Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

12 EYLÜL 1999 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@ cumhuriyet.com.tr 11 Noriega ABD'yi tehdit etmiş • MEXİCO(AA)- Panama'nm eski diktatörü General Manuel Noriega'nın, 1978'de, ABD Senatosu'nun Panama Kanalı'nın devretmeyi kabul etmemesi halinde. kanalı havaya uçuracağı tehdıdinde bulunduğu bildirildı. Dönemin Senato Cumhuriyetçi Parti lideri Howard Baker Jr., Noriega'nın o dönemde henüz devlet başkanı değilken, Panama'yı bir ziyareti sırasında kendisine bu tehdidi yönelttiğini anlattı. O dönemde, Senato. kananlı 1999 sonunda Panama'ya devredilmesi konusundaki anlaşmanın onaylanmasmı görûşüyordu. Hindistan'da seçimler • BOMBAY(AA)- Hindistan'da bir ay sürecek parlamento seçimlerinin 2. aşaması dün yapıldı. Dünkü seçımlerde, parlamentonun altı kanadınm 545 üyesınden 123'ünün belirlenmesi için yaklaşık 150milyon seçmen oy kullandı. 619 milyon seçmen bulunan Hindistan'da seçimler bir ay süreyJe hafta sonlannda yapılıyor. Seçımlerde oy verme süreci 4 Ekim'de sona erecek. Başbakan Atal Behari Vacpayi'nin seçimlerin ardından yeniden iktidar koltuğuna oturması bekleniyor. Fransa ve Tayvan sallandı • TREVES-TAYVÂN (AA) - Fransa ve Tayvan'da önceki gece deprem oldu. Fransız polis yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Treves bölgesinde hafif bir deprem hissedildiği belirtildi. Tayvan'daki depremin ise 5.3 ölçeğinde ve merkez üssünün Pasifik Okyanusu'nda olduğu belirtildi. '""-•'' Endonezya'nm, Doğu Timor'a banş gücü yerleştirilmesini kabul edebileceği belirtiliyor Cakarta'dan geri atbıııDış Haberier Servisi - Doğu Ti- mor'daki şiddet olaylannı önleye- meyen ve uluslararası topluluğun baskılanyla karşı karşıya kalan Endonezya'nın, bölgeye banş gü- cü konuşlandınlmasına izin vere- bilecegi belirtiliyor. Endonezya Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Ge- neral YVIranto, Devlet Başkanı Yfo- sufHabibi'ye. uluslararası bir ba- nş gücünün hızlı bir şekilde Do- gu Timor'a yerleştirilmesini öne- receğini söyledi. Wiranto, dün baş- kent Dili'de beş kişilik Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konse- yi heyetıyle yaptığı görûşmede. "Doğu Timor'a uluslararası bir banş gücünün hızb birşeküde gön- • Endonezya Savunma Bakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı General Wiranto, Devlet Başkanı Yusuf Habibi'ye, uluslararası bir banş gücünün hızlı bir şekilde şiddet olaylanna sahne olan Doğu Timor'a yerleştirilmesini önereceğini söyledi. derilmeönerisi, Endonezya hükii- meti tarafindan bir seçenek olarak inceienmelidir. Bu Fıkri De\ let Baş- kanı'na Ueteceğiın" dedı. Endo- nezya yönetimi, Doğu Timor'a uluslararası bir banş gücü gönde- nlmesine karşı çıkıyor. 30 Ağus- tos'ta yapılan halkoylamasında hal- km yüzde 78.5'inin bağimsızlığı seçmesınin ardından Cakarta yan- lısı milisler ve Endonezya asker- leri bagımsızhk yanhlanna karşı şiddet uygulamaya başlamış, bin- den fazla kişi öldürülmüş, başkent Diliyanıpyıkılmıştı. BM Güvenlik Konseyi dün Do- ğu Timor sorununu görüşmek üze- re toplandı. BM Genel Sekreteri Kofi Annan, toplantıda Endonez- ya'nın uluslararası gücü bir an ön- ce kabul etmesinı istedi. Annan. -Dogu Timor halkı BM'nin dü- zenlediği halkoylamasında bağını- sızhğı seçtiği için dünyanın gözleri önünde kadedilivor. BM, Doğu U- mor halkını en ihtiyaç duyduğu andakaderineterkeüneyecek'' de- dı. ABD'nin BM Büyükelçisi Rk- hard Holbrooke. toplantıda Doğu Tımor'da yaşananlann Endonez- ya'yı uluslararası ilişkiler alanın- da gen dönülmez bir noktaya ge- tirdiği uyansında bulundu. Holb- rooke. "GeneralVMrantokomuta- sındaki birlikler Doğu Timor'daki şiddetolaylannı yönîendiriyor,des- teklKor ve baa durumlarda kaüi- amJara kaülıyor" dedı. Brezılya, Doğu Tımor'a gönde- rilecek bir banş gücüne asker ve- receğini bıldırdi. Ingiltere. Kana- da. Filipinler. Tayland, Sıngapur. Yeni Zelanda ve Malezya da BM gücüne katılacagını açıklamışrı. Sflah saüşlan askıda ABD Başkanı BiU Clinton, En- donezya'ya silah satışını askıya aldı. Bill Clinton, Endonezya'nın Dogu Timor'a banş gücü konuş- landınlmasını kabul etmeye zo- runlu olduğunu vurguladı. Ingiltere de Endonezya'ya si- lah satışuu askıya aldığını bildir- di. Avrupa Birliği'nin (AB), IMF'nin Endonezya'ya yapacağı mali yardımı kesme karannı des- tekledigı belirtildi. Bill Clinton ve Ciang Zemin barıstı Washington'la Pekin ilişkilen düzeliyor • Yeni Zeianda'nın Auckland kentinde bir araya gelen Bill Clinton ve Ciang Zemin, Çin'in Belgrad Büyükelçiliği'nin bombalanması yüzünden yaşanan gerginliği sona erdirdiler. Dış Haberier Servisi - ABD Başka- Dünya Ticaret Örgütü'ne (WT0) gir- nı Bill Clinton ve Çin Devlet Başka- nı Ciang Zemin, Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde bir araya gelerek Kosova bunalımı yüzünden yaşanan gerginlikJerin geride kaldığını ve iki ülke ilişkjlerinin normale döneceğini açıkladılar. NATO'nun Kosova operasyonu sı- rasında 7 Mayıs günü Belgrad'daki Çin Büyükelçiliği'nin bombalanma- sı, iki ülke arasındakı ilişkilerde ger- ginliğe yol açmıştı. Ciang Zemin ve Bill Clinton, Auck- land'da düzenlenen Asya-Pasifık Eko- nomik Işbirliği (APEC) toplantısı ön- cesinde 2 saat süre baş başa bir görüş- me yaptılar. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sandy Berger,toplantımn ardından yaptığı açıklamada. "İki ül- keilişkileri yeniden rayına oturdu. Gö- rüşme çok oiumlu, yapıcı ve kapsam- hgeçti" dedi. ABD ve Çin'in heralan- daki ikili ilişkileri yeniden başlata- caklan belirtiliyor. " Clinton ve Ciang Zemın, Çin'in mesi konusundaki ikili görüşmelerin de yeniden başlatılmasma karar ver- diler. WT0 görüşmeleri büyükelçili- ğin bombalanmasının ardından kesil- mişti. Clinton. Çin'in yıl sonuna kadar VVTO'ya girmesinin hedeflendiğini, ABD ve Çin heyetlerinin en kısa sü- rede bu konudaki görüşmelere başla- yacaklannı vurguladı. Çin'den Tayvan uyarısı Sandy Berger. Ciang Zemin'in Bill Clinton'dan Tayvan'a siJah satışını durdurmasını istediğini de söyledi. Ciang Zemin. Tayvan "ın bağımsızlık ilan etmesi dunımunda bu ülkeye kar- şı güç kullanacaklan konusundaki ka- rarlılığını da Başkan Clinton'a iletti. Ciang Zemin. toplantıdan sonra yap- tıgı açıklamada, Çin'in dış dünyaya da- ha fazla açılacağı sözü verdi. Çin Devlet Başkanı Ciang Zemin. "Re- form ve dış dün\ava açılma politika- sını sürdüreceğiz" dedı. APEC topUnt]» için Auckland'a gelen Clinton, yerü danslanyla karşılandı. (REUTERS) Biitün erkekler silah altında Çeçenistan savaşmaya hazırlanıyor • Devlet Başkanı Mashadov, Ruslann, topraklannı sürekli bombalaması üzerine harekete geçmek zorunda kaldığını belirterek tüm erkeklerin silah altına alınmasına karar verdi. MOSKOVA (Ajanslar)- Rusya, köktendınci Vahha- bi milislerin elinde bulu- nan Dağıstan köylerinı ve Çeçenistan'daki milis mev- zilerini bombalamayı sür- dürürken Çeçenistan'daki olağanüstü hal uzatılarak genel seferberlik ilan edil- di ve tüm erkek nüfusun si- lah altına alınmasına karar verildi. Çeçenistan Devlet Baş- kanı Aslan Mashadov, Moskova ile gerilimın art- ması ve topraklannın sü- rekli bombalanması üzeri- ne harekete geçmek dunı- munda kaldığını söyledi. Mashadov. "Çeçenistan'da savaş başjadığını sö>leyebi- Briz" dedi. Mashadov, Da- ğıstan'da Rus birlikleriy- le savaşan Çeçeu milisle- re de yurda dönme çağn- sı yaptı. Mashadov, "Da- ğıstan'da savaşan Çecenler geri dönsünler. Bürün Çe- çenistan Cumhuriyeti'ne zararveriyorlar" dedi. Rus birlikleri Çeçenistan'daki Vahhabi milis mevzilerini de bombalıyor. Geçen pa- zar gününden bu yana Çe- çenistan'da 150 kişi öldü, pek çok sınır köyü de ha- sar gördü. 50 milis öldü Rus kaynaklan, son 24 saat içinde milislerin 50, Rusya'nın ise 45 ölü ver- diğini açıkladı. Rus lçişle- ri Bakanlığı, Rus güçleri- nin, gece Novolakskoye bölgesinde bir. tepeyi ele geçirmeye çahştıklannı, ancak ağırateş alunda kal- dıklan için çekilmeye mec- bur olduklannı bildirdi. Rus birlikleri Çeçenis- tan'ın Dağıstan sınınnda- ki Nozhay-Yurt ve Şel- kovskoy bölgelerindeki 3 köyü bombaladı. Köy hal- kından yaralananlar oldu- ğu kaydedildi. Saldın önlendi Rusya'nın St. Peters- burg kentinde bir bomba- lı saldın önlendi. Petro\s- ki stadyumundaftıtboimai çı oynanırken tesisin he-J men dışında bomba yük- lü bir araç belirlendi. Po- 1 lis bombayı etkisiz hale getirdi. Moskova"daki birapart- manda geçen çarşamba ge- ce yansı meydana gelen; patlamada. ölenlerin sayıj sı 90'a ulaşırken polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Bi- nanın yıkıntılan arasında fünye parçalan ile hexogen ve TNT gibi güçlü patla-^ yıcılann izine rastlandığ» belirtildi. Rusya lç Güvenlik Ser- visi (FSB), "terörist sal- dm" olasıhğı üzerinde du- ruyor. Interfaks ajansı. po- lisin, şüphelilerin binanın; birinci katında etkinlik; gösteren şirket ile bağlan- ölı olabilecekleri olasılığı- nı değerlendirdığini açık- ladı. Şirketin Çeçen ve Azerbaycanlılara aitoldu- ğu belirtildi. Yetkililer, pat-, iamanın Dağıstan"daki ça- tışmalarla bağlantılı ola- bileceğini ifadeediyorlar. YAZARLARA ÇAĞRI TYS Ankara Temsilciliği olarak; deprem bölgesinde yaşayan, ilkokul çağındaki çocuklara ücretsiz dağıtılmak üzere bir masal'öykü kitabı yayımlamaya karar verdik. Tüm yazarlann. yepyeni birer masal/öyküyle bu kitapta yer almasını istiyoruz. Yazarlann, 3 sayfayı geçmeyecek uzunluktaki yapıtlannı, en geç 30 Eylül 1999 tarihine kadar, aşağıdaki adrese göndermelerini diliyoruz. Bu çağnya katılın ve hepimiz o çocuklann yanında olduğumuzu yüreklerimizin onlar için çarptığıru, özel bir kitapla bir kez daha gösterelim. Zerrin Taşpınar ]. Cadde 7. Sokak No: 21/6 Bahçelievler-Ankara Bir ekmek Cumhurtyet Her gûnkû iki gereksmıminızin koruyucıı tortası Cumhunyet Kjtap Kulübü reyonlannda , İ35pkulûbQ 24 S*UNÖBETÇİKİT\PÇI: HER tŞLEM B|RTELEFO\H Onlar Korkuyorlar Yıkılmış gejmijlerıyle, belirsız geleceklcri arasında endıjeliler Güvtnsızler Öflcelı ve huzunuzlar Çaresizler Gtnder bojluk ıçinde ve kızgınlar (ocuklar ne olduğunu, neden olduğunu anlamıyor Jajkınlar Hüzünluler Acı tekıyorlar Yoşam sacaşı belirsizlikler. psikososyal sorunlar. şok ve şok sonrası traıma bozttkluklart, yağmur, artçı depremler ve yaklaşan kış... KayıpLm içinyas tutma sürecini bile yaşayamadtlar. Şitndi tüm deprem bölgelerinde bunlar yaşamyor, yaşanacak. Biz ?t 1995 -S> psikolog, pedagog, ve sosyal hizmet uzmanları; insanlara bu tür sorunlarında yardım etmek üzere eğitildik. Marmara Bölgesinde, bizeyoğun ihtiyaç var! Bu ihtiyacı karşılamalıyız! > Türk Psikologlar Derneği Istanbul Şubea | Başt-uru: s Tel 0.532.4465355 Ş Faks. 0.212.275 93 59 e-mati: makrom@turk.net Çok Acı Kaybımız Merhum Necati Alakavuk ve merhume Naile Alakavuk'un oğlu; Nevca Alakavuk'un eşi; Muzaffer Türkay'ın kardeşi, Lemi Alakavuk'un ağabeyi: Serap Alakavuk, Sibel-Mithat Rende, Seval-Mustafa Seyran, Fatoş- Faruk Tekelioğlu'nun babalan; Yeşim, Baran, Zeynep, Emre, Mert, Tank ve Ayşegül'ün sevgili dedeleri; Hüseyin, l_ale ve Sevil'in dayılan; Necati, Yasemin ve Ahu'nun amcalan Biricik varlığımız, her şeyimiz Â.Hazım AlakavukBizleri derin acılar içinde bırakarak çok zamansız aramızdan ayrılmıştır. Cenazesi 12 Eylül 1999 Pazargünü Muratpaşa Camii'nde kılınacak ikin- di namazını müteakip Antalya Yeni Mezariığı'nda defnedilecektir. Ailesi Çiçek göndermek isteyenlerin Türk Eğrtim vakfi'na bağışta bulunmalan rica olunur. BAHÇE SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/114 Davacı Mualla Vural vekilı tarafından davalılar Ali Vural vs. aleyhine mahkememize açılan taksim ve iza- leyi şuyu davasının yapılan duruşmalan sonunda: Mahkememizden verilen 20.08.1999 tarih ve 1998/114 Esas, 1999/82 Karar sayılı ilamı ile dava ko- nusu Osmanıye ili Bahçe ilçesi Islam mahallesi beledi- ye ciran mevkiinde bulunan ve Bahçe tapu sicılinin 111 ada, 4 parsehnde kayıtlı, 653 rn2 miktarındakı gayrimenkulün satış yolu ile ortaklığın giderilmesine karar venlmiş olup tapu hıssedarlanndan ve dahıli da- valılar Ayşe Mine Ince, (Salman) Ayhan ve Meral'den olma 1967 d.lu Semiha Pınar fnce. Ayhan ve Hürmüs Semra'dan olma 1980 dogumlu Fulya Ince, Ayhan ve Meral'den olma 1966 dogumlu Hürmüs Semra Ince, Ziya ve HaJime'den olma 1949 dofumlu Ayten Ince, (Sonel) Süleyman Nuri kızı 1938 d.lu Havva Sabiha tnce, Mustafa ve Hatice Yaşar'dan olma 1327 d.lu Nur- han Ince, Süleyman Nun ile Havva Sabıhe'den olma 1930 d.lu yukanda tarih ve numarası yazılı bulunan iş bu karar 7201 sayılı teblıgat kanununun ilgili maddesı gereğince ılanen tebliğ olunur. Basın: 42707 ANKARA ASÜYE18. HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/303 Karar No: 1999/345 Davacı Yeter Şahin tarafından davalı nüfus müdür- lüğü aleyhine açılan isim düzeltilmesi davasının yapı- lan açık yargılaması sonunda verilen karar gereğince, Hüküm: Davanm kabulü ile. Antalya ılı Merkez Yıldız Mahallesi cilt no 0110, kütük sıra no 0073'te nüfusa kayıtlı Hasan ve Gülba- har'dan olma, 1952 dogum tarihlı davacının nüfusta Yeter yazılı bulunan adının Yasemin olarak düzeltil- mesıne. Nüfus kayıtlanna Yasennn Şahin olarak yazılması- na karar verilmiştir. İlan olunur. 7.9.1999 Basın: 42742 FATtH 2. SULH HUKUK HAKİMLİĞİ'NDEN 1999/546 Istanbul Şişli Ergenekon Mahallesi, cılt 5. kütûk 1310'da nüfusa kayıtlı, Mıgırdıç kızı Manik'ten olma 1325 dogumlu olup 2.4.1997 tarihinde dul olarak ve- fat eden Nerime Muhtaryan"ın mırasçılannın duruşma günü olan 11.10.1999'da 09.30'da mahkememızde ha- zır bulunmalan veya bır vekille kendilenni temsil et- tirmeleri, gelmedikleri takdırde Hazıne'nın mirasçı ta- yın edileceği ilanen tebiıg olunur. 6.9.1999 Basın: 42853 Onlara sıcak bir çorba, sevgi dolu bir kucak, güvenli bir yuva verebilmek için herkes çalışıyor... Biz de kitap verelim... Çünkü, yarının iyi müteahhitleri, iyi mühendisleri, iyi yöneticileri, iyi siyasetçileri bugün kitapla büyüyen çocuklar arasından çıkacak. Istanbul Valiliği'nin izniyle deprem bölgesi çocuklanna iletilmek üzere eski ve yeni çocuk kitaplan, defter, kalem, boya kalemi, oyuncak topluyoruz. Bilgi İçin: 0212-252 63 76 Faks: 0212-244 08 60 Toplama Merkezi: Perpa İş Merkezi Okmeydanı 2. Kat, B Blok. No:79 Istanbul Nüfus cüzdanımı ve ehliyetimi kaybettim hükümsüzdür. MUSTAFA KOÇ KADIKÖY 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN AHKÂMI ŞAHSİYE Sayı: 1998'823Ves. " Zonguldak, Terakki Mah., c: 013/08, sayfa 2. kütük 528'de nüfusa kayıtlı Iskender Akın hacır altına alına- rak. kendisine 1959 dogumlu Vahide Akın vasi tayin edilmiştir. Keyfiyet ilan olunur. 27.8. 1999 Basın: 42760 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNE DUYURl Istanbul Üniversıtesi'nde öğrenım gören öğrencilenn 1999-2000 eğitim-öğretım yılı kayıt yenıleme işlemleri 20 Eylül 1999 ile 20 Ekım 1999 tarihleri arasında aşağıdaki program çerçevesinde yapılacaktır. FÂKÜLTtyYLfKSEKOKUL KAYIT YERLERİ Istanbul Tıp Fakültesi KAYIT TAR. (1999) Istanbul Tıp Fak. Kampusu 11 Ekim-15 Ekim Hukuk Fakültesi Beyazıt-2 12 Ekim-18 Ekim Edebiyat Fakültesi Beyazıt-1 11 Ekim-15 Ekim Fen Fakültesi Iktisat Fakültesi Orman Fakültesi Eczacılık Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Işietme Fakültesi Veteriner Fakültesi Beyazıt-1 Beyazıt-2 Bahçeköy Kampusu Beyazıt-3 tstanbul Tıp Fak. Kampusu Istanbul Tıp Fak. Kampusu Avcılar Kampusu Avcılar Kampusu 23 Eylül-28 Eylül 28 Eylül-12 Ekim 05 Ekim-08 Ekim 30 Eylül-07 Ekim 20 Eylül-23 Eylül 07 Ekim-15 Ekim 05 Ekim-12 Ekim 27 Eylül-30 Evlül Siyasal Bilgiler Fakültesi Mühendislık Fakültesi Beyazıt-2 11 Ekim-15 Ekim tletişim Fakültesi Avcılar Kampusu 05 Ekim-12 Ekım Su Urünleri Fakültesi Beyazıt-3 tîahivat Fakültesi Beyazıt-1 20 Eylül-22 Eylül Beyazıt-1 29 Eylûl-01 Ekim 05 Ekım Florance Nightıngale H.Y.O. Istanbul Tıp Fak. Kampusu 27 Eylûl-29 Eylül Adalet Yüksekokulu Devlet Konservatuvan Beyazıt-2 Kadıköy Kampusu 23 Eylûl-24 Eylûl 05 Ekim-08 Ekim Teknik Bilimler Meslek Y.O. Saglık Hizmetleri M.Y.O. Sosyal Bilimler Meslek Y.O. Şişli Sağhk Hizmetlen M.Y.O. Ist. Bakırköy Sağlık Y.O. FizikTeda\ıReh. Y.O. Beden Egitımi ve^por Y.O. Edeb.Fak. (H.Â1İ Yücel Eğ.F.) Avcılar Kampusu Istanbul Tıp Fak. Kampusu Beyazıt-3 tstanbul Tıp Fak. Kampusu Istanbul Tıp Fak. Kampusu Istanbul Tıp Fak. Kampusu Avcılar Kampusu Beyazıt-1 HEkim-14 08 Ekim-12 24 Eylül-29 07 Ekım 05 Ekim-07 29 Eylül-OI 08 Ekim 08 Ekim Ekım Ekim Eylül Ekim Ekim Not: Belirlenen tanh ve yerler dışında kayıt yenileme yapılmayacaktır. * Aynntıh bılgi için Rektörlük Tel: 0 212 526 33 92 Beyazıt-1: Edebiyat Fakültesi Şeref Salonu Beyazıt-2: Turan Emeksiz Yemekhanesı Beyazıt-3: Eczacılık Fakültesi yanı eski yemekhane
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog