Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

\ Cu m hu r iye /% JtAKUBMOUİZMn * f >§ SMTMMBEKtaPTEBM / / f SMT OYHJK UBUlO A M SMTtfnptinujsoL/uuâ J v f uur nntTU ıdnp umşı Dıledığmız kttabm adnu, kredı karmuzm numaıasj ve soo kulJaan» laniu Ue bıriıkte bıldmn, lcîap evuuzde oisun AdnıiTi. soyaduıızı ve ıctefoa nıımaramn da bıldınneyı unutnuınn Oye de^ılsenız, dıferenız övc de HER İŞLEM BİR TELEFO,NLA:0212 514 01 96 76. YJL SAYI: 27006 / 250.000 TL (KDVıçınde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 15 EYLUL 1999 ÇARŞAMBA u M H U R î N K U Ü R H M 1 GAZI MUSTAFA KEMAL SIVAS KONGRESI-III Sivas Kongresi'nde bütün Anadolu temsilcilerinin birlıkte hareket etme kararı alması, Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti'nin kurulması, kongre kararlannı uygulayacak bir Temsil Heyeti'nin seçilmesi, Mustaıa Kemal Paşa'nın gucunü ve etkinliğini arttırdı. Artık yurdunu seven, kurtarılmasını isteyen herkes Mustafa Kemal Paşa'yla birlikteydi. istanbul'daki aydınların çoğu da onu desteklemeye başladılar. Halk, giderek Mustafa Kemal Paşa'nın yanında yer alıyordu.) Bu durum karşısında Padişah Vahdettin, yeni bir politika izlemeyekpj«fci!r; Birzamanlar kendisine 'şeref yaveri' olarak atadığı Mustafa Kemal Paşa'yla iyi geçinmek yoltffîudenemek istedi. Bunun ilk uygulaması da Sadrazam Damat Ferit Paşa'nın görevinden alınması oldu. Yerine, yurtseverlık duygularından yoksun olmayan Ali Rıza Paşa getirildi. 'Sivas Kongresi-lir adlı kitap, Gâzi Mustafa Kemal'in ölümsüz eseri Nutuk'tan alınmıştır. Bu çok onemli siyasal ve tarıhsel kaynağı, orijinal metin ve günumüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyanz. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte. Cem'in basın toplantısı ABD*ye Kıbns tieştiıisi tsmail Cem, Avrupa Birligi dışişleri bakanlan ile yaptığı toplantıdan büyük beklentilerin çıkanlmaması gerektiğini belirtirken, birligin Türkıye'nin adavlığını tescil etmesine yönelık koşul öne sürmesinin kabul edilemeyeceğini yineJedi. Cem, Kıbns konusunda KKTC ile Türkiye arasında görüş farklılığı olmadığını belirterek VVashington ile Ankara'nın sorunun çözümüne yönelik olarak farklı düşündüğünü söyledi. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu)-Dışışle- ri Bakanı İsmail Cem, Kıbns konusunda KK- TC ile Türkıye arasın- da görüş farklılığı ol- madığını belirterek Washington ile Anka- ra'nın sorunun çözü- müne yönelik olarak farklı düşündügünü söyledi Cem, Avrupa Birlığı (AB) dışışlen bakanlan ile yaptığı toplantıdan büyük beklentilerin çıkanl- maması gerektiğini be- lirtirken. bıriiğin Tür- kiye'nın adaylığını tes- cıl etmesine yönelik koşul öne sürmesinin kabul edilemeyeceğini yineledı. Türkıye ıle Yunanistan arasındaki ılışkılerin müthiş bir gelişme gösterdiğini, bu durumun böyle sür- mesı durumunda çok iyi olacağını, ancak birden kesilmesi duru- munda her ıkı ülke hal- kında da büyük hayal kınklığı yaşanacağını belırten Cem. "Du- rum benim kontro- lümden çıicû" diye ko- nuştu. Dışişlen Bakanı Cem, dün bakanlıkta bir basın toplantısı dü- zenleyerek dış politika alanındakı geİişmeleri değerlendırdı. Cem'in bazı konulardaki açık- lamalan şöyle: Bıiik- M Arkası Sa. 19, SiLJ'de A v r u p a B i r l i ğ i Türkiye tartışması# AB dışişleri bakanlannın, Türkıye'nin aday ülke statüsü kazanıp kazanmayacağı konusundaki görüş ayrılığı sürüyor. AB ülkelerinın çoğunluğu Türkiye'yi aday ülke olarak tanımaya hazır olduİdannı daha şimdiden beyan etmişlerse de başta tsveç olmak üzere küçük bir grup ülke, AB üyesi adayı olarak kabul edilmeden önce Türkiye'nin, AB'nin öne sürdüğü koşullanndan bir bölümünü daha yerine getirmesini istiyor. GURHAN UÇKAN OSMAN ÇLTSAY STOCKHOLM / FRANKFURT - Tür- kiye'nin AB'ye aday üyelığı konusunda Al- manya olumlu tavnnı sürdürürken Isveç, a- day üye olarak kabulü için Ankara'nın AB'- nin ısteklerinden bir- kaçını daha yerine ge- tırmesı gerektiğı şek- lindeki tavnru koruyor. AB Dışişleri Bakan- lan. Türkiye'nin aday ülke statüsü kazanıp kazanmayacağı konu- sunda görüş aynlıgını % Arkası Sa. 19, Sü.8'de Okullann tadilat işlerini yapacak olan ANAP ve MHP'li müteahhitler itiraf etti Tolofoııla ihale>Yalova'da, ANAP'lı müteahhitlere Bayındırlık II Müdürlüğü tarafindan, MHP'lilere de Milli Eğitim Müdürlüğü'nce telefonla ihale iletildiği açığa çıktı. MHP II Başkanı Erol Atar tepkilerin giderek büyümesi üzerine, ihaleden çekildiğini açıkladı. ANAP'lı müteahhitler de elde edecekleri geliri ya hayır kurumuna bağışlayacaklannı ya da ihaleden çekileceklerini söylediler. FARUKKBRTAY YALONA- Deprem binlerce yurttaş için yıkım anlamına gelirken zengin- lerini de yaratıyor, Yalova'da hasariı okullann tadilat işleriyle ilgili ihale- nin hükümet ortağı paıtilerin il baş- kanlan arasında bölüşüldüğünün orta- ya çıkmasının ardından. ortada ihale diye bir şeyin de bulunmadığı belir- lendi. Yalova'da toplam 42 okulun ba- kım ve onanm işlenni alan ANAP ve MHP il başkanlan, hasariı okullann onanm işini almak için herhangi bir başvurulannın bulunmamasına karşın ıhalenin kendilerine telefonla verildi- ğini itiraf ettiler. îhalenin MHP il baş- kanına Milli Eğitim Müdürlüğü, ANAP il başkanına da Bayındırlık ve Iskân İl Müdürlüğü tarafindan tele- fonla bildırildiği ortaya çıktı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılı- ğı'nın tedbirsizlik ve ölüme sebebiyet vermekten dolayı hakkında soruştur- ma açtığı müteahhitlerden biri olan Yalova MHP İl Başkanı ve Ayça Inşa- at'm sahibı Erol Tatar, Yalova'da tep- kilerin giderek büyümesinden sonra dün yaptığı açıklamada, ihaleden çe- kildiğini ve bundan sonra hiçbir şekil- de devlet ihalesine gırmeyeceğini söy- ledi. Yalova'da yaptığı Ayça Apart- man'ın deprem nedeniyle tamamen çökerek üç kişinin ölümüne neden olan. MHP 11 Başkanı Erol Tatar "tik kez bir devietihalesi banaverfldi. Her- hangi bir takbim obnadı. Milli Eğitim Müdürlüğü bana bu ihaleleri telefon- la bfldirdi" dedi Tatar, konuşmasını şöyle sürdürdü: "ihale alanlann arasında MHP il yö- neticilerinin olduğunu kabul ediyo- rum. Partinin bağlav KI bir karanyok, ben ihaleden kendi adıma çekiliyo- nun." ANAP İl Başkanı Özkan Tîıyaki'ye ait Tiryaki tnşaat ve Akdemir Inşa- at'ın sahibi ANAP İl Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Akdemir'in yaptıklan ortak açıklamada, kendilerin yaptıkla- n hiçbir binanın yıkılmadığını, ihale- ler gerçekleştikten bir saat sonra ken- dilerine telefonJa Bayındırlık ve Iskân İl Müdürlüğü tarafindan iletildiğini • Arkası Sa. 19, Sü. 1 'de KANDİLLİ YAL4NLADI Deprem söylentisi panik yarattı # Yaşanan deprem felaketinin üzüntüsünü üzerinden atamayan yurttaşlanmız şimdi de akıl almaz söylentiler yüzünden panik yaşıyorlar. Dün gece Istanbul'un her semtinde kulaktan kulağa yayılan benzer senaryolara inanan yurttaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Kandilli Rasathanesi Müdürü Işıkara, söylentileri yalanlayarak "Böyle bir ihtimal bulunduğunda açıklamaktan kaçınmayız" dedi. • 7. Sayfada Almanya'daki örgütler 'deprem yardımı' adı altında milyarlarca lirayı bulan döviz topluyor Şeriatçılarfirsaükaçırmadı Gökük'te önceki gün meydana gelen 5.8 büyüldüğündeki depremden sonra vıkılan işhanuıdan Volkan Çelebi sağ olarak çıkarddı. (Fotoğraf: AA) > Almanya ve Avrupa'da faaliyet gösteren Türkiye kökenli şeriatçı örgütler, Marmara Bölgesi'nde yaşanan depremin acısını, çağdışı görüşlerinin geleceği için bütün olanaklanyla kullanıyorlar. Bunlar, belirli aralıklarla Türkiye'nin yurtdışındaki elçiliklerinden ve konsolosluklardan, devletin tayin ettiği din görevlilerinin de bazılanndan 'depreme yardım' kılıfı adı altında faydalanmaya çalışıyor; onlann hoşgörüsünü ya da yüacı propagandalanna göz yummalannı sağlayabiliyorlar. METİV Gâirün habari • 19. Sayfada Enkazdankurtarmaçalışmalangecedesürdü.(Fotoğraf: REUTERS) BAŞBAKAN BÜLENT ECEVİT 'Eğitim riskli' # Başbakan Bülent Ecevit. deprem bölgesindeki okullann açılması konusunda kesin bir tarih veremedikkrinj belirterek "Okullann açılmasının şu sırada göze alınamayacak bir risk olduğu anlaşılıyor" dedi. Başbakan Ecevit, "Yetkililerin deprem olasılıklanyla ilgili incelemeleri sürüyor. Eğitimin risk olduğu, zannediyorum kamuoyunda da kabul gördü. Zaman içinde fazla gecikmeksizin eğitimin ne zaman başlayacağı belli olur" dedi. • 19. Sayfada 'ASKER GİTMESÎN' KAMPAN1ASI Artçıyaşam # Büyük depremin ardından önceki gûn 5.8 büyüklüğündeki artçı şokla sarsılan bölgede halkın huzursuzluğu bitmiyor. Yardımlann dağıtımmda siyasi partilerin kendi yandaşlannı kayırmasına tepki gösteren depremzedeler, TSK'nin çadırkentlerden çekileceği yönündeki haberler üzerine 6 bin imza topladı. Deprem korkusu nedeniyle 519 aile göç etmek için kriz masasına başvurdu. Izmit'teki çadırkentte yaşayan felaketzedeler protesto gösterisi yaptı. • 7. Sayfada ÜNFVERSİTE KAYITLARI BAŞLIYOR U 3. Sayfada INŞAATLAR DENtZ KUMUNDAN M 3. Sayfada BİLtMLE BAR1Ş ZAMANI M 6. Sayfada JORSA | I Dun «143 DOLAR 457 300 457.500 MARK Dun 243 »00 242.800 ALTIN o3 786 000 3 785000 GUNCEL CUNEYT AHCAYUREK Ecevifin Onctt Heyeti?Değıneceğım konu ve hâlâ gizliliğini koruyan o ko- nuyla ilgili gelişmeler herhalde "böyyûk devlet" olma- nın gereğidir diye düşünüyorum. Zira bir dizi garip olay sessiz sedasız yaşanıyor. Devlet işleyişindeki acayipliğin nedenlerini soran yok, öğrenmeye meraklı olana da rastlanmıyor. Günlerdır anlam veremediğim olaylar, Amerika'da yaşayan tek bir Türk gazetecısının dikkatini çekti. O ka- M Arkası Sa, 19, SHVde Moskova'daki patlamada ölü sayısı 121 Terörün nedeni petroF # Moskoya'da önceki gün bir apartmanm tamamen çökmesine yol açan bombalı saldında öJü sayısı 121'e yûkselirken Içişleri Bakan Yardımcısı İgor Zubov, patlamalarla Çeçen milislerin ve petrol taşıma güzergâblaruıın ilişkisinin buîunduğu konusunda şüphe bulunmadığıru bildirdi. Polis tarafindan dün Moskova'da yapılan baskınlarda tonlarca patlayıcı ele geçirildi. Polisin Moskoya'nın güneyindeki bir apartmana bomba yerleştirilmesini de önlediği bildirildi. • 11. Sayfada Dışişleri Bakan Yardımcısı öldu Yunan uçağı kaza geçirdi MURATtLEM AIİNA - Yunanistan Dışişleri Ba- kan Yardımcısı Yannis Kranidiotis. Yunanistan Dışişlen Bakanlığı heye- tini taşıyan uçağın hava boşluğuna dûşmesi sonucu öldü. 25 bin fitten bir anda 3 bin fîte düşen uçaktan Kra- nidiotis'in eşi. sekreteri, iki pilot ve bir hostes ile iki gazeteci yaralı ola- rak kurtuldu. Görgü tanıklan ölü sa- yısının 6 olduğunu bildirdi. Yunanis- tan Başbakam Kostas Simitis'in çok yakın arkadaşı olan Kranidiotis, Yu- nan dış politikasını perde arkasından yöneten kişi olarak tanınıyordu. Romanya'nın başkenti Bükreş'te yapılacak Balkan ülkeleri toplaııüsı- m Arkası Sa. 19, SH4'te
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog