Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

17EYLUL1999CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Öcalan'a deprem koraması • BURSA (AA) - Ankara 2 nolu DGM heyerince ölüm cezasına çarptınlan PKK lideri Abdullah Öcalan, 17 Ağustos'taki 7.4 büyüklüğündeki depremden sonra 2 gün havalandırmada yatmldı Öcalan'ın avukatlanndan Niyazi Bulgan. bazı basın organlanndan müvekkılıne yönelik olumsuz yazılann yer aldıgını savunarak şöyle konuştu: "Bazı basın organlannda 'deprem esnasında Öcalan'ın öldürülebileceği' ıma edıldi. Hukuk devletinde böyle bir şeyın tartışmasını bırak, iması olur mu? Devlet. ister tutuklu, ıster hükümlü olsun normal vatandaşmın can ve mal güvenliğmden sorumludur. Bu, hukuk devletı olmanın temel koşuludur." Yunan gazeteclere Kapadokya daveti • NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Nev şehir Gazeteciler Cemiyeti, Marmara depreminden sonra Yunanıstan ile ilişkilenn sıcaklaşması üzenne Yunan meslektaşlannı aıleleri ile birlikte bir hafta süreli ı Kapadokya gezisine davet etti. Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Muammer Başer, yaptığı açıklamada ikı ülke insanlannın birbirlerini daha yakından tanımalan amacıyla Atina ile Ürgüp'ün Yunanistan'daki kardeş şehri Larissa'daki gazetecileri aileleri ile birlikte bir hafta süreyle Kapadokya'ya davet ettiklerini bildvrdı. Kayıp büpolapı kuruluyor • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Içişleri Bakanlığı, depremde kaybolan yakınlannı bulmak isteyenler için illerin kriz merkezlerinde oluşturulan kayıp bürolannda dosya ve albümlenn düzenlendiğinı, vatandaşlann bürolardan bilgi alabileceğini bildirdi. Yurttaşlar, vilayetlenn kriz merkezlerinde oluşturulan kayıp bürolanndan veya bu bürolara ait şu telefon ve faks numaralanndan kayıplanyla ilgili bilgi alabilecekler: YalovaTel.: (226)814 10 31/6855 Faks: (226) 812 73 00/ SakaryaTel. (264)291 23 03- 275 67 42 Faks: (264)29103 05/Kocaeli Tel.:(262)321 7173 Faks: (262) 321 97 38. TSK'nin deprem seferberliği • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genelkurmay Başkanlığı'ndan verilen bilgiye göre deprem felaketine uğrayan bölgelerden Gölcük, Sakarya. Kocaeli, Istanbul, Yalova ve Bolu'da halen 88 taburu oluşturan toplam 64 bin 88 asken personel görev yapıyor. TSK'ye ait 6 uçak. 17 helikopter, 7 gemı ve 411 iş makinesi. depremzedelerin yaralannın sanlmasında kullanılıyor. Muhtelif illerdeki 15 askeri hastanede halihazırda. depremde yaralanan 414 hasta yatarak tedavi görüyor.l'i amiral 453 personeli ölen TSK'den 309 kişi de yaralandı 5 kişiden ise haber alınamadı. TBMM'nin açılışı öncesi gündemde af var. MHP, çetelerin kapsamdan çıkmasına 4 evef dedi .VHP'yle işkenceci pazarhğı TÜREY KÖSE ANKARA - TBMM yenı ya- sama yılına Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'in yeniden gö- rûşülmek ûzere TBMM'ye geri gönderdiği af yasası pazarlığıy- la başlayacak. Başbakan Bülent Ecevit'in "içine sindifemedigi'' yasanın "aynen" çıkanlamaya- cağı. bazı değişiklikler yapılaca- ğı bildirildı. DSP'li Adalet Komisyonu Başkanı Emin Karaa. "L marun değişikliklerolur; çete, işkence ve adam öldürme suçlannın kap- sam dışuıda kalmasında uzlaşt- • DSP'li Adalet Komisyonu Başkam Emin Karaa, "Umanm değişiklikler olur; çete, işkence ve adam öldürme suçlannın kapsam dışında kalmasında uzlaşılır" dedi. ur" dedi. MHP'li Içişleri Komis- yonu Başkanı Faruk Bal ise ba- zı yeni küçük düzenlemeler ya- pılabileceğini, yasada genel den- gelerin korunması gerektiğini söyledi. DSP Genel Başkan Yardimcı- sı Rahşan Ecevit'in gündeme ge- tirdiği af konusu, TBMM'deki pazariıklar sonucu hûkümet or- taklannın rahatça sahipleneme- diğı bır çerçeveye taşmdı Başba- kan Ecevit'in de açıkca "sindire- medığüıi" söylediği af yasası, Cumhurbaşkanı Demirel tarafın- dan geri gönderilince pazarlığa yeniden başlandı. Hükümet or- taklannın bugüne dek yaptığı açıklamalar, Demirel "in yeniden geri göndermesi yolunun kapa- tılması için yasanın "aynen" çı- kanlmasında ısrarlı olunmaya- cağını, bazı değişiklikler yapıla- bileceğinı ortayako>'du. MHP li- den ve Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeii de yasanın temel eleştın konulanndan olan "çete- lerin'* kapsam dışına çıkanlma- sına onay verdi. TBMM 1 Ekim'de yeni yasa- ma yılına başladığında ilk ola- rak af yasası gündeme gelecek. Cezaevlerindeki büyük beklenti nedeniyle bu yasanın öncelikle ele alınacagı vurgulandı. Korrüs- yonlarda yasanın yeniden ele Cankaya Yolsuzluk savı Köşk'ü sarstı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanhğı Idari ve Mali lşler Başkanı Gülizar BaysaL Muhasebe Müdürü Cemal Akay ve Mali lşler Müdürü Fevzi Yüdınm'ın yolsuzluk yaptıklan ve rüşvet aldıklan iddiası, Ankara'da şok etkisi yarattı. Haklannda soruşturma başlatılan ve görevlerinden alınan Baysal. Akay ve Yıldınm. Cumhurbaşkanlığı lojmanından da çıkanldı Çankaya Köşkü'ndekı yolsuzluk olayı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreten Necdet Seçkinöz'e yapılan bir ihbar sonucu ortaya çıktı. 1dan ve Mali lşler Başkanı Gülizar Baysal. Muhasebe Müdürü Akay ile Mali lşler Müdürü Yıldınm, görevlerinden alınırken haklannda soruşturma • ~ ' başlatıldı. Soruşturmayı yürütme görevi De\'let Denetleme Kurulu Başkanı FahriÖztürke venldi. Köşk'tekı ıdare binasına ginş çıkışlan yasaklanan 3 kişi, lojmandan da tahliye edıldi. Köşk'ün tüm ödemeleri ön soruşturma tamamlanıncaya kadar durduruldu. Baysal'ın, Devlet lhale Yasası kapsamı dışında olan alımlan yaparken şışirilmiş faturalar kullandığı, bazı mallar alınmadığı halde alınmış gibi göstererek zimmetıne para geçirdiği, alım yapılan şirketlerden rüşvet aldığı, sahte teklif mektuplan ıbraz ettiği ileri sürüldü. Gülizar'ın aynca depo görevlilerine baskı yaparak girmeyen mallan girmış gibi gösterilmesini sağladığı, Devlet thale Yasası'na tabi işlerde de istediği firmanın kazanması için ihale komisyonu üyelerine baskı yaptığı savlandı. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Öztürk. Maliye Bakanlığı'ndan müfettiş isterken, 3 kişinin bütün banka hesaplan incelemeye alındı. Yolsuzluk rutannın 1 trilyon liraya yaklaştığı ileri sürülürken. Necdet Seçkinöz, mıktann küçük olduğunu söyledi. ÇİZMEDEN YUKARI MUSAKART Yalova'da zarar gören toplam 42 okulun onanmı MHP ve ANAP il başkanlanna verildi. alınması sırasında bazı değişik- likler yapılması bekleniyor. MHP'nin 'çetelerin kapsam dışı- na çıkanlmasma1 onay vereceği belirtilirken, teammüden adam öldürme ve işkencecilerin kap- sam dışına çıkanlması konusun- da sıkı pazariıklar yapılacağı bil- dirildi. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, hazırladıklan ilk taslakta işkencecilerin kapsam dışında olduğunu, ancak daha sonra ya- pılan görüşmelerde "toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin amacı aşan davranışlan olabile- ceğL bunlann af kapsamı dışın- da tutulmalannın nıücade- le şevkini kırabileceğinin ifade edüdiguıi** söylemiş- ti. Demirel'in uyarıları '. Adalet Bakanı Türk, ki- şisel görüşünün, Cumhur- başkanı'nın uyanlannın dikkate alınması gerektiği yönünde olduğunu vurgu- İadı. DSP'li Adalet Komis- yonu Başkanı Emin Karaa da "Umanm, değişiklikler olur" sözleriyle yasanın aynen geçirilmesinden ya- na olmadıklannı ortaya koydu. Karaa, "Çete, işken- ce ve adam öldürme kap- sam dışında kalırsa maksa- da ulaşıbr. Ancak henüz ko- nuşulmadı, resmi bir görüş yok"dedi Karaa, konunun öncelikle ele alınması ge- reğine dikkat çekerken de "Bu iş başka işe benzemez. Ok ya\dan çıktı, geri ala- mayız. Herkes heyecanla bekKyor" dıye konuştu. FP'nin ısrarlı olduğu T- CY'nin 312. maddesinin 2. fıkrasının af kapsamına alınması konusunda ise hü- kümetin gen adım atmaya- cağı bildirildi. Adalet Ko- misyonu Başkanı Karaa, "312. maddeyle ilgili otarak bir değişikHk olacağmı san- nuyorum. Bu konuda ko- alisyon partileri arasında görüşbuiiği var. 312. mad- denin 2. fikrası yenidea gündeme gelmez" dedi. .". Yılmaz'ın çelişlrisi onaylandı Hikmet Uluğbay'ın açıklamalan, IMF belgesi kullanılarak borsa spekülasyonu yapıldığı tartışmalannı yeniden gündeme getirdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hikmet Uluğbay'ın, intihar girişiminin gerekçelerinı anlatırken "Mesut Yılmaz'ın IMF belgesini kendisinden aldıgını söylemesine üzüldüğü" açıklaması. ANAP'ta rahatsızlık yarattı. Uluğbay, açıklamalanyla Yılmaz'ın IMF belgesi konusunda düştüğü çelişkiyi teyit etmiş oldu. IMF heyetinin Türkiye'de haziran- temmuz aylannda gerçekleştirdiği temaslar sırasında borsada haksız rant kazancıyla sonuçlanan spekülasyona neden olan belgenin sızdınldığı öne sürülmüştü. Iddialar basında tartışılırken ANAP lideri Yılmaz, partisinin Meclis grup toplantısında söz konusu "belge"yı dönemin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanı Hikmet Uluğbay'dan aldıgını söylemişti. Uluğbay'ın intihar girişiminde bulunmasının ardından basını suçlayan Mesut Yılmaz, "beige" değıl "bilgT aldıgını savunmuştu. Uluğbay'ın bakanlıktan aynlmasıyla sonuçlanan intihar girişiminin üzennden 2.5 ay geçtikten sonra ve tam IMF ile yapılan görüşmeler sırasında yaptığı ettiği öğrenildi. Türkbank skandalı nedeniyle başta Yener Dinçmen olmak üzere bürokratlar hakkında soruşturma açılırken siyasi sorumluluklar unutturulmuştu. Türkbank ihalesine fesat kanştırdığı ve Alaattin Çalacı • Hikmet Uluğbay'ın Mesut Yılmaz'ın kendisinden belge aldığı yolundaki sözlerinden duyduğu üzüntüyü dile getinnesi, ANAP'ta rahatsızlık yarattı. ANAP'lı bazı yöneticiier, Uluğbay'ın psikolojik rahatsızlığının devam ettiğini ileri sürdüler. yazılı açıklamada, "ANAP Genel Başkanı Sayın Mesut Yılmaz'ın grup toplanüsında yaptığı konuşmada, IMF belgesini benden aldıgını söylemesine üzüldüm" demesi dikkat çektı. Uluğbay'ın bu açıklamasının Mesut Yılmaz'ı üzdüğü, ANAP'ı da rahatsız ile ilişkisi bilinmesine karşm bankanın Korkmaz Yiğit'e satıldığı ıddialan gündeme gelmiştı. Yiğit, dönemin Başbakanı Yılmaz'la dönemin Devlet Bakanı GüneşTaner'i de suçlamıştı. 55. hükümetın düşürülmesine neden olan süreçte Yılmaz ve Devlet Bakanı Taner'ın uygulamalan göz ardı edilmişti. Taner'in, emniyetin yazısının Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel tarafından kendisine gönderilmediği suçlamasına, Erçel yazının emniyetten Başbakanlığa da gönderildiği, Hazine Müsteşarlığı'nın da Başbakanlığa bağh bir kurum olduğu yanıtını vermişti. Çakıcı'nın Yiğıt'le ilişkisıni ortaya koyan istihbarat raporlan Başbakan lık'ta kaybolmuştu. Görevınden aynlan Yener Dinçmen ise 28 Ağustos tarihli toplantıda Başbakan Yılmaz'ın "MTT'ten aldığnn bilgiye göre Çalacı ile doğrudan ilişkisi yok" demesi üzerine ıhaleyi onayladıklannı açıklamıştı. Sorumlulugun bürokratlara yıkılması üzerine Dinçmen'in görevinden aynldığmı açıkladığı basın toplantısına Hikmet Uluğbay da katılmıştı. Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği'nden bedelli uyansı ' Yaş ve bedel sınırlandırılınaınah 9 ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu)-Milli Güvenlik Akademi- si mezunlan tarafından kurulan Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Dernegi (UGSAD) Yönetim Kurulu, depremin ya- rattığı maddi kayıplann gıderil- mesinde "bedelli askerük" uy- gulamasıyla kaynak yaratılması düşüncesini desteklediklerini açıklarken "Ancak bu yapılırken kamu vicdanıasla zedefenmeme- H" dedi. UGSAD. bedelli askerlik için 3 yıllık bir süre öngörülmesi, bu süre içinde başvuranlann en yüksek bedel ödeyenden başla- mak üzere bu uygulamadan ya- rarlandınlması gerektiği görüşü- nü savunurken, bu arada askerli- ğini eksiksiz olarak yapanlar ile gazi ve şehit yakınlannın da bir biçimde ödüllendirjlmesinı önerdi. UGSAD Yönetim Kuru- lu Başkanı CengizOzdiker imza- sıyla kamuo>una yapılan açıkla- mada. derneğin görüşlerinin ka- rar alıcılar dıye adlandınlan Ge- nelkurmay Başkanlığı. Başba- kanlık ve bakanlıklara da iletil- diği bildınldi. Açıklamada. "UGSAD Yöne- tim Kurulu, bedeili askerlik tar- tışılırken. yasal düzenkmenin, te- mel insan haklan, ana\asal eşit- lik ve \atandaşlık hakkını göze- terek, hukukun üstünlüğü ilkesi veTürk hukukunun pozhif kaza- nımlan ışığında; birejsel ve top- lumsal adalet ölçülerine uygun ve kamu vkdanını rahatsız etme- yecek, bütün vicdanlarda kabul görecek bir biçimde uygulanma- sı gerektiğinin göz ardı edilme- mesinideğerlendinnektedir" de- nildi. UGSAD Yönetim Kurulu, be- delli askerlik ile ilgili açıklama- sında özetle şu görüşlere yer ver- di: • Patlamaya hazır bir kamu vicdanı bulunduğu unurulma- malıdır. • Bedelli askerlik ile birlikte Türkıye, en değerli varlığı olan ınsanını tekrar ıncitıp incitme- menin sosyal sorumluluğunu ya- şayacaktır. Hiç değilse bu kere onuriu bir karşı koyuş yaşanma- lı. Bedelli askerlik ile ilgili karar, hak, hukuk. eşitlik ve adalet kav- ramlan. nimet-külfet dengesi gö- zetilerek, tartışılarak oluşturul- malıdır. • Türkiye, sadece bedelli as- kerliğin omurgası olan parasal miktar için degü bu uvgulama- nın her sathasında kısa, orta ve uzun vadede ödenecek her türlü toplumsal bedel için yolun basın- da olduğunu unutmamahdır. Va- tandaşlık bilinci artık ortak pay- dalann doğru düzgün işletflme- siyle doğru orannlı işli\or. He- men tcpki vermemekle birlikte vatandaş doğruyu, yanhşı,eksiği, sanıldığuıdan daha ciddi algılı- yor. # Mîllı ekonomıye katkı ge- rekçesı ve daha önce de yine bir defaya mahsus söylemiyle be- delli askerlik çıkanlıyor. Bir de- faya mahsus söylemi geleceğe ipotek koymak gibi saçma, ger- çekdışı bir yaklaşım. # Konu gündeme geürken Genelkurmay BaşkanhğTnca be- del telafTuz edilmesi son derece yanlış bir yaklaşım olarak deger- lendirilmektedir. Bedelin ait ve üst sınırı olmamalıdır. 2O-2S bin mark gibi bir göreceli ait sınırdan söz edilebiUr ancak, başvuranla- nn yapacağı bağışlar yukarıdan aşağna sıralanarak en \üksek bedelödeyenler askere çağnlabi- lir. # Bedelli askerlikten yararla- nacaklar için yaş tahdidi, uygu- lama içm de 6 aylık bir dönem şeklinde sınırlandırma getinlme- melidir. Bedelli için, örneğın 3 yıl gibi bir süre öngörülebilir. Bu durumda. çok daha yüksek bir gelir elde edilebilir, bu da ama- ca daha uygun olur. • Türk Silahh Kuv>etlerimi- zin "profesyonel orduya" geçişi- ni takdhie karşüarken; bu dü- zenlemenin hızlandınlarak or- dumuzun çağdaş ve işlevsel bir yapıya kavuşturulması yanında her bakımdan mevcut güç \e ka- biliyetinin korunması ve arttınl- ması gerektiğine de inanıyoruz. POLTIİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETİJNKAYA Bedelli Askerlik... Bedelli askerlik konusu tartışılıyor... Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, bedelli askerlik için başvuru sayısının 40 bin oldu- ğunu söyledi... Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Demeği (Üyeleri, asker ve sivil bürokratlardan oluşuyor) Başkanı Cengiz Özdiker, dun bu konuda önemlı bir açıklamayaptı... Cengiz özdiker şöyle diyor: "Konu gündeme gelırken, bedelliaskeriiğin uygu- lama ortamıyla birlikte Genelkurmay Başkanlı- ğı'nca bedel telaffuz edilmesi son derece yanlış bir yaklaşım olarak değeriendirilmekte, bu konunun çok ciddi bir siyasi karar olduğu ve toplumsal so- nuçlar içerdiği göz ardı edılmektedır." Ozdiker, bu bağlamda bir başka noktanın da artı- nı çiziyor... Diyor ki: "Türkiye'de teröre, teronzme verilen on binlerce şebit ve gazinin bizzat ruh ve varlıklan ile onlann anne, baba ile evlatlarınm acılannı hissederek uzaktan gözyaşı dökenlenn yüksek duyaıiıhğı ya- nında, askerlik görevını ertelemiş, bakaya kalmayı başanp da bedelli asker olabilenlehn -vatan uğru- na feda edilmiş insan canı ve aile huzuru yerine- ödeyecekleri, herhangi bir bankanın taksitlendirdi- ği komik bedel sorgulanacaktır. Bedelli askeriiğe 'evet', ancak 'olmazsa olmaz' koşullaria..." • • • Ulusal Güvenlik ve Stratejik Araştırmalar Derneği, 'bedelli askerlik' uygulamalanna ilişkin göruşlenni daha sonra şoyle sıralıyor: "1 - Bedelli askeriiğin, temel milli unsuhanmızdan 'insangücü'nün milli ekonomiye kaynak yaratıl- masıamacıylayönlendirilmesi ve sosyaldayanışma ölçülerinin ötesine çıkarak bir suiistimal araa ha- line gelmesi ya da getınlmesı asla kabul edılemez. Bu itıbaha; bedelli askerlik kapsamına alınacakolan- lann konumian belıhenırken, esas unsur olan öde- necek bedel yanında temel eğitm anlayışı ve sü- recı bakımından kamu lehine farklılıklarıçermesi do- ğaldır. Bu farklılık, nimet ve kütfet dengesi gözetildiğin- de, öncelık ve süre yönünden işlevsel anlamda bir türeşitlikyaratacağından, bedelliaskerlik uygulama- sının neden-sonuç bağlantısı ve kamu vicdanı yö- nünden afe son derece onemli ve gerekli görülmek- tedir. 2- Parasalsınıhann ötesinde, ölçülemeyecekkut- siyet ve değer ifade ecten temel askerlik görevi- ni' bedelli asker olarak yapacaklardan beklenilen maddi katkının üzeri kesınlikle açık olmalıdır. Ode- me büyüklüğüne göre, temel eğitim sürecı bakımın- dan, ilk 10 bin kişiye 75 gun, ikinci 10 bine 30 gün ve üçüncu 10 bin kişiye 45 gün silah altına alınmak gibi ozel bir konum kazandınlmalıdır. Kendı nza ve beyanlanna dayalı olarak gönüllüle- rin katkı mıktanna da ilke olarak herhangi bir ait sı- mr getirilmemelidır. TSK'nin ihtiyaç ve öngöriisü- . ne göre, bedelli askerlikten yararianmak isteyen di- • gsrmukellefiençin temel eğitim suresi de göz önün- de bulundurularak nominal bir değer (20-25 bin DM gibi) belirlenmelidir. Aynca, toplumun gelişme veyönlendirilmesinde, olumlu katkı sağlama sosyal sorumluluğunu taşıyan Türk basını da bu gönüllülerın listesini yayımlamalı- dır. 3- Halen kamu kurum ve kuruluşlannda çalışmak- ta olan bedelli asker adaytarı için özel bir konum- landırma yapdma//, kurumlannda çalışmaya devam edecek bu kişilerin askertık mükellefıyetı süresince alacaklan maaş vs. tüm hakları 12 ay süresince katkı payı olarak kabul edilmelidir. Bu düzenleme, mükellefin çalıştığı kurumda ken- disi ve işgücüne olan ihtiyaç yanında kamu düze- ninde verimli olmayan, imtiyazlı kişiler bakımından önem kazanmaktadtr (ömeğin, üst düzey görevler- de bulunan kamu görevlılennin telaffuz edilen 15 bin DM gibi bir ödemeyi yıne devletten alacaklan 5-6 aylık maaşlanyla ödemesi, kamudan aldıklannın birkısmını kamuya vermek olacağından kamuda ça- lışmayanlar aleyhine ciddi bir eşitsizlik doğurabile- cektir). 4- Bedelli askerlik uygulaması sağlam ve sonucu tartışma doğurmayacak biryasal düzenlemeyle, be- lirii bir süre, ömeğin 2000-2003 yıllannı kapsayan 3yıl için özelbırkonuma kavuşturulmalı; bedelli as- kerlikten yarahanacaklar için yaş tahdidi, uygulama için de 6 aylık bir dönem şeklinde sınırlandırma ge- tirilmemelidir. Milli Savunma Bakanlığı'nca yapılan 'asker alma' ile ilgili planlar, belirli bir süre ve be- delli askeriiğe cevaz verecek şekilde yapılmalıdır." ••• Bedelli askerlik kamuoyunda tartışılıyor... Bugün terör üç yıl önceye değin gerilemiştir... Bunda en büyük pay, devletın ve ulusun teröre kar- şı gösterdiğı yüksek duyarlılık değil midir? O nedenle binlerce şehit ve gazi ailesi, yüz bin- lerce asker ailesinin rahatsızlık duymamasıgerekiıi.. O zaman yapılması gereken, yeni yasal düzenle- mede tüm bu öğelere siyasi parb'lerin dikkat et- mesidir... hikmet.cetinkaya <' cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 513 90 98 Diyarbakır 4 ilkokul öğrencisi PKK'ye üye olmaktan DGM'ye çıktı DİYARBAKIR (Cum- A.T. (16), AA. (15) ile öğ- huriyet Bürosu)-PKK li- deri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesın- den sonra Diyarbakır'da öğrenim gördükleri Cnal Erkan tlkokulu çıkışmda korsan gösten yaptıklan öne sürülen 3'ü kız 1 "i er- kek 4 ilköğretim okulu öğrencisi ile 2 ögretmen hakkmda "PKK'ye üyeol- mak" iddıasıyla açılan da- va başladı. Öğrenciler du- ruşma salonuna okul for- malanyla geldiler. Diyarbakır 2 No'lu DGM'de dün yapılan du- nışmada, tutuksuz olarak yargılanan ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıf öğren- cilenE.B.(14),SA.(14), retmenler Celal Kendal Tarhan ve Murat Uğur Askan hazır bulundular. Öğrenciler duruşmaya okul formalanyla katıldı- lar. Savcılık ıddianame- sinde, öğrenci ve öğret- menlerin Öcalan'ın Tür- kiye'ye getirilmesinden sonra 19 Şubat 1999 tan- hinde öğrenim gördükleri Ünal Erkan tlköğretım Okulu çıkışında "yasadışı terör örgütü lideri Öcalan lehine gösteri yapbklan" belırtıldı. İddıanamede. sanıklann "PKK üvesi d- dukbn" belırtılerek hak- lannda TCY'nin 168. maddesi uyannca 12 yıl ağır hapıs cezası ıstendi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog