Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

17 EYLÜL 1999 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Deprem sonrasındaki Türk ve Yunan halklannın yakınlaşması Milli Eğitim'e de yansıdı . Dosthık, ders lrîtaplarmdaEBRU TOKTAR ANKARA - Marmara ve Atina'daki deprem iki ülkenin ders kitaplanndaki düşmanca tammlan da yıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Yu- nanistan'la deprem sonrası başlayan dostluğu pekiştirmek üzere iki ülkenin ders kitaplanndaki dostane olmayan bö- lümlerin ayıklanmasını isterken; düş- manca ifadelerle yüklü tarih kitaplan- nın yenilenmesi uzun dönemli bir çalış- mayı gerekJi kılıyor. Yunanistan, Kur- tuluş Savaşı'nı "KüçükAsyaFelaketi'', Türkiye, Yunan Bağımsızlık Savaşı'nı "Eyalet tsyanı'* olarak tanımlıyor, iki ülke de birbirini "kötü komşu" olmak- la suçluyor. MEB'în yeni uygulaması Okul bahçelerinde çadıreğitimi ANKARA(CumhuriyetBürosu)-Mil- li Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu. 13 Eylül'demeydanagelen 5.8'likartçı dep- remin ardından okullann açılışı ertelenen Marmara Bölgesi'nde. öğrencilerin eği- timlerinin aksamaması için hızlandınl- mış öğretim programı uygulayacaklannı açıkladı. Okullann bahçelerine çadır eği- tim merkezleri kuracaklannı belırten Bostancıoğlu, öğrencilerin oyunla eğitil- mesini planladıklannı kaydetti. Marmara'yı sarsan 7.4 büyüklüğünde- ki depremin bakanlığa 18 trilyon liraya mal olduğu öğrenildi. Bolu, Bursa, Eskı- sehir, lstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalo- va'da 23'ü ilköğretim, 19'u ortaöğretim olmak üzere 42 okul binasınm agır hasar gördüğü için yıkılacağı bildirildi. Yeni okullann yapımı için 12 trilyon lira hesap- layan bakanlık, depremden hasar gören 223 ilkögretim okulu ile 105 ortaöğretim okulunun onanmı için de 6 trilyon lira maliyetbelirledi. Bakan Bostancıoğlu, Marmara Bölge- si'nde okullann açılış tarihi ile ilgili yap- tıklan çalışmayı sürdürdüklerini, öğret- menlerle öğrencilerin temel gereksinim- lerinî karşılamaya çalıştıklanru kaydetti. ABD'den 25 yeni çadırgeldifini bildiren Bostancıoğlu, çadırlann 300'er kişilik ol- duğunu söyledi. Bostancıoğlu, çadırlar- dan 5'inin Gölcük'te. 8'inin Kocaeli'nde, 8'inin Sakarya'da, 1 "inin Gölyaka'da, 2 si- nüı Düzce'de, 1 'inin Yalova'da olduğunu kaydetti. Çadırkentteki oyun çadırlannı yavaş yavaş okul bahçelerinde kurulacak çadır eğitim merkezlerine çekerek. öğ- rencilerin oyunla eğitilmesini sağlayacak- lannı vurgulayan Bostancıoğlu. "Çadır eğitim merkezterinin sayısı artunlacak" dedi. Bostancıoğlu. Eğitim Gönüllüleri Vakfi tarafından yaptınlacak 50 baraka- nın öğretmenlere tahsis edileceğini, Ba- yındırlık ve lskân Bakanlığı tarafından yaptınlacak prefabrike konutlar arasında okullann da yer alacağını bildirdi ki ülke arasındaki yakınlaşma ders kitaplanndaki düşmanca tammlan da yıkıyor. Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, Yunanistan'la deprem sonrası başlayan dostluğu pekiştirmek üzere iki ülkenin ders kitaplanndaki dostane olmayan bölümlerin ayıklanmasını isterken; düşmanca ifadelerle yüklü tarih kitaplannın yenilenmesi uzun dönemli bir çalışmayı gerekli kılıyor. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilim- ler Enstitüsü llköğretimde Sosyal Bil- giler Öğretim Dalı yüksek lisans öğren- cisi Vıldız Işık, iki ülkenin tarih kitap- lanna taşınan tarihsel düşmanlığmı araştırdı. Yunanistan ders kitaplannda "Küçük Asya Felaketi" olarak tanımla- nan "Kurtuluş SavaşTna geniş yer ay- nldığına işaret eden Işık, Türklerden "işgal eden", Osmanlı yönetiminden de "baskKi" olarak söz edildigine dikkat çekti. Işık, Yunanistan'da lise 3'lere okutulan "Yeni ve Çağdaş Yunan Tari- hinden Konuiar" adlı 1998 basımı 439 sayfalık kitabın 139 sayfasınm Kurtu- luş Savaşı'na aynldığmı vurguladı. Işık, Yunanlılann, Osmanlı yönetimi altında bulunduklan süreci "kötefik dönemi" olarak nitelendirirken, bunun Venedik- lilerin boyunduruğu altında geçen sü- reyle karşılaştınlamayacak kadar acı- masız olduğunu vurguladıklannı söyle- di. Türklerin eylemlerindeki "intikam duygusuna" gönderme yapmak üzere 1789-1792 yıllanndaki Yunan isyancı liderlerinden Androutzos'un Türkler ta- rafindan ağır işkenceden geçirildiğinin örnek gösterildiğine dikkat çeken Işık, u Lise 2. sınıfders kitabında Türklerden dûşman olarak bahsediliyor" dedi. Işık, lise 3 kitabında ise Yunan askerierinin Anadolu'ya çıkarma yapmasının "Türk fanatizmini ateşteyen kıııfcun" olarak gösterildiğini, Jön Türklerin *ti- pik Türk mlUryetçiliğT olarak yansıtıl- dığını, "Türklerin tzmir'de kaniam yapüğuun" savunulduğunu aktardı. Işık, Yunanlılann Selçuklu Türklerine daha ılımlı baktığına da işaret etti. Balkan Koleji Vakfi 'ndan Sanya Ve- kova tarafından Yunan tarih kitaplann- da yapılan inceleme sonucunda şu de- ğerlendirmede bulunuldu: "Ders kftaplanndan ediniten izJenim, Türkler fethedenlerdi, sonra Yunan top- raklanıun sahipleri de asimilatördü ve onlara karşı mücadele uzun oldu. Bu mücadeiesonrasmda da Türkler vahşet- lerini gösterdUer. Kısaca, düşman deni- lince Türk akla gelmekte ve Türk düş- man tanımmdan kaçınılmamaktadır." Derskitabı sıhntisı Türk-is Genel bitmiyor kuTUİ Vfefflerinderskitabı kuyruklanndaki çüeö bekkyişi her yıl olduğu gjbi bu vü da sürirvor. Okullann yeniden tatil edflmesine karşm veiflerin ders kifcabı kuyruklannda sıkıntıh bekleyişi sürüyor. Velfler, MiffiEğftim Bakanhğı'nın ysyimladığı ders kftaplannı buiamadıklaniçinöfkelL. Milli EghimYayuılan dışında Özer, Yüdınm, Gendaş, Özgfio ve Serhat Yayınlan'nın birçok ders kitabının da piyasada sıkıntısı çeküiyor. (YUSUF ZÎYA AY) Darüşşafaka, babasını kaybeden 60 depremzede öğrenciyi kabul etti Üniversitelerde baslad lstanbul Haber Servist-Istanbul Üniversi- tesi'nde (IÜ) 1999-2000 öğretim yılı toplu kayıtlan başladı. Deprem felaketinde baba- sını kaybeden 60 depremzede öğrenciyi sı- navsız kabul edecek olan Darüşşafaka tlköğ- retim Okulu, kayıt kabul süresini 30 Eylül'e kadar uzattı. Çeşitli kuruluşlar, depremzede öğrencilere destek vermeye devam ediyor. lÜ'nün Avcılar Kampusu Öğrenci Kültür Merkezi'nde başlanan ve 300 öğretim ele- manınm görev yaptığı toplu kayıtlar bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. lÜ'deki toplu ka- yıt şenliğinin ilk gününde 1150 öğrencinin kayıt işlemi tamamlandı. Yeni kayıt yaptıra- cak öğrenciler Esenler. Taksim ve Kadı- köy'de kurulan standlar da karşılanıp Avcı- lar'a servıslerle taşmıyor. Öğrencilere, kayıt- lan yapılırken kayıt merkezinde banka ve no- ter hizmetleri de veriliyor. Kayıt sırasında. öğrencilerin yurt ve burs başvuru kabul iş- lemleri de başlatılarak sorunlan olan öğren- ciler için psikokyik danışma merkezleri ku- ruldu. Darüşşafaka, kayıtiannı uzattı Marmara Bölgesi'nde yaşanan deprem fe- laketinde babasını kaybeden 60 depremzede öğrenciyi sınavsız kabul edecek olan Darüş- şafaka İlkögretim Okulu, kayıt kabul süresi- ni 30 Eylül'e kadar uzattığını bildirdi. Yüzyılı aşkın süredir maddi durumu yeter- siz, ancak başanlı kız ve erkek çocuklara pa- rasız yatılı öğrenim olanağı sağlayan Darüş- şafaka İlkögretim Okulu yetkilileri, deprem felaketinde babasını kaybeden ilkokul 3, 4 ve 5. sınıflan bitirmiş kız ve erkek öğrenci- lerin yakınlannın, 30 Eylül'e kadar kayıt için başvurmalannı istedi. Kontenjanlan henüz dolmayan Darüşşafaka İlkögretim Oku- lu'ndan yetkililer, üniversıteyi kazanan öğ- rencilerinin burs gereksinimini de karşılayan okulun geniş olanaklanndan depremzede öğ- rencilerin yararlanmasını istediklerini belirt- tiler.Özel Bağımlıhk Sağlık Hizmetleri Kli- niği, üniversitelerin tıp, psikoloji, psikolojik danışmanhk ve sosyal hizmetler uzmanlığı bölümlerini kazanan ya da halen bu bölüm- lerde okuyan depremzede öğrencilere karşı- lıksız burs vereceğini bildirdi. Tei: 02122492063 Türkçe kurultayı Yıldız Teknik Oniversitesi, 23-24 Eylül ta- rihlerinde üniversitenin oditoryumunda "Türkçenin Zenginleşririlmesi Kurultayı" düzenleyecek. Kurultaya 40 dolayında dil- bilimci ve edebiyatçı bildiri sunacak. uzmanlara göre yıkımın sorumlusu 'Kapitalist ideoloji' OZANYAYMAN tZMİR - Marmara Bölge- si'nde binlerce insanın yaşa- mını yitirdiği deprem sonrası yapılan araştırma ve incele- meler sonucunda kent tasa- nmcılan ve mimarlar. "Kapi- tafist ideoiojinin yaratnğı kar- maşa ve kaos, bu sonuçlara y- ol açti" görüşünü belirttiler. Uzmanlar. siyasi ve ekono- mik erke sahip olanlann, tari- hin her döneminde toplumu şekillendırirken mekâna ve kent tasanmına müdahale et- tiklerini vurguluyorlar. Kent ve mekânlann ideolojilerin en büyük yansıma alanlanndan biri olduğunu vurgulayan DEÜ Mimarlık Fakülte- si'nden Prof. Dr. Gürhan Tû- mer. Türkiye'nin geçtiği kapi- talist süreçte, büyük oranda pay kapma mücadelesi yaşan- dığını belirtirken şu görüşlere yer veriyor: "Kaptadist ideoioji toprak üzerindeyoğunlaşarak, toplu- mun vaşam alanını darainyor. Endüstüriyel >«nnmlann deprem böigesinde toplanma- SL işgücünü oluşturan kişileri bu alanlara göç ettiriyor. So- nuçta kısıtlı imkânlarİa yaşa- yanlar farklı bir sosyal yapı oluştunıvor. Marmara Bölge- si'ni VTirandepremin yarattıgı felaketi haariayan kentsel ta- sanmlar da bu doğmltuda şe- killeniyor." Prof. Tümer, Türkiye'de he- nüz feodal ilişkilerin sona er- mediğini ve modemleşme sü- recinin tamamlanmadığını, bir anlamda Batılı ülkelerin bundan 150 yıl önce yaşadığı sürecin bu moktada yaşandı- ğına dikkat çekiyor ve sözle- rini şöyle sürdürüyor: "Vahşi kapitaüst düzenin ka> > gası ya- şamyor. Batı'da. 19. >üzyıida- kisanayidevrimi sırasında ka- phaüst toplum süredndeyaşa- nan durumbizûnkinden fark- b değOdL Yani sanayileşme aşa- masındaki karmaşa> ı Batı da yaşadı. Biz ise sana\ileşme M' modernleşmeyi tamamlava- madığımı/için bu eksikliği her alanda okhığu gibi kent tasa- nmlannda da vaşıyoruz." Türkiye'nin yaşadığı en- düstürileşme sürecinde köy- den-kente göçün öngörüldü- günü belirten Tümer, şunlan söylüyor: "Sanayfleşme ülke coğraryasınuı befli bir nokta- suıda odaklandığı için, bu böt- geve kırsal kesunden ucuz iş- gücünü oluşturan kişilerin toplandığını görüyoruz. Son yaşanüan Izmitdepremidebu böigeterden birisi Bu böigede- kiûrethnisağlayacakişgücünü oluşturan insanlara gereksi- nim duyulmuş ve kırsal alan- lardan göç başlamış. Zeminin uygun oünadığının bilinmesi- ne ragmen. insanlara 7-8 karJı binalarda yer alan konutlarm sunulduğu görülüvor. Bu kent- ler rvice üıcelendiğinde. «akıs- mış, hapsolmuş bir kent plan- lamasuun uvgulandığı görüle- cektiıf Tümer, söz konusu gelişım modelini, kapitalizmin biri- kim sağlaması olarak açıkla- yarak "Türkiye'de son yıDarda oluşturulan kent tasanmlann- da ve mimari vapılarda en bü- yük etken kapitalist birikim ideoiojisidir n dıyor. 17 AĞUSTOS 1999, SAAT 03.02, BİR MİLLET UYANDI. Oayanışma ruhu uyandı. insanlıK onuru uyandı. DostluK, Kardeşlik, barış uyandi- Adliyeler canlandt. YaşadtQırnız anna unuttuğumur tûm felaketler, hafızamızda teKer teker canlandı. Bu sefer unutmayin! Unutmama* ve unutturmamak için... Do$aya, insana ve kültürCmüze saygılı. öfnek bir yerleşim merkczi kurmak için. ÇekOI'ün DeŞirmendere Projesi'ne katılın. Ve IGtfen, bir daha derin uykulara daimayın! UNUTMAYINI EN BÜYÜK FELAKET; YAŞADIKLARIMIZDAN DERS ALMAMAK OLACAKTIR. f DEÖIRMENDERE 1 ^ İPROJESIİ j Çefcul, f 88*9*. 7 Wwit P ti" hapaaımnd». D»frrrn*ndw»ffroK»fyte. ^jm ıtgıiı k»mu-yer»(iwi oüçterı. ortM 0* rteOette b t fO 212) 249 fi4 fi hazırlığı ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Türk-lş'in, İ-5 Arahk günleri arasında DSİ Toplantı Salonu'nda yapıla- cak 18. Olağan Genel Kunı- lu'nun hazırlıklan sürerken, kurula katılacak delege sayı- lan da belirlendi. Genel kurula, Avrupa Işçi Sendikalan Konfederasyonu (ETUC), Uluslararası Hür İşçi Sendikalan Konfederas- yonu (ICFTU) ve Asya, Pa- sifık Okyanus tşçi Sendika- lan Konfederasyonu (AP- RO) ve çeşitli ülkelerden çok sayıda sendikacırun katılma- sı bekleniyor. Genel kurula 7'si Türk-lş yönetim ve denetim kurulu üyeleri olmak üzere, toplam 461 delege katılacak. En çok delegeyi 33 'er delegeyle Tes-Iş ve Yol-lş, 31 delegey- le Belediye-lş, 30 delegeyle Türk-Metal, 25'erdelegeyle Tek Gıda-lş ve Teksif sendi- kalan gönderecek. Türk-lş Genel Mali Sekre- teri Sabri Özdeş, üye sendik- lann genel kurula göndere- cekleri delgelerin, konfede- rasyona ödedikleri aidat ve işçi sayılanna göre belirlen- diğini belirtti. Özdeş, Türk Harb-Iş, Petrol-lş, Yol-lş, Kristal-lş, Türkiye Maden- Iş, Basın-tş, Tek Gıda-lş ve yönetimi kayyumda bulunan Demiryol-lş sendikalan dı- şındaki üye sendikalann ge- nel kurullannı yaptıklannı kaydeden Özdeş, bu sendi- kalann kurullannı ekim ayı sonuna kadar gerçekleştire- ceklerini bildirdi. Genel Maden-İş Sendika- sı'nın Genel Kurulu'nakanl- mak üzere gittiği Zongul- dak'ta evinin önünde uğra- dığı silahlı saldın sonucu ya- şamını yitiren Türk-lş Genel Sekreteri Şemsi Denizer'in de konfederasyon genel baş- kan adaylığı için adı geçiyor- du. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral'in, Deni- zer'in yaşamını yitirmesinin ardından genel kurula tek lis- teyle gidebileceği belirtilir- ken, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Mustafa Oz- bek'in de aday olabileceği kaydedildi. Maltepe Belediyeyi protesto eylemi lstanbul Haber Servisi - Maltepe Belediyesi'nden çıkanlan 6'sı özürlü 220 ki- şi oturma eylemi yaptı, be- lediye yönetimini protesto etti. Belediye-lş Sendikası Anadolu Şube Başkan Yar- dımcısı Omer Küçükaü çalışanlann işlenne hukuka aylan olarak son verildiği- ni belirterek işçilerin bele- diyeden toplam 450 milyar lira alacağı olduğunu söy- ledi. Maltepe Belediye Baş- kanı Bahtiyar Uyanık ise belediyelerin devletten al- dığı paylann geçen yıllara göre azalması ve kendileri- ne aktanlan kaynağın afet bölgelerine gönderilmesin- den dolayı zor duruma düş- tüklerini, bu nedenle işçi- lere para ödenmediğini ve iş akitlerinin askıya ahndı- ğını belirtti. Uyanık, ekonomik kri- zin aşılmasından sonra bu işçilerin yeniden işe ah- nacağını söyledi. HAFTAYA BAKIŞ AHMET TAJVER KIŞLALI Halman'ın Doğpusu' Yıl 1975.. Talat Halman, PEN yazariartoplantısın- da, yaşlı bir Yunanlı ozandan dinlemiş: "NazilerYunanistan'da.. Birkaç gün içinde Yunan adalannı da e/e geçirecekler. Adalılar, işgalden ön- ce, teknelehne değerli eşyalannı, sürülerini, para ve mücevherieriniyükleyip, Türkiye kıyılarındaki köyle- re, kasabalara getiriyoriar. 'Size bunlan emanet ede- lim. Naziler çekilirse bize geri verin' diyoriar. Bizim- kiler 'kabul' diyor." Sonrası? "Yunanistan, Nazi istilastndan kurtuluyor. Yunan- lılar 'Acaba Türkler emaneti iade eder mi, etmez mi' diye kuşkuda... Adalardan, Almanlann çekildiğinin ertesi günü, bir de bakıyorlar ki, karşı kıyıdan Türk- ler geliyor kayıklarta, takalarla, mavnalarla.. Emanet aldıklan her şeyi geri verip dönüyohar." Talat Halman bu olayı 15 yıl önce yazmış. Bugün ise iktidarda "Yunan kanını" kabul etmeyen bakan- larvar. Yazı o günkünden daha güncel ve anlamlı! • • • Yıl 1971.. Ingiltere Kraliçesi Elizabeth Türkiye'yi ziyaret ediyor. Ziyaretin Topkap Sarayı bölümü özellikle önemli. Çünkü, Osmanlı kültürünün yumuşak, gülümser, ba- nşçı yanlannı göstermek için önemli bir fırsat.. Ama ziyaret programı Mehter Takımı'nın yürüyüşü ile baş- lıyor. "Aslan gibi Mehter, tam kadro, nefis kıyafetleriy- le, palabıyıklanyla, posbıyıklaria uzaktan Kraliçe'ye, Prens Philip'e, Prenses Anne'e doğru görkemli bir yürüyüşyapıyor. Davullar, borazanlar..." Ve olayın gerisini Talat Halman şöyle anlatıyon "Güçlü, göz kamaştıran, büyüleyen bir musiki.. Ingiltere Kraliçesi'ne Türk'ün gûcûnü göstermekaz- miyle, her zamankinden büyük bir şevkle yürüyor- lardı. Kulaklan sağır edecek kadar gümbürtü vardı. Kraliçe şaşırmıştı. Mehter Takımı, yaklaştı, yaklaştı. Aslanlanmız adım atarken gözlerini Elizabeth'den ayırmıyorlardı. İki adım ötede ansızın durdular. Da- vullar, borazanlar da sustu. Kraliçe bana döndü, ür- küntü dolu bir sesle dedi ki: Aman, bunlar ne kor- kunçşeyler!" Sayın Halman'ın yazısı 13 Mayıs 1991 tarihini ta- şıyor. Ve beş gün sonra Aziz Nesin'den bir mektup geliyor kendisine: "Sevgili Talat S. Halman, Ellerine sağlık... Işte yazarlık, özellikle de gazete yazahığı budur. Son yıllarda böyle yazılara susamı- şız. Sağol..." Yazı sekiz yıl önce, ANAP iktidan döneminde ya- zılmış. Bugün ise iktidarda MHP-ANAP ağıriığı var. Sayın Halman'ın vermek istediği "mesaj", bugün daha da anlamlı değil mi? * • • Talat Halman, Milliyet'teki köşe yazılanndan bir seçme yapmış. Bugün de anlamını ve önemini ko- ruyan 100 yazısını "Doğrusu" başlığı altında kitap- laştırmış. (Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık) Ben de Sayın Halman'ın doğrulanndan ikisini okur- lanm için seçtim... Türkjye'nin ilk Kültür Bakanı. Eski büyükelçi, ozan, yazar, üniversite öğretim üyesi. Bulunduğu görevler- den ya da sahip olduğu sanlardan güç almamış, ter- sine o onlara güç ve onur katmış. Birikimleriyle, ilericiliğiyle ve kişiliğiyle... Bazı "sosyal demokrat" kültür bakanlan gibi, 2. cumhuriyetçilerie kol kola girmemiş. Bazı "demok- ratik solcu" kültür bakanlan gibi, sağcı ya da uzman olmayan kadrolarla çalışmayı içine sindirmemiş. Ama çok kısa süren bir bakanlık döneminin ardın- da iz bırakmış.. Olumlu ve onurlu! Işte Talat Halman'ın "Doğrusu'' IHUde türban yine sorun oldu COŞIOJNYAMAN BALIKEStR- Yeni eği- tim yılı ile birükte okullar- da tûrban' yıne sorun olda Balıkesir Irnam Hatip Lise- si'nde öğrencilerin büyük bölümünün okula ve ders- lere türbanla girmesi tartış- mayarattı. Balıkesir Imam Hatip Li- sesi yöneticileri okula tür- banla gelen öğrencileri yö- netmeliklere uyulması ko- nusunda uyararak, başlan- nı açmalannı istedi. Uyan sonrası öğrencilerin yanya yakın bölümünün türbanı çıkardıklan gözlenirken, yine büyük bölümünün uyanlara uymadıklan gö- rüldü. Bunun üzerine Balı- kesir İHL yetkilileri, dire- nen öğrencilerle rehberlik servisüıde birebir görüşme başlatb. Yetkililerbu görüş- meleri sürdüreceklerini, Ikna' yönteminin de soru- na çözüm getdrmemesi du- rumunda yönetmeliklerin gereğinin uygulanacağuıı açıkladılar. Balıkesir Imaırk, Hatip Lisesi Müdürü Metin Taşhk, şu an için başlannı açmayan öğrencileri ders- lere aldüdannı, uzlaşmayo- lu aradıklannı belirterek, "Biz yönetmeHği uygula- makzorundayiz. Bunagöre lazöğrenriler derslenk baş- lannı açacak. Aynca vine yönetmelik gereği eğitim karma olacak. Kurallara uymavan öğrenciler hak- kindaaşamaaşamadisipun kurulu işlemlerini uygiıla- yacağız" diye konuştu. Balıkesir İHL'de yöneti- min 'türban' yasağını uy- gulamasına direnen öğren- ciler ile velilerin sorunun çözümü için hükümetin MHP kanadını devTeye sok- maya çalıştığı gözleniyor. Öğrenci ve velilerden bir gnıp önceki gün MHP Ba- lıkesir tl Başkanı Adnan Gencer'i ziyaret ederek, destek istedikleri öğrenildi. Çocuklanmn başlannı aç- masına karşı olduklannı vurgulayan veliler, kız-er- kek öğrencilerin karma sı- nıflarda ders görmesine de tepki duyuyoıiar. "Türban" sorununun çözümü için MHP 11 Başkanı Adnan Gencer'in Balıkesir Valisi Alaaddin Yüksel'den yar- dım istediği. ancak Yük- sel'in yönetmeliklerden ta- viz vermediği öğrenildi. Gencer'in, yonetmeliğe karşm öğrencilerin derslere türbanla girmesini savun- masının yanı sıra, "Ortada biryönetmefik olduğunu bj- ttyoruz, Ancak bu prosedü- rün geçen >ıl uygulanmadı- ğını da herkes bfliyor" söz- leriyle konuyu çarpıtması da dikkat çekti. ÎETT yolcu taşıma ücretleriııe zam lstanbul Haber Servisi - lstanbul Büyükşehir Bele- diyesi tETT Genel Müdur- lüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi, yanndan geçerli olmak üzere İETT otobüs- leri, Tünel ve Beyoğlu'nda- ki tramvay yolcu taşıma üc- retlerine zam yaptı. Yeni taşıma ücretleri şöyle: Abonman bileti: Si- vil yolcu taşıma ücreti 300 bin TL, indirimii yolcu ta- şıma ücreti 200 bin TL. AKBÎL (akılh bilet): Sivü yolcu taşıma ücreti 250 bin TL, indirimii yolcu taşıma ücreti 150 bin TL. Mavi AKBÎ1 (Aylık): Sıvil Ma- vi AKBİL lömilyonTL, indirimii Mavi AKBlL 8 milyon TL. Tünel ve tram- vay yolcu taşıma ücreti: 200 bin TL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog