Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

17EYLUL1999CUMA CUMHURİYET SAYFA H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr 11 İran'da patlama:—^ ••_•• 2 olu • TAHRAN (AA) - Iran'm Meşhed kentındeki tmam RızaTürbesi yakınlannda meydana gelen patlamada 2 kişinin öldüğü. 10 kışinin de yaralandığı bildinldi. İran resmi ajansı IRNA'nın haberinde. Şii imamlanndan Rıza'nın türbesi yakmlanndaki bir çöp kutusuna çanta içinde yerleştiriten bombanın patlaması sonucu. bir temizlik işçisiyle bir hacının öldüğü. yaralılann hastaneye kaldınldiğı belirtildi. Almanya ABD'yi şikayet etti • BERLİN (AA) - Almanya. geçen Mart ayında iki vatandaşını idam eden ABD'yi, insan haklan ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle Lahey Adalet Dıvanı'na şikayet etti. Almanya tarafından yapılan şikayet başvurusunda. ABD'nin idam ettiği Alman vatandaşlannı. tutuklanmalanndan hemen sonra Alman konsolosluğundan yardım alabilecekleri konusunda bılgilendirmeyerek Viyana Sözleşmesi'ni ihlal ettiği ileri sürüldü. Cep'ten imdat çağrısı • NE\V YORK (AA) - ABDde geliştirilen yeni bir teknoloji ve bu teknolojinin kullanılmasına olanak veren tasan Kongre alt komisyonunda kabul edildi. Yeni teknoloji, ABD'de "imdat" telefonu olan 911 numarayı arayan cep telefonu sahiplerinin yerlerinin belirlenmesine imkan veriyor.Yeni teknolojiyle. tehlikeli durumda bulunan kişinin cep telefonuyla imdat çağnsı yapması halinde, bulunduğu yeri söyleyemese dahi, polisler bu kişinin yerini çok kjsa sürede belirleme şansına sahip olacak. Sudan'da salgın: 40 öfci • HARTUM(AA)-" Sudan'ınorta kesimlerindeki El Cezıre eyaletinde, 40'tan fazla kişinin mıde ve bağırsak ıltihabından öldüğü bildinldi. Seller nedeniyle Managil kenti ve çe\Tesindeki ıçme sulannin kirlendiği, bunun da hastalığa yol açtığı belirtildi. Sağlık yetkililerinin. hastahgın yayılmasını önlemek için bu bölgelerdeki lokanta ların kapatılması talimatı verdikleri ifade edildi. İtalya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini, Abdullah Öcalan konusunda günah çıkardı eyı• Ankara'da temaslarda bulunan italya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini, ülkesinin Kıbns'ta iki toplum olduğuna ilişkin görüşlerinde bir değişiklik olmadığını, Türkiye'nin AB adaylığını desteklediklerini söyledi. Dini, Cem'lebasıntoplantısıyapü.(REUTERS) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ece- vit, ttarya Dışişleri Bakanı Lamberto Dini'nin Türkiye'nin AB'ye üyeliği için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini ve Kibrıs gerçeğini kabul ettiklerinı ifade ettığini söyledi. Ecevit, "Bu yaklaşımı diğer ülkeferin de göstermesiııi bekttyonız" de- di. İtalya Başbakanı Massimo D'alema'ya davetini yıneledığı- ni kaydeden Ecevit, D"alema'nın ileride belirlenecek bir tarih- te Türkiye'yegelmeyi istediğini bildirdi. Abdullah Ocalan'ın uzun süre banndığı ülke olan ttalya'nın Dışişlen Bakanı Lamberto Dini. Türk halkının Öcalan konu- sundaki duyarlılığını anladıklannı bildirdi. Dini, Kıbns'ta iki toplum olduğuna ilişkin göriişünün değişmediğini, çözümün gerçeklerin göz ardı edilmesiyle bulunamayacağıru bildirdi. Dışişleri Bakanı tsmaii Cem de. iki ülke arasındaki sorun- lann aşıldığını belırterek, işbirlıği olanaklannın geliştirilme- sine yönelik ortak komitelerin kurulacağını söyledi. İtalya Dışişlen Bakanı Lamberto Dini, Türkiye temaslan kap- İsrail, Filistin'le nihai görüsmelerde sığınmacı konusunda misillemeye hazırlanıyor Sefaradların haklan masayagelecek Dış Haberier Senisi - tsrail ile Filıstin arasında basjayan nihai starü görüşmelerinin ana gündem maddelennden olan ve "çöziimü otanaka/" deni- len Filistinli sığınmacılann geriye dönüşü konu- sunda her iki taraf da hazırhk yapmaya başladı. tsrail'ın, Filistinli sığınmacılann haklanna kar- şılık masaya Arap ülkelerinden göç eden Yahu- dilerin haklannı getirerek misilleme yapmayı planladığı belirtiliyor. İsrail devletinin 1948'de kuruluşu sırasında evlerinden aynlan ya da aynl- mak zorunda bırakılan yaklaşık 3.5 milyon sığın- macının evlerine dönmesine İsrail. nüfus denge- sini tehlikeli derecede değiştireceği endişesiyle ke- sinlikle karşı çıkıyor. İsrail, göç edenlerin geride bıraktıklan mallan için tazminat ödeyerek soru- nu çözmeyı planlıyor. Milyarlarca dolar tutması beklenen tazminaU karşılayabilmek için de Arap ülkelerinden İsrail 'e göç eden ya da etmek zorun- da bırakılan Sefarad Yahudilerinin geride bırak- tıklan mallar için tazminat talebini gündeme ge- tirmeye hazırlanıyor. 'Filistinli sığınmacılar geri dönmelT Palestine Times dergisinin habenne göre, Fi- listinli sığınmacılar haklannı arayabilmek için örgütleniyor. Ramallah'ta yapılan "FilistinK sı- ğmmacüann evlerinedönmeleri mümkündür, ya- saldır ve gerçek banşa giden yokhır" konulu kon- feransta sığınmacılann İsrail yönetimi altındaki evlerine dönmelerinin mümkûn olduğu sonucu- na vanldı. Konferansta, İsrail nüfusunun yüzde 78'inin İsrail topraklannın yüzde 15'inde oturdu- Hong Kong'u da York tayfiın Floyd can alıyor DtşHaberler Servisi-ABD'de milyonlarca insanın evıni terk etmesıne yol açan Floyd kasırga- sında ABD'de en az iki Bahama Adalan'nda ise bir kişi öldü. Kuzey Carolına eyaletinde kasırga yüzünden meydana ge- len trafik kazasında bir kişi ölür- ken bir kişi de sele kapılarak öldü. Saatte 175 kilometre hızla esen kasırganın ağaçlan söktü- ğü. sellere neden olduğu ve elektriklerin kesilmesine yol aç- tığı bildirildi. Cape Fear Nehri ya- kınlanndaki New Hannover'de 100 kadar otoyolun kullanılamaz halde olduğu belirtildi.VV'ashing- ton D.C. Belediye Başkani Ant- hony VViUiams acil durum gö- revlılennin kentte olası büvük bir su baskınına karşı önlem al- dıklannı söyledi. Bahama Ada- lan'nın kuzeyinde de etkili olan Floyd kasırgası Freeport'ta en az bir kişinin ölümüne neden oldu. Kasırga ulaşımı felç etti ve Fre- eport Uluslararası Havaalanı ulaşıma kapandı. Asya'da da tayfun York tayfunu ve beraberinde getirdiği şiddetli yağmurlar Hong Kong'da da bir kişinin ölümüne, 309 kişinin yaralanmasına yol açtı. Son 16 yılın en şiddetli tay- funu York yüzünden büyük ha- sar meydana geldiği. kara ve hava ulaşımının kesildiği belirtildi. Rüzgâr hızmın saatte 150 kilo- metreye ulaşması bekleniyor. ABD'nin doğu kıyılanıun vuran Floyd kasırgası seDere neden oldu. (REUTERS) samında Cumhurbaşkanı Söleyman DemireL Başbakan Bö- lent Ecevit ve Dışişleri Bakanı Cem ile bir araya geldi. Üci ba- kan yaptikJan göriişmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenlediler. Dini. Ocalan'ın Roma'dabanndınlması ile ilgili bir soru üze- rine, "Öcalan sorununu biz yaratmadık. Bu sorun bize intikal etti. Ve biz bunu kendi hukuk kurallanmız ve sistemİTnizJe çöz- mek zorunda kaMık. Türkiye'deki birçok kesim bundan mem- nun olmanuş olabilir. Ama biz bu konuyu duyarlı ve akılcı bir şekilde eie akhk. Türk halkının bu konudald duvarlüığını anta- yonız. Ve Türk halkının da ttalya'nın nıtumunu anlayışla kar- şüadığuu görüyoruz" yanıtını verdi. Tüm uluslararası toplum gibi kendilerinin de Türkiye'nin insan haklan konusunda re- formlaryapmasını beklediklerini belirten Dini, Kıbns ile ilgi- li bir soruya, "Bizim Kıbns konusundaki görüşlerimiz değiş- memiştir. Kıbnsta bir gerçeklik vardır. Ve bu gerçeklik göz ar- dı edilemez. Bu, Türkiye ile Yutıanistan'ı ve BM'yi Ugüendiren bir konudur. Adada bir düzen- leme, bir çözüm olmasını istryo- ruz" dıye konuştu. Bakan Lam- berto Dini. ülkesinin Kıbns'ta iki toplum olduğuna ilişkin gö- rüşlerinde bir değişiklik olma- dığını, Türkiye'nin AB adaylı- ğını desteklediklerini söyledi. Dışişleri Bakanı Cem de. iliş- kilerin derinlestirilmesine yöne- lik siyasi, ekonomik ve ulusla- rarası konularda 3 değişik ko- mitenin kurulmasını kararlaşor- dıklanm, Avrupa'nın Akdeniz boyutundaki işbirliğinin geliş- tirilmesi için de kültür, turizm ve çe\Te gibi alanlarda çalışan yetkililerin oluşturacağı bir se- minerin oluşturulacagını söy- ledi. tsmaii Cem, iki ülke ara- sında daha önce sorun yaratan uluslararası yasadışı insan ka- çakçılığının önlenmesine yö- nelik sımr denetimleri konusu- nu da ele aldıklanm bildirdi. Cem, iki ülke arasında geçmiş- te bazı sıkıntılann yaşandığmı, ancak bu sorunlann Lamberto Dini'nin Ankara ziyareti ile aşü- dığmı bildirdi. AB'nin bir parçası Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel dün italya Dışişleri Ba- kanı Dini'yle görüştü. Demi- rel, Türkiye'nin durumunun. AB'ye aday oran diğer ülkele- nn tamamından daha iyi oldu- ğunu belırterek, "Turk demok- rasisl diğer aday ülketerinkin- den çok daha fazla Bu açıdan. Helsinki Zirvesi'nin olumlu so- nuçlanmasını umuyoruz" diye konuştu. Dini de, Italya'nın Türki- ye'nin AB davasını destekledi- ğini vurgulayarak, "Türkiye, AB'nin bir parçası olduğunu her zaman teyit etti ve bunu te- yitetmesinden son derece mem- nunum. Türkiye'nin AB'ye ya- kın olma istediğini tamamen destekkdiğiınizi belirtmekiste- rim." ğuna dikkat çekilerek, sığınmacılann yer olma- dığı için geriye dönemeyecekleri iddıasının doğ- ru olmadığı belirtildi. Öte yandan, önceki gün yolsuzluk iddiasıyla 8 saat sorgulanan İsrail' in eski başbakanı Benya- min Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu'nun ikin- ci kez sorgulanacağı açıklandı. Iddıalann kanıt- lanması halinde, Netanyahu çifti 7 yıla kadar ha- pis cezasına çarptınlabilecek. Netanyahu çiftinin çelişkili ifadeler verdiği, Netanyahu'nun sorgu- culan yanıltmaya çalıştığı ve tanıklara baskı yap- tığı ileri sürüldü. Netanyahu çifti, kendilerine ait konutlarda dekorasyon, temizlik ve onanm gibi işleri para ödemeden yaptırdıklan bir kurulusa, Hazine'nin onayı olmadan başbakanlık resmi ko- nutunun temizlik işlerini vermekle suçlanıyor. Deviet Başkanı Abdülaziz Buteffika Cezayir'de banş . ; oylanıyor Dış Haberier Servisi - Cezayir'de, Isla4 mi Kurtuluş Ordusu ile yapılan banş an-» laşması konusundaki halİcoylaması için oy verme işlemi başladı. Devlet Başkanı Abdülaziz Butefhka, hal- koylamasıyla, ülkede radıkal dincilerin ya- rattığı, 7 yıldır süren şiddet eylemlerinin sona ereceğini umuyor. Buteflıka'nın or- taya attığı ve temmuz ayında yürürlüğe gi- ren"sKil uzlaşma" yasası, halkoylamasın- dan 'evet' çıkması durumunda. "cinayet işlememişve tecavüzolaylanna kanşmarmş" köktendinci militanlann suçlannın şidde- tine göre affedilmesini ya da cezalannın in- dirihnesini öngörüyor. Cezayir'in 48 vilayetindeki oy sandık- lan dün sabah 10.00'da açıldı. Cezayir'in 17.5 milyon seçmeni sandık başmda. "Dev- let Başkanı'nın ülkeye banş getirme konu- sundaki yaklaşumnı ve anlaşmavı onay b- yor musunuz" sorusunu yanıtlayacak. Bu- teflika, halkın kendisine destek vermesi durumunda, iç savaşı sona erdirme, yolsuz- lukla mücadele etme ve ekonomide re- form yapma sözü vermişti. Köktendinci par- tiler önde gittiği için iptal edilen 1992 se- çimlerinin ardından başlayan şiddet ey- lemlerinde 100 bin kişi öldü. ABD'DE SALDIRI Kilisede sekiz ölüDış Haberier Servisi - ABD'nın Tek- sas eyaletinin Forth Worth kentindeki bir kiliseye giren silahlı bir saldırganın 7 genci öldürdüğü ve daha sonra kafasıni kurşun sıkarak intihar ettiği bildirildi. Görgü tanıklan, gençlere yönelik bir ayin sırasında kiliseyi basan siyah giy- sili saldırganın kilisedeki kalabalığa ras- gele ateş açtığını ifade ettiler. Saldında 3'ü öğrenci 6 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldınldığı hasta- nede öldüğünü belirten tanıklar, saldır- ganın daha sonra kafasına kurşun sıka- rak intihar ettiğıni söylediler. Saldında 4'ü ağır olmak üzere 7 kişinin yaralan- dığı belirtildi. ABD'nin Colorado eyaletinde nisan ayında iki öğrenci tarafindan gerçekleş- tirilen silahlı saldında 15, kişi temmuz ayında Atlanta kentinde bir başka silah- lı saldında ise 13 kişi yaşamını yitirmişti. BAŞBAKANLIK KRİZ YÖNETİM MERKEZİ'NDEN DUYURU Marmara Bölgesi'nde meydana gelen deprem felaketi dolayısıyla yoğun ola- rak devam eden yurtiçi ve yurtdışı tüm yardımlann yönlendirilmesi ve değer- lendirilmesi amacıyla oluşturulan İç ve Dış Yardımlar Koordinasyon Gru- bu'nda Genelkurmay Başkanlığı, Içişleri. Dışişleri, Bayındırlık ve Iskân Ba- kanlıklan ile Hazine Müsteşarlığı ve Kızılay'dan üst düzeyde temsilciler görev yapmaktadır. Bu aşamada Başbakanlık Kriz yönetim Merkezi bünyesinde gö- rev yapacak olan grubun adresi şöyledir: İÇ VE DIŞ YARDIMLAR KOORDİNASYON GRUBU Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi, MGK Genel Sekreterliği Binası Eskişehir Yolu 9. Km. ANKARA , Telefon:0 312 284 71 12 Faks:0 312 284 7122 Iç ve Dış Yardımlar Koordinasyon Grubu'nda sonuçlanamayan talepler için aynı adreste bulunan Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Sekreterya Başkanh- ğı'na veya 0 312 289 68 30 numaralı telefona ya da 0 312 284 71 64 numaralı faksa baş\Tiruda bulunulmalıdır 1 7 Fvliil ARAS HOTEL MORDOĞAN Bol oksijeni, iyol kokusu, sıfir nem oranı ile sizi sağlığa davet ediyontz. Bodrum tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın Haftalık konaklamalarda bir günlük ücretsiz koy ve mehtap gezisi YURTÎÇÎ VE YURTDIŞI TATİL SEÇENEKLERI Emsalsiz yatımızla otelimize geüp 2 gece 3 gün konaklayın ve tekrar yatımız ile geri dönün. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyon Havuz başmda, hayaı fişek gösteriterini izlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizle paylaşın. Türk Evi'nde. fasıl nağmeleriyie doyumsuz eğlencenin tadına ulaşın. Kişi başı Günlük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmife 80 km, tamamı deniz manzaralı odalarda, telefon, minibar, TV (uydu), sıcak-soğuk klıma. jakuzi. sauna, su üstü ve sualtı aktivitelen... ARASTOURTel:0 232 4464141 Faks: 0 232 446 79 91 ARASOTELTel:0 232 7375200 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresince Cumhuriyef okurtarına gazetesi ücretsiz. Bugün depremin — — •• •• .gunu Yıkıntılar arasında çarpan tek bir yürek olduk... Hepimızi derinden sarsan 17 AJustos deprerninden bugüne kadar. sesimızı duyup, depremzedelerimize hıçbır karşılık beklemeden yardımda bulunan... Bizimle bırhkte tek bir yû'rek olup, derin yaraları her şeyı bir kenara bırakarak saran tüm şahıs ve şırketlere, sesımızı duyuran tüm profesyonel gönültülerımıze teşekkurü bir borç bılıyoruz. Bütün bunlan gördûkten sonra. şimdı yarınlarımıza daha umutla bakıyoruz. IŞTE EL ELE VERIP VAROIMA KOŞTUĞUMUZ YERLER A t Yilovaaj TIGEM ve ARBATUM « D«ğtrmendere de Cengrz Topel flköğretrm Ofculu w Çadırtent • Yanmca da Çamlıkkenl ve Ceyhankent • Golcuk te Gözlementepe • Adapazatı nöa Rotary kampı • Izmıt Mefkez de knz masası • Avcılar Beledıyesj'nde psıkoloıık dantşmanlılt * • Bağcılar da malzeme dağiUmt • ^ Vedahabitmedi... Protosyonsl |5nüllülerim)z hala deprenuedelerlmirln yanında. İLAN • ' - • - - • - - T C • - . • . - • KÖVANCILAR KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Sayı: 1990/509 Davacı îsa Demir tarafından davalı Hazine aleyhine açılan tespite itiraz ve tescil da- vasının verilen ara karan gereğince; Elazığ ili, Palu ilçesi, Çimşidiye mahallesi nüfusuna kayıtlı bulunan Süleyman ve Zehra'dan olma 1932 d.lu Kadiriye Demirel'in adresine yapılan tebligat bila tebliğ ia- de edilmış. yapılan zabıta tahkikatı ile adresi tespit edılememiş olduğundan ilanen teb- liğ yapılmasına karar verilmiş olmakla; Duruşma günü 05.10.1999 günü saat 10.00'a bırakılmış olup, keşif günü ise 04.10.1999 günü saat 11.30'a bırakılmıştrr. Dava konusu olan Çakırkaş köyü 298 no'lu parsel başmda 04.10.1999 günü saat 11.30'da keşif yapılacağından hâkim için 4.930.000 TL. kâtip için 3.30O.OOO. TL, mübaşir için 2.475.000 TL, fen bilirkişi için 4.000.000 TL, ziraat bilirkışısi için 6.000.000 TL, vasıta için 8.000.000. TL olmak üze- re toplam 28.725.000 TL'nin tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük kesin süre içerisinde mahkeme veznesine yatırmanız, yatırmadığmız takdirde keşif ile ilgili delillerden vaz- geçmiş sayılarak toplanan delıllere göre karar verileceği ve aynca duruşma gün ve sa- atınde hazırbulunmanız \eya kendinizi bir vekil ile temsil ettirmeniz, aksi takdirde top- lanan delillere göre karar verileceği hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 13.08.1999 Basın: 40438 Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... Afaçlsmsıktğındandenzgönınlûsunıçekemedık Geltrgörun C lub Orient, Antik Çağın adalet, sağlık ve banş için buluşma merkezi olan Oren'de denıze "sıfır", binbır yıldızh bir tatil koyüdur. Homeros'un doğum yeri "Işıklar Sahili'nde, Dünyanın atmosfennde oksijen oranı en yüksek iki noktasından biri olan Edremit Körfezl'nde, Zeytin Rivierası'ndadır. Club Orientie, Ege stilinde yapılmış 62 dubleks yapınm her dairesi 2-4 veya 4-6 kişilik aıleler için tasarlanmış. içlerinde duş/WC ve telefon olan. odalardan oluşur. Tûm kapılar dev bir botanık bahçesine açılır. Bahçe biter, incecık kumlu plaj başlar. Ozürlüler ve engelliler için tümüyle duzayak, vejeteryanlar ve dıabetikler için sorunsuz tatil. Günlük doktor viziti. KşibafiYP. 9.000.000 TL, 0-12 yaf ücrelsiz, (3.)-4.S.S. kifiler, 5.500.000 TL Club Orient Holiday Resort, Ören-Burhaniye Tel: 0.266.416 34 45~- 416 53 54 • Faı: 0.266.416 40 26 AntftCaiın Konmrtıısu Örende yer alan Club Orlent •laslararası sanatcılann. afkeeiogların ve cewrccHerin güHümûzneM B«lu$ma Merteztdlf. www club-onent com ÇANAKKALE-YENİCE ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN DosyaNo: 1999/30 / Karar No: 1999'483 Davacı: Rıdvan Köse, Arao\r acık köyü Yenice . Davalı: Nurhayat Köse, Doğacak köyü Akhisar Dava: Boşanma Dava tr.: 22.2.1999 Karar tr.: 15.7.1999 Davacının mahkememizde açmış olduğu boşanma davasuun mahkememizde yapılan açık yargılaması sırasında, davacının davasının kabulü ile, Çanakkale ili Yenice ilçesi Araovacık köyü cilt no: 0008 kütük sıra no: 0032'de nüfu- sa kayıtlı Halil tbrahim ve Emine'den olma 1954 d.lu davacı Rıdvan Köse ile aynı ha- nede nüfusa kayıtlı Sefaeddin kızı Fatma'dan olma 1961 d.lu davalı Nurhayat Köse'nin MK'nin ilgili maddesi gereğince boşanmalanna, Yeteri kadar harç peşın alındığından aynca harç alınmasına yer olmadığma. Davabnın adresi tespit edilemediğinden karann ilanen tebliğine, yayın tarihinden iti- baren 15 gün içerisinde karan temyiz etmediği takdirde kesinleşeceği hususu ilanen teb- liğ olunur. Basın: 42227 Mezunıyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. BÜLENT GtRAY Öğrenci pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. KERİM YAVUZ Öğrenci pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. ÇAĞATAYÇOBAN SATILIK DAİRE S.S. Metro Kent Konut Yapı Kooperatifi - ÇORLU Tel: 581 05 30 (Iş) 626 93 24 (Ev) l.T.Ü. öğrenci kimliğimi ve pasomu kaybettim. Hükümsüzdür. EVRtM GÖNGÜL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog