Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

12 EYLÜL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER Çakmakoğhı'ndan bedelaçtfaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Milli Savunma Bakanı Sabahattin Çakmakoğlu, bedelli askerlik uygulamasının daha önce kamuoyuna açıklandığı gibi l Ocak 1973'ten önce doğanlan kapsayacağını, tarihte bir değişiklik olmayacağmı söyledi. Bulgaristan'a giderken havaalanında gazetecılerin sorulannı yanıtlayan Çakmakoğlu, bir gazetecinin "Bekledığıniz başvuru rakamına yaklaştınız mı?" sorusuna "'Henüz bir rakam almış değiliz. 20 Eylül'e kadar zamanımız var. Bizim bekkdiğimiz rakam diye bir amacımız yok. Bu bir ıstısnai uygulamadır. Bu, çeşith sebeplerle 27 ve daha fazla yaşı bulunan fakat askerliğıni gecıktirmiş olan, yapmamış, yapamamış olan, cezai duruma düşmüş, oianlara bir fırsat ve imkân yaratmaktır" yanıtıni verdi. onaylandı• ANKARA (Cumhuriyet Bûrosu) - Bulganstan'ın Filibe kentınde konuşlanan Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Giicü ile ilgili anlaşmasi ve ek protokol onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı. Güneydoğu Avrupa ülkeleri arasındaki komşuluk ilişkilerini güçlendirmeyı ve bölgesel güvenliğe katkıda bulunmayı öngören anlaşma, Güneydoğu Avrupa Çokuluslu Banş Gücü'nün kuruluşu, konuşlandınlması ve kullanılmasına ilişkin hükümler içenyor. Anlaşma, siyasi ve askeri istişare ile karar alma, kuvvet yapısı, komuta- kontrol yapısı. eğitim etkinlıkleri, haberleşme güvenliği, lojistik gibi konulan düzenliyor. Tüpkiye'ye tank satışı • BERLİN(AA)- Almanya'da yayımlanan . 'Welt am Sonntag" gazetesi, Âlmanya Dışişleri BakanlığVnın. Türkiye'ye olası tank satışını engellediğini öne sürdü. Gazetenin bugünkü sayısinda çıkan haberde, bakanlığın, 1000 tank alırru için Türkiye tarafından açılacak uluslararası ihaleye Almanya'nın katılmasını engellemeye çalıştığı iddıa edilerek. "Bakanlık, Yunanistan'ı dıkkate alarak, Alman sanayiinin bu ihaleye katılmasına karşı çıkıyor" denildi. Hükümete yakın çevrelere dayamlarak verilen haberde. buna gerekçe olarak. "Türkiye'ye AB perspektıfi sunabilmek için Atina'nın onayının almmaya çalışılması" gösterildi. Musalli Tüpkiye'de • REYHANLI(AA)- Suriye Meclıs 2. Başkanı Abdullah Musalli, Hatay'ın lskenderun ilçesine bağlı Arsuz beldesindekı torununu ziyaret etmek üzere. Reyhanlı ilçesindeki Gilvegözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Musalli, kendisinin Halep'te doğduğunu. ancak aslen Türk olduğunu belirtti. TBMM Başkanvekili Murat Sökmenoğlu Musalli'nin ziyaretinin geçen yıl Suriye ile yaşanan krizden sonra iki ülke arasındaki dostlufun pekiştirilmesi açısından önemli olduğunu söyledi. Okul öncesi sağlık kontrofii • Istaobul Haber Sen isi - Acıbadem Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Uzmanı Dr. Handan Saraç Üçsel, okullar açılmadan ya da ilk hafta içinde çocuklann çekaptan geçirilerek işitme. görme ve ağız dış sağlığı kontrollerinin yapılmasını, aşılannın tamamlanmasını önerdi. Görme ve işitmedeki olası bir aksaklığın çocuğun okul başansını ciddi bir şekilde etkilediğine dikkat çeken Dr. Üçsel, birçok ailenin hastaneye "Çocuğum hırçın, uyumsuz, öğrenemiyor; acaba zekâsında bir sorun rau var" diye geldiğini, ancak çocuklardaki sorunun zekâdan kaynaklanmadığını, işitme veya görme bozukluğu leşhisi koyduklanm söyledi. Izmir Barosu, Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un konuşmasını değerlendirdi w Lslaıııeı ideolojînin üranü'İZMİR (Cumhuriyet Ege Bü- rosu) - Yargıtay Başkan ı Sami Sel- çuk'un yeni adli yıl açılışında yap- tığı konuşmaya fzmir Barosu Yö- netim Kurulu da yaptığı açıkla- mayla sert tepki gösterdi. tzmir Barosu Başkanı Çetin Turan. Sel- çuk'un söylemini "Islamcıideolo- jinin ürünü" diye nitelendirirken " Laikliğekarşı köktendinci akım- lanndilindeaşağılayıcıbiranlanı- da kullanılan laikçi sözcüğü, Yar- gıta> Başkanı tarafından aynı an- lamda benimsenerek kullaıulmış- ar. İslamadır. Bu sö\ tem Yargıtay Başkanı'na vakışmamaktadır" dedi. Yönetim kurulu adına açıkla- ma yapan tzmir Barosu Başkanı Turan. Selçuk'aağıreleştirileryö- neltti. Selçuk'un konuşmasının baro yönetim kurulu tarafından ıncelendiğinı behrten Turan, ko- nuşma metninin "Bberal ideoloji- nin ürünü" olduğunu söy ledi. Tu- ran, Selçuk'un yaklaşımıyla ilgi- li tespitlerinin şöyle olduğunu açıkladı: " 1. Onceki başkanlann açış ko- nuşmalannın tersine, konuşma metni ülke ve dünva bütfinünü kapsayıcı obnamış. konuşmanın sübjektif yanlan büvük ağırhk ta- şımış ve sonuç olarak anayasanın meşrai_\en'ne ilişkin radikal söyle- min dışında yeni bir şey söylenme- miştir. 2. Söyienüeniere gefince; Yargı- tay Başkanı'nın konuşmasmda 'Küreselleşme'ninadıgeçsedeııe anJama geldiği befli değfldir. Tüm değeıiendirmeleri somut ülke ko- şullanna degü. soyut çıkarsama- lara dayaudır. Devietin; çağcıl de- mokrasi, özgürlük. çoğulculuk, hoşgöröu küMrel künliğe saygL, eteştirelakıiolık. kaanmcıhk,y an- sız devletgibi kavramlannın tümü aynı soyutiama ile ele alınmış&r. Doğrularia yanbşlar ic içe girnıiş- tir. Kara Avnıpası ülkelerin huku- ku haksız aşağüanmış, Angk>-Sak- son hukuku vüceitilmiştir. 3. Yargıtay Başkaıu. ülke koşul- lan dışında soyut kav ramlan tar- bşmaktadır. Bu kavraınlara ken- dinct anlamlaryüklemekte, ki mi- lerinin içini bosaltmakta. kimileri- nin içini doJdurmaktadjr. 'Hukuk Devleti-Hukukun Üstünlüğü' ayı- ram, 'Cumhuriyet-Demokrasi "çe- lişkilcri gibL. Kimi kav ramlan da seriatçı basından ödünç alarak kullanmaktadır. "Laık- Laikçi' karşüaşürması gibL. 4. Yargıtay Başkanı kimi kav- rarnlanya eleştirerek ya da yok sa- yarak. 'bilımın en son doğrulan' listesinden çıkarmıştır; 'devrimci- lık, halkçılık. cumhuriyetçilik, Ia- iklik, devletçilik, ulusçuluk, ba- ğımsızlık...' gibL 5."Dış müdahale'nin uluslara- raasözfcşmelerle'meşrulaştığı've 'ulusal sınırlann delindiği' gerek- çesi ile uluslann 'bağımsızhğı' gündemden düşürülmüştür. 'Ka- mu yaran' kavramı \e idare huku- ku geteneği bir çırpıda harcanımş- ör. Aynı nedenle Danıştay redde- dilnûştir. Bu koşuDarda Yargıtay Başkanı'nın "tahkım' yada 'MAI° gibi bir sorununun bulunmaması doğakbr; bu nedenJekonuşmasın- ÇtZMEDEN YUKARI MUSA KART "P&VLET KALPİ" da sözünü bile etmemiştir. 6. Nihayet sözlüğünde "sosyal devlet'in adı bile yoktur. FMlete yüklenebilecek her rürlü yüküm- tülüğe. sosyal politikay a, taşıdığı li- beralideoloji' nedeniyiekarştdır. Deviet küçüîecek, 'birey" özgürce başının çaresine bakacakbr. 7. Laikliğe karşı köktendinci akımlann dflinde aşağılayıcı bir anlamdakullanılan laikçi' sözcü- ğü, Yargıtay Başkanı taranndan aynı anlamda benimsenerek kul- lanılmıştır. tslamcıdır... Ama tu- tarlı değildir. 'Devlet bütün inanç- lara, dinlere karşı ilgisiz ve eşit uzaklıktadır' dedikten sonra, 'Din. özellıkle tslam, sosyolojik olarak, Türk külturünün en önemli par- çasıdır. Ulusal birliği sağlamada bu tutkaldan yararlanmamn yolla- nnı arayalım' diyebihnekte- dir. Çünkü Atatürk de 'gazı' uniş, bu dinsel ka\ramı kul- ianmakla dini dışlamadığını belli etmişmiş-" Pek ıyi de dini kim dışla- mış?.. Devlet mi?.. Bugüne kadar devleti yönetenler bu 'Hutkah* yüzlerine gözleri- ne yeteri kadar bulaştırma- dılarmı?... Sayın Başkan kafasını kaldınp listeden çıkardığı "uhısal bagımsızhk'' müca- delelerinin Sıvası'na doğru bir baksın; hâlâ insan yanı- ğı kokulan geliyor... Bu sen- teze ondan önce de soyunul- du... Islamcı ideolojinin ürü- nü olan bu söylem, Yargıtay Başkanı'na yakışmamakta- dır. Sonuç olarak Yargıtay Başkanı, bu konuşması ile yargılama düzenimizin na- sıl iyileştirileceğıne ilişkin somut hiçbir öneride bulun- mamış, sadece politik me- sajlar vermiştir. Selçuk'un sözlerinin ya- rarlı bir tartışma sürecini başlattığını kaydeden CHP PM üyesi Murat Karayalçın ise, Yargıtay Başkanı'nınla- iklikle ilgili değerlendirme- lerine katılmadığını, Türki- ye gerçekleri hesaba katıl- madan böyle bir değerlen- dirme yapılamayacağını söyledi. Çalışma Bakanı Okuyan, tasanyı yılbaşına kadar TBMM'ye sunacaklarını söyledi Sosyal güvenliğe tek çaüANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Sosyal Güvenlik Yasası'nın yürürlüğe gir- mesinden sonra Çalışma Bakanlığı. sosyal güvenlik kuruluşlan ve iş yaşamına ilişkin yeni düzenlemeler için çalışma başlattı. Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Ba- kanı Yaşar Okuyan, arala- nnda sosyal güvenlik ku- rumlannın tek çatı altında toplanmasına ilişkin dü- zenlemenin de bulunduğu 6 yeni yasa taslağı üzerin- de çalışmalann sürdüğünü belirterek. bunların yılba- şına kadar tasan halinde TBMM'ye sevk edıleceği- ni bildirdi. Hükümetin, •'sosyal gü- venlik reformunun ilk aşa- ması" olarak adlandırdığı emeklilik yaşının yükseltil- mesi. işsizlik sigortasına ilişkin düzenlemeleri içe- ren 4447 sayılı yasanın yü- rürlüğe girmesinin ardın- dan. ikinci aşamayı oluştu- ran 6 yeni yasa taslağı için çalışmalara başlandı. Çalış- ma Bakanlığı'nın hazırlık Yasa taslağını hazırlayacak komisyon çalışmalarına başladı 'Adalet Akademisi' kurulacakANK\RA (Cumhuriyet Büro- su) - Hâkim ve savcılar, avoıkatlar, noterler ve diğer hukukçulann, alanlanndaki yeni gelişmeleri iz- leyebilmelerini sağlamakamacıy- la "Adafet AkademisT kurulacak. Adalet Akademisi kuruhnasına ilişkin yasa tasansı taslağını ha- zırlayacak komisyon. çalışmalan- na başladı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, yaptığı açıklamada, hâkim ve savcılarla, avukatlann mesleğe adım attıktan sonra hu- kuk alanmdaki gelişmeleri izle- mclerine olanak verecek kurumla- nn henüztam oluşrnadığun behrt- ti. Türk, kuruhnası düşünülen Adalet Akademisi'nin bunu ger- çekleştirecek bir kunım olarak dü- şünüldüğünü bildirdi. 15 yıldır 4 binin üzennde hakim ve savcının. Hâkim ve Savcı Adaylan Eğitim Merkezi'nde eğitim gördükten ve staj yaptıktan sonra meslege adım attığına dikkat çeken Türk, Ada- let Akademisi yasa taslağı üzerin- de çalışılırken, bu merkezde edi- ni len deneyimlerin de değerlendi- nlebileceğıni kaydetti. Türkiye'ningereksiniminin hâ- kim ve savcılar, avukatlar, noter- ler ve meslek üyesi diğer kimsele- ri kapsayacak bir akademi oldu- ğunu anlatan Türk, şöyle konuştu: "Her gnıp için farklı program- lar uygulanabilir. Ama hcpsinin gerek mesleğe ha/ırlanma gerek meslekiçi eğjtimleri bakunından böyle bir çatı altında toplanmala- n yarariı olacaktır. Adalet Akade- misi öncelikle hâkim ve savcıian- mızın, avukatlannuzm, noterieri- nıizin ve diğer alanlarda çaiışan hukukçulanmızuı. hukuktaki ye- ni gelişmeleri izlemeterine >* buge- lişmeleri birlikte tartışmalanna firsat verecek bir yapıyı oluşrura- caktnf Akademinin bir dokümantas- yon ve enformasyon merkezi ola- bileceğini ve hükümet için çeşitli hulcuki sorunlarla ilgili inceieme ve araştırmalar yapacak bir danış- ma kurulunun bulunabileceğini kaydeden Türk, bunlann komis- yonda değerlendirileceğini bildir- di. Türk, komisyon çalışmalannm tamamJanmasından sonra, bakan- lık olarak gerekli değeriendirme- leri yapacaklannı ve taslağı önce Bakanlar Kurulu"na, burada uy- gun görülmesi halinde de TB- MM'ye sunacaklannı belirtti. Türk, komisyonun calısmalanm Meclis'in yeni yasama döneminc kadar tamamlamasi halinde, tasa- nnın yasalaşmasının kolaylaşabi- leceğini kaydetti. çalışmalannı yürüttüğü ya- sa taslaklan. SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un u Sosyal Güvenlik Kuru- mu" adıyla tek çatı altında toplanması, prime muhatap olmayan tüm faaliyetlerin "Sosyal Hizmet ve Yardun Kurumu" adıyla örgütlen- mesi, Genel Sağlık Sigorta- sına geçilmesi, SSK, Bağ- kur'un yeniden yapılandı- nlması ve Bireysel Emek- lilik Fonlannın oluşturul- masına ilişkin düzenleme- leri içeriyor. Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Okuyan, ya- sa taslaklannı hazırlamak için bakanlık bünyesinde alt komisyonlar oluşturul- duğunu, en geç kasım ayın- dan itibaren, aşama aşama TBMM'ye sunulacağmı bıldirdi.Okuyan, iş güven- cesi yasasına ilişkin çalış- malan tamamladıklannı, ancak bu konuda öncelikle işçi ve işveren uzlaşması aray'acaklannı belirterek. sosyal taraflar arasında uz- laşmaya vanldığı takdirde, bu düzenlemeye ilişkin ya- sa tasansını da TBMM'ye sevk edeceklerini söyledi. Adalet arayanlarm da, adalet dağıtanlann da temel sorunu zamanla Hukuk istatistildeı-i 6 bekle' dîyor # Bir ceza davasınm ortalama süresi: 1-3 yıl. # Bir hukuk davasınm Yargıtay'da temyiz incelemesi süresi: 2-7 ay • Bir ceza davasının Yargıtay'da temyiz inceieme süresi: 4-12 ay • Bir adli tebligatın sonuçlanma süresi: 25-30 gün. ANKARA (ANKA) - Yıllardır artan dava yükü karşısında sorunlan giderek büyüyen yargıyla il- gili istatistiklere göre, adalet arayan ve dağıtanla- nn ömrü beklemekle geçiyor. Internet'tekı hukuk sitelerinde yer alan istatis- tikler şöyle: • 20 adliyenin bulunduğu Istanbul'da Pendik Adliyesi ile Silivri Adliyesi arasındaki mesafe: 200 km. • Bir hâkim-savcının tstanbul 'a atanmadan ön- ceki ortalama mesleki çalışması: 10 yıl - Bir hukuk davasının ortalama süresi: 9 ay - 2 yıl. • Bir ceza davasının ortalama süresi: 1-3 yıl. • Bir hukuk davasının Yargıtay'da temyiz ince- lemesi süresi. 2-7 ay • Bir ceza davasının Yargıtay'da temyiz incele- mesi süresi: 4-12ay • Bir adli tebligatın sonuçlanma süresi: 25-30 gün. • Hukuk davalannda bir sonrakı duruşmaya ve- rilen süre: 1.5 ay • Ceza davalannda bir sonraki duruşmaya ve- rilen süre: 1-3 ay '•' •'•*" • Bir hukuk davasının sonuçlanması için orta- lama duruşma sayısı: 4-8 • Hukuk davalannda bir duruşmanm ortalama süresi: 45-90 saniye. • Avukatlann duruşmanın başlaması için orta- lama bekleme sürelen: 45-90 dakika • Ağır ceza mahkemelerinin bir günde baktığı ceza davası sayısı: 20'den fazla • Asliye ceza mahkemelerinin bir günde bak- tığı ceza davası sayısı: 50'den fazla • Çocuk mahkemelerindeki ortalama yargıla- ma süresi: yaklaşık 500 gün • Icra tetkik mercilerinin bir günde baktığı ce- za davası sayısı: 300'den fazla (Bu dosyalann du- ruşmalannın tamamının toplam süresi: 1-2 saat) • Bir icra müdürlüğüne 1 yılda yapılan icra ta- kdbi başvurusu: 13.000'den fazla • Bir icra müdüriüğünün ortalama eleman sa- yısı: 5 • Bir icra müdüriüğünün yaptığı günlük haciz sayısı: 10-20 •Dünyanın en kalabalık barosu: Tokyo (10.000'den fazla kayıtlı avukat sayısı ile Istanbul Barosu ikinci sırada bulunuyor) • Türkiye'deki toplam noter sayısı: 1.192 - Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne ka- yıtlı öğrenci sayısı: 15.000'den fazla • Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin her yıl aldığı yeni öğrenci sayısı: 1.200 • Istanbul Üniversitesı HukukFakültesi'nin her yıl aldığı vüksek lisans öğrenci sayısı: ortalama 50 • Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin her yıl aldığı doktora ögrencisi sayısı: 8 • {stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin her yıl verdiği mezun sayısı: yaklaşık 200 • Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin normal süresi olan 4 yılda mezun olabilmeyi başarmış öğrenci oranı: Yüzde 7 •Bir yılın altındaki hapis cezalannm para cezasına çevrilme oranı: Yüzde 95 • Bir alacak davasının ortalama yargılama süre- si: 1.5 yıl • Tabip Odasında soruşturmalann bitme süre- si 15 gün- 88 ay. POLİTtKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA % Git Aç Kapıyı...' Blerin üşüyordu biliyorum... Gözlerin darmadağınıktı geceden beri... Git aç kaptyı. Belki bir ağaç; bir koru; belki bir bahçe; ya da si- hirli bir kent var dışarda... Dokun parmaklarınla Moroslav Holuba'ya... Git aç kapıyı. Bir köpek belki bir şeyler anyordur... Belki bir yüz; ya da bir göz; ya da resmin; resmini göreceksin... Yıldızlar derin bir uykudadır şimdi... Gökyüzü mavidir... Kırmızıya çalan toprak, yeşili uyırtan dallar 'Ey- lül'dürartık... Bir kızın olursa adım 'Eylür koy, sana yakışır... Git aç kapıyı... Sis olsa bile dışarda, dağılır... Aglama ne olursun, güzdür bunun adı. Uzakta Phi- lippe Jaccottet'ın ağır bulutlan ve o hafıf yol vardır... Sözü edilmez bile artık otlann arasında su gibi iler- lemenin... O saatlerde Octavia Paz'ı düşün... Yum gözlerini yitir karanlıkta... Göz kapaklann kırmızı yapraklar altında... Gömül vızıldasın sesin; düşen sesın halkalanna... "Dudaklar, öpüşler, aşk, her şeyyeniden doğar; o ölümsüz, o yaJın unutuşta: geceninkızlandıryıldızlar..." Git aç kapıyı. Hiç olmazsa, esintî olur bir parça... • • • Git aç kapıyı... Bir delişmen çocuk ağlıyordur tek başına orman- da; bir genç kız belki Eylül'le çoğalıyordur uzak kerrt- lerin bırinde; bir aşk başlıyordur bilinmez türkülerin eşliğinde... Git aç kapıyı... Uzun uzun bak ağaçlara, kuşlara, çiçeklere, taşla- ra, ırmaklara... Bak tomurcuklar açtı, aşk çiçeklendi; kokusu. taçyapraklan ölü... Gitmek için rşte aşka, avlusu tarçın kokan evlere, o şehirlere; ama nerelere söyle? Git aç kapıyı... Belki mavi birrüzgârdır esen; bir çığlık. be(ki bir de- nizdir konuşan: ya da yitirilmiş aşklar durağında bir kadındır bekleyen... Başını göğe kaldır... Gözlerini yum sımsıkı... " " , - Sonra usulca ağla... • Eyfül'dür az ısıtan güneş, dabnda üşûyen yap- rak... Yan aydınlık bir gece düşün... • -' Bak sessizJik bize göre değil! Alevlerin alacakaranlığında yftik mevsim sevdala- nnı topla; hüzünien koy yanına; bizi kışkırtan bakış- Iarı sakla... O son fırtınayı, yağmurlan, gök gürültüsünü dü- şun... Ardından Robert Desnos gibi konuş: "Seni öyle duşledim ki yıtirdim gerçekliğimi..." Git aç kapıyı... . b., •,, Bir aşk yıtıyor. bir aşk büyüyor avuçlanmEda_^.. benın mevsımlerin yanıyoryüreğimde; beni ağır- laştıran çıplak bir ateş... Beni aniayan Paul Eluard'ın düşleridir; o çiçeklen- miş sevdalandır... "Kapılar tutulmuş neyfersin Neylersin içerde kalmışız Yollar kesilmiş . . Şehiryenilmiş neylersin Açlıkiar başlamış • • Elde silah kalmamış neylersin ' ; Neyie r SiP karanlık da bastırmış *••; Sevişmezsin de neylersin" ••• Git aç kapıyı... Gelen belki benimdir, hiç beklemediğin saatte; kir- piklerim üşüyordur belki, al ısıt beni; bir meltem sı- caklığıyla uykudaysam uyandır; belki Eylül sabahı- dır kapıyı çalan yüreğim... Git aç kapıyı... Ne gül yanar gövdende, ne ölü karanfilller... Çağ- daş bir menekşedir Rafet Alberti'nin sunduğu... Sen oradasın Eylül, başkaldıran yılmaz rüzgânn... Biz erkekler, kadınlar hiç birimiz bilmryorduk giz- li karanlkjını karatahtalann... Git aç kapıyı... Yüzürtde yorgun sürgünlerin izi olan bir kaçaktr ge- len; ürkek bir şafağın uçsuz bucaksız özgürlüğü- dür belki acılann sevinçlere dönüştüğü yıldönümü- dür... Git aç kapıyı... Işlek karanlıktan başka; oyuk rüzgârdan başka; hiçbir şey olmasa bile dışarda... Git aç kapıyı... Yüzüne ayışığı vuracaktır hiç beklemediğin anda!. hikmetcetinkayaf" cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/513 90 98 Türkiye-Kazakistan 1. dönem KEK protokolü imzalandı ANKARA (AA) - Dev- let Bakanı ve Başbakan Yarduncısı Devlet Bahce- G, Türkiye ile Kazakistan arasında dün Ankara'da imzalanan "Birinci Dö- nem Karma Ekonomik Komis>on (KEK) Proto- kolü'nün, ılci ülke arasın- daki ikili ticari ve ekono- mik ilişkilerde önemli bir atılım başlatacağını söy- ledi. Türkiye-Kazakistan Karma Ekonomik Komis- yonu Protokolü. Devlet Bakanı. Başbakan Yar- dımcısı Devlet Bahçeli ile Kazakistan Enerji, Sanayi ve Ticaret Bakanı K. Muhtar Abhazov tarafın- dan Ankara'da imzalandı. tmza töreninde konu- şan Bahçeli, iki ülke ara- sında sürdürülen komis- yon toplantılannda Türki- ye ile Kazakistan arasın- daki ticari ve ekonomik ilişkilenn aynntılı bir bi- çimde gözden geçirildiği- ni ve Türkiye için son de- rece verimli ve başanlı so- nuçlarelde edildiğini b'!r dirdi. ; İki ülke arasındaki iliş- kilerin mevcut işbirliği ve ilişkilerin eşitlık. karşılık- lı menfaat ile sevgı ve sa> - gı temelinde geliştirilme- si için her rürlü çabayi göstereceklerıni belirten Bahçeli konuşmasmda şunlan söyledi: "•Ülkele- rimiz arasında ilk olması itibariyle çok önem verdi- gimiz komisvon toplann- ları. ikili ticari ve ekono- mik ilişkilerimizdc önem- li bir atılım başlatacağına olan inancımızı daha da güçlendirmiştir. İki ülke ticari ve ekonomik ilişkile- rinde zaman aman karşı- laşılan engeilerin karşılık- lı anlaviş vedostane bir at- mosfer içinde ele aiınma- sı, ikili ilişkilerin gefeceği- ne ilişkin olunılu beklentf- lerimizi daha da kuvvet- lendirmiştir."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog