Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17EYLUL1999CUMA 8 HABERLERIN DEVAMI Zonguldak Yurdun kuzeydo- ğu kesımlen par- çalı bulutlu, dığer bolgelenmız az bulutlu ve açık geçecek Ruzgâr kuzey ve doğu yonlerden hafif ara sıra orta kuv- vette esecek DIS MERKEZLER Oslo Y 14 Beriın PB 25 Helsınkı Y 15 Budapeşte PB 24 Stockholm Y 17 Madnd PB 25 Londra PB 16 Vıyana Y 23 Amsterdam Y 18 Belgrad PB 23 Bruksel Y 22 Sofya Y 23 Pans PB 20 Roma Y 29 Bonn Y 27 Atına Y 27 Munıh Y 23 Zunh Y 23 Şam Moskova Aşkabat Astana Taşkent Bakû Bışkek Tıflıs Kahıre PB A Y A Y A Y A 13 35 25 34 23 30 23 35 A 31 0Aç* k Çok bulutlu . Yağmuriu Kariı k G<* guruttukj GUNCELcÜINEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada Bır zamanlar Camp Davıd'de Mısır'la Israıl ara- sındakı sorunlan çozmek ıçın uyguladıklan yonte- mı onenyor Amenkalılar Ikı ayrı odada ıkı cemaat lıderı Aralanndakı so- runları çozunceye kadar Camp Davıd'de kampa gtrecekler Denktaş, Amerıkalılara soruyor "Pekı ama odaya gırerken benım statüm ne ola- cak'?" Bekledığı yanıt gelıyor Denktaş'a KKTC'yı Kıbrıs'takı ıkı devletten bın kabul etme- yı ıçlerıne sındıremıyor Amenkan yonetımı Denktaş dıyor kı "Bu yollar hep denendı 'ön- koşulsuz' goruşmeler başladı ve Rumlar gonış- melerden hemen sonra kapı onunde Rum devle- tı ve Rum hukumetınden söz açan demeçler ver- meye başladılar" KKTC'ye devlet sıfatını layık gormemek1 Amen- ka'yı Avrupa ıle bırleştıren ınat Avrupa "Bıriık" adı- na, Amenka ıse G-8'ler namına aynı ısteğı yınelı- yor Tutumlarında ozde değışen bır şey yok1 Değışık malzemelerle aynı kumaşı dokuyorlar Turkıye'nın Avrupa Bırlığı'ne uye olma ıhtırasını kullanıyorlar Yakınlaşmaların uzlaşma olasıhklarının pıyasa- ya surulduğu son gunlerde Yunan Başbakanı Si- mitis sadece ulusal değıl, uluslararası polıtıkayı da dort sozcukten ıbaret tek bır cumleyle ozetle- dı "Avrupa Bırtığı Kıbrıs'tan geçer" dedı Boylece AB ıştıhamızın kabardığı son gunlerde çozumsuzluk tekrar kapıyı çaldı Soysal Hoca'nın dedığı gıbı, "Turkıye gel gel' dedı Batı'ya ve ABD'ye, geldıler" ve formulu de Sımıtıs açıkladı Ne Avrupa Bırlığı kapısını aralayabıldık ne de Kıbns sorununda onemlı bır adım atmayı becere- bıldık Zaten, KKTC'yı devlet statusunde gormedıklen surece Rum yutturmacasına donuşen ıkılı goruş- melere başlamanın yararı ne olacak kı? Devlet olarak varlığı kabul edılmedıkçe, -Denk- taş'ın dedığı gıbı- KKTC ıçın Turkıye'nın AB'ye uyelığı kıymet-ı harbıyesı olmayan bır olay Masala gözü tok! KKTC Cumhurbaşkanı nın altını çızerek dırendı- ğı ıkıncı nokta, Turkıye nın "garantor devlet statu- su"nun devam etmesı Onerıye gore Amenka ıle NATO Turk asken gu- cunun yennı alacakmış, ıkı toplum arasında yenı çatışmaları engelleyen bır guç oluşturacaklarmış Bu masallara karnı tok Denktaş'ın Gayet basıt yanıtı "Amenka askerlennı çekıvenrse" dıyor Haklı' Batı'nın KKTC'ye devlet statusu vermeyı red- detmesının ıçerığınde Kıbns ı Rum devletı olarak kabul ettırmenın Turk toplumunu kulağa hoş ge- len şu veya bu adla ama cemaat olarak tescıl et- tırmenın ışaretlen yatıyor Ikı devletlı konfederasyon goruşu mu 9 At sepe- te Batı, Denktaş ın ıkı konudakı haklı dırenmesını "uzlaşmak ıstemeyen lıder" dıye satıyor Denk- taş'la KKTC'yı dışlayıp, sorunu Turkıye ıle çozme- yı ıstıyor Turkıye ıse medyanın zırve dedığı, ancak Denk- taş'ın hafif alay kokan tanımıyla olağan bır toplan- tı dıye nıteledığı son Çankaya bırlıktelığınde, KK- TC lıderının polıtıkalarını onayiıyor Zıra, "Kıbrıs fatıhı' Ecevıt dahıl hıçbır başbakan ve hukumet, AB uğruna Kıbns'takı Turk varlığını 1960'tan oncekı "cemaat" statusune ındırgeye- cek bır çozume evet dıyemez Başbakan Ecevıt, VVashıngton'da "bu çerçeve ıçınde konuşmaya' hazırlanıyor O zaman ne oluyor"? "Avrupa Bırlığı Kıbns'a takılıyor" Ankara'nın ızledığı son polıtıkalar olumlu bıryo- rungeye oturamıyor Oturamıyor ama, umut garıbın ekmeğı Ye Turkıye ye< Türk-Yunan diyaloğu Terörde işbirliği umudu \NKARA (Cumhunyet Bürosu) - Turkıye ıle "ı una- nıstan arasında temmuz ayındabaşlatılan dı>alog su- recınm ıkıncı tur goruşmele- n dun sona erdı Ikı ulke depremlenn ardından halk lannın gosterdığı dayanış- manın etkısıyle yakla^ık 10 yıl sonra ılk kez Mşbiriiğıni getiştirmeyeyonelıkan]aşnıa knzalama" karan aldı Türkı\e\e"Wnanıstan te- rorızme karşı ortak mucade le konusunda bır anlaşmanın gerekhlığı konusunda muta- bakata \anrken bır taslak metnı uzennde uzlaşma sağ- layamadı Üst duzey bır dı- şışlen yetkıliM Bulgarıstan \e Romanya ıle ımzalanan ışbırlığı anlaşmalarının bır benzennm gundemde oldu- ğunu belırtırken bunun ım- zalanmasi ıçın henuz erken olduğunu v urguladı Ikı ulke dıyalog surecının ekım ayın- da yapılacak üçuncu tur go- ruşmelerle surdurulmesını kararlaştırdı Bu goruşmele- reparalel olarak terorlemu- cadele ve dığer konularda ı- kı ulkenın ılgılı kurum yetkı- lılenrun de \er alacağı alt ko- mısyonların oluşturulması- na karar venldı Turk ve Yunan heyetlen ılk etabı 9-10 Eylul tanhlerı arasında Atına 'da yapılan tu- rızm, çevre malı \<- tiLjrı ılışkıler kutur, bölgesel ış- bırlığı organıze suçlarla mu- cadele, yasadışı goç, uyuş- turucu trafığı \e teronzm konulannın ele alındığı ıkın- cı tur goruşmelenn ardından ortak bır açıklama yaptılar Goruşmelenn dostça ve sa- mırnı bır havada geçtığının vurgulandığı açıklamada "İlk rurda ifade edılen gorüş \eonerilergeliştirilmiştir. Ta- raflar. çerçeveanlaşmalan ve dığer gerekh duzenlemelerle goruşme yurutulen alanlar- da ışbırhğıni geliştinne kara- n almışlardır" denıldı Goruşmeler. ıkı ulkede y aşanan depremler sonucun- da toplumlann sergıledığı dayanışma orneğinın olum- lu baskısıyla geçtı Heyetler, > aşanan son deprem felaket- lerı sonucu Yunanıstan ve Turkıye toplumlannın yaşa- dığı acıya ışaret ederek top- lumlann kendılıgınden gos- terdığı tepkıyı vurguladılar Heyetler buola>lann ardın- dan yaratılan dostça atmos- ferden ovgu ıle soz ettıler Dışışlerı kaynaklan "Bi- âın için terorizme karşı or- tak mûcadele anlaşması im- zalanması ışbiriiğı ıçin bir önkoşul degıkür. Bize gore terorizmle işbirliği anlaşma- sı gereklidir. Ama bunu bir onkoşul olarak koymuyo- ruz" goruşunu ıtade ettıler 'ABD'nin Kıbns planı akdcı değfl' PKK'de rant H Baştamfi 1. Sayfada Turkıye'ye yönelık baskı şeklınde artmaya başladı Çankaya Köş- kü'nde genış katılımlı yüksek se- vıyelı gerçekleştınlen zırvede, ABD'nın önerdığı "3 çatüı ege- menlik formülü" değerlendınldı Toplantıya katılan ust düzey bır yetkılı, ABD'nın hazırladıgı for- mulle ılgılı olarak Ankara'ya res- mı ya da gayrı resmı bır onende bulunmadığını belırterek "Biz bunlan resmen duymak da istemi- voruz. Çünku resmen duyulursa o zaman cevap vermek gerekir. Onun için hiç değflse biraz bakalım, eki- me kadar beklesinler. Sonra ne is- terlerse onenrler" dedı Yetkılı, Çankaya'dakı zırvede ABD'nın formulü üzennde değerlendırme yapıldığını belırterek şunlan söy- ledı "Bûtün bunlarbirtakım koşullara b a p olarak üzerinde düşunülebile- cek şeyler. <Vma bizim temel bır ko- şuiumuz var: O da KKTC'nin ayn egemen bir varük oMuğunu, devlet olduğunu tanımaya doğru herkesin hamleler yapmasL Bunun gensınde birşe\ bizitatmınetnıKor Nedenide şu: Di>elım uçegemennk, ikı egemen- lik olacak, üstunde de bir egemenlik ça&s olacak. Bir de yani bina kuru- luyorsa inşa edilıvorsa gunun moda metaforuyja bunun çatısı mı once ın- şa ediHr? Önce temeller konur. bu te- metde de madem ki iki ayn halk, iki ayn devlet var; onlann ayn egemen- likleri olur. Bu beürtihr. tanınır, on- dan sonra bunlar kendı aralannda anlaşuiar. ûste çadyı nasıl kuracak- larsa kurariar. \am şimdı şu bmnı kabul edebileceğınuz bir şeymi: Bız sıze bov le bır staru otonomı v s gıbı bır şey duşunuruz, bu arada yalnız şu toprak ışını de halledın' Olur mu öyle şey? Sen bana benim topra- ğım olduğunu belirterek bu topra- ğı bırakacaksın, orada onun üze- rinde egemenliğim olacak, ondan sonra ben bir kısnundan vazgeçe- ceğim. Hem toprağı alıp götûre- ceklen hem egemenlik vermeye- cekler. Bu, kabul edilemez." ABD'nın formulü kapsamında adadakı Turk asken varlığının azal- tılması yenne uluslararası bır gucûn yerleştınlmesıne yönelık düşunceler olduğunu behrten yetkılı, Kıbns'ta hâlâ gûvenlık gereksınımlen oldu- ğunu, Kıbns Rum kesımının sılah- lanmaya gunlük 2-3 müyon dolar ayırdığını bıldırdı Yetkılı, boyle bır ortamda 150 kılometre cephesı bu- lunan Kıbns 1 ın gûvenhğı ıle ılgılı kararlann askerlerce almacağını bıl- dırdı Aynı yetkılı, Clınton-Ecevıt göruşmesının nasıl geçeceğıne ılış- kın bır soruya da "Hiçbirşekflde baş- bakamn üzerine gitmezkr. Hiç böy- le bir şeye ihtimal vermrvorum. So- mut bir şey konuşulmaz, belki işte i- ki taraf da konuy la ılgılı genel duşün- celerini so>ler. Önun otesinde de faz- la bir şey olmaz. Sadece adada çö- zumle ilgili bır harekettenmeolsa da- ha iyı olur gıbı bır şey ler soylerler zannedenm" yanıtını verdı Doğru- dan goruşmelerle ılgılı ortamın oluş- madığını belırten yetkılı, bu durum- da BM Genel Sekreten'nın laraflan davet etmeyeceğını sandığını kaydet- tı Ecevıt, gazetecılenn Çankaya Köşkü'nde yaptlan Kıbns toplantı- sıyla ılgılı sorulannı yanıtladı ABD gezısı öncesınde Kıbns konusuda Turkıye'nın net bır tavrının olup ol- mayacağının sorulması uzenne Ece- vıt, Turkıye Cumhunyetrnın KKTC ve Kıbns ıle ılgılı pohtıkasının bır dev let polıtıkası olduğunu belırterek "Bütun duma da artık bunu anla- maya başlamıştır. Bunun ıçin Tfirld- ye'ye bu konuda herhangi bir baskı uygulamanın hiçbir sonuç vermeye- ceğı de ıdrak edilmektedir" dedı Kıbnslı Turklenn 1974'ten değıl, 1964'ten ben kendı kendılennı yo- Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş KKTC'ye döndii 'Türkiye'nin vereceğitavizyoktur' LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş, Turkıye 'nın Kıbns üzennde vereceğı hıçbır tavız bulunmadığını söyledı Denktaş, 3 Eylül'de aynldığı ulkesıne dönuşün- de yaptığı açıklamada, Avrupa Bırhğı'ne (-AB) tam üye olmanın, Turkıye'nın hakkı olduğunu ıfade et- tı AB 'nın üyelık ıçın kendıne özgü şartlannı Tûr- kıye'ye soyleyebıleceğını, ancak Kıbns konusun- da Turkıye ıle pazarlık yapamayacağinı kaydeden Denktaş, Kıbns meselesının AB'nın meselesı ol- madığını. Turk-Yunan mebelesı olduğunu soyle- dı Denktaş, "Suçtutarafa, vani Yunanistan'a'yo- îa gel' diyecekkrine,Türid>e'ye 'Kıbns üzennde tavız \ er, aksı takdırde sertı AB'> e almayız' demek hatalann en büyügudür. Kıbns meselesinin halk- dilmetDesini cesaretlendiren bir yaklaşımdu*.Bunu kimse kabul etmez.Türkrvç'nin Kıbnsüzerüıde ve- receğjtavizywkrur"dedı Rumlann, ortak Kıbns cumhunyetını ışgal et- fakiennı ve AB'ye yaptığı mûracaatın, "işledikle- ri cinayeti sonuçlandmnak" ıçın olduğunu belır- ten Denktaş. AB'nın Turkıye'ye Kıbns ûzennde- kı haklan konusunda pazarlık yapması yönünde telkınlennın kımse tarafından dınlenmeyecegını kaydettı Denktaş, Ankara'da dün yapılan üst dü- zey toplantıda, Turkıye'nın konfederasyon önen- sını yüzde yüz destekledığı ve AB üyehğı veya başka bır şey ıçın Kıbns'tan taviz vermeyeceğının bır kez daha vurgulandığını dıle getırerek "halka bundan güzel mesaj obunayacağuıı" kaydettı ABD'dekı temaslanndan memnun dönduğünü ıtade eden Denktaş "36 yıkiır halkımıza hakazhk yapümaktadır. Bunun durmasuu ıstivonız. Yalan üzerine gerçekkr inşa edilemez" dıye konuştu nettığını anlatan Ecevıt, 1964'ün başlanndan ıtıbaren Kıbnslı Türkle- nn butun ınsanlık haklannm çığnen- dığını kaydettı Ecevıt, on yıl çok zor koşullar altında kendılennı yoneten ve bağımsızhğı bu kadar çok hak edenın dünyada az olduğunu soyle- dı 1974 Kıbns Banş Harekâtı'nın adada kestntısız banş sağladığını be- lırten Ecevıt, "Bu harekânn sonucu olarak kurulan düzen aslında bütün Kıbnshlann. Rum ya daTurk, yara- nnadır. Bu gerçek kabul edilmeden herhangi bır dıvalogdan sonuç ahna- maz. Turk taran dı\aloğa açıkür. A- ma bunun ıçin evvela KKTC devieti- nin varlığının kabul edılmesı gerekir. Kıbns Turklen uzennde uygulanan zalimce ekonomık ambargonun kal- dırdması gerekir. Bu gereksmmeler doğrultusunda taMrlar belirlenırse, bu butun Kıbnshlann y aranna olur. Turkıye'nın butavnnda herhangibir değişildik soz konusu değüdir" dedı Ecev ıt, zırvede KKTC Cumhurbaş- kanı RaufDenktaş'ın Kıbns Rumla- nyla gorüşmesıne yönelık bır çağn gelmedığını nasıl bır çağn geleceğı- nın de bellı olmadığını soyledı Ecevıt, depremın ardından Turkı- ye ıle Yunanıstan arasındakı yakın- laşmanın bır sonuca gıdıp gıtmeye- ceğının sorulması ûzenne şu açıkla- mayıyaptı "ÖnemliolanTürkiyeile Yunantstan arasında verimli ve dost- ça bir diyaloğun başlamasıdır. O za- man aramızdaçozulemeyecek birso- nın yoktur. Tabu Ege ıle ügıli sorun- lar aslında, muzakereler yoluyla ço- zülür \ncak diyaloğun buaşamasın- da henuz bu konulara değinme nok- tasına gehnmemiştır. Ancak ıkı ulke dışişlen bakanlan arasında başlayan diyalog devam ederse oyle umuyo- rum ki diğer sorunlar da fazla gecik- meden çözulebilir. Yeter ki KK- TC'nin bagımsız bır devlet oMuğu gerçeğı goz ardı edilmesin." ABD Dışişlen Bakan Yardımcıst MarkGrossman ve Beyaz SarayUlu- sal Gûvenlık Konseyı uyesı Tony Btinken. Ankara'dakı temaslannı dun de surdurduler MHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımctsı DevleUJaö- çeMve Dışişlen Bakanı tsmaDCem ıle bıraraya gelen Grossman \ e Blınken, Ecevıt'ın ABD zıyareü ve ıkılı ılışkı- ler konulannı ele aldılar Grossman ve Bhnken, Dışişlen Bakanlığı yetkı- blen ıle de temaslarda bulundular 4 Elkoııoıııik işbirliği tiim sorunlan çözer' LEYLA TAVŞANOĞLU HALKt ADASI / VUNANİSTAN - L luslararası arenada son yıllar ıçınde çarpıcı bır gerek ortaya çıktı Buna "yumuşaklar zmciri" ya da "gizli bo- moseksüeller kutübü'* dı> orlar Bu "yumuşaklar zmcni" uyelen daha okuldan yatakhaneden bırbır- lerıyle ıçlı dışlı oluyorlar ve bırbırlenne gızlılık yemını edıyorlar Yaşlan ılerleyıp de uluslararası kuruluşlarda ya da kendı ulkelennde yonetıcılık görevlenne geluıce bırbırlennı kolluyor, her türlü fırsatı aralannda paylaşıyorlar Konuyuçokyakın- dan bılen kımılen "Arnk dünyayı yumuşaklaryö- netir otdu" dıyor Bırbırlenne ettıklen gızlılık yemını nedenıyle dünyada ınanılmaz guç kazanmaya ve sırt sırta ver- meye başlayan bu "yumuşaklar zinciri"nın gızlı uyelen. hıssetnrmeden başta 150 mılyar dolarlık AB butçesı olmak uzere tum uluslararası kuruluş- lann parasal kaynakJanna egemen olu>orlar Her neyse Bız dönelım Halkı'dekı konferansımıza Helen Uluslararası ve Avrupa Araştırmalan Vak- fi'nın (ELİAMEP), Yunanıstan'uı Halkı Adası'nda duzenledığı "21. YüzyıklaKaradenizEkonomiklş- birliğinin Sorunlan ve Yeni Otanaklar" konulu kon- feransmda Karadenız Ekonomık Işbırlığı (KEtB) ü>esı ulkelerden gelen delegelen dıkkatle dınlı- yor. davranışlannı yakından ızlıyonız Avrupa Gûvenlık ve Işbırlığı Teşkılatı'nın (AGtT) Knz Önleme Merkezı Dıplomatık Danış- manı Dr Monika VVohMeld konuşuyor AGtT'ın nımetlennden soz edıyor Yumuşak gûvenlık on- lemlennın ıyı sonuçlar verdığını anlatıyor Bunun uzenne Romanya Dışışlen Bakanlığı'ndan Buyü- kelçı Sergiu Cdac dayanamayıp AGlT'ın Koso- va'da ne gıbı btr başan elde ettığını sorguluyor Dr Monika Wohlfeld bıraz kızanp bozanyor, "Gayret ediyoruz* dıyor Bu arada, AB Temsücısı lngılız Seamus Jeffre- sonıle AB Komısyonu'ndan Yunanlı AchiDeas Mit- sos, 11 bın Avrupa bürokratmdan ıkısı olmak, her ay çok ıyı ucretler alıp arada bır de süslu sözler soy- lemekten çok memnunlar Ama Balkanlar'da, Ege'de, Akdenız'de ınsanlar öluyormuş, enkaz al- tındalarmış Bu konuda "çrt" yok Yenı alacakla- n otomobıl ya da vıllanuı kendılenne kaça patla- yacağını tartışıyorlar Hıç kuşkusuz konferansta cıddı konular da ko- nuşuluyor Bu konulann başında da ozellıkle Yu- nanlılann ışledıklen, Yunanıstan-îsraıl-Turkıye uç- genı kurulması Dıyorlar kı "Yunanistan. tsrail ve Türkiye'nin bu bölgede başta tkaret olmak üzere pek çok alanda işbirliği yapmalan bütün sorunlan çözebilecektir." 1 Yunanıstan'uı Turkıye'yle yakınlaşmasını yıl- lardır savunduğu ıçın ulkesınde "hain" damgası yı- yıp Fransa'da Sorbonne Unıversıtesı'nde ders ver- mek zorunda kalan Yunan şehırcılık uzmanı Dr Yorgo Prevıelakis'ın fıkırlen de ılgınç "Türkiye ve Yunanıstan "da deprem oldu. ama baştakiler yerin- den oynamadı. Esas deprem bırevın yönetime ege- men ohnası (human gmernance) kavramına inan- mış gerçek dünya vatandaşlan ulkelennın yöne- umlerinde söz sahibi ounalany la gerçekleşir. Üze- rinde esas çabşmamız gereken konu, halkı ön pla- na çıkaran insancıl vonetimlere ka\uşmakur.r Halkı'de ağırlıklı olarak Yunanlılann telafîuz et- tıklen bır konu da Turkıye'yle Yunanıstan arasın- da bır savunma ışbırlığı anlaşması ımzalanmasının zamanınm geldığıydı Ancak konuşmalar, Ankara \e Atma'dakı yonetıcılenn konuya nasıl bakacak- lan bılınmedığınden havada kalıyordu Metiıı Göktepe9 nin ailesine tazmînat ANKARA (AA) - Danıştay, gözaltında ölduru- len gazetecı Metin Göktepe'nın annesı \ e kardeş- lennm Içışlen Bakanlığı aleyhıne açtığı tazmînat davasında, Istanbul 2 Tdare Mahkemesı'nın ver- dığı 8 5 rrulyar lıralık manevı tazmuıata ılışkın "yürütmeyi durdurma" ıstemını reddettı Yuksek Mahkeme, Göktepe'nın annesı Fadime (Fatma)Göktepe ıçın hükmedılen maddı tazmînat mıktanrun ısterru aşan kısmıyla ılgılı ıse yurutme- nın durdurulmasım kararlaştırdı Gözaltında oldurulen gazetecı Metuı Gökte- pe'nın annesı Fadime Goktepe ıle kardeşlen Gül- sum. Derviş.thsan, Paşa,tbrahim, Meryem ve Az- iz Göktepe, Metın Göktepe'nın, "8 Ocak 1996 ta- rihinde görev yaparken poSsler tarafindan gözal- üna aundıktan sonra dövülerek ölümüne sebep olunduğu ve olayda ağır hizmet kusuru bulundu- ğunu" öne surerek, Içışlen Bakanlığı aleyhıne Is- tanbul 2 tdare Mahkemesı'nde tazmînat davası aç- tılar Başvuruda, Fadime Goktepe ıçın 500 mılyon lıra maddı, aynca anne ve kardeşler ıçın toplam 27 mılyar lıra manevı tazmînat ıstemınde bulunuldu Istanbul 2 îdare Mahkemesı de yaptığı ıncele- me sonucunda. tçışlen Bakanlığı'nı, anne Gokte- pe'ye 1 mılyar 392 mılyon 57 bın 183 lıra maddı, tüm Göktepe ailesine de toplam 8 5 mılyar lıra manevı tazmînat ödemeye mahkûm ettı Bunun uzenne Içışlen Bakanlığı, tstanbul 2 Idare Mahkemesı'nın bu karannın "iptaK veyürüt- mesinin durduruunası'' ıstemıyle Danıştay'a baş- vurdu Başvurunun ılk aşamasını sonuçlandıran Da- nıştay 10 Daıresı, îçışlen Bakanlığı'nın, Istanbul 2 tdare Mahkemesı'nın verdığı 8 5 mılyar lıralık manevı tazmînat karannın durdurulması ıstemını reddettı Ancak, Daıre, mahkemenın hükmettığı maddı tazmînat mıktannın ıstemı aştığım belırle- dı Ilgılı yasa gereğı, mahkeme tarafından hükme- dılecek tazmînat mıktannın ıstemle sınırlı olması gereğındenhareketedenlO Daıre, tstanbul 2 Ida- re Mahkemesı'nın hükmettığı 1 mılyar 392 mıl- yar 57 mılyon 183 bın lıralık maddı tazmınarın, 892 mılyon 57 bın 183 lıralık kısmınm yurütme- sını durdurdu Daıre, ıstem dahılındekı 500 mıl- yon lıralık maddı tazmınarın ıse yasal faızıyle bır- lıkte Fadime Goktepe'ye ödenmesıne karar verdı Danıştay 10 Daıre&ı, esasa ılışkın karannı da- ha sonra verecek. FISKOBIRLİK'e benzinci genel nıüdür AHMETŞEFİK NtHATTIĞLI TRABZON - Vefa Eraslan'm ale- lacele faks emnyle Sanayı ve Tıca- ret Bakanı Ahmet Tannkulu tarafin- dan görevden alınmasuun ardından bu goreve burokratık hıçbır deneyı- mı olmayan, babasına aıt benzın ıs- tasyonunda çalışan ve MHP'ye ya- kınlığı ıle tanınan Cevat 4ydm atan- dı MHP'lı bakan tarafından yapılan bu atama MHP orgutlen tarafindan da tepkıyle karşılandı DSP-MHP-ANAP koahsyon hü- kumetınm kurulmasının ardından ozellıkle MHP'nın elınde bulunan Bayındırlık, Sağlık, Sanayı ve Tıca- ret, Tanm, Ulaştırma ve Devlet ba- kanlıklanndakı atama \e kadrolaş- ma furyasına Sanayı ve Tıcaret Ba- kanlığı bunyesındekı Fmdık Tanm Sanş Kooperatflen Bırlığı de (FİS- KOBİRLtK)kauldı Eskı Genel Mu- dur Vefa Eraslan faks emnyle görev - den alındı Aydın, dun öğle saatle- nnde FÎSKOBİRLİK'e gelerek go- revı teslım aldı Vefa Eraslan'ın görevden alınma- Sı bölgedekı tıcaret ve sanayı odala- n, zıraat odalan ve çok sayıda der- nek ve sıyası partı tarafından tepkıy- le karşılandı Eraslan'ın gorevdebu- lunduğu surede oldukça ıyı bır çalış- ma performansı sergıledığını belır- ten bu çe\Telerce, yenı atanan genel mudurün fuıdıkla ne derece ılgısı ol- duğunun bılınmedığı kaydedıldı Yenı genel mudurun ozgeçmışı de tartışma konusu oldu 1956 da Or- du'nun Gulyalı ılçesınde doğan Ay- dın, Gazı Cnıversıtesı Yonetım Bı- lımlen Fakultesı Kamu Yonetımı Bolümu'nubıtırdı Aydın, askerlığı- nı tamamladıktan sonra özel ışlenn- de çalıştı Yanı bugune kadar hıçbır devlet ışınde yer almadı Fındık ko- nusunda da herhangi bır çalışması bulunmuyor Cevat Aydın'ın, baba- sı Ahmet Aydın'a aıt bulunan Gıre- sun'un Pırazız ılçesındekı Petrol Ofı- sı'ne aıt bır petrol ıstasyonunda ça- lıştığı oğrenıldı MHP'ye yakınlığı ıle tanınan Ce- vat Aydın'ın, bakan Tannkulu'nun yakın bır arkadaşının oğrencdık do- nemlennde kaldıklan yurtta aynı odayı paylaştıklan ılen surulüyor Ce\at Aydın'ın amcaoğlu olan Or- du Tıcaret ve Sanayı Odası Yonetım Kurulu Başkanı Omer Aydın, yenı genel mudurun atanmasında hıçbır ılgısının bulunmadığını, 20 yıldır aı- levı nedenlerden dolayı Cevat Ay- dın'la göruşmedıklenm açıkladı Tannkulu tarafından yapılan bu ıl- gınç atama, bölgedekı MHP orgütle- nnın de tepkısını aldı kavgasıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay, ba- zı PKK mıhtanlannın Ku- zey Irak'a çekılme faalıyet- lennın, terörorgutunün "her kış dönemi öncesinde uygu- ladığı bir faanyet" olduğuna dıkkat çektı Genelkurmay, terörun ta- mamen bıtınhnesınm tek koşulunun "tüm terönstle- nn silahlannı bırakarak an- O-teroryusasmdan yararian- malan ya da etkısı/ hak ge- tirilmeleri'' olduğunu bıldu- dı Genelkurma> Başkanlı- ğı'mn "Ağustos 1999 AyıTe- rörle Mûcadele Degerlendir- mesi1 'nde, terorle mucadele- de sağlanan "istikrarlı başa- nnın" ağustos ayında da sürdüğu belırtıldı Terönstlerce gerçekleşt- nlen olaylarda onemlı ölçü- de azalmalar olduğu, etkısız hale getınlen teronst sayı- sında da artış sağlandığı vur- gulanan değerlendırmede, bu dönemde Turk Sılahlı Kuvvetlen nın (TSK) ka- yıplannm da buyuk oranda azaldığı kaydedüdı Değerlendırmeye göre, geçen ay teronstlenn sılahlı saldınlan, 1997'nın aynı ayına oranla yuzde 86,1999 Temmuz ayına gore de yuz- de 91 azaldı Şehn ve yaralı sayısı da geçen ytlın ağus- tos ayına gore yüzde 64 ora- nında azaldı Bu dönemde 126'sı olü, 24'u sağ ve yara- lı, 7'sı teslım olmak üzere toplam 157 teronst etkısız hale getınldı Bu durumun, geçen temmuz ayına gore yuzde 5 oramnda bır artışa ışaret ettığı kaydedıldı Değerlendırmede PKK'- nın "Sılahlı mucadeleve son verilerek Turkıye terk edilı- yor" açıklamasınm tersıne, TSK'nm "PKK ile silahh mücadeleyi kararhlıkla \e başan Ue devam ettiruiği". bunun rakamlardan da açık- ça anlaşıldıgı belırtıldı Bazı PKK mıhtanlannın Kuzey Irak'a çekılme faalı- yetının "orgütün her kış dö- nemı öncesi uyguladığı bir faaliyet" olduğu kaydedılen değerlendırmede, şoyle de- nıldı -BuyTİkide0şikfikçe- kilmenin bir sure öne ahn- maa ve farkh bir şekflde su- nulmayaçahşümasKhr. P- KK'nin Kuzey Irak'a veya başka bir bölgeyegktişi mev- cut tehdidi azâltmamakta- dır. Terorun tamamen bit- mesinin tek sarû, tüm terfr- risüerin silahlannı bıraka- rak anti-teröryasasuıdan is- tifade etmeleri veya tesirsiz halegetirilmeleridir.'' Genelkurmay Başkanlı- ğı'nın değerlendırmesınde TSK'nın, ulusun huzur ve güvenlığı ıçın terörle müca- deleye "aynı inançve karar- Uıkİa devam edeceği'' de vurgulandı Ote yandan dağılma süre- cıne gıren orgutte şımdı de rant kavgasının başladığı bıldınldı Abdullah Öca- lan'ı geçmışte banndıran Sunye'de, PKK'nın, faah- yetlennı yoğun olarak sür- dürdüğü, ücan faalıyetlenn yanı su^ gaynmenkuller de aldığı bıldınldı Örgütün Şam'dakı para ve gaynmen- kullennın yönetımını Delıl \e Emın kod adlı terönstle- nn üstlendığı, bu kışılenn, Avrupa'dan gelen, Şam'da tıcan faahvetlerden elde edı- len paralann buyük bölü- müyle kendı adlanna gayn- menkul aldıklan kaydedıldı Örgutün paralannı zımmet- lenne geçırmekle suçlanan Delıl ve Emın kod adlı tero- nstlenn Sunyeh bır aşıret reısı tarafindan hımaye edıl- dığı ıfade edıldı Sunye'nın Halep şehnne bağlı Afhn ve Cınderes na- hıyelennde çıftçılık yapan mevsımlık ışçılenn kazanç- lanna, örgütun el koyduğu belırlendı tşçılenn gelırle- nnın buyuk bölümunun teh- dıt yoluyla alınarak örgüt kaynaklanna aktanldığı bıl- dınldı Öcalan'a Rusya'da yer bulamayan PKK'nm Rusya sorumlusu Mahir VVelatkod adlı Numanlîçar; PKK lıdennın yakalanma- dan önce Avrupa sorumlula- nna yönelık, "Bana sığuıa- cak bir kapı bulamayanlar cezaianm görecek" şeklm- dekı açıklaması uzenne ör- gütten kaçarak, ızını kaybet- ürdı örgüte aıt yüklü meblağ- da dolarla kaybolan Uçar'ın Rus mafyasına sığmdığı ve onlarla ışbırlığı yaptığı one suruldu Orgüttekı rant kav- gasına. sözde Kürt parla- mentosu başkanı Yaşar Ka- ya'nın da adı kanştı Kaya, örgütun parlamento çalış- malanndâ kullambnak uze- re gonderdığı paralan kışısel harcamalannda kullanmak- la suçlanıyor Almanya'da bütçegörüşmeleri BERLÎN (AA)- Almanya'da federal parlamento, hükümet tarafından hazırlanan bütçe ve vergı tasansını görüşüyor Başbakan Gerhard Schröder, hukumetı tarafindan hazırla- nan tasarruf ve vergı polıtıkasını savunarak, ancak borç yü- künün azaltılması yoluyla geleceğe yonehk pohtıkalarda ön- celıklenn belırlenebıleceğını soyledı Borca odenen faızlen. egıtıme ve daha çok sosyal adale- tın sağlanmasına aktarmak ıstedığını belırten Schröder, ko- nuşmasında, "Ço- cuklanmızın ve to- nınlarunızın kav- naklannı şimdi- den tüketemeyTz" S a m i a V a dedı J Hukumetın. vergı polıtıkası ıle vatanuaşlann net maaşını armrmayı hedefledığme ışa- ret eden Schröder, bunun talebı arttı- racağmı ve bunun sonucunda üre- tunde de artış goz- leneceğını kaydet- tı Schröder, ku- çük ve orta olçek- h şırketler ıçın planlanan ışletme vergısındekı re- formlann da eko- nomının rekabet gucunu arttıraca- ğınısavundu Almanya'da ış- sız sayısının her yıl 200 bın dola- ymda azalacağım ıfade eden Schrö- der şoyle konuştu u Bu sayu idediguniz rotanın doğru oldu- ğunu gtisteriyor. Gençler arasındaki işsiztik sorununun azal- masındada ÂJmanya, \vrupa çapmdaornek bir ülkedir. Mu- halefet başanlanmızı goz ardı edemez." Bazı eyaletlerde yapılan mechs seçımlenne de değınen Schröder, partısınuı bu seçınüerde buyuk oy kaybına uğra- masının "acı veren" bır olay olduğunu söyledı fktdar orta- ğı Bırlık 90^Yeşıller partısı Mechs Grup Başkanı Kerstin MüDer de. muhalefet partılennın hükumet tarafindan onen- len tasarruf programına alternatıf sunamadıklannı soyledı • Baştarafi L Sayfada üst yönetırrunde de bazı görev değışıklıklen yapıldı Schröder'ın oncekı akşarn ya- pılan partı mechs grubu toplan- îısmda yurûrluktekı 'alternatifi yoktıır' propagandasıyla gün- demde tututmayaçalışüan tasar- ruf paketi'ne Sosyal Demokrat mılletvekıllennden yıne agır eleştmler geldı Önümuzdekıpa- zar gunu yapıiacak doğudakı Saksonya Eyalet Meclısı seçım- len oncesmde, SPD'nm eyalet başbakanlığı ıçın gosterdığı aday Kari-HeinzKunckeUSchrödeT'e bır çağnda bulunarai, "30 m3r varkk tasarruf paketİBde daya- nışma ve sosyal adaietin ihmal edilmediği yotonda kamuoyuna yenibH'slnyal''vermesını ıstedı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog