Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 12 EYLUL1999 PAZAR HABERLER KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş "Kıbns'ı Rum'a verme senaryosunu görüyoruz. Bu oyuna gelmeyiz" dedi w Biz de RumLar kadar devleüz 9 NE\V YORK / LEFKOŞA (AA) - KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş "Rumlann Kıbns'ın tamamını istediklerini'" belırterek "Kıbns'ı Rum'a \erme senaryosunu görüyo- ruz. Chunagelmeyiz" dedı. Kıbns'tataraflar arasında şu anda görüşme zeminı bulunma- dığına ışaret eden KKTC Başbakanı Derviş Eroğlu da "Devleten devlete görüşme, esas politikamızdır" dıye konuştu. KKTC Cum- hurbaşkanı RaufDenktaş, önceki akşam mer- kezı Sie\\ York'ta bulunan Türk-Amerikan Demeklen Federasyonu"nun (TADF) düzen- ledığıresepsıvonakatıldı.Buradabırkonuş- ma \apan Denktaş. "Kıbns'ı Rum'a verme senaryosunu görüyoruz. Bu oyuna gelmeyiz" mesajını verdi. BM Genel Sekreten Kofi An- nan'ın. G-8'ler \e Güvenlık Konseyi'nın is- teğı doğrultusunda yapacağı Kkrides'le yüz > üze görüşme dav etine de kanlmayacagını tek- rarlayan Denktaş şunlan söyledi' "26yıldan beri Kıbnsta banşvar. Açhkyok, işsizlik yok. demokrasi var. Her şey yolunda giderken birdenbire herkes harekettendi. Ney- miş? Kıbns'a banş getireceklermiş. Rumla- nn istediği banş. Türk askerini adadan çt- karmaktır. Türkıye ve Denktaş aradan çekil- sın. bız banş ıçınde yaşanz" diyorlar. Bizada- nınyüzde3'ünehapsoidugumıız 1%3-I974dö- neminde bile Rumlara bo>un eğmedik. şim- di mi eğeceğiz? Bunlar26>ıllık banşı bozmak için harekete geçmişlerdir. Biz Kıbns'ı Rum'a verme senaryosunu görüyonız ve 'Bu oyuna gelmevız' diyoruz." -Kzde Rumlar kadardevietiz" dıyen Denk- taş şöyle devam ettı: "*Devletten devlete mü- zakere politikamızı Türkiye desteklemiştir, TBMM desteklemiştir. Rumlar ise adanın ta- mamını isri\orlar..\B'yegirerekTürkiye"nin tüm haklannı ortadan kaldırmak istiyoıiar. Kıbns meselesi devam ediyor. Kazanüması için KKTC'nin her platformda sa\ unıılması gerekir." Başbakan Derv iş Eroğlu, Kıbns konusun- daki gelişmelenn, G-8 grubu ülkelerinın al- mış olduğu ta\sı\e karanyla başladığını be- lirterek BM Güvenlık Konseyi'nın "önko- şulsuz görüşmelerin başlanlmasf' yonünde aldığı karann da Kıbns konusunda hareket- lilik başlattığını söyledi. Bu karara KKTC'nin uyma mecbunyetı olmadığına ve "önkoşul- suz" denılen davetın, aslmda koşullarla dolu olduğuna dikkat çeken Eroğlu şöyle devam etti: "Birinci koşuLRum yönetimi masaya 'Kıb- ns cumhunyetı' olarak geüyor. biz' toplum' olarak masaya gidiyonız. İkinci koşul. BM Gü\ enlik Konseyi kararlannı karşımızda bu- luyoruz. Hicbir karar lehimize olmadığı gibL KKTC nin ilanının geri alınmasını içeren ka- rarlar da vardı. Yani KKTC devletinin varb- ğuıdan vazgeçmemiz bir koşuL 'Bulacağınız çözümün adı federasyon olacak' diye bir ko- şul daha var. Bunun yanında masaya toplum olarak davet edilmiş, olsak da \ azılan mek- tuplarda Sayın Cumhurbaşkanımıza 'Sayın Denktaş' derken Rum tarafina 'Sayın Baş- kan' diyebilmektedirler. Yani masaya otur- duğumuz gibi kalkmıyonız. Bu, yıUardan be- ri devam eden bütün görüşmelerde böyle ol- mjıştur." Eroğlu, artık masadan eşit şartlarda ve eşit statülerde kalkılması ve böylece görüşmele- nn bir anlamı olması gerektiğini ıfade ede- rek. görüşmelerden bir sonuç alınamadığın- da taraflann eşit statülerde masadan kalkma- yı bilmeleri gerektiğini kaydetti. Başbakan Eroğlu, bütün bunlar düşünüldüğünde, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın önümüzdeki günlerde yapmayı düşündügü davetin yersiz ve zamansız olacağının altını çizerek böyle bir davetin, "peşinen sonucu ohımsuz olacak toplanöya davet" özelliğı taşıyacağını söyle- di. Genel Sekreter'in asli görevlerinden biri- nin, görüşme zeminıni hazırladıktan sonra taraflan masaya davet etmek olduğuna dik- kat çeken Eroğlu. "Şu anda görüşme zemini haar değildir \e bu şartlarda Genel Sekreter, davet mektubunu taraflara göndermiş olur- sa,'Kıbns cumhuriyetı' diye bilinen Rum ta- rafinı tutmuşohırveözeüikle Türktarafinı uz- laşmaz göstermek için bir sebep yaratmış oJur" diye konuştu. ABD'nin Lefkoşa Büyükelçısi DonaMBad- ler ile görüştüğünü ıfade eden Eroğlu, Bad- ler'in, ABD'nin Kıbns konusunda dörtlü ve- yaonlubirplanhazrrlamadığını kendisine söy- lediğini ve Washıngton'ın, Kıbns konusu- nun çözümlenmesinı, masa başında mutlaka Türk tarafinın da bulunmasını istediğini or- taya koyduğunu bıldirdi. Eroğlu, Kıbns ko- nusunda bir hareketlilik yaşanacağuıı ve bu hareketliliğin kendilerine yansıyacağmı be- lirterek yakında Avrupa Birliği zirvesi olaca- ğını, zirvede AB ülkelerinin ve Yunanistan'ın tavnrun merak konusu olduğunu söyledi ve ABD Başkanı Bill Clinton, Kongre liderlerine Kıbns sorunuyla ilgili mektup gönderdi Denktaş 'la Klerides y in görüşmesine destek Clinton, Kıbns konusundaki getişmeleri aıüato. W\SHINGTON (AA) - ABD Başkanı Bill Clinton, Kıbns konusuyla ılgılı Kongre liderlerine gönderdıği mektupta. KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Kıbns Rum Yönetimi lideri Glafkos Klerides arasında görüşme yapılmasına tam destek verdiğini bildirdi. Clinton, Temsilciler Meclisi Başkanı Dennis Hastert ile Senato Dış tlişkiler Komitesi Başkanı Jesse Heims'e gönderdigi mektupta, Kıbns konusunda. geçenTıaziran ve temmuz aylanndaki gelişmelere değindi. ABD Başkanı, "Kıbns, Kötn'de haziran ayında yapüan G-8 zirvesinde ele ahnan konulardan biriydi Muadillerim, BM Genel Sekreteri Kofi Annan'm, üd tarafin nderierini 1999 sonbahannda görüşmeye çağmnasını isteyen bir acıklama yayımlaması konusunda mutabık kakJüar" dedi. ABD Başkanı, «Bu, ild tarann meşru kaygılannın gjderilmesi ve bütün Kıbnshlar için adil ve kalıcj bir çözüme ulaşılması yönünde ohmüu bir adımdır" şeklinde göriiş belirtti. Hafta içinde Washington'da olanJÜCTC v v ashington'daki diplomatik kaynaklar, Denktaş ile ABD tarafinın Kıbns'ta savunduğu karşıt görûşlerin, Clinton'm mektubuyla bir defa daha ortaya konulduğunu belirttiler. Cumhurbaşkanı Denktaş, gerekli zemin oluşmadan Rum lideri Glafkos Klerides ile bir araya getirilmesi çabalanna kesin dille karşı çıkmış ve BM Genel Sekreteri Kofi Annan'dan böyle bir çağnda bulunmamasmı istemiştı. Tatilcilerin %10'u reklamla, %90'ı tavsiye ile kendi otellerini bulurlar... n Afaçlann stoıJmö/) dene gûrüntûsûnü çekented*. GetoJ görvn C lub Onent. Antık Çağın adaiet sağlık ve banş ıçın buluşma merkezı olan Oren'de denıze "sıfır", Dınbır yıldızlı bir tatil koyudur Homeros'un doğum yerı "Işıklar Sahıirnde, Dunyanın atmosferınde oksııen oranı en yuksek ikı noktasından biri olan Edremıt Korfezı'nde Zeytın Rıvıerası'ndadır. Club Orıent'te. Ege stılınde yapılmış 62 dubleks yapının her daıresi 2-4 veya 4-6 kışılık aıleler ıçın tasarlanmış, ıçlerınde duş^C ve telefon olan, odalardan oluşur Tûm kapılar dev bir botanık bahçesıne açılır Bahçe bıter, ıncectk kumiu pla) başlat Ozurluler ve engellıler için tumuyle duzayak, vejeteryanlar ve diabetikler ıçın sorunsuz tatıl. Günluk doktor vizıtı JüıttfcCaftıı Konvtfltmı flrortt m aton drtOriem saaateılanB. artootoıtana n ceYrecllCfln BfitofiYP, 9.000.000 TL, 0-12 ftf ücntsiz, (3.)-4.-S.-«. UfHer. 5.500.000 TL Club Orient Holiday Resort, Örea-Burhanije Tel: 0.266.416 34 45 - 416 53 54 • Faı: 0.266.416 40 26 www chib-onent.com ARAS HOTEL MORDOĞAN Bolohijenı, tyot kokusu, stfır nem oram ile sızi sağhga davet ediyonız Bodrum tipi Gulet'imizle eşsiz Mordoğan gün batımlannı yakalayın Haftalık konaklamalarda bir günlük ücretsiz koy ve mehtap gezısi YURTÎÇt VE YÜRTDIŞI TATİL SEÇENEKLERÎ Emsalsiz yatımela otelimize gelip 2 gece 3 gun konaklayın ve tekrar yatımc ile geri dönün. Kişi başı: 25.000.000.- TL yanm pansiyon Havuz başında, havai fişek gösterilerini izlerken, Akdeniz ezgilerini sevdiklerinizle paylaşın. Türk Evi'nde, fasıl nağmeleriyle doyumsuz eğlencenin tadına ulaşın. Kişi başı Günlük konaklama: 10.000.000.- TL yanm pansiyon Izmır'e 80 km, tamamı den'ız manzaralı odalarda, tetefon, minibar, TV (uydu), stcak-soğuk klima, jakuzı, sauna, su üstü ve suaitı aktiviteleri... ARAS TOUR Tel: 0 232 446 41 41 Faks: 0 232 446 79 91 ARAS OTEL Tel: 0 232 737 52 00 Faks: 0 232 737 70 73 Tatil süresince Cumhuriyef okurlanna gazetesi ucretsız. AYDINURIN BULUŞTUĞU YENIKAVŞAK ŞİMDİ DE MERSİN'DE Benzersizliği keşfe yarayan kitaplar artık Mersin'de. Çelişkili düşüncelere dinginlik ve incelik getiren "Cumhuriyet Kitapları"da artık Mersinde. Yaşamı kısacık bir mum alevi olarak görmeyenler. önce Mersin Çarşısfna geliyorlar. Üye oluyorlar, üyeliklerini yenileyip kitap alıyorlar. Indirimden yararlanıyorlar. Kahvelerini, çaylarını içerlerken kıtaplannı okumaya başlıyorlar. Yahu bu Akdenizliler. ana konularına ve sorunlanna hem açıklık. hem duyarlılık kazandırmayı ne de iyi biliyorlar! ECumhurryet kitap kulübü Mersin Temsilciliği Mersın Çarşısı, 1. Kat No:16'daki "Kavşak" pazardahıl her gün 09'dan 19'a dek açık. (Beklenryorsunuz} Yazım kılavuzunuz Günel Altıntaş'ın Nasıl Yazüır BlasılYazılmaı' ı değilse bazı sözcüklerin doğru yazumnı hiçbir zarnan bulamayabilirsiniz. NASIL YAZILIR NASIL YAZILMAZ yanlışlan gösteren ve Türkçe öğretmeni gibi düzelten bir kılavıızdur. Paranızı sokağa atmayın! Nasü Yazılır Nasıl Yazılmaz'ı görmeden kılavuz almayın. İJci renkli, karşılaştırmalı, 1. hamur, 544 sayfa ve 4.000.000 lira. Cumhuriyet Kitap Kulübû'nden edinilebilir. • Fazla bilgi İçin: Günel Altıntaş 0532 . 482 27 34 RESİM DERSİ VERİLİR Güzel Sanatlar Fakülteleri adayları veya hobi amaçlı resim eğitimi almak isteyen öğrenciler için, özel ya da grup ile ders verilir. Yılmaz Demirağ Atölyesi Tel: (0216) 317 49 92 (Göztepe Soyak Sitesi) KALBİNİZ SÎZtNİÇİN ÇALIŞIYOR, YA SİZ?... TÜRKKALPVAKFI 19MayısCd.No:8 Şışli/İSTANBUL Tel: (0212)2120707(pbx)10Hat ı? Evlfil 1999 Bugün depremin Profesyonel gönüllülerimiz hâlâ depremzedelerin Deprem Bölgesı Rehabılitasyon Merkezlerı İHTİYAÇ LİSTESİ Oyuncak, kitap ve kitap rafları, çocuklar için bot, yağmurluk, çorap, beslenme matzemelerı (bisküvi tıpi kuru gıda-kek, şokella, gofret). En az 3 gün süre ile görev yapacak gönüllü öğretmen, psıkolog. anaokulu öğretmenleri ve diğer yardımcı gönullüler. Yardımlarınız için: (0212) 292 87 27 - 292 08 00 Çmi*Of Ttridjt'ım Gtkcek Güvncni Başka Türkiye Yok Haydi Fidan Dîkelim ORMAN BAKAMJĞI AĞAÇLANDERMA VE EROZYON KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Washington"daki diplomatik kaynaklar, Denktaş ile ABD tarafinın Kıbns'ta sa\iındufu karşıt göriişlerin, Clinton'm mektubuyla bir defa daha ortaya konulduğunu belirttiler. Aynca mektubun, Denktaş'm ABD Dışişleri Bakanhğf nın yeni Kıbns Koordinatörû Tom Weston ile bugün yapacağı görüşme öncesine gelmesi de anlamlı bulundu. Clinton'ın. mektubunda, ABD Savunma Bakanı YVlliam Cohen'in, temmuz ayında Türkiye ve Yunanistan'a yaptığı ziyaretlere de değinilerek Güneydoğu Avrupa bölgesinde Türkiye ve Yunanistan'ın oynadığı rol ve ABD ile ikili ilişkilerin önemine dikkat çekıldiği; Cohen'in, K.ıbns'ta bir çözüme ulaşılmasına ilişkin ABD'nin verdiği sözü haürlattığı da belirtildi. tavırlar konusunda bazı politika değişiklik- lennin gündeme gelebileceğinın altını çizdı. KKTC Başbakanı Eroğlu, ABD Başkanı BillClinton'tn Kıbns ekibinı tamamen değış- tirmesine ilişkin bir soru üzerine. ABD'nin Kıbns sorununu mutlaka çözme arzusunda ol- duğunu belirterek yeni ekibin, bölge konu- sunda deneyımli olduğunu, bunun da ABD'nin seçimden önce Kıbns konusunda mesafe ka- tetmepeşinde olduğunu ortayakoyduğunukay- detti. ABD'deki seçimlerden önce Yunan lo- bisinın seçimlere ağırlığını koyduğuna işaret eden Eroğlu, ABD'deki başkanlık seçimleri- nin az farkla kazanıldıguıı, Yunan lobısinin 2 milyon oyunun önemli bir ağırlıgı bulun- duğunu ve Clinton'ın bu 2 milyon oyu kay- betmemek için daha önce vermiş olduğu söz- leri yerine getirmek üzere bazı hareketlere gi- rişmesının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Bu hareketlerin ABD'nin istediğı sonucu sağlamayacağmı ifade eden Eroğlu, "Netice- de Türkiye Cumhuri\eti hükümetinin. bizim hükümetimizle birlikte almış olduğu iki de\- let esasına dayah politik karanmız vanfar. Bu karardan vazgeçmemizin mümkün oimadı- ğınu olamayacağıru Sa>ın Başbakan Bülent Ecev ıt 20 Temmuz'daçokaçık bir ifade>leor- taya koynıuştur. Hatta VVashington'a gitme- den önce Amerika'ya mesaj verme düşünce- si>le bu konuşmalan >apüğuu da bepimizbü- mekteyiz. Yani "Tavız beklemeyınız' mesajı- nı Amerika'ya vermiştir" dedı. Eroğlu, Türkiye'nin bu tavn karşısında Amerika'nın ne gibi manevralaryapabılece- ğıni düşündüklennı. Amenka'nın Kıbns ko- nusundaki kararhlığını bildiklerinı. ancak bu kararlılığında ısrar edip etmeyeceğınin belli olmadığıriı ifade ederek ABD'de her seçim öncesi Kıbns konusunda sözler verildiğini, seçim sonrası bir müddet konunun deşıldiği- ni ve bunun bir sonraki seçime kadar askıda kaldığını, yeni bir seçimden önce Kıbns dos- yasının raflardan indırilerek kanştınldığını, şimdi de o noktada bulunulduğunu söyledi. Başbakan Eroğlu, önümüzdeki günlerde kendilerini bekleyen yoğun birKıbns günde- mi bulunduğunu belırterek "ABD'deki Ece- vit-Clinton görüşmesi. BM Genel Sekrete- ri'nin taraflan davet edip etmeyeceği. davet ederse ortaya çıkacak dunım, AB, Türld- ye'nin önünü birliğe giriş için açacak mı, aç- mayacak mı_. bunlan görüp değeriendirmek mutlaka gerekMr" dıye konuştu. IRMIK / AYDIN ENGİN aengin(5 doruk.net.tr. Zavallı Bilgisayanm ve Güz İncirleri Zavallı ya da enayi bil- gisayarım. Ağzı sulan- mıştı. 12 Eylül'ün, "hayır dersen döverim" refe- randumundan sezaryen- le doğurtulmuş anaya- sayı tartışacağını, laik devletteki Diyanet Işleri Başkanlığı denen kuru- mun neye hizmet ettiği- ni sorgulayacağını, dün- yadademokrasisi ya hiç doğmamış ya da doğup güdük kalmış topal cum- huriyetleri sergileyeceği- nifilan sanıyordu... Oysa soluğu kesıldi. Elektronik posta denen ilerjşirn kanallanndan sel- ler akıyor. Bilgisayanm boğuldu boğulacak. Bu satırlar yazılırken 257. elektronik mektup bel- lekte kendine yer ara- maktaydı... Bilgisayanm mektup alıp, belleğe yerieştinp, okumaktan fırsat bulup yazıya geçemiyor... • • • Güzgeldi. Bütün mevsimler bir yana, güzbiryana... Ben güzden yana... Güz incirleri çıkmıştır şimdi. Ege'de baglar, tar- lalar biçilmiş ot kokuyor- dur ve güz incirleri dal- lannda ballanmıştır artık. Egeliyseniz biliyorsu- nuz, değilseniz öğrenin: Güzinciri mordur. Bü- tün yaz yenen "lap "ları (siz "san incir" diye tanır- sınız) küçümser. Haklıdırda... Mor inciri masada yer- seniz, incire ayıp, size yazık. Sabah gün doğmadan kalkın. Güz incirinin altı- nagidin. Elinizi... ••• Enayi bilgisayanm, ak- lı sıra "Hoşgörü ve De- mokrasi" başlıklı bir ya- zı tasarlamıştı. Oysa "e- mail" dedikleri elektro- nik mektup akıyor. Şu anda 271 'e ulaştılar. Bir (herhangi bir) e-mail'den alıntı: "... Aydın Engin 'in bugüne dek okuduğu- muz 'sivil' makaleleriyle Sami Selçuk'un söyle- dikleri arasında ne fark var? ötesinde, Aydın En- gin 'in siyasal kimlik olarak Sami Selçuk'tan, Ufuk Uras'tan (ki kendi- leri 'sol Fethuliahçı'dır), Hadi Uluengin'den, Şa- hin Alpay'dan ve basını 'işgal eden' diğer libe- rallerden 'son tahlilde' ne farklan var?.." Bu Aydın Engin'in "si- vil makalelerinin " yani sı- ra bir de "askeri maka- leleri" mi var?.. Ben hiç okumadım da... • • • Güz inciriyie, temmuz- ağustosun san inciri ara- sında ne fark var? Okuyun. Sabah gün doğmadan kalkın. Güz incirinin altı- na gidin. Elinizi uzatın, dalından bir incir kopa- rın. Dikkat edin, sapın- da bir damla beyaz bir süt var. İnciri yemeden önce o sütü emin. Sonra mor güz incirinin çiy damla- ları titreşen kabuğunu soyun ve şafak vakti, sa- bah serinîiğinin siniştiği güz incirini dişleyin... Şiir, işte, aşağı yukan böyle birşeydir... ••• 280. Tastamam 280 e- mail. Benim avanak bil- gisayar kendi rekorlarını katlayarak kırıyor. Aynı "herhangi bir" e- mail'den alıntı: "... Cumhuriyetgaze- tesi şayet Cumhuri- yet devrimi çizgisinden sapmadıysa Aydın Engin gibi yazarlannm 'liberal' çizgilerine dek bazı 'hata'/an giderme- li..." Kuzum, bu tür "hata- lar" nasıl giderilir?.. ••• Güz. Zeytinlere benek düş- tü artık. Egeliysen zaten bili- yorsun, değilsen öğren: Yeni benek düşmüş zeytini kopanp yeme sa- kın. Çok acıdır. Ağzında- ki buruk acı, uzun süre si- linmez. Ama zeytin de- nen büyüyü tanımak için fırsat bu sana. Bir zeytin kopar dalından. Ez par- maklannın arasında. He- nüz renk bile kazanma- mış o sıvıyı tanı. Önce kı- zaracak, sonra karara- cak ve zemheri gelme- den Ege'nin büyülü sıvı- sına dönüşecek, adına zeytinyağı denecek. Yani şiir gibi bir şey... ••• 293. Bilgisayanmın sulanan ağzı kurudu. Artık sade- ce e-mail alıyor, belleği- ne koyuyor ve yenilerini bekliyor. Bir başka "herhangi bir" e-mail'den alıntı: "... Sami Selçuk Tür- kiye Cumhuriyeti Devle- ti'nin bağnnda büyümüş bir 'ur'dur. Kanser- dir. Aydın Engin de Cumhuriyet fideliğinde- ki ur. Biopsi kâr et- mez. Ur kesip atılmalı." Sorup öğrendim: "Bi- opsi" kanserli hücreden bıçağın ucuyla örnek al- makmış. ••• Bir sofra kurmalı. Toprak ve biraz çukur tabaklar, çavdar ve arpa unu kanşmış tatlı maya köy ekmeğini elle bölüp bir köşesine yığmalı. Yukandaki Tahtaa köy- lerine çıkıp Yörüklerden bir "küpeç" keçi peyniri almalı. Sonra denize sırtını dö- nüp Küçük Menderes Ovası boyunca yürüme- li. Menderes'in büklüm- lerini izlemeli, Tire'yi geç- tikten sonra, Karıncalı Dağ'avurmalı. "Mevsimi değildir" deyip asla vaz- geçmemeli. Zeybekler yok olduğundan beri in- san topuğu değmemiş koyaklannda mutlaka ke- kik bulunur. Birtutam ke- kik toplamalı. Çukur toprak tabakla- ra zeytinyağı dökmeli. Üstüne kekik serpmeli. Masanın bir ucuna, ko- ca bir toprak tabağa te- peleme güz inciri yığma- lı. Denkgetirip SakızAda- sı'ndan kaçak Retzina şarabı tedarik etmeli. Ko- nuklargelmeden şişele- ri açmamalı. Reçine ko- kusu kaçmamalı. Sonra konutdar getme- li. Burhan Şenatalar'la Bülent Tanör Istan- bul'dan gelsinler. Ersin Salman Göcekien çıksın yola; yolu uzatmak paha- sına Bodrum'a uğrayıp Baskın Oran'ı da alsın yanına. Dün telefon eden "Ben birokuyucunuzum Aydın Bey" diyen de ko- nuk gelmeli. Bir de yüzü- nü bilegörmediğim "ca- nı dehşetli sıkılan" Oğuz Aykal gelmeli. Zeytinyağı, kekik, ke- çi peyniri, reçine kokulu şarap, köy ekmeği...Ya- ni bir çeşit şiir...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog