Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

12EYLUL1999PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Memurların disiplin cezaları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Başbakanlık , Devlet Personel Başkanlığı'nca yayımlanan genelgeyle 3 Eylül 1999 tarihınde yürürlüğe gıren ve 23 Nisan 1999 tarihınden '- önce alınan disiplin cezalannm affedilmesıni öngören Memur Sicil Affi Yasası'ndan kimlerin yararlanacağına açıklık ' getinldi. Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yayımlanan genelgeye göre Sicıl Affı Yasası ile sadece disiplin cezalan ve sonuçları affedildiği için haklannda herhangi bir disiplin cezasına baglı olmaksızın işlem yapılanlar buyasadan ) ararlanamayacak. Gümrük tarifeleri • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gümrük tarife istatıstik pozısyonlan, bazı ülkeler için yeniden belırlendı ve Resmi Gazete'de yayımlandı. Akdan ve dan ürünü için uygulanan gümrük \ergısi oranı Avrupa Bırliğı \e EFTA (Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması) ülkeleri ıle Romanya. Litvanya. Çek Cumhuriyeti. Slo\enya ve dığer ülkeler için yüzde 50, Estonya içinse vüzde 30 olarak tespit edildi. Gümrük vergisi oranlan dığeT ürünlerde söz konusu ülkeler için yüzde 20 ile yüzde 50 arasında değişiyor. Avukatların yardımı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye Barolar Bırliğfnde. bütün baro başkanlannın katılımıyla yapılan toplantıda. deprem nedenıyle zarar gören avukatlara verılecek desteğın ıçenği ve yöntemi belırlendı. Alınan bilgiye göre ılk aşamada bölgeye gidecek olan bir avukatlar heyeti, eksiklıkleri saptayacak ve moral verecek. TBB'deki toplantıda ayrıca depremde e\ i >a da bürosu yıkılan avukatlar içm geniş katılımlı biryardım kampanyası başiatılması kararlaştınldı. Jstanbul'daki patlamalar • İstanbul Haber Servisi - . İstanbul "da öncekı gece Şişlfdekı Başbakanlık Hazıne Müsteşarlığı bınası ıle Unkapanf ndaki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanhğı Bölge Müdürlüğü binasma düzenlenen bombalı saldında kullanılan patlayıcıların. fabnkasyon yapımı dınamit ya da TNT türü patlayıcılar olabileceği belırtildi. Yapılan açıklamada. bombalı saldırılan henüz üstlenen çıkmadığını ifade eden yetkıliler. yasadışı Marksist Lenınist Komünıst Partisi (MLKP)örgütünün kuruluş yıldönümü olması dolayısıyla eylemlerin bu örgüt üyelennce gerçekleştırilmiş • olabileceğini bildirdiler. Vapur ucpetlerine zam • İstanbul Haber Servisi - Türkiye Denizcilik Işletmeleri(TDl)AŞ'ye bağlı Şehirhatlan Vapur Işletmesi. yolcu ve araba taşıma ücretlerine yüzde 20 ıle yüzde 40 arasında zam yaptı. TDl'den yapılan açıklamada. ellerinde eski jeton bulunan vatandaşlann 30 Eylül 1999tarihıne kadar fark ödeyerek bunlan değiştırebilecekleri belirtildi. Emniyette atamalar • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Ilemnıyet müdürlerı kararnamesinın ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü'nde de üst düze\ değişiklikler oldu. Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ersın Yılmaz görevınden alınarak yerine Rolis Başmüfettişi Tahsin Baş atandı. Görevden alınan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Ertuğrul Çakır'ın yerine ise atama yapılmadı. Yükseklisanslı matematik öğretmeninden. ÖSS 2000 için Anadolu ve Fen liselerine, ünıversitelere özel ders venlir. Tel 0-212-2777385 0-542-3212441 Depremin ardmdan oluşturulan 156 çadırkentte 126 bin 664 kişinin kaldığı bildirildi Kızday çadırlarıHaber Merkezi - Marmara Bölgesi'nde 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen dep- remde ölen yurttaşlann sayısmın dün saat 08.00 itibanyle 15 bın 421, tedavileri süren yaralıla- ruı sayısının ise 23 bin 954 kışi olduğu bildiril- di. Sakarya'nın Ferizli ilçesinde ilk deprem ko- nutlannın temeli atıldı. Içişleri Bakanlığı Kriz Merkezi'nden resmi olarak açıklanan ölü ve yaralı sayısının ıllere göre dağılımı şöyle: İstanbul: 978 ölü. 3547 ya- ralı. Bolu: 264 ölü. 1163 yaralı, Bursa: 263 ölü. 333 yaralı,Yalova: 2501 ölü, 4472 yaralı. Sakar- ya: 2627 ölü. 5084 yaralı, Eskişehir: 86 ölü, 83 yarah. Kocaeli: 4088 ölü, 4147 yaralı, Gölcük: 4611 ölü, 5064 yaralı. Zonguldak: 3 ölü. 26 ya- ralı, Tekirdağ: 35 yaralı. Marmara Bölgesi 'nde meydana gelen depre- min ardından evlen yıkılan veya oturulamaya- cak durumda olan depremzedelerin kalması için oluşturulan 156 çadırkentteki 101 bin 444 çadırda 126 bın 664 kışınin kaldığı bildirildi. Bayındırlık ve tskân Bakanlığı'ndan alınan bil- gide, devam eden hasar tespit çalışmalan sonu- cunda afet bölgesınde toplam 55 bin 349 bina- nın ağır. 53 bin 551 binanın orta ve 62 bin 150 binanın da az hasarlı olduğu belirtildi. Kjzılay, deprem bölgelerine kurulan ve kış şartlanna uygun olmadığı gerekçesiyle eleşti- rilen çadırlannı de- ğiştiriyor. Kızılay Genel Müdürlü- ğü'nce Norveç'ten satın alınan kış şart- lanna dayanıklı ve ısıtmalı 5 bin çadır, Derince limanına getinldi. Bu çadırlardan 3 bini Emirdağ'daki çadırkente kurulacak. Öte yandan. çadırkentler- de temizlik koşullanna yeterince uyulmaması ve sık banyo yapılamaması nedeniyle bazı ço- cuklarda bit görüldü. Türk Tabiplen Birlıği İz- mit Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açık- lamada, depremin ilk günlerinden bu yana 'ye- terli organizasyon ve eşgüdümün olmaması ve çokbaşhhk' yüzünden altyapı koşullan sağlan- madan birçok çadır yerleşim yerinin kuruldu- ğu savunuldu. Sorunlann ılgili kişi ve kurum- lara iletildiği, ancak uyanlann dikkate alınma- dığı belirtilen açıklamada. toplum sağlığını teh- dit edecek hastalıklarla karşılaşılmaması ıçin il- gili kişi ve kurumlar göreve çağnldı. Deprem uyarısı Potsdam Jeolojik Araştırma Merkezi 'Yer- küre Rziği ve Felaket Araşürmalan' Bölüm • Türk Tabipleri Birliği Izmit Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, depremin ilk günlerinden bu yana 'yeterli organizasyon ile eşgüdümün olmaması ve çok başlılık' yüzünden altyapı koşullan sağlanmadan birçok çadır yerleşim yerinin kurulduğu savunuldu. Çadırkentlerde temizlik koşullanna yeterince uyulmaması ve sık banyo yapılamaması nedeniyle bazı çocuklarda bit görüldüğü belirtildi. Başkanı Jochen Zschau, depremin olabileceği- ni gösteren ışaretlenn mevcut olmasa da hiçbir tehlıkenin olmadığının da söylenemeyeceğini belirtti. Zschau, Türkiye"de ortalama her 15-20 yılda bir orta ve büyük şiddette depremlerin kaydedildiğini ifade etti. 10 kişiden oluşan Al- man bilım adamı grubu ile deprem bölgesınde ıncelemelerde bulunan Zschau. "Bu vaşadıkla- nmız çok daha büyük bir felaketin habercisi olabilir" dedı. Yardımlar sürüyor Bulganstan Başmüftülüğü, depremzedelerin yaralannın sanlmasına katkıda bulunmak ama- cıyla 14 bin Alman Markı para yardımında bu- lundu. Çin Savunma Bakanlığı, Türkiye'deki depremzedelere 100 kış çadın ve 2 bin battani- ye gönderiyor. Gönderilen çadırlann. en zorkış koşullanna dahi dayanıklı olduğu bildirildi. Al- manya'da Türk Ka- dınlar Deraeği, Göçmenler Birliği ve Başkonsolosluk tarafından açılan kampanyada topla- nan 3 TIR dolusu i- laç tzmit'e getirildi. Dünya Kjliseler Birliği üyesi ve İstanbul Sür- yanı Kadim Cemaati Metropoliti Filiksinos \a- nus Çetin, dünyadaki tüm kiliselere. deprem bölgesıne yardım yapmalan çagnsmda bulun- du. Çetin, aynca, bölgede 550 çadır kurmayı he- deflediklerini ve bunlann 200'ünün hazır oldu- ğunu bildirdi. Fransa'nın Ankara Büyükelçili- ği Birinci Müsteşan DidierLopino, deprem böl- gesındekı seyyar sağlık ekiplerinin bu ay sonun- da ülkelerine döneceğini ifade ederek, kalıcı sağlık kuruluşlan olusturabilmek için bölgede kendılerine yer gösterilmesinı ıstedi. Hollan- da'nın İstanbul Başkonsolosu Adrian Quanjer, Izmit Köseköy'deki Hollanda fırması Philips'te çalışan 70 işçıye, prefabrike ev inşa edecekle- rini bildirdi. İstanbul Yaş Sebze ve Meyve Ko- misyonculan Derneği. yaklaşık 15 ton gıda yar- dımında bulundu. Brisa Lastik Fabrikası yetki- lileri, 200 bin dolar nakit para bağışı yaptı. Ça- nakkale'de kurulu Dardanel Şirketler Grubu, depremzedelere 362 milyar lira değerinde 100 ton, ton balığı konservesi gönderme karan al- dı. Erzurum'a gelen depremzedelere. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfi'nca 25'er milyon lira cep harçhğı veriliyor. Yunanlstan'da ölü sayısı 105 Yunanistan'ın başkenti Atina'da meydana ge- len depremde ölü sayısınm 105'e yükseldiği bildirildi. Itfaiye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, yaklaşık 30 kişinin hâlâ enkaz al- tında olduğu kaydedildi. Tayvan'da da aletsel büyüklüğü 5.3 olan bir deprem meydana geldi. Ilk belirlemelere göre ölen ve yaralanan bulunmazken depremin mer- kez üssünün, başkent Taipei'nin 300 kilometre güneydoğusundaki Taitung'un güneydoğusun- da, Pasifık denızinde olduğu belirtildi. Dep- rem, Tayvan'm güneyindeki tüm bölgelerde hissedildi. Strasbourg'daki Ulusal Deprem Gö- zetleme Merkezi'nden yapılan açıklamada da Almanya sının yakınlanndaki Moselle bölge- sinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği kaydedildi. Depremin merkez üssünün Almanya'daki Merzig bölgesi olduğu ifade edıl- di.Fransa'nınbatısındakiTrevesbÖlgesindede hafıf bir deprem hissedildi. Cevre Mühendisleri Odası 'AKSA'dan sızanmadde zehirledi' ' • Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Ethem Torunoğlu, akrilonitril maddesinin çok ciddi bir çevre tahribatına yol açtığını belirtirken "Deprem felaketinden mağdur olan insanlarımız bir de bu maddeden kaynaklı zehirlendiler. Doğrudan temas söz konusu" diye konuştu. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Marmara depremi nedeniyle hasar gören AK- SA Akrilık Fabrikası'ndan sıvı ve buhar halınde yakla- şık 6 bin 400 ton akrilonitril maddesinin havaya, denize ve toprağa kanştığı bildiril- di. Çevre Mühendisleri Oda- sı (ÇMO) Başkanı Ethem Torunoğlu. akrilonitril mad- desinin çok ciddi bir çevre tahribatına yol açtığını be- lirtirken. "Deprem felaketin- den mağdur olan insanlan- mız bir de bu maddeden ze- hirlendiler. Doğrudan temas söz konusu" dedi. AKSAAknlıkKımyaSa- nayii AŞ Genel Müdürü Sel- çuk Ergin, 30 Ağustos tari- hinde Çe\Te Bakanlığı Müs- teşan Doğan Taşdekn'e gönderdıği yazıda. hasarlı tanklarda bulunan akrilonit- ril maddesinin bir kısmının depremden 39 saat sonra an- cak temin edılen elektrik ile sağlam ve boş tanklara alı- narak, kaçağın artmasının önemli ölçüde önlendığini belirtti. Sağlam tanklara ak- tanlan miktar ile olay önce- sindeki mevcut miktar ara- sında yaklaşık 6 bin 400 ton- luk bir kaybın meydana gel- diğınin belirlendiğini anla- tan Ergin, "Bu miktann bir bölümünün buharlaşarakve havada fotooksidasvona uğ- rayarak dağıldığı. bir bölü- münün denize sızarak biyo- lojik parçalanmaya uğradığı ve bir kısmının da toprak ta- rafından emildiği kesindir" dedi. Ergin, kimyasal kirlilik düzeylerinin saptanması amacıyla yerli ve yabancı şirketlerden l Eylül itibariy- le teklif alınmış olacağını ve diğer çalışmalann da 8-10 gün içinde başlatılacağmı kaydetti. Çevre tahribatı çok ciddi1 ÇMO Başkanı Ethem To- runoğlu. depremin ardından 6 bin ton akrilonitrilin deni- ze ve havaya kanştığı yö- nünde belirlemeler olması- na karşın, AKSA Akrilik Fabrikası'nda hasarolmadı- ğı ve faaliyete geçirileceği- nin söylendiğine işaret etti. Daha sonra yapılan incele- melerde bu kimyasal mad- denin çok ciddi bir çevre tahribatı yarattığının rapor- larla tespit edildiğini belir- ten Torunoğlu. Çevre Ba- kanlığı'nın AKSA fabrika- sının faaliyetlerini geçici olarak durdurma karan aldı- ğını bildirdi. Akrilonitril nedeniyle de- niz yaşamınm ciddi anlam- da zarar gördüğünü \iırgula- yan Torunoğlu şöyle konuş- tu^Havaya karışan madde de zaman içinde kristaUze olarak toprağa kanşn. Ora- daki meyve ve sebze bahçe- lerinden numuneler gönde- riliyor üniversitelere ve ba- kanlığa. Bunlann tahlil edil- mesi gerekiyor. Çok büyük bir tanmsal kûiflik var. Ve tabii ki deprem felaketinden mağdur olan insanlarımız bir de bu maddeden ka\ nak- h zehiriendiler. Doğrudan te- mas söz konusu." Kimyasal madde üreten bir fabnkanın yanında hay- vanat bahçesi kurulmasının dikkat çekici olduğunu kay- deden Torunoğlu, "Hayva- nat bahçesi dediğimiz de ko- bay bazı türleri buraya koy- muşlar. "Bızim yanda da hayvanat bahçemiz \ar' di- yorlar. Bunun hayTansever- likle ilgisi >ok. Bu tamamen bir sızuıb dunımunda ora- dald türlerin nasıl bir refleks vereceklerini test etmek için kurulmuş. Ve o hayvanların hepsiiötdü" dedi. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gıda Bi- limi ve Teknolojileri Ensti- tüsü'nün bu konuda biraraş- tuma başlattığı bildirildi. Enstitü yetkilileri, bilimsel literatürde akrilonitril mad- desinin gıdalar ve insanlar üzerindeki etkilenni anlatan bır çalışmanın bulunmadığı- nı belirttiler. Tanm Bakanlığı'na bağlı Yalova Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü yetkili- leri de, maddenin çok yay- gın kullantlmadığını. bu yüzden araştırma yapmadan konuya tam olarak açıklama getiremeyeceklerini belirtti- ler. Ziraat Mühendisleri Odası yetkilileri, olayla ılgi- li olarak diğer odalarla bağ- lantıya geçtiklerini. araştır- ma sonuçlanna göre durum değerlendirmesi yapacakla- nnı belirttiler. De\ let Planlama Teşkila- tı'nın (DPT) yayımladığı ra- porda, depremin yol açtığı çevre tahribatına da yer ve- rildi. DPT raporunda. dep- remden sonra çevre alanın- da ortaya çıkan sorunlar şöy- le sıralandı: "AJtyapıda, özeüikle içme suyu ve kanalizasyon sistem- lerinin çatlaması veya kınJ- ması. antma tesislerinin ha- sar görmesi. kimya \e petro- kimya tesislerinde canlı \a- şamazararlı stanulann oluş- ması, çöplerin ve tehlikeli abklann düzenli bertaraf edilmeyişi, TÜPR.AŞ tesisle- rinde çıkan yangm nedeniy- le hava küüİiği oluşması kı- sa. orta ve uzun vadede ken- disini hissettirecek çevresel sorunlardır." MllVltar tstanbul Bü>ükşehir Belediyesi'nin b a ğ l l bu^ndug,, Kemalpaşa Mahalle- si"nin 8 yıllık muhtan tsmail AJetndaroğtu, binası olmadığı için çadırda hizmet veriyor. Muhtar İsma- il Alemdaroğlu. FP'li eski Büyükşehir Beledive Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde A Yokuşu 18 Sekbanlar Sokak No: 8'de bulunan muhtarlık binasının satıldığını, ardından idare mahkemesine kentsel SİT alanında bulunan binav la ilgili açtığı da\ayı ka/andığını, ancak hâlâ binasına taşınamadı- ğını söyledi. 1.5 yıl önce kendisinden habersiz satılan binadan 2 ay önce çıktığını ve evinde hkmet ver- diğini belirten Muhtar Alemdaroğlu, "Deprem felaketi olunca 10 gündür Eminönü Belediyesi'nin ver- diği çadırda 545 yurttaşa hizmet veriyorum. Vağmıuiar başla>uıca ne yapacağımı bilmiyx)rum" dedi Hiikümet Bahçeli, iki bakanın konut kavgasına son noktayı koydu prefabrike karan aldı ANK4RA (Cumhuriyet Bürosu) - BakanJar Kurulu'nda deprem bölgesine yapılacak konut tipi üzerinde MHP'li Bayındırlık \e lskân Bakanı Koray Aydın ile De\ let Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun kavgasına son noktayı Başbakan Yardımcısı De>iet Bahçeli koydu. Kalıcı konutlan savunan Somuncuoğlu'na ANAP ve DSP'den tam destek gelmesine karşın Bahçeli "nin devreye girerek Aydm'dan yana tavır alması üzerine "prefabrike konut" karan alındı. Bölgede yapılacak ankete ve hasar tespit çalışmalanna göre prefabrike konut sayısı belirlenecek. Hükümetin depremin üzerinden 25 gün geçmesine karşın belirleyemediği konut tipi, önceki günkü Bakanlar Kurulu'nun ana gündemini oluştururken sert tartışmalar yaşandı. Baştan beri prefabrike ve kalıcı konutlar konusunda anlaşamayan ve sürekli birbirlerini suçlayan MHP'li Aydın ve Somuncuoğlu, toplantıya hazırhklı geldi. Somuncuoğlu'nun raporu Somuncuoğlu, deprem bölgesınde bazılannın yapımı yüzde 90 oranında tamamlanan 46 bin kooperatif konutuyla ilgili aynntılı bir rapor sundu. Bu konutlann kısa bir sürede tamamlanması için 295 tnlyon liraya gereksinim olduğunu anlatan Somuncuoğlu. depremzedelerin kalıcı konutlar yapılıncaya kadar kooperatif konutlan, kamu kurum ve kuruluşlannın sosyal tesisleri, kışlık çadırlar ve yazlık konutlarda banndınlmasım. son çare olarak prefabrike konutlara başMirulmasını önerdi. Koray Aydın'ın prefabrike ısrarı Bunun üzenne Aydın. prefabrike konutlann tanesinin DSP'li Mustafa Yılmaz, Adana örneğini vererek kalıcı konutlann Dünya Bankası desteğıyle Toplu Konut tdaresi BaşkarJığı'nca yapılması gerektiğini belirtti. Tartışmalar üzenne bır karara vanlamazken sinirli bir biçimde ayağa kalkan Başbakan Yardımcısı Bahçeli'nin "Bakanlanm arasında farklılık varmış gibi bir hava yansıtüıyor. Bu da kabul edttemez" demesi üzerine .Ecevit. daha sakin düşünülmesi için toplantıya 2 saatlik bir ara verdi. • MHP'li Bayındırlık ve îskân Bakanı Koray Aydm ile Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun deprem bölgesindeki konutlann tipi konusundaki kavgasına son noktayı Devlet Bahçeli koydu. Bahçeli, Koray Aydın'a destek vererek hükümetin prefabrike konut yapılması karan çıkarmasını sağladı. Aydın-Bahçeli görüşmesi 1.5 milyar liraya mal edilebileceğini belirterek en iyi çözümün bu olacağını söyledi. ANAP ve DSP'li bakanlann çoğunluğu Somuncuoğlu'nun önerilerine destek verirken bazı bakanlar prefabrike konutlann daha sonra kullanılamayacağını, bu nedenle israf olacağını kaydettiler. Kalıcı konutlan kimin yapacağı da tartışma konusu olurken Aydın, kalıcı konutlan da kendı bakanlığının yapması gerektiğini söyledi. Buna itiraz eden Somuncuoğlu'na destek veren Bu sırada devreye giren Bahçeli, makamuıa çağırdığı Aydm ile bir süre görüştü. Bahçeli'nin Aydm'dan yana tavır aldığı öğrenilirken Aydın, bu görüşmenin ardından Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Ozkan ile bir araya geldi. Toplantının ikinci bölümünde ise Özkan, prefabrike konut yapımına hız verileceğini, kalıcı konutlann da Bayındırlık ve lskân Bakanlığf nca yapılacağıru söyledi. Somuncuoğlu'nun önerdiği 46 bin konuttan yalnızca yüzde 9O'ı tamamlanmış 6 bin 21 konuta 10 trilyon liralık kaynak aktanlması kararlaştınlırken deprem bölgesınde yapılacak ankete göre prefabrike ev ve kışlık çadır gereksiniminin belirlenmesı benimsendi. Bakanlar Kurulu karan Depremzedeye 100 milyon Mrayanhmı • Başbakan Bülent Ecevit. düzenlediği basın toplantısında depremzedelere hasarlı evlerin onanmı için 600 milyon lira yardım yapılacağını açıkladı. Ecevit, zarar gören üniversite öğrencilerinden katkı payı almmayacağını belirterek afetzedelere 100 milyon lira kira yardımı yapacağını söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Bülent Ecevit, depremzedelere kira için 100 milyon, hasarlı ev- lerin onanmı için 600 mil- yon lira yardım yapılacağı- nı açıkladı. Depremden za- rar gören üniversite öğren- cilerinden katkı payı alınma- yacağını belirten Ecevit, prefabrike konutlar için ge- rekli olanaklann sağlandığı- nı bildirdi. Başbakan Ecevit, önceki gün yapılan Bakanlar Kuru- lu'nda alınan kararlarla ilgi- li dün bir basın toplantısı dü- zenledi. Başbakan Yardım- cısı Devlet Bahçeli. devlet bakanlan Yûksel Yalova, Sa- di Somuncuoğlu. Hasan Gt- mici, Recep OnaJ. Bayındır- lık ve lskân Bakanı Koray Aydın, Enerji ve Tabii Kay- naklar Bakanı Cumhur Er- sümer'in de hazır bulundu- ğu toplantıda Ecevit, depre- min ardından 3 aşamalı bir planın belirlendiğini, buna göre depremzedeleT için ilk önce 34 bin çadınn bulun- duğu 159 çadırkentın kurul- duğunu söyledi. İkinci aşa- manın kışlık çadırlar ve pre- fabrike konutlann kurulma- sı olduğunu anlatan Ecevit, yurtiçi ve yurtdıştndan sağ- lanan gelişmiş çadırlann ku- nılmaya başlandığını, pre- fabrike konut yapımı için gerekli olanaklann sağlan- dığını bildirdı. Kalıcı konutlar Evsiz kalan bazı yurttaş- lann da gemilere ve bölge- deki tatil sitelerine yerleşti- rildiğini kaydeden Ecevit, üçüncü aşamada evsiz ka- lanlar için kalıcı konutlann yapım hazırhklannın hızla sürdürüldüğünü söyledi. Ecevit'in verdiği bilgiye gö- re alınan kararlar şöyle: # Deprem bölgesinde ya- pımı sürdürülen toplu konut- lardan yüzde 90'ı tamam- lanrmş olan 6 bin 31 adedi- nin kredi talebi karşılanmak suretiyle en geç 2 ay içinde biririlerek kıştan önce evsiz kakn yurttaşlanmıza sunu- labümesi için 10 trilyon lira kaynak aktanlacak. # Konutlan az hasar gö- ren yurttaşlara kışa girme- den önce onanm için 600 milyon lira, konutlan yıkı- lanlara da ayda 100 milyon lira olmaküzere yıllık 1 mil- yar 200 milyon lira kira yar- dımı yapılacak. Köylerde kendi evîerini kendileri ya- panlann masraflan da dev- letçe karşılanacak. # Yurtiçinden ve dışın- dan gelen bağışlar. öncelik- le kalıcı konut yapımlan için değerlendırilecek. Kalıcı ko- nutlar için doğal afetlere da- yanıklı yerlerin seçimine ve çevre sağhğına büyük özen gösterilecek. Bu amaçla uz- man kuruluşlann inceleme- lerinden yararlanılacak. # Depremde yaşammı yitiren ya da malul kalan Emekli Sandığı iştirakçıleri. SSK ve Bağ-Kur sigortalı- lan ile bunlann hak sahiple- rine bu" yıl pnm veya kese- nek ödemiş olmalan kolu- şuyla malullük ve ölüm ay- lığı bağlanacak. # Yıkılan binalardaki ko- nutlann sahip veya kiracıla- nnın belirlenmesinde Tapu ve Kadastro Genel Müdür- lüğü'nün bölgede tamam- lanmış olan çalışmalanndan yararlanılacak. 9 Bölgede yetişen tanm- sal ürünlerin bedelleri sürat- le ödenecek. Depremden za- rar gören çiftçilerin Ziraat' Bankası, tanm kredi koope- ratiflerine olan borçlan er- telenecek; işletme ve yatınm kredisi verilecek. Ürünleri zarar görenlere de Ziraat Bankası'nca tohumluk kre- disi açılacak. Esnafm Halk Bankası'na olan borçlan da ertelenirken krediler 2.5 milyar liradan 5 milyar lira- ya çıkanlacak. # Depremzedelere kamu kurum ve kuruluşlanna ait işçi kadrolanna alınmada öncelik tanınacak. Başvuru- da bulunmalan durumunda işverenlerin SSK ve Bağ- Kur sigortalılannın prim borçlan ertelenecek. # Hasar gören okullar hızla onanlacak. Depremde zarar gören üniversite öğ- rencilerinden bu yıl katkı pa- yı alınmayacak Kredi ve Yurtlar Kurumu, depremze- de öğrencilere öncelikle kre- di verecek ve yurt tahsisi ya- pacak, bir yıl süreyle yurt ücreti alınmayacak. # Deprem bölgesindeki il özel idarelerinin ve dep- remden zarar gören beledi- yelerin tller Bankası'ndan aldıklan paylar arttınlacak. Ecevit, gazetecilerin soru- lan üzerine prefabrike ve ka- lıcı konut sayısının hasar tes- pit çalışmalannın tamam- lanmasından sonra belirle- neceğini söyledi. Ecevit, ka- lıcı konutlann hangi kuruluş tarafından yapılacağmın so- rulması üzerine, "Baymdu-- lık Bakanhğıve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirüği için- de çahşacaklar" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Cumhur Ersümer, enerji ihalelerinden sağlana- cak yaklaşık 1 milyar dolar- lık gelirin depremzedeler için kullanılmasına yönelik çalışma yürüttüklerini açık- ladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog