Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

17EYLUL1999CUMA CUMHURİYET SAYFA i l UJK. kultur@cumhuriyet.com.tr 15 1990'lann külkedisi, özel bir kadın Julia Roberts'ın ve romantizmin perdeye dönüşü 'Kacbn, nedir senîn göbek adın?'Bu hafta şansımız romantik komedi- lerden açıldı. Romantik komedi türû, zaten Capra'lann döneminden gûnü- müze dek. her derde deva bir tür olagel- miştir Hollywood'da. 1990'lann gişe patlatan aşk hikâyesi olarak yapımcısı Disney'i ihya etmiş 'Pretty WBman- Özel Bir Kadın'ın (1990) görkemli ba- şansına yeniden erişme fıkrine. anlaşı- lan daha fazla karşı koyamayıp kollan sivamış yine, yıllann işini bilir yapım- cısı, yönetmeni, senaristi Garry Mars- halL Ve toy bir fahişeyle, üst sınıftan. seç- kin hocasmm beylik hikâyesini aktaran 'Özel Bir Kadın'ın çızgısını izleyen. ma- lum •karşıtiann çekimi'nden yolaçıka- rak beceriyle kurgulanıp aynntılandı- nlmış. kadın duyarlığıyla işlenmiş, Jo- sann McGibbon-Sara Paniott imzalı bir senaryodan. burnu iyı para kokusu alan Garry Marshall'ın çektiği 'Runavvav Bride-KaçakGelin'ı de işte bu artçı dep- rem haftasinın, bir çırpıda seyredilip anında rüketiliveren bir başka yepyeni romantik seyirliği. Henüzbaşladığımız yeni mevsimin iyi çalışmaya aday Ame- rikan yapımlanndan bıri olacağa benzer •KaçakGelin'. 'Özel Bir Kadın - V değiL. 9 yıl öncesınin. gencecık. acemi Ju- lia Roberts'i yıldız yapan. henuz daha Dalay- Lama taraftarlığını ilan etme- mış. Budizm tutkusu depreşmemiş Ric- hard Gere'i Hollywood'un. saçına ak düşmüş. olgun beyaz atlı prens tahtına oturtan ve kadın yıldızlan keşfetmesıy- le, yönetmesıyle. ünlendirmesiyle tanı- nan Garry Marshall'ın da şanına şan, ser- vetine servet katan popüler filmi 'Özel Bir Kadın'ın. geniş seyirci yıSınlanvla özel \e >akın bir ıiışkı kuımaıiuı »an- na ermiş, uyumlu üçlüsünü yıllar son- ra ikinci kez bir araya getiren" Runavvay Bride-Kaçak Gelın'. yeniden perdede romantizmin rüzgânnı estıren. allanıp pullanmış. ikı saatlık. >enı bir Holry- wood maval- masalı. GenellıkJe takıldığı barda. sarhoş mu- Julia Roberts ve Richard Gere, 'Kaçak Gelin'de dokuz yü öncesinin 'Özel Bir Kadın' başansını yinelemeve girişivoriar. Runavvay Bride / Yönetmen: Garry Marshall / Senaryo: Josann McGibbon, Sara Parriott / Kamera: Stuart Dryburgh / Müzik: James Nevvton Hoyvard / Oyuncular: Julia Roberts, Richard Gere, Joan Cusack, Hector Elizondo, Rita VVilson, Paul Dooley, Laurie MetcaH71999ABD (Özen Film). habbetleriyle. ondan-bundan dinledigi konularla köşesini dolduran, yazılannı daima son anda yetiştirmeyi âdet edin- mış, New Yorklu, züppe bir köşe yaza- n-gazetecinin, şimdiye dek tam 4 kez, damat aday lannı. yakınlannı. tüm davet- ı i l e r ı f ı L ı ı j ü z ..-r . .\.aivıp.-> i ı j i n î . i h i - lisedeki törenden kaçmış, evliliğin ka- pısından hep son anda dönmeyi alış- kanlık haline getirmiş. uyumsuz bir taş- ralı genç kadın hakkında. (araştırmacı gazetecılık \apmaksı/ın' ı bocekr>'!ım- cı sevgılıden, kuiaktaıı Joıma ûınledik- lenyle calakalem döktürüp tabloid ga- zetesinde (Mavi logolu USA Today) ya- yımladığı, kişilik haklânnı yok sayıp kadın düşmanlığı da yapan yazısı nede- niyle patlak veren ve gitgide gelişen bir ilişkiyi anlatıyor 'Kaçak Gelin'. Karşıtlann çekimi sonucunda, gide- rek düşmanhktan yakınlaşmaya dönü- şen bir ılışki olacağını baştan sezdiren film. yemyeşil çayırlarda. uçu.şan ge- linlıçi dılJaı.ı '•«K »ı tak;;j, ».uuk ^oin- ğa ıziedığimı/. ozci yaşa.iîi^ ia ıLi ortu- şen bir roldeki Julia Roberts'ın, yine bir evlilik töreninden bu kez at üsründe ka- çışını aktaran görüntülerle başlıyor. Çe\ - resindeki herkese, seni de yazacağım diye mavi boncuk dağıtan köşe yazan Ike Graham (R.Gere), ailenin geçimini sa£layan hırH1 " itcı d'ikkîitnı vönetpn •aV'iîı: , . o neyip atan, uyum sorunu yaşayan, bıraz erkek Fatma kılıklı Maggie Carpenter (Julia Roberts) hakkında yazdığına-ya- zacağına pisrrmn oluyor C 'ink - •.aşraiı kadımr. hahJ: şikâ^,e.! ûzenne,cskı k.ırs- •'an gcreî yajin yö- netmeni (Rita VVilson) tarafından kapı önüne konuluyor. burnundan kı! afdır- maz Ike. Eskı kansının >enı kocasi oiaıı editör dostunun (Hector Elizondo) ver- diği akılla, taşralı kadının açıklannı ya- kalayacağı, bir erkek dergisince ısmar- lanan bir"if ikam \i7ic ı ' New Yorklu yetim karaborsacı oğlanla tezgâhtar-aşçı kızın aşk masalı Just the Ticket / Yönetmen, senaryo: Richard VVenk Kamera: Ellen Kuras/ Müzik: Rick Marotta / Oyuncular: Andie MacDowell, Andy Garcia, Richard Bradford, Elizabeth Ashley, Laura Harris, Fred Asparagus, Bill Irwin/1999ABD (Özen Film). 5.8'ükartçı depremekesbirbüetlAl birinı vur ötekine cinsinden. orta- lığı sarmış, yığınla Amerikan filmi ara- sından. Andie MacDoweü"in hatınna se- çerek. ayaklarımız geri geri gittiğimiz "Just the Ticket - Aşkım Için" adlı yeni romantik komedinin yansında, hıç de ro- mantik olmayan. büyûklüğü 5.8'lik bir art- çı deprem yaşadık geçen gün Etiler'de. Kuşkusuz son bir aydır süregelen kâbu- su yeniden hortlatan bu sarsıntıyla bel- leğimize kazınan "Aşknn İçin", sokak- larda yetim, kimsesiz büyümüş. bir kafa kâğıdı bile olmayan. beladan hep uzak du- rarak 3-5 arkadaşıyla birlikte bilet kara- borsacılığı yapan. New Yorldu küçük üç- kâğıtçı, sevimli hayalperest Gary (Andy Garcia, cart renklı Havvaiı'vari gömlek- leri içinde gittikçe daha çok Al Pacino'yu andınyor) ile iş. huzur, güven ve gelece- ğini sağlama almak isteyen, yıllanmış sevgilisi Linda'nm (durubakışlan, sakin güzelliğiyle 'SeksYalanlan'/YeşflKart', '4Eviükl Cenaze'nin Andie MacDo\velTi yine zarif ve doğal) hikâyesini anlatıyor. Artık onu bırakmaya kararlı Linda'ya tutkun, aşk kırgını Gary'nin günah çıkar- ma sahnesiyle açılan film. sokaklann al- tın yûrekJi delikanlısı kahramanımızın sevgilisinin kalbini yeniden kazanmak için her yolu denemesiyle sürüyor. Tiy at- rodan konsere. sinemadan maça, müze- ye kadar dûnyanın bütün büyük kentle- rindeki gösten etkinlilderinde, gecikme- sınin karşılığını fazlasıyla ödemeye ha- zır müşteriye hizmet vererek yolunu bu- lan karaborsacı sınıfından seçilmiş bir kahraman bu Gary. Sokak meleği 'karaborsacı' Nedense bire alıp beşe satan bu uya- nık sektörü oldukça se\ imli gösteren filmde yetim kahramanımız. ünlü bok- sör Joe Fraser'a ringde hav lu tutmuş yaş- lı. kimsesiz dostu. akıl hocası Benny'ye (Richard Bradford) akıl danışır başı sı- kıştıkça. Linda'ya hafif duygu sömürü- sü yaparken bir de pıyasayı kapan raki- bi Casino'yla ugraşır durur. Tefeci ya da bahisçi değil, sadece 'igrenç' bilet kara- borsacılığıyla yetinen bir melek adeta Gary. Yıllardırvaatlerini yerinegetiremeyen hayalci, sempatik Gary'nin inişli çıkışlı karaborsacı yaşamına daha fazla katla- namayıp harikalaryarattığı aşçılık uğra- şında ilerlemek ıçin burs kazandığı Pa- ns'e gitmek isteyen Linda. nicedir bık- mış usanmış çocuk ruhlu Gary'nin sorum- suzluğundan. Aşkta kaybedip ışınde de tepetaklak olu- verir Gary. yeni kuşaktan, modern kara- borsacı Casino'nun bölgeyi ele geçirme- siyle. Yankee stadyumunda düzenlenecek büyük ayini yönetmek üzere New York'a gelecek Papa John Paul 2'nin gösteri- siyle son bir kez vurgun yapıp paralan kal- dırmanın ve Linda'ya bir restoran açma- nın hayallerini kurar ama heyhat! Statta rahibe kılığında bilet satarken polislere enselenen ve tesadüfen Papa tarafından kutsanan kahramanımızın hayatı tam ka- rarmışken. yaşlı dostu ımdadına yetişir. Dünyasmı değiştiren Yaşlı Benny'nin, binlerce dolarlık hayat sigortasmı Gar>''ye bırakmasıyla modern masalımız. pembe xenkli bir mutlu sona bağlanıyor fınalde. Adını ilk kez duyduğum Richard Wenk'in 10 yılda yazdıgı, müthiş(!) se- naryosundan çektiği "Aşknn tçin". eski reçetenin günümüze uygulandığı ama tekdüzeliğiyle sıkıntı veren, uzattıkça uzatılmış, donuk bir romantik komedi denemesi sonuçta. Daha doğrusu korne1 diden çok romantizmin ufka yelken aç- tığı. senaryo \e yönetim kurbanı, yakjn plan ağırlıklı anlatımı gittikçe beylik kli- şelere teslım olan, maîum "Şu acımasız dünyada herkesin güvenebileceği bir dos- ta ihtiyacı vanhr" mesajını tekrarlayan 'ge- veze' bir film, karakterleriyle entrikası- nın güdük kaldığı. Yan öykücüklerle, ek- leme yan karakterlerle. sıcak. duygusal sahnelerle yüklü. iddiasız. önemsiz, kü- çük bir film "Aşkım tçin". Aşka ve âşık küçük adama güzelleme niteliğindeki bu 'acemi işi'nı başroldeki çifte Andie'ler de kurtaramıyor sonuçta. Artık 4O'lı yıl- lann olgunluğu ve dolgunluğundaki 'gû- nevlikız' Andie MacDoweH'le sevimli bı- dık Andy Garcia'nın sahnelerinden çok New York sokaklanndaki bilet karabor- sacılığı yapan çete sahneleri ve "Hayat zamanlamasını bilmektir" gibisinden öz- lüdıyaloglanyla akılda kalan 'Justthe Tic- ket-Aşkun tçin'i. daha çok yansında si- nemayı başımıza yıkacak bir deprem kor- kusunu iliklerimizde hissetmemizle anım- sayacağız herhalde... 'kafasına çekic gibi inmiş' Maggie Car- penter'in kentine yollanıyor acar köşe yazanmız. Maggie'pin sarhoş babasıyla, yakin- lanyia, arkacia^lanyla destluLor ku:-up tün yörenin d-!ı>e düsryjc 'v~Tn! ihk hikâyelennı arastınp b.oruşturu\or. "lia- reket halindeki her erkeğe de- ~~ ğen, inanıunaz bir flört enerji- sinesahip' Maggie'nin eski sev- gililerini tanıyor. iflah olmaz bir Grateful Dead-Jerry Garcia hayranı olan, ilk müzisyen ko- ca adayından böcekbilimciye ve evlilik önerisini skortabela- sına yazdırarak ılan etmiş. ko- lejin beden eğitimi öğretmeni ve koçu olan, 'göz teması'nı hiç kesmeyen, sportmen sonuncu- suna kadar. Her derdin dermanı aşk MflesDavismüziği seven, Ye- atsokuyan. 'Jtalik' adı konmuş bir de kedi sahibi, sokakta rast- ladığı yaşlı kadın okurlannca sü- reldi yumruklanmayı sineye çe- ken New Yorklu gazeteci Ike'la, gelinlikleri aşın seven. evlilik töreni takıntılı, sorunlu taşralı Maggie'nin, şahitsiz. davetsiz dağbaşında nıhayet evlenmele- ri ve at sırtında mutluluğa dört- nala koşturmalanyla sonuçlanan 'Kaçak Gelin', meraklısınm beldentisini 'Özel Bir Kadın' kadar olmasa da karşılayan. alı- şılmış deyişle eli yüzü düzgün. cilalı. yeni bir romantik kome- di örneği sonuçta. Bizım gözümüzde pek bir değer taşımasa da kaçınılmaz şe- kilde finalinde bir kez daha mutlu son kerevetine çıktığı- mız, deprem, geçim derdi, enf- lasyon, vb. kaygılarla gergin- leşip sıkışmış günlük yaşamı- mıza, sabun köpügü misali, yo- ğun bir romantizm soluğu es- tiren, 1999 usulü, göz alıcı ve tipik bu Hollywood masahna özellikle kadın seyirci kendini kaptırmaya çoktan hazır zaten. Julia Roberts hayranlanysa, ki- mi zaman eskilerden kuğu gi- bi bir Audrey Hepburn'u çağ- nştıran, oyunculuğu da artık kı- vıran, kocaman ağızlı, gözleri ışıl ışıl ilahelerini biraz yaşlan- mış bulabilirler, tıpkı yüz çiz- gilerini derinleşmiş bulduğu- muz bizim gözdemiz Joan Cu- sack gibi. Simdi bakalım. Ric- hard Gere'le kendilerini özdeş- leştirecek kimi köşe yazarlan- mızın bu filme ilişkin değer- lendirmeleri nasıl olacak? YENİ BAŞLAYANLAR... YENİ BA$LAYANLAR... YENİ BAŞLAYANLAR 'Anlat Bakalımda farkh bir De Niro \ar. Forces of Mature / Fırtınalı Aşk Genç kuşak Hollyvvood o\"uncularından SandraBul- lock'la Ben Aflfkck'in yeni bir çift oluşturduklan "For- ces of Nature", "Fırnnah Aşk" adıyla bugün gösteri- me giriyor. Yenilerden kadın yönetmen Bronwen Hug- hes'ün ımzaladığı. senaryosunu Mark La^rence'ın yazdıgı "Fırnnah Aşk". bir kez daha "doğanın en bü- yük gficünün sevgi okhığu" ve herkesin kendi mutlu- luk resmıni çizeceği mesajını veren, Amenkan yapı- mı, yeni bir romantik komedi filmı. Tarihı saptanmış evlilik gününe yetişmek için New York'tan kalkıp gü- neydeki Savannah kentine doğru yola çıkan Ben'le (Ben Affleck). birden yaşamına kanşan Sarah (Sand- ra Bullock) adlı delidolu. özgür bir genç kadının zo- runlu olarak birlikte takıldıklan ve sürekli zorlu du- rumlardan gectıkleri sürpnzlerle dolu, belalı yolculuk- lannı hikâye eden bu romantik yol filmi, baştan sona hız kesmeyen temposuyla seyircinin ayağının altında- ki zemini kaydınyor habire. Malum "karşıaarın çeki- mi"ne yakalanmış çıftın öyküsü, farklı yapılardaki Ben'le Sarah'ın bindikleri ve bir motoruna martı ka- çan uçağın pistten savruldugu kazayla başlay ıp Aman- da kasırgasıyla sürüyor. Uçak kazasında kızın hayatı- nı kurtaran Ben. çok geçmeden ikileme düşecek ve hep canlı. enerjik ve seksi Sarah'nm eşine az rastlanan bir yolculuk arkadaşı olduğunu anlayacak. hatta onun, yo- lunu gözleyen nişanlısı Bridget'ten daha çok aklını iş- gal ettigıni görecektir. Çeşitli araçlarla ve türlü türlü aksiliklerle. gecikmelerle süregelen yolculuk boyun- ca. hep anını yaşayan bu tezcanlı, güçlü ve güzel ka- dına tutuluyor, nişanlısı, ailesi ve yakınlannca sabır- sızlıkla evlilik törenınebeklenen. "tutucu,mannkhve sadık erkek" Ben. Sürpnzlerle gelişip sürpriz bir fı- nale bağlanan "Fırbnah Aşk", sanınz romantik kome- di türünden hoşlananlara keyif verecek ve Sandra Bul- lock-Ben Affleck hayranlannı da hoşnut bırakacaktır... Analyze Thls / Anlat Bakalım Deprem nedeniyle gösterimi ertelenen. Harold Ra- mis'in gangsterlik komedisi "Analyze This-Anlat Ba- kalım" da bugün gösterimde. Özellikle sürdürdügü gergin, stresli yaşamı nedeniyle ruh doktorundan me- det umar hale gelmiş, New Yorklu mafya babası Paul Vittirolündeki RobertdeNiro'nun varlıgıyla çekici kı- lınmış, çocukluğundan itibaren, ilerde mafya ailesinin başına geçmesi için sıkı bir eğitimden geçirilerek bü- vütülmüş. kendisini her zaman sıcak ya da soğuk bir gang savaşının ortasında bulmuş, "panik atak" kriz- lerinden mustarip, sürekli ölüm tehdidı altındaki Paul Vıtti 'yle mecburen onu tedavi etmeyi kabul eden, var- lıklı kesimden insanlann terapisti, New Yorklu, seç- kin ruh doktoru Ben Sobol'un (Bffly Crystal) ilişkile- rine dayanan "Analyze This - Anlat Bakalım", "hem be>ne hem de akla hitap eden" bir komedi- drama ol- ma iddıasında. Zaman zaman oyunculuk da yapan, özellikle kome- dide uzmanlaşmış, Hollyvvood'un deneyimli yönet- men-senaristlerinden Harold Ramis'in yönettiği film- de Robert de Niro'yla Crystal'in yanı sıra, ruh dokto- runun sevgilisini oynayan Lisa Kudrow ve Chazz'Pal- minteri, Joseph VltereUi gibi oyuncular da var. Rjchapdson ve Hurt Toponto'da • Kültür Servisi - Miranda Richardson ve William Hurt, başrollerini paylaştıklan 'Big Brass Ring' adlı filmi n gösterimi nedeniyle Toronto Uluslararası Film Festivali'nin konukJan arasında yer alıyorlar. George Hickenloopeer'in yönettiği film, efsanevi sanatçı Orson WeIIes ile Oja Kodar'ın orijinal senaryolanndan sinemaya uyarlanmış. Sean Comery'ye onur ödiilü • Kültûr Ser\isi - tskoçya asıllı ünlü sinema oyuncusu Sean Connery. ABD'de gösteri sanatçılanna verilen en büyük ödüllerden biri olan 'Kennedy Merkezi Onur Ödülü'ne değer bulundu. James Bond filmleriyle kariyerinde farklı bir sayfa açan 69 yaşındaki oyuncunun yanı sıra 77 yaşındaİti Oscarlı oyuncu Jason Roberts, 49 yaşındaki şarkıcı Stevie VVbnder. 90 yaşmdaki piyanist-komedyen Victor Borge ve 56 >a;;indakı dansçı Judıth Jamison'ın da aynı ödülü alacaklan açıklandı. 1978 yılından bu yana düzenfenen ödüller, Amerikan vatandaşı olmayan. ancak Amerikan kültürüne ömür boyu hizmet etmiş sanatçılara veriliyor. Yönetmen Charles Crichton öldü H KiUtûr Servisi - Ingiliz film yönetmeni Charles Crichton 89 yaşında yaşama veda etti. Ülkemizde de gösterilen "Wanda Adında bir Balık" adlı fılmi iki dalda Oscar'a aday olan Crichton bir süredir rahatsızdı. 1951'de The Lavender H'<\] Mob ve 1953'te The Tıtfıeld Thunderbolt gıbı klasiklere imza atan yönetmen, 1965 yılından sonra televizyon çalışmalanna ağırlık vermiş ve ünlü dizi 'Tatlı Serf'in bazı bölümlerini yönermişti. ouıııitiy KüOriüK b uuui • Küttür Servisi - Mart ayında yaşama veda eden ünlü yönetmen Stanley Kubrick, sinema dünyasına olan katkılanndan dolavı Rritish Academ\- nf Film Yıllık Britannica Ödülleri töreninde Kubriçk'e verilen ödülü eşi Christiane Kubrick aldı. Ödülü, Kubrick'in «on filmi 'Oö^leri Tnm^rnen K"anl''n' .. .-> . . . ( . . . . ' ' i i u . - j v - ~K6' • Sheriy Grovv'üii • Külrür Servisi - "Sherly Crow ve Arkadaşlan' başhklı konser New York'taki Central Park'ta gerçekleştirildi. Konserde Crow'a Keith Richards, Eric Clapton. Sarah McLachlan gibi sanatçılar eşlik etti. Sponsorluğunu American Express'in üstlendiği konsere giriş ücreti alınmadı. Tarihçinin Mutfağı sürüyor • Külrür Servisi - Tarih V'akfı "nın her av m üçüncü perşembe günü gerçekleştirdiği Tarihçinin Mutfağı söyleşi dizisi, iki aylık bir aradan sonra 23 Eylül 1999 Perşembe günü başlayacak. Vakfin Eminönü'ndeki Bilgi Belge Merkezi'nde saat 18.30'da başlayacak toplantının konuğu Prot. Dr. Kemal Karpat olacak. Wisconsin Üniversitcsı Tarih Bölümü'nde 'distinguish profesör" olarak göre\ yapan Kemal Karpat. eğitimine Romanya'da öğretmen okulunda başladıktan sonra. Istanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'ne devam etti Washıngton ve Revvington Üniversitesi'nde sıyasal ve sosyal bilimler üzerihe master ve doktora yaptı. Romanya'da tarih ve ihtisasının ardından Amerikan tarihi. Rus tanhı, Ortadoğu tarihi ve Osmanlı tarihi konulannda çeşitli kurslara katıldı. Dûnyanın 20 ülkesinde yayımlanmış 130 makalesi ve 16 kitabı bulunan Karpat, ABDde Türk Araştırmalan Cemiyeti'nin kurucusu ve başkanı, Association of Central Asian (ACAS) cemiyetinin de kurucusu. (233 21 61) Mao Zedung'un heykeli • Külrür Servisi - Çinü sanatçı Apollo Zhou'nun yaptığı Mao Zedunghevkelı, hervıl Beıııng'de düzenlenen "Cin Sanat Sergisi'nde sergileniyor. Çinlilenn yanı sıra Batılı sanatçılann çalışmalannın da bulunduğu sergide yer alan heykelin fiyatı yaklaşık 3615 dolar. İZDOB'dan bale kursları • İZMİR (AA) - Izmir Devlet Opera ve Balesi (IZDOB). geçen yıl cocukhra yönelik olarak başlattığı kurslan bu yıl da surdürüyor Çocuk balesi kurslanna kavıtlar. 24 Eylül'e dek. sürecek. llköğretim 3. ve 4. sınıf ögrencileri arasından. \iicudu baleye uygun olanlann başvuracağı kursun smavı ise 25-26 Eylül'de. tZDOB'un çalışma yerinde yapılacak. lZDOB'un sahnelediği opera. operet, bale ve ».ocuk oyunlan için bale sanatçılan yetiştirmek. üstün yetenekli çocuklann değerlendirilmesı için alt\">pı oiuşturmak ve konservatuvara yönlendirmt."i; amacıyla açılan kurslar. 3 yıllık bir eğıtimt amaçlıyor. lZDOB'un deneyimli dansçılan tarafından sürdürülen kurs sonunda başanlı olanlara sertifıka verilecek. Mahmtıt Sezen'in fotogpafları British Council Galenisi'nde • ANKARA (ANKA) - The British Council Sanat Galerisi. sezonu Mahmut Sezen'in fotoğraf sergisiyle açacak. Sezen'in fotoğraflan 15 Eylül-4 Ekim 1999tarihleri arasında sergilenecek. Sergide, Sezen'in büyük boyutlu baskılan yeralacak. Mımar Sinan Üniversitesi'nden 1983 yılında me?un olan * Mahmut Sezen, sahne ve görüntü sanatlan ve plastik sanatlar dalında efirim gördii ç o/en. halen fotoğrafm yanı «ıta belgesc! t'itnı. yazı ve-r^ım çalışmalannı birlikte sürdürüvor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog