Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cu mhur iye /% ySMTKEMnttZIİll f > f SMr«MBEKhWl X / # Mff OYHJC KHHHfl A A*«jurtfw*Mjjı Mftm m sjuff fMcsfnf ıtfnp ZIİZMET KhWTBÜMl M d}^DB2 kıubm adızu kredı lujtınızın nunura&ı ve soo kullaonu unls " ~ e bıldınn, kıtap e\ınızde oisun Adımzı, soyadmızı ve telefon mıa da bddınneyı unutmayın L >e değılsenız, dılersemz ûye de olunTOcia uyehğmıa venı!e\ ın İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 »t 76. YIL SAYI: 27005 / 250.000 TL (KDVtçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 14EYLÜL1999SALI H H İ K 1 İLHAN BAŞCÖZ KARAC'OGLAN • I Dünya Kfasikferi dizimızde ıkinci Türk klasiği: Turkmen'in an, duru dilinden yepyeni bir şiir dili kuran; halk şiırimizin en büyük ozanlanndan Karac'oğlan... Bugün Cumhuriyet'le birlikte... 1 r i H A N BA gGÛZ KARAC'OCLAN 1 ı < llncelrmt) 1 MAL SİVAS KÖNCfeESİ-lll Bu önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve günümüz Türkçesiyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılında okurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Cuma günü Cumhuriyet 'le birlikte... Halk panikte; bilim adamlan 'bekliyorduk' dedi aartçı depreıııle sarsddı6 klŞİ yaşamim yitlrdl Merkez üssü Kocaeli olan ve dün saat 14.58'de meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem, 20 saniye sü- reyle Istanbul, Bursa, Sakarya, Çanakkale, Izmirve Bulgaristan'da his- sedildi. Yunanistan'ın Selanik Yer Dinamiği Enstitüsü, sarsıntının bir anlık büyüklüğünün 6.8'e ulaştığını bildirdi. Kocaeli ve Sakarya'dapek çok insan pencerelerden atladı. Hasarlı binalann yıkıldığı deprem sı- rasında ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 422 kişi yaralandı. Deprem bölgesi Okullar süresiz tatil edildi # Yeni öğretim yılının ilk gününde meydana -' gelen artçı deprem nedeniyle Eskişehir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu ve tstanbul'da okullar daha sonra belirlenecek bir tarihe kadar tatil edildi. Binlerce veli, saat 14.58*de meydana gelen depremin ardından çocuklarını bulmak için okullara akın etti. # Yalova"dakı öğretim yılı açılışına katıldıktan sonra Karamürsel'e geçen Milli Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu, depremden nasıl korunulacağına ilişkin toplantı halindeyken deprem meydana geldi. Bostancıoğlu, beraberindeki heyetle birlikte panik içinde kaçtı. • Arka Sayfada PARA VERMEYEN OKULA ALINMIYOR • Arka Sayfada Açılış tarihi belü olmamasma rağmen Gölcûk Barbaros Hayrettin Lisesi öğren- cileri dün okullanna geldiler. Depremin acısuu üzerlerinden atamayan öğrenci- ler kendileri gibi okulda bulunan hocalanyla kucaklaşülar. (Fotoğraf: AA) SarSintinin bÜyÜklÜğÜ $a$irttl İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Aykut Barka son sarsıntının beklenen ve gecikmiş bir deprem olduğunu söy- ledi. BÜ Öğretim Üyesi Prof. Mustafa Erdik de öncekı depremden enerji açısından 30-40 kez daha az şıddetlı bir deprem olduğunu be- lirtti. MTA Sismik Araştırma Müdürii îsmail Kuşçu ise deprem ile il- gili olarak "Bu bizim için de sürpriz oldu. Bu boyutta bir sarsıntı bek- lemiyorduk. Bu bir artçı deprem gibi görünmüyor" dedi. Haber Merkezi- Büyük dep- remden yaklaşık bir ay sonra, dün saat 14.58'de meydana ge- len ve merkez üssü Kocaeli olan 5.8 büyüklüğündeki dep- rem 6 can aldı. Sakarya'da da bir yurttaş, depremin ardından kalp knzi geçırerek öldü. Ko- caeli'nde 312, Sakarya'da 96 ve Yalova'da 14 kişi olmak üze- re 422 yurttaş yaralamrken sar- sıntının hissedildiği illerde de panık nedeniyle hafıf yaralan- malar meydana geldi. Uç yurt- taşm ise enkaz altında bulundu- gu belırlendı. 20 saniye süren ve Istanbul. Bursa, Sakarya, Çanakkale, Izmır ile Bulgans- tan 'dan hissedilen deprem sıra- sında, önceki depremde hasar gören bazı bınalaryılaldı. Baş- bakanlık Kriz Yönetim Merke- zf nden akşam saatlennde ya- pılan açıklamaya göre, Koca- elı'nde 16, Gölcük'te 7, Çınar- cık'da da bir bına yıkıldı. Başbakan Bülent Ecevifın Mılh Eğitim Bakanı Metin Bostancıoğlu ile yaptığı telefon görüşmesı sonucu depremin hissedildiği illerde öğretıme ara verildı. Sakarya Valısı Ye- ner Ralacıoğlu, binalann boş olmasının can kaybmı önledi- ğini, 30 kışınin yaralandığını açıkladı. Yalova Valisi N'ihat Ozgölde, Çınarcık'ta 7 katlı bir binanın çökmesi dışında önem- li bir hasar meydana gelmedı- ğini kaydetti. Özgöl, deprem sı- rasında 6 kışinin hafıf varalan- dığını, 8 yurttaşın da depres- yon geçirdiğini bildirdi. Eğitim yılının ilk günü yaşa- nan deprem, okullarda da bü- yük paniğe neden oldu. Okul- lar böşaitıldı. Istanbul Feriköy Ilköğretim Okulu'nda bir ço- MArkasıSa.l9,Sû.3'te Dışişleri Bakanı Îsmail Cem, Brüksel'de Avrupa Birliği üyelerine 'Aynmcılığa son verin' dedi AB ek yardıım onayladı1 Brüksel'de aylık olağan toplantısını yapan AB Konseyi, Türkiye'de deprem felaketinden zarar görenlere konut yardımında kullanılmak üzere 30 milyon Euro tutannda ek yardımı onayladı. Dışişleri bakanlan, aynca, Avrupa Yatınm Bankası'nın Türkiye'ye 600 milyon Euro düşük faizli kredi açmasına yeşil ışık yaktı ve işlemleri başlattı. AB Konseyi'nin, Türkiye'ye makro ekonomik yardım konusunu da gündemde tuttuğu belirtiliyor. 1 AB Konseyi 'ne üye 15 ülkenin dışişleri bakanlanyla öğle yemeğinde bir araya gelen Dışişleri Bakanı Cem, deprem felaketinden sonra Türkiye'ye uzatılan yardım eline teşekkür etti. "Kendimizi hem Avrupalı, hem Asyalı olarak görüyor ve bu çoğulculuğu bir zenginlik olarak değerlendiriyoruz" diyen Cem, "Bu nedenledir ki, ne zaman kimli^ımizin Avrupalı boyutu sorgulansa hayretle karşıhyoruz'" dıye konuştu. • & Sayfada Moskova'da patlayıcının yerteştirOdiği bina enkaz yığınına döndü. (REUTERS) İskunakmn hedejiRusya # Rusya, tarihinin en kanlı terör eylemlerine sahne oluyor. Rusya'nm başkenti Moskova dün de bombalarla sarsıldı. Bir apartmana düzenlenen saldında en az 45 kişi ölürken ölü sayısının 100'e ulaşmasından korkuluyor. Son üç haftadır bombalı saldınlara hedef olan Rusya'daki patlamalar arasındaki benzerlikler, bunlann Dağıstan'da süren savaşla bağlantıh terör eylemleri olduğunu ortaya koyuyor. wi • //. Sayfada Almarrya'da, iktidarpartileriyenilgiyeuğradı SPDve YeşOler lıeûmeteuğnuh# Geçen hafta iki eyalette ağır yenilgiler alan iktidar partileri SPD ve Yeşiller, önceki günkü yerel seçimlerden de hezimetle çıktı. SPD geleneksel kalelerini kaybetti. Yeşiller doğu eyaletlerinde silinirken Alman siyasetinin korkulu rüyası PDS, Hıristiyan Demokratlar'ın ardından Thüringen'de ana muhalefet partisi konumuna yerleşti. İngiltere karıstı Asnn casusu korkuyor... # îngiltere'yi sarsan casusluk olayımrt boyutlan büyüyor. Eski bir KGB ajanı olan Vasili Mitrokhin'in kaçarken getirdiği 996 sayfahk belgelerle hazırlanan kitapta 1917 Ekjm Devrimi sonrası Sovyetler'e çahşan yüzlerce Ingiliz deşifre olacak. Mitrokhin, "Yaşamımdan endişe duyuyoruro" dedi. • 7. Sayfada GÜRAYÖZ OSMANÇUTSAY BONN/FRANKFUKT- Alman siyasetinde deprem üstüne deprem yaşanıyor. 5 Eylül'de ıkı eyaletteki yerel seçımlerde ağır ye- nilgıleralan iktidar partile- ri, önceki gün de bu hezi- met zincırini sürdürdüler. SPD, Thüringen'de De- mokratik Sosyalizm Parti- si'nin (PDS) de arkasında kalarak üçüncü parti konu- muna düştü. Yeşiller ise doğuda adeta silindi. Doğu eyaleti Thürin- gen'de Hıristiyan Demok- rat Birlik (CDU) oylannı mArkasıSa. 19, Sü Vde EMMY ÖDÜLLERİ SAHÎPLERNl BULDU U 8. Sayfada PKK ADINI DEĞİŞTİRİYOR • 5. Sayfada 'MESUT YILMAZ VE ÇAKICI DOSTTU' U 7. Sayfada ^ILLER-ADAN İTTÎFAKI KOPüYOR U 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Muhalefet Konuşuyor, İktidar Susuyor Anayasa değişikliğınin ateşli taraftan Fazilet Parti- si. Çoğulcu, katılımcı demokrasinin yegâne savunucu- su da Fazilet. llen demokrasinin, bireylere alabildiğine genış öz- mArkasıSa.l9,Sü.l'de Tasarruflar özel emekliliğe ı Hazine'nin, 2.5 katrilyon lirahk birikimi bulunan zorunlu tasarruf fonunu, oluşturulacak özel emeklilik fonlanna aktarma planı, çahşan kesimlerce tepkiyle karşılandı. BORSA Dün aoai Onc«kı O178 OOLAR j MARK oDün *S7.SOO Oncekı 452.70O Dun 242.6OO Oncekı 242.8O0 AtTİN oDun 3.786.OOO öncekı 3.740.000 ı Bu plan, Sosyal Güvenlik Yasası'nda gündeme getirilen "SSK çökertilecek, birikimler özel emeklilik şirketlerine kullandınlacak" eleştirilerinin göstergesi olarak değerlendirildi. DlSK Genel Başkanı Vahdettin Karabay, hükümetin sürekli olarak toplumun karşı çıktığı düzenlemeleri çıkardığım SÖyledi. • 13. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Küçiik Amerika Olduk! Bir dönem iç politikaya damgasmı vuran slogandı: "Küçük Amerika olacağız." Ülkemizde yıllarca olup bitenlere bakınca şunu söy- lemeden geçemiyor insan: - Gözümüz aydın, sonunda küçük bir Amerika kı- tası olup çtktık! önümde harita, Amerika kıtasındaki ülkelere, on- lann yakın geçmışlerine bakjyorum... Coğrafya uzak, • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog