Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 EYLÜL 1999 CUMA 16 TELEVİZYON GüNÜN FtLMLERİ Tulsa 13.20 ctvMacera f^s (Tulsa) - Oklohama düzlüklerinde yükselip, v i ' güçlü bir endüstriye sahip olan Tulsa'nm ve petrolle gelen zenginliğin öyküsünü konu alan fil- min yönetmeni Stuart Heisler. Oyuncular: Susan Hayward, Robert Preston (1949 ABD, 90 dk). Garip Âşık 14.10 BRT Duygusal <7\ (Just VV'rite) - Âşık olduğu Hollyvvood yıl- ' o ' dızına kendisini yazar olarak tanıtan bir oto- büs şoforünün öyküsü. Yönetmen: Andrew Gal- erani. Oyuncular: Sherilyn Fenn, Jeremy Piven. Kardeşiın 16.20 TRT 1 Dram /^7s Kızkardeşine tecavüz eden adamla intikam al- O ' mak için evlenen bir kadının başından geçen olaylann öyküsü. Yönetmenliğini Orhan Elmas'uı ûstlendiği yapımın başrollerini Hülya Koçyiğit ve Orçun Sonat paylaşıyor (1974). tkbal 20.40 Kanal D Dram O> (Iqbal) - Film, günümüzde hâlâ yaşanan ço- vü' cuk köleliğine karşı savaşım veren ve bu ugur- da yaşamını ortaya koyan küçük tkbal Masıh için çekildi. Yön: Cinzia TH. Torrini. Oyn: Mohammed Rizlan, Raj Inda Jayasinghe (1998 ltalya, 95 dk). TehHkeü Güzellik 20.45 BRT Macera (The Object of Beauty) - Lükse büyük önem veren Jake ile sevgilisi Tina dünyayı gezmek- tedirler. Ancak Sierra Leone'deki liman işçileri- nin greve gitmesi nedeniyle işleri kötü giden çif- tin paralan tükenir. Ellerinde Henry Moore'un önemli bir yapıtı kalmıştır. Onu da satmamak için sahtekârlık yapıp sigortadan çalınmış gibi para al- mayı planlarlar. Yönetmen: Michael Lindsay- Hogg. Oyn: John Malkovich. Andie MacDowell, Rudi Davıes, Peter Riegert (1991 ABD, 97 dk). Ceset 20.45 Kanal 6 Gerilim (Dead Girl) - Rüyalannda gördüğü kızla kar- ' O ' şılaşan Daniel, tam anlamıyla bir akıl hasta- sıdır. Âşık olduğu kızı öldürür ve bunun farkına varmaz. Ölen kız arkadaşını evine götürür ve ken- di yarattığı hayal dünyasmda yaşamaya başlar. Oyn:SaymourCassel, BetsyClark. Peter Dobson. Cinayet Bilmecesi 21.00 Prima Macera (Bright Hair) - Ann Devenish yaşadığı şok sonucu psikolojik bir sarsmtıya uğramış ve dav- ranışlannda büyük değişiklikler olmuştur. Ailesiy- le arası bozulmuş, okul kurallannı umursamama- ya başlamış ve iyice kontrolden çıkmıştır. Hepsin- den kötüsü de hafizasını kaybetmiştir. Ingilizce ho- c^sı David bu durumu farkeder ve onunla ilgilen- ->e başlar. Ancak Da\ıd"tn kariM bir gece öl- ı.urülür ve olay sırasında Ann de oradadır. Yönet- men: Christopher Menaul. Oyuncular: Emilia Fox, James Purefoy, Oliver Milburn, John Bowe Değişen Hayatlar 21.00 TRT 1 Dram /fN (Suddenly) - Hayat dolu, neşeli birkadın olan v i ' Marty, geçirdiği bir kaza sonucu sakat kalır. Tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Marty'nin bütün hayatı degişmiştir. Yön: Robert Allan Ac- kerman. Oyn: Kirtie Alley, Jason Beghe. Afrika Kaplanı 21.30 Interstar Macera (Who Am I) - CIA, yenı geliştirilmiş enerji kaynağını korumak için özel bir komando birliği kurar. Afrika ormanlannda bulunanbu ener- ji reaktörünün koruması için görevlendirilen bir- liginbaşına Jackie Chan getirilir... Yönetmen: Jac- kie Chan. Oyn: Jackie Chan, Mirai Yamamoto. Son Film 22.00 Kanal E Macera p , (The Last Movie) - Melodramtarzında Ame- vf/ rikan kovboy filmi çekmek için Peru'ya gi- den bir film yapımcısının öyküsü. Dennis Hop- per'ın hem yönetip hem de oynadığı yapımda sa- natçıya Julie Adams, Peter Fonda ve Kris Kristof- ferson eşlik ediyor (1971 ABD, 108 dk). 22.30/TRT 2/Evlilik... 23.45/Kanal D/Gizli... Aynnt yanda Ayrıntı yanda Aşın Yük 00.30 TRT 1 Macera /Ç~\ (Overdrfve) - Kansıyla tazmı kaybettikten son- vf' ra hayatı alt üst olan araba yanşçısı Matt ile kendisine yeni bir hayat kurmak isteyen Wendy'nin yollannın kesişmesiyle gelişen olaylan anlatan filmin yönetmeni Lev. L. Spiro. Oyuncular: Ste- ve Guttenberg, Robert Wagner. Çizgi Ötesi 01.00 Interstar Fantastik O j (Flatliners) - Çizgi ötesine geçmeye çalışan v i ' bir grup tıp öğTencisinin deneyini anlatan fil- min yönetmeni Joel Schumacher. Oyuncular: Ki- efer Sutherland, Julia Roberts, Kevin Bacon, Wil- liam Baldvvin, Oliver Platt (1990 ABD, 105 dk). Kanh Para 01.00 TGRT Macera . (Blood Money) - Gringon adh bir psikopat iki mahkûmla birlikte adliyeden kaçarak es- ki ortagı ve kendisi aleyhine tanıklık yapan Henk'i aramaya başlar. Bu arada kendisine Henk'in ni- şanlısı yardım eder... Yönetmen: Brian Shuster. Oyuncular: Dean Tarrolly, Sonny Carl Davis, AJ- lison Mair. Yabancı izleyin Orta ttoğmez O R A D Y O CüMHURtYET'TE BuGÜN G\ KADVO IJ Cumhuriyei ?1O7.4 06.00 Türkülerle Mer- haba 08.00 SesliGa- zete (Mustafa Balbay, ÜmitZileli.AltanAşar) 10.00 Müziğin Öykü- sü (Arzu Haksun) 12.05 Anadolu'nun Sesi (Mehmet Faraç) 13.30 Pop Klasik 14.05 Algılar ve Yan- kılar (B. Hakan Tuncel) 15.00 Albümlerden Seçmeler 16.00 En- gin Evin'leUnutulma- * Saat 13.00te ve 16.00-de 'Ana Haber 1 , her saat başı da haberier yayına girecektir... M 10.00 Müziğin Öyküsü: Yapımda, Kuzey Kıb- ns şarkılanyla, Kosova ve Arnavut halk ezgi- lerine yer verilecek. • 14.05 Algılar ve Yankılar Marka lletişim'in başkanı Hulusi Derici'nin konuk olduğu prog- ramda 'reklamcılıkta yaratıcılık' konusu ele alınıyor. yanlar 18.30 Günün Yorumu (Hikmet Çe- tinkaya) 18.35 Yalçın Bayer'le Sözün Özü 19.30 Özlem Rıhtımı (RehaAltıntaş)21.00 Alaturka Sevdalar (Ay- linŞengün) 22.00 Yıl- dız Tozu (Barbaros Hakan Tuncel) 00.15 Dünya Müziği Coğ- rafyası - Tekrar (Feza Tansuğ, Ayhan Sürek) 02.00 Gecenin Yolcu- su (Reha Altıntaş). Tel: 0 212 513 80 06 Faks02125137719 Evlilik hayalleriyle yaşamakTV Servisi - PJ Hogan'ın sevim- li fılmi "Evlilik Ruyası", kendi nite- likleriyle iş yapabilecek modem bir "çirkin ördek yavrusu" masalı. Adı geçen ördek yavrusu, "çirkin, şişko, işe yaramaz" olduğuna inanan genç bir kadın, Muriel Heslop (Col- lette). Muriel günlerini Abba dinle- yerek geçirir. Ailesi ona her yönden başansız olmuş biri gözüyle bakar. "arkadaşım" dediği kişiler tarafm- dan da küçük görülür. Muriel'in ha- yattaki tek amacı ise evlenmektir. Ter- cihen. "doğru" adamla. Olmazsa, herhangi bir adamla, hatta tanımadı- TRT 2 22.30 Evlilik Rüyası - Muriel's VVedding / Yönetmen: PJ Hogan / Oyun- cular: Toni Collette, Bill Hunter, Rachel Griffiths, Jeanie Drynan, Matt Day, Genrtie Nevinson, Chris Haywood, Da- niel Lapaine / 1995 Avustralya yapımı, 106 dakika. ğı biriyle. Böylece insan olarak değe- rini kanıtlayacagına inanır. Muriel hayalhanesindeki dünyaya erişmek için yalanlar da söyler. Arkadaşının düğününe gitmek için süpermarketten elbise çalar, gözlük- lü kadın dedektif Dianne'a yakalanır. Derken, arkadaşlan gözüyle bakûğı se- vimsiz güruh, Nibiscus Adası'na git- meye karar verir. Muriel de onu iste- meyen kızlann peşine takılır. Orada lise arkadaşı Rhonda Epinstoll ile kar- şılaşır. Ikisi "Konuk Yetenek" prog- ramında nefıs bir "W»terioo" gös- terisi sunar ve dört kişilik sevimsiz kızlar grubunu da tarümar ederler. PJ Hogan, filminde 1970'li yülarpop müziği ile gerçek hayatı başanyla bir araya getiriyor. Muriel'in "arka- daş'Mannın onu istemeyişlerinin bir nedeni de bu müziğe olan düşkûnlü- p . Onlar Baby Animals ve Nirva- na'ya hayranken, Muriel durmadan Abba dinliyor. Abba klasikleri, Muriel'in varlığı- nı tanımlayan trajedi ve gözyaşlan ile yan yana konmuş. Tüm bunlar insan- da, filmin acıklı bir finali olacaknuş izlenimini uyandınyor. Görünürdeki mesaj hayli kasvetli ama, filmin ken- disi hayatı doğrulayan bir fihn. TRT2 19.35 tstanbulBienali için program TV Servisi - TRT 2'de, "Tut- ku ve Daiga" adıyla bugün baş- layan 6. L'luslararası tstanbul Bienali'nin tanıtıldığı bir prog- ram ekrana geliyor. Kuratör Va- sıf Kortun'un önceki bienaller ve kapsamlan hakkında bilgi- ler vereceği yapımda, bienalin başhğı "Tntku ve Dalga'ya esin kaynağı olan Amavutköy doğumlu sanatçı Antonis Dhi- amantkihis de gûndeme geliyor. NTV 22.05 Kalahari'den goruntuler TV Servisi -'Başka Halk- lar" belgeselinin 29. bölümün- de, Kalahari Cölü'nden göriin- tüler yer alıyor. Afrika hükü- metlerinden yardım görmeyen, kendi kaderine terk edilmiş Bos- kinano, San ve K.o toplulukla- nnm modern dünyaya karşı ver- diklen ayakta kalma savaşımı anlatılıyor. tv8 23.00 '8. Gün'de, 12 Eylül TV Servisi - tv8'de, gazete- ci-yazar Tevfik Kızgınkaya'nın hazırlayıp sundugu "8. Gün" adlı yeni bir tartışma programı ekrana geliyor. "12 Eylül" dö- nemini tartışılacağı programa konuk olarak TESAV Başkanı ve Radikal gazetesi yazan Erol Tuncer, öğretmen Rafet An- gın, emekli Korgeneral Nevzat Bölükgiray ile Hürriyet gaze- tesi yazan İsmet Solak katlıyor. Discovery 23.00 Medyumlann dünyasından TV Servisi - "Ekinoks", "Medyumlann Sırlan" baş- lıklı bölümle ekranda. Yapımda, bundan 150 yıl önce küçük bir New York kasabasında yaşayan iki genç kızuı yaptığı numaralar- dan sonra, tüm ülkede ruh çağır- ma seanslannın arrtığına dikkat çekilerek. medyumlann nasıl or- taya çıktıklan anlatılıyor. Polisin irkilten kötülükleri TV Servisi - Yasalar, görev ve çı- kar, iyilik ve kötlük fonu önünde ya- şanan çağdaş bir trajedi "Gizli llişki- ler". Sıradan ve artık çok bilinen bir konuyu, polis örgütü içindeki yozlaş- mışlığı ve bir kötü polise karşı sava- şım veren iyi polisin öyküsünü anla- tan bu film, son yıllann gösterişli, ama ıçi boş filmlerinden oldukça farklı. Yönetmen Miki Figgis'in elinde görkemli bir insan gözlemine ve de sanki bir ölüm bahanesine dönüşüyor. Figgis hızlı, hareketli bir polisiye ye- rine elindeki insan malzemesini de- ğerlendirip, güzel portreler çizmeyi yeğliyor. Dennis'in kötülüğü, Ray- mond'un kıskançlığı, öyküdeki tüm kadınlann teslimiyetçiliği birer "in- sanlık durumu"na dönüştürülüyor. Filmin bir özelliği de başrol oyuncu- su Rkhard Gere'nin çizdiği "kötû adam" portresi. "Pretty Woman"da- ki sevecen halinden sonraGere hayran- lan epey üzüleceğe benziyor. Figgis'in yanı sıra Anthony Mari- nelli. Brian Banksdan oluşan üç ki- şilik müzik grubu ise harika müzikle- riyle filmdeki tedirginliği, gerilimi ek- Kanal D 23.45 Panik yaratan söylentiler TV Servisi -AUKırca yönetimindeki "Siyaset Meydanr'nd, "Fmlü gazetesi" tartışılıyor. Sosyologlar, psikologtar, hukukçular. iletişüîKİlerin kaölacagı programda; "tnsanlar bilim dışı söylemlere inanmaya neden bu kadar yatkjn", "Bu tür söylentikrin yayılmasınm ardındaki gerçek ne'% "Kimter, neden böyle söylenriler uyduruyor", "Konuyla ilgili sorumluluk yüklenmesi gereken kişi ve kuruluşlar hangileri". "Panik yaratacak söylentiler yaymanın cczai yaptırımı var mi 1 ' 1 gibi sorulara yanıt aranacak. • atv, 22.50 Gizli llişkiler - Internal Affair/ Yö- netmen: Miki Figgis / Oyuncu- lar: Richard Gere, Andy Gar- cia, Nancy Travis, Laurie Met- caK, William Baldvvin, Richard Badford / 1990 ABD, 117 dk. rana çok iyi yansıtıyorlar. "Gizli llişkiler", polisiye sinema- ya yeni ufuklar açan önemli bir film. Filmdeki "irkiltici boyuttaki kötü- lük", "Vahşi Duygulâr"daki kadar kabul edilemez. Polis olmanın getirdi- ği her türlü avantajı kullanan hasta kı- şilikli biri. diğeri de polis olmanın so- rumluluğunu sonuna dek taşıyan, dü- rüst bir "aynasız"ın iç dünyalannı yansıtan filmin özeti şöyle: Güvenliktekı İç Denetleme Bölü- mü'ne atanan Raymond Avila (Garcia) zor görevle karşı karşıyadır. Ortağı Amy Wallace (MetcalO, memur Van Stretch'ı (Baldvvin) araştırmak zorun- dadırlar. Raymond, Van'ın uyuşturu- cu problemi olduğunu düşünerek ça- reyi onun ortağı Dennis'le (Gere) ko- nuşmakta bulur. Ama Dennis gariptir. MERCEKLE BAKINCA MAHMUT T. ÖNGÖREN Profesyonellik Var mı? RTÜK'ün frekans planı neden yaşama geçmi- yor? RTÜK neden özel ve tecimsel radyolara ve televizyonlara resmen "yayın izni" vermiyor? Son haftalarda askerierin ve Başbakan Ece- vit'in beğenmediği RTÜK'ün bu konuda gecik- mesi Türkiye'deki yayın kargaşasını giderekda- ha da içinden çıkılmaz bir duruma getirmekte- dir. "Frekans planı" yaşama geçmediği için her radyo ve TV istediği frekanstan yayın yaparak örneğin uçakların haberleşme frekanslannın bir- birine kanşmasına yol açıyor. Hatta aynı karma- şadan ötürü radyolar ve televizyonlar birbirleri- nin yayınlarını da bozuyorlar. Dahası da var. Bu radyolar ve televizyonlar hak etmedikleri fre- kansları istedikleri gibi işgal ediyorlar. Istedik- leri frekanslara ulaşmak isteyen radyo ve TV sahipleri başkalannın haksızca işgal ettiği fre- kansları elde etmek için milyonlarca dolar öde- yerek haklan olmamasına karşın frekans satın alıyoriar. Kimileri de ellerinde satmak için tuttuk- ları frekansları gayri resmi şekilde "müşterile- re" sunarak durup dururken büyük paralar ka- zanıyoriar. Bu gibi kanşıklığtn da en çok gözden ve ku- laktan uzak bölgeierde yayın yapan bölgesel ve yerel radyolar ve televizyonlarda yaşandığı an- laşılıyor. Yine anlaşıldığına göre özetlikle asker- lerin yakınmasına neden olduğu ileri sürülen "dinci" ve "bölücü" yayınlar da en çok btı böl- gesel ve yerel radyolann ve televizyonların ya- yınlarında görülüyor. Kaldı ki göz önündeki bü- yük kentlerde, örneğin Ankara'da da çeşitli din- ci yayınlann yapıldığı duyuluyor. Peki, neden tüm bu kanşıklıga karşın "frekans planı" yaşa- ma geçirilmiyor? Bu sorunun iki olası yanrtı olabilir. Ya "frekans planı"nöan sonra "yayın izni" verilerek bu sa- kıncalı görülen radyolara ve televizyonlara ya- sallık kazandırılmak istenmiyor ya da "frekans p/an;"nın yeterii olmadığı sezildiğinden uygula- maya geçmek istenmiyor. Eğer üçüncü bir ne- den varsa, bunun da açıklanması gerekiyor. Belki de özellikle büyük TV kanalları arasında bilmediğimiz, duymadığımız, sezmediğimiz giz- li bir savaş vardır. Herkese en iyi frekanslann da- ğıtımı yapılamayacağı için kimi büyük TV kanal sahipleri durumdan hoşnırt olmadıkları için bu işi geciktiriyoriardır. Herşey olabilir. Gereksizçal- kantıları engellemek ve devletin ve hükümetle- rin 1990 yılından beri yol açtığı karışıklığı orta- dan kaldırmak amacıyla bu konuda resmi açık- lamalann yapılması gerekir. Ama her şeyden önce de "frekans planı"nm yaşama geçirilme- si ve özel ve tecimsel radyolara ve televizyon- lara "yayın /zn/"nin resmen verilmesi sağlan- malıdır. "Yayın izni" ne sağlayacaktır? "Yayın izni" RTÜK'ün asıl görevi olan "düzenlemeyi" geti- rir. "Yayın izni", radyo ve TVyayınlannı idari, tek- nik ve yaytncriık bakımlanndan profesyonel arv lamda uygulamaya geçebileceği RTÜK tarafın- dan gerçekçi ve mesleksel olarak saptanan rad- yolara ve televizyonlara verilmelidir. Bugün özel- likle bölgesel ve yerel radyoların ve televizyon- lann sahipleri yayıncılık mesleği ile hiç ilişkisi ol- mayan kişilerdir. Sahipler işadamı, tüccar ve salt kâr gözetenler olabilir. Ama asıl profesyo- nellik belli ölçüler gözeterekteknikve yayın kad- rolarında ve ne denli küçük olursa olsun radyo- lann ve televizyonların örgütlenmelerinde bulun- malıdır ve bu koşullann bulunup bulunmadığı da RTÜK kadrolan tarafından araştınlmalı, ince- lenmeli ve sonunda da "yayın izni"r\'\n verilip ve- rilmeyeceği kararlaştınlmalıdır. Bu da RTÜK örgütünde de profesyonel kad- roların bulunmasına bağlıdır. Günümüzdeki RTÜK'ün üyeleri ve alt kadrolan gerçekten pro- fesyonel midir? Yanıt bir hafta sonraki yazımda verilmeye çalışılacaktır. Medyayı ABD'deki kitle iletişim araçlannı araş- tırarak inceleyen ilginç bir kitap: Edward, Her- man ve Noam Chomsky, "Medya Halka Nasıl EvetDedirtir", MinervaYaymlan, Istanbul, 1998. Tv PROGRAMLARI « M T I 07.00 Haberier 09.00 Çocuk Saati 10.05 Di- • H I zi: Bahann Bıttığı Yer 11.15Yardım Kampan- U yası 12.30 Beldeğirmeni Çınan 14.00 Sıhirli Harfler 15.00 Çocuk Haber 15.05 Çocuk Saatı 16.20 Yerli Film: Kardeşim 18.00 Haberier 21.00 Yaban- cı Film: Değişen Hayatiar 22.30 Belgesel 23.10 Ha- l'ıt Kıvanç'la Gülmece 24.00 Haberier 00.30 Yabancı Rlm: Aşın Yük 03.10 Yabancı Film (0 312 428 22 30). •JN 17^8 GAP TV'den Geçiş 18.05 Salty's üght wf L House 18.30 Dördüncü Duvar 19.00 Akşam *-* Bültenı 19.30 Işitme Engellıiere Haber 19.35 Tutku ve Dalga 19.45 Inanç ve Bılim 20.10 K. B. Anka- ra Dev. Kla. Türk Müziği TopMuğu 20.50 Dört Meysim Kadın 21.20 Birebir 22.00 Gece Bülteni ve Ingilizce Haberier 22.30 Yabancı Film: Evlilik Rüyası 00.30 Belgesel: Dünya Coğraiyast (0 212 259 72 75). 08.00 Spor Arşivinden 09.30 Küçük Nehir Gezintileri 10.00 Film: MinikEtvis'in Macera- ları 10.25 ÇızgıFılm Pimpa 10.30 Yerli Film 12.00Yabancı Film 13.25 Beigesel: Bands On The Run 13^5 Belgesel: Fen Bılımleri 14^0At Yanşlai (Bursa'dan canlı) 17.40 YabancıRim 19.05 Belgesel: MerhabaYa- şam 19.30 Işıldak 20.00 Genç Haber 20.10 Belgesel: Tehlikedeki Dünya 20.40 Dizı: Çiçeğı Büyütmek 21.10 Spor Arşivinden 22.40 Depremzedeler İçin Dostkik ve Dayanışma Konseri 00.10 Kapanış. 08.30 Açık üse İletişim Rehberiik ve Açık llköğ- retim Okulu Ders Programı 10.00 TSM Radyo SanatçılanKonseri11.15Dağarcık12.15BırSo- list 12.45 Gönül Bahçemiz 14.00 Türkü Türkü Türkıyem 15^5 Radyo Sanatçıları Konseri 16.45 Allı Turnam 18.00 Radyo Sanatçılan Konseri 19.15 Bir Solist 19.30 Gönül Bahçemiz 20.45 Allı Tumam 22.00 TSM Radyo Sanatçıları Konseri 23.20 Devlet Klasik Türk Müziği. 07.00 Haberier 09.00 Çocuk Saati 10.05 Dizi: Bahann Bıttığı Yer 11.15 Yardım Kampanyası 12.30 Beldeğirmeni Çınan 14.00 Sihirii Harf- ler 15.00 Çocuk Haber 15.05 Izmir'den 16.20 Belge- sel: Görüntüler 16.40 Mektup Köşesi 17.05 Sizın fçın ia00 Haberier21.00 Yerli Film: Kadın Asla Unutmaz 2Z30 Belgesel 23.10 Halrt Kıvanç'la Gülmece 24.00 Ha- berter 00.30 Yerli Film: Son Mektup 01.40 Belgesel: Görüntüler 03.10 Yabancı Film (0 312 428 22 30). 08.30 Belgesel: Dağlanmız 09.00 Bu Sa- bah 10.30 Birtikte Söyleyelim 11.00 Ga- zoz Ağacı 12.05 Dört Mevsim Kadın 13.00 Dizi: Bir Muhamr'ın ölümu 14.00 Bir Mekân Bir İnsan 14.15 GAP ve Sağltk 14.30 Haberier 14^0 Anadolu Gün- lüğü 15.30 Gezelim Görelim 16.25 Yeşil Mıras 17.00 Gide Gide GAP 17.58 TRT 2'ye Geçiş. 07.00 Haberier09.00 Po- lis Akademısi 09.30 Taş Devn 10.00 Jetgıller 10.30 Richie Rich 11.00 Sevimlı Kah- ramanlar 12.00 Tatil Yolu 12.10 Her Şey Sevgi İçin 14.10 Melek Apartmanı 15.30 Hiç Bana Sor- dun mu? 16.30 Jetgiller 17.10 Polis Akademısi 17.30 Dizi: Kay- gısızlar 18J0 Sevimlı Kahraman- lar 19.30Ana Haber Bütteni 20^5 Günün Yoaımu 20.30 Spor Gün- demı 20.40 Yabancı Film: Ikbal 22.45 DIZI. Yuzieşme 23.45 Ya- bancı Film: Gizli llişkiler 01.20 Haber Saatı 01.50 Yabancı Rlm: 13. Cuma -2 04.00 Türk Sanat Müziği 05.00 Sıgaranın Zararla- n 05.30 Trafik 06.00 Türk Halk Müziği (0 212 215 51 11). 07.00 Kahvaltı Ha- berleri 08.55 Tele- tubbies 09.20Kızıl Sakal 09.50 Süper Fare 10.20 Danıela'nn Güntağü 11.15Sabah Kevfi 13.00 Gün Ortası 13.30 Tu- rizm Programı 13.40 Yarışma: Sen Söyte 14J0 A'dan Z'ye 17.30 Dizi: Sabrina 18.00 Dizi: ilişkiler 19.00 Reytıng Hamdi 20.00 atv Ana Haber 21.05 Para Hattı 21.10 Spor Haberieri 21.20 Hava Du- rumu 21.30 Dizi: Baba Evi 22.50 Siyaset Meydanı (Canlı) 02.50 Belgesel: Bam Teli 03.40 Gece- nin Tçinden (0 212 655 00 00). 07.00 Güne Merha- ba 08.30 Çizgi Film: X-Men 09.00 Yerli Fım: Ağla Gözlerim 11.00 Klıp '9913.00 Çizgi Film Kusağı 17.00 Cesur ve Güzel 17.45 Yalan Rüz- gân 18.30 Yerli Rlm: Batsın Bu Dünya 20.00 Haber 21.00 Spor Sayfaşı 21.15 Hababarn Sınıfı 22.15 Örümcek 23.15 Haber Hat- tı 23.45 Ceviz Kabuğu 03.00 Ha- ber 04.00 Yabancı Rlm: Korku- suz Frank 05.15 Yabancı Film: Kâbus Günü (0 212 286 35 35). 07.00 Güne Baş- ^ larken 09.20 Li- festyle 09.35 Eko- nomi 10.35 Gündemdekiler 11.20 Lifestyle 11.35 Dosya 12.15 Ekonomi 14.20 Lifestyle 14.35 Ekonomi 15.00 Haberier 15.35 Dosya 16.00 Haberier 16.35 Ekonomi 17.35 Dosya 18.05Gece Gündüz 18.30 Dün- yada Bugün 19.30 Gündemde- kiler20.00 Haber 20 21.05 Bam Telı 22.05 Belgesel: Başka Halk- lar 23.00 24 Saat 23.50 Spor - Ekonomi 24.00 Haberier (0 212 286 3636). 07.00 Günaydın Türkiye 09.00 Ferhunde Hanım- lar09.50 YangınAyşe 10. 40 Htcran 11.30 Yerli Rlm: Arap Bik) 13.00 Gün Ortası 13.20 Çar- lı 14.20 Ebruli Günler 16^0 He- sabım Bıtmedı 17.10 Tatil Baş- lıyor 17.30 Dizi: Acı Günler 18.30 Dizı: Fırtınalar 19U»Star Haber 20.10 Spor Ekstra 20.20 Dizı: Aynalı Tahır 21.30 Yabancı Rlm: Afrika Kaplanı 23.20 Paparaz- zı 00.20 Gece Hattı 00.50 Spor Gecesı 01.00 Yabancı Rlm: Çiz- gi Ötesi 02.50 Star Haber (Tek- rar) 03.40 Şahane Nağmeler 04. 00 Muzık 05.00 Bay Kamber 06. 10Yalan Dünya (0212 448 80 00). p^" 06.30 Haberier 09.00 ğÇKT Huzura Doğru 09.30 Dizi: Uzay Yolu 10.30 Dizi: Hicran Yarası 11.30 Dizi: Sevginın Bıttığı Yerde 12.00 Ha- berier 13.00 Dizı: Gurur 14.00 Dizı: Hüzün Çiçeği 15.00 Yerii Film: Çiçekler Boy Verince 17.00 Haberier 17.30 Yetiş Ba- cım 19.00 Ana Haber Bülteni 21.00 Alternatif 22.30 Dizi: Gizli Dosyalar 23.30 Belgesel 24.00 Haberle r 01.00 Yabancı Film: Kanh Para (0 212 652 25 60). A 07.00 Sabaha Merhaba 09,00 Çizgi Sinema: Rüzgârlı Söğüt 10.00 Hayat Öpücüğü 11.15 Yerli Film: Kadın Berberi 13.30 Kadına Özel 16.00 Çızgı Sinema: Rüzgârlı Söğüt (Tekrar) 17.30 Yer- li Film: İç Güveysi 19.00 Haber 20.30 Spor Merkezi 20.45 Yabancı Film: Ceset 22.45 Spor Fıskos 23.45 Işte Hayat 00.15 Yabancı Film: Kağrt Ev 01.40 Ana Haber (Tekrar) 03.10 Kadına Özel (Tekrar) 04.50 Ya- bancı Rlm: Hz. Davud ve Sevgilisi (0212284 31 50). „ 08J5ErkanTan'laBaşkentten10.15Yaban- a cı Spor 11.35 Gezgin Korkuluk 12.15 Yol- culuk 12.35 Belgesel ler 15.15 Yöneticinin Ajandası 15.35 Belgesel: Safari 16.15 Hobi 17.15 Bel- gesel: Tıp Dünyası 17.35 Istanbul'u Dınliyorum 18.15 Yabancı Spor 18.40 Belgesel 19.10 Yansımalar 19.35 Bir Zamanlar 19.40 Spor Haberlen 20.00 Ana Haber Bül- teni 21.00 Yorumsuz 22.00 Haber Masası 22.50 Yan- sımalar 23.00 8. Gün 00.05 Erkan Tan'la Başkentten 01.25 Haber Masası (0 212 288 51 52). 07.00 Murat Atıl'la Bu Sabah 09.10 Patra- şe 09.30 Müthış ikizler 10.10 Hayat Güzel- dır 11.30 Damak Tadı 12.00 Vrtnn 13.00 Belgesel 13.20 Sağlıkla Randevu 14.10 Yabancı Rlm: Garip Âşık 16.00 Vıtrın 17.00 Çay ve Sempati 18.10 Sihırlı Ayna 18.40 Dizı: Haber Peşınde 19.30 Haberier 20.45 Yabancı Film: Tehlikeli Güzellik 22.30 Satır Arası 23.30 Gece Haber 24.00 Belgesei 00.30 Yaban- cı Film: Garip Aşk {Tekrar) 02.00 Hayat Güzeldir 03.10 Çay ve Sempati (Tekrar) (0 212 313 50 00). 5 07.00 Çizgi Film: Kimba 07.30 Çizgi Film: Dennis & Gnasher 08.00 Çızgı Film: Ye- şil Dev 08.35 Yabancı Film: Afacan Kedi Heathcliff 0955 Yabancı Film: Kurtuluş Günü 11.45 Ya- bancı Film: Bir Kundakçının Aşk Hikâyesi 13-20 Ya- bancı Film: Kritık Karar 15.35 Yabancı Film: Günah Çı- karma 17.15 Yabancı Film: Tuzak 19.10 Cine 5'te Bu Hafta (Şifresiz) 19.25 Yabancı Film: Aşk Düğümü 21.00 Dizi: Seınfeld 21.30 Cine Sinema 22.00 Yabancı Film: Nevada 23.50 Dizı: Spavvn 00.30 Yabancı Film: Do- yumsuz ve Ölümcul 02.05 Yabancı Film: Madam Sa- vant 03.35 Playboy's Stripsearch: Seattle 04.40 X Ku- şağı Kızları (0 212 225 55 55). 07.00 Cümbüş09.00 Çocuk Bahçesı 10.00 Gerçek Kesıt 11.00 Yabancı Rlm: Rra- vunlar Diyan 13.00 Gun Ortası 13.15 Ya- bancı Film: Rio Bravo 15.15 Kurdete 18.00Çocuk Bah- çesi 19.00 Eko Bugün 19.30 Flash Haber 20.00 An- kara Gündemi 20.30 Kâmuran Akkor Show 22.00 Di- zi: Sıcak Takip 23.00 23 Saat 24.00 Yabancı Rlm: Umut Işığı 02.00 Belgesel 03.00 Müzıknağme 04.00 Yaban- cı Film: Kleopatra (0 212 256 82 82). 08.00 Gezginler 09.00 Us- huaia 10.00Yakıız Gezegen 11.00 Doğanın Ayak Izten 12.00 Gezegenın Öfkesı 13.00 Portre- ler 14.00 Discovery Profilı 15.00 Ekinoks 16.00 Gezginler 17.00 Ushuaia 18.00 Yalnız Gezegen 19.00 Vahşı Amazon 20.00 Sıradışı Makineler 21.00 Fırtina Alarmı 22.00 Travma: Acil Servıste Ya- şam 23.00 Ekinoks (0 212 288 75 75). M r%4-~T 09.50 İMKB 10.00 I ^ I V Sokak ÇocuMan 1a 30 Sokak Kanunu 11.30 Belgesel12.00 İMKB 12.10 De- dektif Lea Sommer 13.00 Haber 13.20 Yabancı Film: Tulsa 14.50 Belgesel 15.20 Çizgi Film Kuşağı 16.00 İMKB 16.10 Flipper 17.00 Pop Müzik 18.00 Dünden Yanna 18.30 Klasik Film Kolek- siyonu 19.00 Belgesel 19.30 Haber 20.10 >Sokak Kanunu 21.00 Belgesel 2130 Yabancı Rlm: Yalanlar Üzerine Cina- yet 23.00 Aşk Tutsaklan 23^0 Haberier 00.10 Belgesei (0 212 282 36 00). 09.20 Eko Start 11.10 Para Raporu 11.40 Sektör Sohbet- ^ 1 2 - 3 5 Belgesel 13.00 Ha- berier 13.30 Artvizyon 13.40 Seans Arası 14.40 Para Raporu 15.00 Haberier 16.40 Eko Fjnısh 17.10 Güne Bakış 17.35 Hedef Üniversite 18.35 Dünya Modası 19.00 Haber 20.10 Art- vizyon 20.30 7. Kulvar 22.00 Yabancı Rlm: Son Film (0 212 282 51 00). 10.00 Para Piyasalan 12.00 Ekonomi Raporu 12.45 Ha- berier 14.00 Para Piyasalan 16.00 Ekonomi Raporu 16.45 Ingilizce Haberier 17.15 Spor 17.45 Ajanda 18.00 Analiz 19.00 Ekonomi Çağı 20.00 Haber 21.00 Analiz 22.00 Paranın Nabzı 23.15 Belgesel 24.00 Haber Panorama (0 212 285 43 00). 07.00 Uyanma Zamanı 09.00 Çalar Saat 10.45 Deniz 15.00Gülşah 16.00 Ayşin 17.30 Mega 5'h 18.00 Bir Numara Seç 19.30 NumberOne News 19.45 Ha- berter2aOOYiğrt 21.15 Men-e-Men 22.45 Klıp 23.00 Şah 24.00 Dance Zone 01.45 Türk Halk Müziği (0 212 288 75 75).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog