Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 17 EYLUL 1999 CUMA 10 J İ A x > İ J i t v L İ J j | \ dishab@cumhuriyet.com.tr RAFüyesi vurularak olduruldu • VtVANA(AA)- Almanya'da 1970-93 yıllan arasında etkin olan Kızıl Ordu Fraksiyonu (RAF) örgütünün iki üyesınden biri, Viyana'da önceki gün polisle girdiği sılahlı çatışmada öldürüldü, diğeri teslim oldu. 43 yaşındaki Horst Ludwig Meyer ölûrken beraberindeki RAF üyesi kadın Andrea KJump teslim oldu. tnterpol tarafından aranan Meyer, 1984'te Almanya'nın güneyindeki Oberammergau'daki NATO Okulu'na bombalı saldın ve 1986 yılında Siemens Genel Müdûrü'nün, 1989"dada Alman Deutsche Bank yönetim kunılunun bir üyesinin öidürülmesinden sorumlu tutuluyordu. Pmochet davası Lahey'e gidecek • SANTIAGO (AA) - Şıli, eski diktatör General Augusto Pinochet'nin akıbetine bir hakem kurulunun karar vermesi yolundakı önerisinin, Pinochet'nin iadesini isteyen Ispanya tarafından reddedilmesi ilzerine davayı Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'na götüreceğını bildirdi. Bir yabancı mahkeme ya da yargıcın. bir Şili vatandaşını ülkede işlediğı suçlar nedeniyle yargılayamayacağını savunan Şili, hakem kurulunun. bir Ispanyol yargıcın Pinochet'yi yargılama yetkisi bulunup bulunmadığı hakkında karar vermesini istemişti. İnek 4 bin naylon torba yutmuş • BOMBAV(AA)- Hindistan'da ineğin işkembesinden 4 bin naylon torba çıkanldı. lneği ameliyat eden veterinerler. hayvanın karnından çıkardıklan naylon torbalann 45 kilogram geldiğini söylediler. ineğin kamına 70 dikiş atıldı. Ruslar nükleer deneme yaptf • VVASHINGTON (AA) - ABD istihbarat yetkililerinin, Rusya'nın eylül başında yeraltı nükleer denemesi yaptığını belirlediği ileri sürüldü. ABD'nın önde gelen gazetelennden The VVashington Times, 8 Eylül tarihli istihbarat raporlanna göre. yeraltındaki patlamanın Rusya'nın Novaya Zemlya'daki askeri bölgesınde meydana geldiğini bildirdi. Volgodonsk'taki bir apartmana yönelik bombalı saldında en az 17 kişi öldü, 115 kişi de yaralandı Rusya'da \eııî saldırı Rusya' daki dünkü patlamada 9 katlı binanın ön yüzü tamamen çöktü. • New York Post gazetesi, Rusya'daki bombalı saldınlann sorumlusunun, ABD'nin 1 numarah terörist ilan ettiği Usame Bin Ladin'in yakın arkadaşı olduğu ileri sürülen "Hattab" kod isimli Habib Abdürrahman olduğunu yazdı. Dış Haberier Servisi - Rusya iki haftadır sivil halka yönelik bombalı saldırılarla sar- sılırken dün de ülkenin güneyindeki Vol- godonsk kentinde bir apartmanın önüne park edilen bomba yüklü kamyonun pat- laması sonucu en az 17 kişi öldü, 115 ki- şi de yaralandı. Dün TSI 05.00 sıralannda 9 katlı bir apartmanın önünde meydana gelen patla- mada. ilk belirlemelere göre 2'si çocuk 17 kişi öldü, 51'ı ağır olmak üzere 115 kişi yaralandı.Rusya Içişleri Bakanlığı bölge sözcüsü DmiJri Nevzorov da dün TSİ 05.00 sıralannda bir kişinin kamyonu binanın önüne park ettiğıni, bundan 15 dakika son- ra da aracın infilak ettiğinin öğrenildiğini bildirdi. Nevzorov, patlamanın. çok giriş- li ve prefabrik panellerle yapılmış dokuz katlı apartmanın birinci girişinin ön pa- nellerinin çökmesine yol actığını belirtti. Dmitn Nevzorov, ülke çapında sürdürü- len "Kasırga OperasyonıT çerçevesinde, binanın daha önceki günkontrol edildiği- ni ve binanın bodrumu ile tavan arasırun güvenlik nedeniyle kapatıldığı için saldır- ganlann patlayıcılan binaya koyamadıkla- nnı ve böylece büyük bir felaketin önlen- diğini söyledi. Patlamanın ardından Başbakan Vbdhnir Putin ile görüşen Devlet Başkanı Boris Yetain. "Terorizme son verecek gücümüz var" dedi. Radikal tslamcılara destek ver- digi ileri sürülen Çeçenistan ile olan sınır- dan geçişleri kesmeyi planlayan Boris Yelt- sin'in, "Çeçenistanflehicbirulaşun bağlan- DSI olmamair dedigi bildinldi. Rusya son iki haftadır bombalı saldın- larla sarsılıyor. Dağıstan'ın Buynask ken- tindeki Rus ordusuna ait karargâhta mey- dana gelen patlamada 64 kişi ölürken, 9 Ey- lül'de Moskova'da patlayan bomba, 94 ki- şinin ölümüne, 200'den fazla insanın ya- ralanmasına yol açtı. Moskova'da 13 Eylül'de 8 katlı bir bi- naya yönelik bombalı saldında da 118 ki- şi öldü. Rus haber ajansı ITAR-TASS'ı arayan bir kişi, saldınlan Dağıstan'daki Kurtuluş Ordusu'nun üstlendiğini söyle- di Vahhabfler yasadışı ilan edildi Öte yandan, Dağıstan parlamentosu, ül- kede etkinlik gösteren ve Rusya'daki pat- lamalann arkasında oldukian düşünülen köktendinci Vahhabi örgütlerini yasadışı ilan etti. ABD'de yayımlanan New York Post gazetesi, Moskova'yı peş peşe sarsan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bom- balı saldınlann sorumlusunun, Habib Ab- dürrahman adlı ismi az duyulmuş bir te- rörist olduğunu ileri sürdü. Haberde, kod adı "Hattab" olan Ab- dürrahman'ın, ABD'nin 1 numarah terö- rist ilan ettiği Usame Bin Ladin'in de ya- kın arkadaşı olduğu ileri sürüldü. Gazete, Hattab'ı yakalayabilmek için Rus ve Ame- rikan terörle mücadele timlerinin işbirliği yaptıklannı belirtti. New York Post, Ürdün- lü Hattab'ın, Afgan ve Çeçen savaşlann- da etkin rol aldığı ve son olarak Dağıs- tan'da Rus kuvvetlerine karşı savaştjğını da anımsattı. Endonezya askeri istihbarat şefi Sudrayad 'D. Tîmorlu bağnnsızbk yaıılılanm öldürün' Dış Haberier Servisi - Cakarta yanlısı bir milis lideri. Endonezya ordusunun milisler- le birlikte Doğu Timor'da uygulamaya karar verdiği şiddet planlannın aynnülannı anlat- tı. Milis lideri Tomas Goncalves, 16 Şubat'ta Doğu Timor'un başkenti Dili'de ordunun as- keri istihbarat şefi Komutan Tuğgeneral YahyatSudrayad'ın 12 bölgenin milis liderleriyle toplanrı yaptığını ve liderler- den 30 Âğustos halkoylama- sından bağımsızlık çıkması du- rumunda bağımsızlık yanlılan- nın aıleleriyle birlikte yok edil- mesini istediğini anlattı. Goncalves, Portekiz sömür- gesi Makao'da yaptığı açıkJamada. toplantı- da milislerin silahlandınlması ve milıslere mali destek, gıda ve malzeme sağlanmasının da ele alındığını söyledi. 26 Mart'ta. Cakar- ta tarafından atanan Doğu Timor Valisi Abi- lio Soares başkanlığında bir toplantı daha ya- • Endonezya'nın askeri istihbarat şefi, milislerin Doğu Timor'daki bağımsızlık yanlılannı yok etmelerini istemiş. pıldığını söyleyen Goncalves, Soares'in, ço- ğunluğun Katolik olduğu bölgedeki bütün Katolik rahip ve rahibelerin öldürülmesini istedigini beHrtti. Goncalves, "Onlara ba- gımsızlıkyanlıiannı öJdürmenin benim için so- run olmadığını, ancak bir Katolik olarak ra- hip ve rahibekri öklüriip kiüse- leri vakamayacağımı söylednn" dedi. Goncalves, bu tutumunun tepki yarattığını ve Endonez- ya'dan Makao'ya kaçmak zo- runda kaldığını söyledi. Endo- nezya. banş gücünün liderliği- ni üstlenmesi öngörülen Avust- rarya'yla 1995 yılında yaptığı güvenlik anlaşmasını bu ülke- nin Doğu Tımor'la ilgili sert çıkışlan yüzün- den iptal ettiğini açıkladı. Bu adım, Cakarta'nm banş gücü askerle- rinin güvenliğini sağlamayacağı ve banş gü- cü askerlerinin milislerin saldınsına uğraya- bileceği yönündeki korkulan güçlendirdi. Endonezyalılar Doğu Tımor'a banş gücü istemiyor. Dünkü gösteride, " A ^ l l l h " ^ k * İ d k L R E L T E R S ) VEFAT VE BAŞSAĞLIĞI Cemiyetimiz üyesi, değerlı arkadaşımız YILMAZ YÜKSEL ERDEM 16 Eylül 1999 Perşembe günü vefat etmiştır. Kırşehir'de 1933 yılında doğan ve gazeteciliğe 1954 yılında Dünya gazetesınde başlayan Erdem meslek yaşamını Ankara Ticaret, Hakimiyet. Mılli Gazete, Zaman ve Adalet gazeteleri ile Akis dergisinde sürdürdü. Çeşitli konularda 14 kitabı yayınlandı. Vefatı camıamızda büyük üzüntü yaratan Erdem'in cenazesi 16 Eylül 1999 Perşembe günü ikındi namazından sonra Ankara Karşıyaka Camii'nden alınarak Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa venlmiştir. Yılmaz Yüksek Erdem'e Tann'dan rahmet, kederli ailesine ve ve meslektaşlanmıza başsağlığı dilenz. TÜRKÎYE GAZETECtLER CEMÎYETt ÇAÖDAŞQB:YAYINLARI Rahmi Kumaş CHP'NİN SOYAĞACI Biliniyor ki, CHTgeçıci bir oluşum değildır Öyle olunca 80. kuruluş yıidönümünde CHP'ye bir kaynakça gerekiyordu. Eski görkemli siyasal yaşaraına kavusacak CHP'yi öğrenmek isteyenlere iste yayınevimizin bir armağanı. Hem de deneyimli bir parlamenterin kaleminden... CumhurİYet Ça§ Pazariama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 . kltap kuliibü (34334)Cağaloğlu-IStanbul Tel. (212)514 01 96 II. DÛNYA SAVAŞITARİHİ Cumhurryet k l t a p l a r ı 2. Dünya Savaşı'nın nedenleri, niçinleri emperyalist devletler arasında yaşanan çelişkıler, komünizm korkusuyla Hitler faşizminin desteklenişi. Bu kitap tarihe tutulan bir ışıldak r Cumhurr/et Çağ Pazariama A.Ş. Türkocağı Cad. No:39/41 ^ kitap kulübü (34334)Cağaloğ!u-lstanbul Tel: (212)514 01 96 Depremzedelere Karsılıksız BURS Tıp, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Sosyal Hizmetler Uzmanlığı dallannda ünıversıte sınavını bu yıl kazanan veya halen öğrenimini surdüren, ailesinin oturduğu konutu deprem felaketi nedenıyle kaybetmiş olan oğrencilere karsılıksız burs verilecektir. Balıklı Rum Hastanesi ANATOLİA KLİNİKLERİ kuruculan adına ÖZEL BAĞIMLILIK SAÖLIK HİZMETLERİ Müracaat: 0.212 249 20 63 Erzurum ili Ilıca ilçesinde Ilıca Eczanesi adı altında 1989-1991 yıllan arasında işletip kapattığım eczanenin ruhsatını kaybettim. Hükümsüzdür. Ecz. S. SELÇUKKALKAN Rusya Karaçay Çerkezleri özerklik ilan etti • Çerkez Cumhuriyeti'nin, Stavropol'e bağh özerk bir bölge olması isteniyor. MOSKOVA (AA) - Rusya'nın Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti 'ndeki Çerkezler'in. tek yanlı özerklik ilan ettikleri bildirildi. Boris Akbaçev adlı bir Çerkez milletvekili tarafından AFP'ye yapıian açıklamada, Çerkezler'in Karaçay-Çerkez Cumhuriyeti 'nden aynlmaya karar verdikleri ve Çerkez Cumhuriyeti'nin, komşu bölge Stavropol'e bağh özerk bir bölge olmasını istedikleri belirtildi. Bu arada,ltar-Tass ajansı, Karaçay-Çerkez Yüksek Mahkemesi'nin, seçimleri YALVAÇ İÇRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo: 1998/633 Satılmasına karar verilen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafi: Yalvaç Akca- şar köyü Pazarbeleni mevkiinde kain tapunun 5 pafta, 216 parsel sırasında kayıtlı sula- nabilir durumda ıçerisinde sulamada kullanılabilecek su tulumbası, 904 adet meyve fi- danı, 400 adet kavak fidanı bulunan aynca taşınmaz içerisinde 284 m2 hayvan besiha- nesi mevcut olup arazi toprak yapısı itibanyla tınlı, humuslu tarun için ideal bir toprak yapısına sahiptir. Taşınmazın toplam değeri 19.801.688.000 TL. değerindedir. Sabş şardan: 1- Satış, 08.11.1999 günü saat 11.00'den 11.15'e kadar açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kjymetin yüzde 75'ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olu- nur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıramn taahhüdü baki kalmak şartıyla 18.11.1999 günü 11.00-11.15'de aynı yer ve saatte ikinci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü sak- lı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edi- lecektır. Şu kadar ki arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflannı geçmesi lazundır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, ahcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tel- laliye resmi, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aittir. Birikmış vergiler satış be- delinden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklan- nı hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün için- de dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Öıaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine se- bep olan tüm alıcılar ve kefılleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındakı farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklar- dır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olu- nacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup mas- rafi verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayıla- caklan, başkaca bilgi almak ısteyenlerin 1998/633 sayılı dosya numarasıyla müdürlü- ğümüze başvTjrmalan ilan olunur. 7.9.1999 (*) îlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 39477 kazanan Vladimir Semyonov'un devlet başkanlığmı onayladığını ve Çerkezler'in karannın hiçbir hukuki anlam taşımadığını duyurdu. Cumhuriyet'te yapdan seçimleri kazandığı bildirilen Karaçay kökenli Vladimir Semyonov, rakibi olan Çerkez kökenli Stanislav Derev tarafından, seçime hile kanştırmakla suçlanmişü. Çerkezier, başkanlık seçimmin iptal e dümemesi halinde özerklik ilan edeceklerini, birçok kez yinelemişlerdi. ABD YAPT1RIMLAR1 KALD1RIYOR Kuzey Kore'de yeıüdönemDış Haberier Servisi - ABD Başkanı BfllCJinton'ın. bu haf- ta içinde Kuzey Kore'ye yö- nelik yaptınmlan yumuşat- maya hazırlandığı bildirilir- ken Kuzey Kore yaptınmlann ABD'nin ülkesine uyguladığı tecritpolitikasındanda vazgeç- mesini istedi. Beyaz Saray'dan bir yetkili u Başkan. önümüzdeki hafta içinde bu konuyta ilgili bir acık- lamadabuhınarjflir- dedi. Clin- ton'ın. iki ülke bankalannın para transferi, iki ülke arasın- da ticareti başlarma ve gemile- rin limanlara girişine izin ver- me gibi konularda açıklama yapabileceğini kaydeden yetki- li. ABD'nin buna karşılık Ku- zey Kore'ye uluslararası borç para. teknoloji transferi ve dış yardıma izin vermeyeceğini belirtti. ABD Dışişleri Bakanı MaddeneABjright Kuzey Ko- re'nin füze denemelenne son verdiğini açıklamasından son- ra yaptınmlann yumuşatılma- sı önerisinde bulunmuşlardı. Kuzey Kore Dışişleri Bakan- lığYnın bir sözcüsü. •'ABDger- çekten Kore Yanmadaa'nın is- tikrar ve banşa kavuşmasını istİNorsa Kuze> Kore'yi boğ- ma politikasından vazgcçmeii- djr" dedi. ^ 'ABD askeri çekilsin 1 Sözcü, Güney Kore'deki 37 bin ABD askerinin de çekil- mesi isteğini yineledı. Siyasal gözlemciler, karann Kuzey Kore'ye sırurlı ekonomik kaza- nımlar sağlayacağını, ama ül- kenin yıllardır uyguladığı içe kapalıhkpolitikasını değiştire- ceğıni belırtiyorlar. Japonya'da- ki DonggukÜniversitesi'nden Profesör KangSung-\\ıa "\ap- ünmlaruı hafıfletürnesi Kuzey Kore'nin dışa açılmasını ve ABD.Japoma vediğer Ban ül- kelerh le ilişkilerini geiiştinne- sini sağlayacaktır'' dedi. İSKENDERUN1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1998/241 Davalı: Nikola Hindiye-Adresi meçhul Davacı Orman Genel Müdürlüğü tarafirıdan davalı aleyhine açılmış bulunan tapu iptal ve tescil davasının yapıian duruşması sonun- da: Mahkememizin 13.4.1999 tarih ve 1998/241 Esas, 1999/409 sayılı karan ile kabu- lüne karar verilen dava, davacı Orman Genel Müdürlüğü adına Av. Lütfi Yılmaz tara- fından 6.9.1999 tarihinde temyiz edilmiş olup, temyiz dılekçesinin tarafimıza ilanen tebliğine karar verildiği, ilan tarihinden itibaren 10 gün içensinde temyize karşı cevap- lannızı bildirmeniz, bildırmediğıniz takdirde dosyanın Yargıtay'a gönderileceği ilanen tebliğ olunur. 8.9.1999 Basın: 43300 Sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür. MERİÇ DERİNSU KÜLTÜR BAKANLJĞI'NDAN Kültür Bakanlığı Bursa Bölge Devlet Senfoni Or- kestrası'na aşağıda belirtilen branş ve sayıda sanatçı alınacaktır. Keman: 18 Vıyola: ' 6 Çello: 5 •• x Kontrbas: 3 ' , Flüt: 2 Obua: 2 Klarinet: 2 Fagot: 2 Korno: . 4- Trompet: . - 2- ... Trombon: 3 Timpanı: 1 x Vurma çalgılar: 2 A- ADAYLARDA ARANILAN ŞARTLAR: a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu'nun 48. maddesinin (A) bendınde belirtilen genel şartlan taşı- mak. b) Sınav tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olma- mak. c) Resmi ve özel konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olmak veya özel müzik öğrenimı görmüş olmak. B- BAŞVURU YERİ VE TARİHİ: Sınava katılmak isteyen adaylar aşağıda belirtilen belgelerle sınavın Resmi Gazete'de yayımından itiba- ren 30 Eylül 1999 Perşembe günü saat: 17.00'ye kadar Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü (Hipodrom Caddesı, Roma Meydanı. Hipodrom' Ankara) adresine, başvuru formlan ve gereklı belgelerle birlikte şahsen veya baş- vuru formunu kendisi doldurmak kaydı ile bir temsilci aracılığıyla başvurabileceklerdir. C- İSTENİLEN BELGELER: 1 - Biardiği okulu veya okullan gösterir öğrenim bel- gesı veya tasdiklı örneği. 2- Nüfus cüzdanı sureti (Resmi daire veya noter tas- dikli) 3- Askerlik terhis veya tecil belgesi. 4- İki fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş) 5- Adayın en çok iki sayfalık biyografisi ile repertu- vannı gösteren liste (20 adet) 6- Sınavda çalınacak eserlerin listesi (20 adet) D- ÖZEL KOŞULLAR: 1 - Adaylann sınava kendı piyanistleri ile gelmeleri zorunludur. 2- Adaylar başvuru formlannı, sınav şartnamesini ve sınavda istenılecek konulan Ankara"da Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nden temin edebilirler. E- SINAV TARM VE YERİ: Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası giriş sınav- lan 3-7 Ekim 1999 tanhlennde Ankara Cumhurbaş- kanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu'nda saat: 10.00'da başlayacaktır. Ilgililere duyurulur. Basın: 42936
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog