "HaOes de Schaerbeek" salo- nunda, 9 Ekim tarihinde ve- rilecek "dayaruşma konse- ri"ne 20'den fazla Belçikalı sanatçının katılacağı duyu- ruldu. Hipp, deprem bölgesine 35000 kutu organik bebek maması yardırrunda bulun- du. Merkezi Aimanya'da bu- lunan Hipp firması, Marma- ra Bölgesi'nde meydana ge- len deprem felaketinden son- ra, mağdur kalan bölge hal- kına, yardım seferberliği dü- zenlemişti. Türkiye, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Times'ta yer alan çeyrek sayfalık bir ilan- la, deprem felaketinin ardın- dan acil yardım gönderen ve manevi destek veren Ameri- kan hükümeti ve halkına te- şekkür etti. j Jestlnizl hatırlayacağız' P O r i l k P V 1 Msrmsra'ysaBayandepremdebûj^kkaj^ıplar veren Ya- V u t u l k e v ı lovarıgemÇadırittflti-ndeRochefinnasırunkiırduluço- cuk evi hizmete girdL Çocuklar için sağhkh, standartlara uygun, kahcı ve nakil oianakh ilk yuva olan bu evlerde sosyai hizmet uz- manlan ve pedafpgtar gorev yapıyor. Çocuk evinde ovun, evi ve kitap, televizyon, müzik evi olmak üzere üç ünite bulunuyor. Afetzedelere yapılacak geçici bannma yardımımn esaslan belirlendi Hasar tespit çahşmaları tamam tstanbul Haber Servisi - tstan- bul'da depremde hasar gören ko- nut ve işyerlennin kesin hasar tes- pit çalışmalan tamamlandı. Ko- nut ve işyerlerinin hasar durumu- nu gösteren afetzede ısım listele- ri de ilçe kaymakamlıklanna ve- rildi. Afetzede ısim listelerinin dünden başlayarak 7 gün süre ile mahalle ve köy muhtarlıklannda askıda kalacağı belirtilirken afet- zedelere yapılacak geçici bann- ma yardımımn esaslan da belir- lendi. Açıklamada lstanbul'da dep- remden hasar gören konut ve iş- yerlerinin 7269-1051 sayılı Afet- lerKanunu gereğince kesin hasar tespit çalışmalannın bitirildıği açıklandı. Afetzede listesinde is- mi bulunmayan ya da hasar tes- pit sonuçlanna itıraz eden kişile- rin 7 gün içinde ilçe kaymakam- lıklanna itiraz dilekçelerini vere- bilecekleri vurgulanarak mahalle ve köy muhtarüklanndaki askı süresinin 7 gün olduğu, bu süre içinde yapılmayan itirazlann de- ğerlendirilmeyeceği kaydedildi. lşlemlerin ardından "Afetler Sebebiyle Hak Sahibi Olanlann Tespiti Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre hak sahipliği çahşmalanna başlanacağı ifade edilerek "Hastahk, askertik. yurt- dtşında bulunma. mücbir sebep- le afet bölgesinden ayrüma gibi nedenlerle itiraz edemeyenlerin (mazeretini belgelemek kaydıyla) itiraz süresi genel hukuk hüküm- lerine göre iki a\ olup buniann durumlan Bayındıriık ve İskân Bakanlığı'nca aynca değerlendi- rilecektir" denildı. Açıklamaya göre, bannma yar- dımımn esaslan şöyle: • Kesin hasar tespit sonucuna göre, konutu yıkık, ağır ya da or- ta hasarlı olan afetzede ailelerden kendi olanaklan ile bannmalan- nı geçici olarak sağlamış olanla- ra, mal sahibi, kiracı ya da ikamet ettikleri yerlerin il, ilçe ya da köy olduğunabakılmaksızmayda 100 milyon TL olmak üzere, 1 yıl sü- re ile 1 milyar 200 milyon TL'ye kadar geçici bannma yardımı ya- pılacak. Bu yardım kamu kurum ve kuruluşlannın tesisleri ile ça- dırkentler ya da prefabrike konut- larda oturanlara ödenmeyecek. • Kesin hasar tespit sonucuna göre, konutu az derecede hasar gören ailelere mal sahibi ya da kı- racı aynmı yapılmaksızın, kıştan önce onararak kendi konutlann- da iskânlannı sağlamak üzere, bir defaya mahsus. 600 milyon TL onanm yardımı yapılacak. • Uygulama 1 Ekim 1999'da başlayacak ve ödemeler Sosyai Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'ndan valiler aracılı- ğı ile yapılacak. • Odeme yapılabihnesi için depremde ikamet edilen konutun, yapılan hasar tespiti sonucunda yıkık, ağır ve orta hasarlı olduğu- nun belgelenmesi gerekli. • Ödemeye hak kazananlardan oturduklan bölgeyi terk edenlerin ödemeleri, hak sahibi olduğu il- lerden yapılacak. tnşaat Mühendisleri Odası İs- tanbul Şube Başkanı Kemal Gök- çe de özellikle taşıyıcı sistemin- de hasarbulunan binalann onanl- ması gerektiğini vurgulayarak "Hasar. kapsamh incefeme olma- dan tespit edilemez. Hasar tespiti yaponüktan sonra onanma bas- lamak gerekü-" dedi. Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği tarafindan ka- leme alınan ılanda. "Türk insanı,depremden sonragös- terdigini/ zamanında yar- dım ve moral destek için mü- tesekkirdir. En ao, en zorza- manlanmızdaki cömert ve insanijestiniz, daima hanrta- nacakür" denildi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'ye yar- dım eli uzatan ülke ve kuru- luşlara şükran plaketi vere- cek. Yalova Valisi NihatÖz- göl, hasar tespitlerinin sona erdiğini belirterek vatandaş- lann ev ve ışyerleri ile ilgıli bilgileri, bu raporlardan öğ- renebileceklerini bildirdi. Hasar tespit raporlannın bugünden itibaren kriz mer- kezinde, bayındırhk ve iskân müdürlüğünde, belediyede, mahalle ve köy muhtarlıkla- nnda askıda çıkanlacağını ifade eden Ozgöl, listelere iti- razlann 3 gün içinde bayın- dırlık ve iskân müdürlüğüne yapılabileceğini kaydetti. Depremde ölen vatandaş- lann sayısının dün saat 16.30 itibanyla 15 bin 585, tedavisi devam eden yaralı sayısının ise 24 bin 885 olduğu bil- dirildi. AliFaik Han V/ mühür Mannara Bdigesi'nde meydana gefeaartçıdepremJenazhasartı binalan da tehdit ediyor. Suhanahjnet'teki 80 yıilık AH Faik Han, pazartesi günü roeydana gelen 5.8 büyüJdûğündeki artçı deprem sonrası, bitişik olduğu binadan 10 santim ayTihnca mühüriendL Etrafina emniyet bandı çekflen handaki banka. dükkân ve bürolar ise baska vere tafradt. 'Silahın şakasıyok' Umut Vakfi tarafindan 1997 yıhnda dözenJenen "Silflhm ŞakasYok'karikatür yanpıasma katrian eserlerden olusaDkarikatûrser^sJ, ToprakbankSanat Gakria'nde açıldı. Bire> sd süahlannıa konusunda tophımu uyarmayı amaçlayan Umut Vakfi 'nın sergisi, 7 Ekim tarihine kadar gezitebüecek. Kandilli Rasathanesi, Balıkesir ve îzmit'te hafif büyüklükte artçı depremler olduğunu açıkladı Kuzeydeki fay hatb devam ediyor > Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Doktor Eser Durukal, Kuzey Anadolu Fay Hattf ndaki hareketin dünyada daha önce benzeri bulumadığını söyledi. Durukal, fayın arka arkaya kınlma hareketi gerçekleştirdiğini belirtti. İstanbul Haber Servisi - Boğaziçi Üniversitesi (BÜ) Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Eser Durukal. Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda, dünyada daha önce benzeri görülmeyen, arka arkaya kınlma hareketi gerçekleştiğini söyledi. Kandilli Rasathanesi, dün saat 11.20'de merkez üssü Balıkesir- Bigadiç'te 3.4, saat I2.25'te Balıkesir- Ayvalık'ta 3.7, saat 16.10'da Bigadiç'de 3.1 ve lzmit'te 2.5 büyüklüklerinde artçı sarsmtılar meydana geldiğini bildirdi. Kandilli Rasathanesi 'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Dr. Durukal, Kuzey Anadolu Fay Hattı ile ABD'deki San Andreas Fayı'nm birbiriyle benzerlikler gösterdiğini belirterek San Andreas Fayı'nın da Los Angeles'ın güneyinden başlayıp San Francisco'da iki İcola aynldığını kaydetti. Her iki fayın da yaklaşık 1200 kilometre olduğunu kaydeden Dr. Durukal, şunlan söyledi: 'Faylar benzeşlyor' "Kuzey Anadotu Fayı ile San Andreas Fayı'nm hareket karakterleri ve dogruhulan birbirine çok benziyor. tkisi de sağ akımlı olan bu faylaruı jeoiojik yaşlan da birbirine yakın. Yılhk deformasyon özellikleri de birbirine yakın olan fa> lardan Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda, senede yaklaşık 2.4 santimlik. San Andreas Fayı'nda ise 2 ile 3.4 santimlik bir hareketlilik oluyor. Her iki fayda da yoğun bir yerleşim söz konusu." ABD'deki önemli depremlerin San Andreas Fayı ile ilgili olduğuna dikkat çeken Dr. Durukal, ileriye yönelik araştırmalarda her iki fayın hesaplamalanndan da yararlamlabileceğini söyledi. Dr. Durukal, Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda, San Andreas Fayı'nda olmayan farklı hareketliliğin de söz konusu olduğunu belirterek u Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda. dünyada görülmeyen, beUrgin olarak arka arkaya kınlma hareketi var" dedi. Durukal. önceki geceden itibaren Mannara Bölgesi'nde büyüklükleri 2.8 ile 3.5 arasında değişen 9 artçı sarsıntının kaydedildiğini söyledi. Dün saat 09.48'de de, Suriye-Irak sınınnda 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Dini'ye suikast iddiası Ladin 'in adamı Amdouni yakalandı AYKUTKÜÇCKKAYA Italya'mn radikal dinci terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği suçlamasıy- la "kırmıa bülten"le ara- nan ve ABD'nin bir numa- ralı terörist ilan ettiği Usa- me bin Ladin'ın adamı ol- duğu iddia edilen Tunuslu şeriatçı terörist Mehrez Amdouni, lstanbul'da ya- kalanarak gözaltına alındı. Amdouni'nin, önceki gün Ankara'ya resmi bir ziya- rette bulunan Italya Dışiş- leri Bakanı Lamberto Di- ni'ye suikast girişıminde bulunmak üzere Türki- ye'ye geldiği ileri sürüldü. Tunuslu Mehrez Amdo- uni, 9 EylüPde Türkiye'ye Atatürk Havalimanrndan giriş yaptığı sırada havali- manı polisi tarafindan In- terpol tarafindan arandığı gerekçesiyle yakalanarak gözaltına alındı. Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alınan Amdouni'nin üstün- den Bosna-Hersek Cum- huriyeti'ne ait pasaport çıktı. Üzerinde bir miktar sahte dolar da bulunan Mehrez Amdouni'nin ya- pılan soruşturmasında, Itah/a tarafindan şeriatçı te- rör örgütlerine yardım ve yataklık suçlamasıyla kır- mızı bültenle arandığı bil- dirildı. Tunus'ta da kalpa- zanlık suçu ile aranan Am- douni hakkında. bu ülkede gıyabi rurukJama karan ve- rildiği de ortaya çıktı. "Doknzparmak" lakap- lı şeriatçı terönst Amdo- uni'nin. ABD'nin bir nu- maralı terönst ilan ettiği Usame bin Laden'in adamı olduğu iddia edilirken ya- pılan soruştuıma sonucu Tunuslu Amdouni'nin. Türkiye'ye. önceki gün resmi bir ziyarette bulurv- mak üzere Ankara'ya ge- len Italya Dışişlen Bakanı Lamberto Dinı'ye suikast ginşiminde bulunmak üze- re giriş yaptığı ileri sürül- dü. 14 Eylül'de Bakırköy Adliyesı'ne sevk edilen Amdouni, Bakırköy Cum- huriyet Başsavcılığı'nca tutuklanarak Metris Ceza- evi'ne konuldu. Halen Metris Ceza- evı'nde tutuklu bulunan Mehrez Amdouni ile ilgili Itaryan makamlannca. te- rorizm suçundan arandığı belirtilerek Adalet Bakan- lığı kanalıyla iade ön yazı- sının geçen pazartesi günü Türkiye'ye gönderildiği belirtildi. Nejat Birdoğan'a ödülü hastanede verildi. Hacıbektaş Ödülü sahibini buldu tstanbul Haber Servisi - Hacıbektaş Hoşgörü ve Banş Ödülü'nü bu yıl Prof. Dr. treneMeBkofria paylaşan araştırmacı-ya- zar Nejat Birdogan'a ödü- lü tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Servisi'ndeki odasında verildi. Her yıl 16 Ağus- tos'ta düzenlenen anma törenlerinde Nejat Birdo- ğan adına onur ödülünü alan ve kürsüden hükü- mete yönelttiği eleştiriler- le Başbakan Bülent Ece- vit'e adeta soğut duş aldı- ran Dr. Servet ÜnsaL Bir- doğan tarafindan da teb- rik edildi. Bırdoğan'ı TRT Anka- ra Radyosu halk müziği sanatçılanndan Kubilay Dökmetaş'la birlikte has- tane odasında ziyaret e- den Servet Ünsal, "Ema- neti gercek sahibine ulaş- ûrtnanın mutluluğu için- de>im. Törenler sırasında Nejat Birdoğan adına ba- na ödülü veren Başbakan Bülent Ecevit'e yöneltti- ğim eleştiriler kamuoynn- da yankı uyandırdı. Bu konuşmamdan dolayı Ne- jat Birdoğan'ın rahatsız olacağını asla düşünme- miştim. Çünkü Birdo- ğan'ın da gerek tahkim yasasına. gerekse hükii- merin diğer icraatlarına benzer tepkiler vereceğini biliyordum" dedi. Ödülünü bir ay gecik- meli alan Nejat Birdoğan da ödülü alırken duygu- landığını belirtirken "Biz- lerin yaptığı çalışmalann değeri parayla pulla ve şöhretle değil. ancak bu rür ödülleıie ölçüldüğü oranda amacına ulaşmış demektir. Hacıbektaş Onur Ödülü'ne beni layık görenlere şükran borçlu- yum" diye konuştu. Ra- hatsızlığı nedeniyle bijr süreden beri Aydmlık ga- zetesindeki yazılanna ara veren Nejat Birdoğan, bundan sonraki hedefinin semahlan konu alan bir belgesel film yapmak ol- duğunu söyledi. Bu proje için elinde yeterli malze- me olduğunu kaydeden Birdoğan, bu hayalinin gerçekleşmesinin kendi- sini çok sevindireceğini söyledi. İlk etkinliği 7 Ekim'de CHP'nin araştırma merkezi açûryor ANKARA (Cumhuri- yet Bürosu) - CHP, belir- lenmiş alan ve konularda verilerle araştırmalan toplamak ve bunlan par- tili siyasetçilerin yararla- nabilmesini sağlamak amacıyla bir araştırma merkezi kuruyor. 1 Ekim'de açılacak araştırma merkezinin ilk etkinliği 7 Ekim'de ger- çekleştirilecek "Ekono- mik Potitikalar İçin Stra- tejik Seçenekler" konulu toplantı olacak. Toplantı- ya, konuyla ilgili çok sa- yıda akademisyen ve uz- man davet edildi. CHP Genel Sekreteri Tarhan Erdem. merkezin, belir- lenmiş alan ve konularda bilgi ve verilerin siyaset adamlannm yararlanma- sı için güncel ve hazır tu- tulması; dışarda yapılmış araştırmalann izlenerek tasvip edılmesi ve parti- nin yararlanması için ha- zır bulundurulması; MYK için politika seçe- nekleri oluşturulması; CHP'nin yayınlannın desteklenmesi amaçla- nyla oluşturulduğunu kaydetti. Erdem, genel sekreter- liğe bağlı olarak çalışa- cak araştırma merkezinin başında Günal Kan- su'nun bulunacağını bil- dirdi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog