Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye76. YIL SAYI: 27007 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) /% ^SMTRBnlstzıinEr ' f M SMT«REKItlM>TEaM / / # SAÜTOYOklUNUO /, h* SMT HtHIP dMtt OüMMâ A» I SMT Duarıu ıtnp simşı ledjfanız kıt&bm adını, lcrcdı lr»rtmijin numarası ve son kullânnü ttrîhı e butkle bıldmn, kıtap evtruzdc olsun Admtzı, so^adınızı ve teıefon mmoızı â» bildırmeyı unutmaym. C>e değılsenız, dılmraız üyc de OJUE ya da üyehğnaz} yemlevın ER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 96 16 EYLUL 1999 PERŞEMBE C U M H U R I İ N K U u R M I GAZİ MUSTAFA KEMAL SIVAS KONGRESI-III Sivas Kongresı'nde bütün Anadolu temsilcilerinin birlikte hareket etme kararı alması, Anadolu ve Rumeli Mudafaai Hukuk Cemiyeti'nin kurulması, kongre kararlarını uygulayacak birTemsil Heyeti'nin seçilmesi, Mustafa Kemal Paşa'nın gucunü ve etkinliğini arttırdı. Artık yurdunu seven, kurtarılmasını isteyen herkes Mustafa Kemal Paşa'yla birlikteydi. İstanbul'dakı aydınların çoğu da onu desteklemeye başladılar. Halk, giderek Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alıyordu. Bu durum karşısında Padişah Vahdettin, yeni bir politika izlemeye koyuldu. Bir zamanlar kendisine 'şeref yaveri' olarak atadığı Mustafa Kemal Paşa'yla iyi geçinmek yolunu denemek istedi. Bunun ilk uygulaması da Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın görevinden alınması oldu. Yerine, yurtseverlik duygularından yoksun olmayan Ali Rıza Paşa getirildi. 'Sivas Kongresi-lir adlı kitap, Gâzi Mustafa Kemal'in ölümsüz eseri Nutuk'tan alınmıştır. Bu çok önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Yarın Cumhuriyet'le birlikte... DSP'li eski bakan Hikmet Uluğbay, intihar girişiminin nedenlerini anlattı Yıhııaz benî üzdü Uluğbay'dan 5sa\ falık açıkJama. 'YorgiinlUk ve StreS' Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı görevini. intihar girişimi sonrası bırakmak zorunda kalan DSP'li Hikmet Uluğbay, nedenlerini 5 sayfalık bir açıklamayla anlattı. tntihar girişimini, ülkenin olumsuz koşullanndan duyduğu rahatsızlık, koalisyon ve IMF görüşmelerindeki yoğun tempo nedeniyle yaşadığı yorgunluk ve stresle açıklamaya çalışan Hikmet Uluğbay, "Saym Yılmaz'm grup toplantısında yaptığı konuşmada IMF belgesini benden aldığını söylemesine üzüldüm" dedi. Kararımakılcıdeğildi' uiuğbay,Yıimaz'ın daha sonra yaptığı açıkJamalarda kendisinden belge değil, liderler toplantılannda bilgi aldığını söylediğini de belirtti. O anda aldığı karann akılcı olmadığını ve savunulamayacağını kaydeden Uluğbay, "Ancak gerilimin doruğa ulaştığı anlarda rasyonelliği ön plana çıkarabilmek demek ki her zaman mümkün olamıyormuş. Kamu yönetiminde psikolojik baskı yoğunlaşmıştı. Hükümetin reformlanna karşı bazı gruplann engellemesi, çalışma şevkimi kırdı" dedi. • 5. Sayfada ANAP Hderi Ydmaz suçlandı. Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Birol Aslan hakhnda gıyabi tutuklama kararı Müteahhitlere tutuklamaMİLLİ EĞİTİM BAKANI 'Erteleme psikolojik 9 # Kendisine yönelik suçlamalan eleştiren Milli Egitim Bakanı Bostancıoğlu, "Türk öğretmeni cehaletle savaşmaya devam edecek" dedi. Eğitime bir an önce başlanması gerektiğini, ailelerin birçoğunun da okullann açılmasını istediğini söyleyen Bostancıoğlu. karşı çıkan ailelerin psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu savundu. ANKARA (Cumhuriyet Bfirosu) - Mılli Eğitim Ba- kanı Metin Bostancıoğlu, artçı depremlenn 2-3 yıl sürebileceğine ışaret ede- rek "Cehaletle savaşmaya devam edecefiz" dedi Deprem bölgesınde pazar- tesı günü meydana gelen 5.8 büyüklügündeki artçı deprem nedeniyle okulla- nn tatil edılmesmin ardın- dan oluşan ders açığının kapatılacağını kaydeden Bostancıoğlu, bırçok öğret- men ve öğrencinin öldüğü M Arkası Sa. 8, Sû.l'de AFET BÖLGESİNDEN KESİTLER Depremzedelerin gelecek korkusu # Karamürserde diğer kentlere göre yıkım daha az olmuştu. Sarsmtı geçiren evlerdeki emeklilerin birçoğunun çocuklan başka kentlerden gelip onlan götürmüşlerdi. Ulucami çevresindeki çadırkent bu nedenle fazla kalabalık değildi. Evlerinin hemen yanıbaşındaki bu çadırlarda, geleceğe ilişkin '. hesaplar yapıyorlardı. # Herkes Veli Göçer'i konuşuyor ya! Bir yandan da "Bir tek Veli Göçer mi" diyen sesleri duyuyoruz. Ülkemizin önde gelen inşaat şirketlerinden, Cumhurbaşkanı Demirel'in A uçağından eksik etmediği Ceylan ailesinin Ceylan İnşaat 'ının ilanlanna gözûmüz takılıyor. Yalova'da yaptıklan siteler yerle bir olmuş. OML ÇAUŞLJUrin Etaântari U 7. Sayfada Deprmt korkususömıııiilıtyor Fısıltı gazetesi deprem sonrası fazla mesai yapmaya başladı. Deprem şaşkmnğını ûzerinden atamayan yurttaşlar da bu asdsız söylentiler nedeniyle sokaklara dökûlüyor. Bu söylentilerin sonucunda TV'ler ra- tingüıi artünyor. Cep telefonu faturalan şişkinleşiyor. Emniyet yetkilUeri, söylentileri hırsıziann çıkara- büeceği konusunda yurttaşlan uyanyor. (Fotoğraf: CEM ULUTAŞ) • 8. Sayfada # Yalova Cumhuriyet Savcılıgı, mûhendislik hizmetleri ve teknik sorumluhık üstlendiği konutlarda ölüm olaylannın çok olması nedeniyle ANAP'h Birol Aslan hakkında tutuklama karan aldı. # Haklannda gıyabi tutuklama karan olan DYP'li eski belediye meclisi üyesi Baydur Bilen, Mehmet Nuray Tozlu, Veli Göçer, Kenan Baş, Fatma Şen, Asiye Çağlar ve Osman Küçûk tutuklanarak Bursa Cezaevi'ne konuldu. YALOVA (Cumhuriyet) - Yalova Cumhuriyet Savcılıgı, Yalova Mûhendislik Limitet Şirketi ortaklanndan, belediye meclis üyesi ve Başkan Yar- dımcısı Birol Aslan hakkında, 'tedbirsLdik ve dikkatsizlik so- nucu birden fazla ölüme sebe- biyet vermek' suçundan gıyabi tutuklama karan çıkardı. Bay- dur Bilen ve Mehmet Nuray Tozlu adlı iki müteahhit tutuk- lanarak Bursa Cezaevi'ne ko- nuldu. ANAP'tan belediye meclis üyesi ve belediye başkan yar- dımcılığı görevini yürüten Bi- rol Aslan'la ilgili gıyabi tutuk- lama karan, ortağı olduğu Ya- lova Mûhendislik Limitet Şir- keti'nın teknik sorumluluğunu üstlendiği konutlarda ölüm olaylannın çok olması nede- niyle çıkanldı. Yetkililer, Birol Aslan'ın ortağı olduğu Yalova Mûhendislik Şirketi'nin, il milli eğitim müdürlüğünün aç- tığı ihalede, depremde hasar gören Yalova Lisesi'nin ona- nm işini 40 milyar lira bedelle aldığını söylediler. Yalova Mûhendislik Limitet • Arkası Sa. 8, SiL 3 te YALOVA FERlBOTUNDA KUTAN'A PROTESTO H 8. Sayfada Çankaya'da zirve Ankam'da Kıbns tıxıfiğiaıitı # ABD Kıbns için bastınyor. Washington'ın etkin tavn üzerine Çankaya Köşkü'nde Türk ve KKTC'li yetkililer bir toplantı yaptı. Zirvede, ABD'li yetkililerin sunmayı planladığı çözüm modeli konusunda da görüş ahşverişi yapıldı. ABD'nin sunması olası modeller ve bunJara verilecek yanıtlar da ele alınarak değerlendirildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit'in ABD'ye yapacağı geziye 10 gûn kala ABD ile Türkiye arasında başta Kıb- ns konusunda olmak üzere dıplomatik trafik arttı. Kıb- ns sonınunun çözûmü konu- sunda birplan geliştirme aşa- masında olan VVashington yönetimi, "önkoşulsuz gö- rüşmeyi kabul etmesi ve Denktaş'ı ikna etmesini" is- tediği Ankara'dan. "KK- TC'nin devlet statüsünden vazgeçmevi/*' vanıtını aldı. KKTC'ü ve Türk yetkililer, ABD'nin planlan konusun- da dün akşam Çankaya Köş- kü'nde yüksek seviyeli bir zırve düzenlediler. ABD yönetiminin "biran önce çözulmesi gereken ulus- lararası sorunlar" lıstesınde ilk sıralara yerleştirdiği Kıb- ns'ta çr zûm için Ankara'da dûn yoğun bir diplomatik trafik yaşandı. Diplomatik trafik saat saat şöyle gelişti: KUO - KKTC Cumhur- başkanı RaufDenktaş, tstan- bul'dan Ankara'ya geldi. 11.00 - ABD'nin Avrupa • Arkası Sa. 8, Sü. 3 'te TÜRK-YUNAN DİYALOĞU MORALSÎZ BAŞLADI • 8. Sayfada Lamberto Dini Ankara'ya geldi İtafya yumuşuyor# Italya Dışişleri Bakanı Dini, bir günlük ziyaret için Ankara'ya geldi. Dini'nin ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesine yönelik olumlu bir başlangıç olduğu kaydedildi. # Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Dini'nin gezisinin amacınuı Türkiye ile bozulan ilişkilerin normale döndürülmesi olduğunu belirterek Roma'nın, Öcalan'ın yakalanmasının ardından gelişen süreçte yumuşatmak zorunda kaldığını söyledi. • 11. Sayfada Yeni düzenlemeler istiyor IMF 'siyasi kararlüık'dedi • Türkiye'ye yapılacak 330 milyon dolarlık acil yardım desteğini arttırmayı düşündüklerini belirten IMF Türkiye Masası Şefi Cottarelli, depremin ardından bütçede oluşan yükün . karşılanması için ek vergilerin çıkanlması ve harcamalann kısılması üzerinde durdu. • Cottarelli, "Bölgeyi ziyaret ettikten sonra miktarı arttırmayı düşünmeye başladık. Depremin çok geniş bir alanda etkili olduğunu gözlemledik. Yardımın arttınlmasuıı düşünüyoruz, ancak bu, bu heyetin görevi değil; daha sonra ele alınacak" dedi. • 13. Sayfada ŞERİATÇILARIN DEPREM HURAFELERİ • 3. Sayfada ISMAİL BEŞİKÇI TAHLlYE EDİLDİ M 6. Sayfada İZMÎR'DEKÎ " SARSINTILAR INCELENİYOR • 9. Sayfada •onsA Dûr *toa OncMtu •143 DOLAR €r4SB.7OO Onc«ki 4S7.300 MARK j ALT1N Oün 24X900 Onc«kı 24AAOO DUn 3-8O&0OO C*x:e*tı 3 7S5 0OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK f Riskr On Gün Önce Yok muydu? Büyüklerimizin göstermelik turlan varya; işte onlar- dan biri. Manzara şu: Başbakan Ecevit depremzedelerin sorunlarını ayaküstü muhabbette dinliyor. Enkaz aitından çocuğunu çıkaran adam Ecevit'e M Arkası Sa. 8, Sü. l'de Hugo Pratt'ın olağanüstü kahramanı Corto Maftese ya da KusuHu Coğrafya Hugo Pratt, Corto Maltese'nin 10 Temmuz 1887'de doğduğunu söyler; babası bir İngiliz denizci, annesi ise Sevilla doğumlu bir Çingenedir. Dilimizde yayımlanan ilk Corto Maltese albümü "Bir Tuz Denizi Şarkısı"nda Corto'nun gençliği ile ilgili epeyce bilgi buluruz... Bugün Cumhuriyet 'le HERTHA BERÜN'E PUAN KAPTIRDI G.Saray beraberliği son anda kurtardı Galatasaray, kazanmak için çıktığı Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçmda kendi sahasında Alman ekibi Hertha Berlin'le 2-2 berabere kalarak taraftarlanm düş kınklığuıa uğrattı. San - Kırmızılı ekip, maçuı başında kalesinde gördüğü iki gole, Hakan Şükür'ün 24 ve Hagi'nin 85. dakikalardaki golleriyle karşılık verdi. Galatasaray'ın grubundaki diğer maçta ise Chelsea ile Milan 0-0 berabere kalarak puanlan paylaştı. • Spor'da
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog