Bugünden 1930'a 5,498,611 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye /% ,/SMniBinMzıiiMEr r l M SMTİMBKKtnPJEnM/ / # SUT ÛYHJK KMUÜ) ^Bv fl SJUD* TMtBTl F ıriıiy SJinB Dıtedt|mız btabm admı,fcredjkartmızıa manaraaj ^e soc icullaoma CBTİU ile bâflde büdmn, khap evımzde olsuo Admızu so> admızı ve telefoa nununnm da bıUfinnevi uraıtmayın Cye değtlsenız, dıiersenız üye de olun ya da ûjehğınızı veoıle\in HER İŞLEM BİR TELEFONLA:0212 514 01 9< 76. YIL SAYI: 27003 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 12 EYLUL 1999 PAZAR c u M H U R I I N Ü ü R H M İLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN -1 Dünya Klasikleri dizimizde ikinci Türk klasiği: Türkmen'in an, duru dilinden yeni imgeler ve yeni renklerle bezenmiş bir şiir dili kuran, Türk halk şiirinin büyuk ozanı Karac'oğlan. Karac'oğlan şiirinde önce capcanlı bir insan vardır. Sonra olağanüstü güzel betimlenen birdoğa, ozanın aşkına karşılık veren kadınlar ve elbette aşk; aşk, ayrılık, gurbet, sıla özlemi ve ölüm... İ L H A S B A S G O Z KARAfOÖLAV ( ' thttl«m*) "Karac'oğlan geleneği savaş turkulerinden daha çok birleştiricidir; yurt coğrafyasını kurucudur. Hepimiz Karac'oğlan şıiriyle Toros'un yuceliklerinden bakarak, Gündüzlü'nün ovasını, Perçembeli'nin belini, Koçdağı'nı, Menekşe Yaylası'nı, Ceyhan suyunu, Beşdeli'yi, Çamurlu'yu, haritalardan once, Karac'oğlan'ın şiirinde tanıyarak sevdik. Güney coğrafyasının şiir dolu guzelliğini bizim dünyamızla Karac'oğlan butünleştirdi." İlhan Başgöz Bu haftanın kitabı, değerli halkbilimci İlhan Başgoz'ün Karac'oğlan üzerine kapsamlı incelemesi. İkinci kitap ise Karac'oğlan'ın en güzel şiirlerinden bir güldeste... Her aydının kitaplığında bulunması gereken bir yapıt... Salı günü Cumhuriyet Me birlikte... Yalova'da rant paylaşımı Iluılekr MHPve ANAP'a> Davet usulü yapıian 42 okulun bakım ve onanm ihalesinin siyasi parti yöneticilerine verilmesine DSP Yalova Milletvekili Hasan Suna itiraz etti. Ancak yenilenen kurada aynı isimler yeniden çıktı. FARUKK1RTAY Yalova'da depremın ardın- dan, hasar gören, yıkılan okullann ihale paylaşımı. ANAP ve MHP il başkanla- n ve yöneticilerine verildi. Yalova'da yıkılan ve hasar gören toplam 42 okulun, ba- kım, onanm ihalesini alanla- nn arasında, yaptıklan evler yıkılan müteahhitlenn yanı sıra bclediye meclis üyeleri, Kışlık çadırlar geliyor ' Deprernde ölen vatandaşlann sayısı dûn 15 bin 421 olarak açıklanırken 55 bin 349 binanın ağır, 53 bin 551 binanın orta ve62bin 150 binanın da hafıf hasarlı oiduğu bildirildi. Kızılay Genel Müdüriüğü'nce Norveç'ten satın alınan kış şartlanna dayanıklı 5 bin çadır geldi. • 9. Sayfada Yalova Valisi'nin oğlu ve sa- hıl şeridinde bulunan ve dep- remle birlikte yüzlerce kişi- nin öldüğü, enkaz haline ge- len Aydınkent Sitesi sahibi Cevdet Aydının yeğenı Ce- mil Aydın da bulunuyor Afet lşleri Yönetmeli- ği'nın 18. maddesine göre davet usulü yapılan ıhalenin, siyasi partilerin il ve ilçe yö- neticilerine verilmesi üzeri- ne, TBMM Deprem Araştır- ma Komisyonu Üyesi ve DSP Yalova Milletvekili Ha- san Suna. ihalenin yanlı ol- duğu gerekçesıyle itiraz etti. Daha sonra Millı Eğitim Mü- dürlüğü nezaretınde yapılan kura sonucunda da aynı isim- ler torbadan çıktı! Yalova Lisesi başta olmak üzere 8 lise ve 32 ilköğretim okulunun onanm ve bakımı ıçin öncekı gün Afet Işleri Yönetmeliğı'nın 18. madde- sine göre davet usulü yapılan ihaleler sonrasında işler, ANAP tl Başkanı ÖzkanTîr- yaki'ye ait Tîryaki Inşaat'a, ANAP tlçe Başkanı, Beledi- ye Meclisi Üyesi Birol As- lan'a ait Yalova Mühendis- like, MHP 11 Başkanı Erol Tatar'a ait Ayça Inşaata. es- ki MHP Yalova belediye baş- kan adayı Kâzım Karyağ- dı'ya. depremie birlikte yüz- lerce kişinin öldüğü, enkaz haline gelen Aydınkent Site- lerinin sahibi Cevdet Ay- dın 'ın yeğenı Cemil Aydm'a ait Aydın İnşaat'a venldi MArkastSa.8,Sü.3'te Hasar icîn 600 milyon lira verilecek Depremzedeye kirayardımı Ecevlt kararları açıkiadı Başbakan Ecevit, Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlan anlattı. Ecevit, depremzedelere kira için aylık 100 milyon, hasarlı konutlann onanlması için 600 milyon lira yardım yapılacağını söyledi. • 9. Sayfada Prefabrike evlerde karar kılındı MHP'Ü Bayındırlık ve Iskân Bakanı Koray Aydın ile Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'nun konut kavgasına son noktayı Devlet Bahçeli koydu. Bahçeli, Aydın'a destek vererek hükümetin prefabrike konut yapılması karan çıkarmasmı sağladı. • 9. Sayfada "Yunan kanı istemeırT diyen Bakan Osman Durmuş, Yunan rakcanj Ankara'ya götürdü. Parası sorun oldu Durmuş bahğı götürdü! • Sağlık Bakanı Osman Durmuş, kendisine armağan edilen Yunan rakısı ve bahklan Artkara'ya götürdü. Bakana armağan edilen balığın parasını hastane çaiışanlan ödedi. tZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Sağlık Baka- nı Osman Durmuş'a. geçen temmuz ayı içinde Çeşme ziyareti sırasında, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi yetkilileri tara- findan 250 miiyon lira ruta- nnda balık ve Yunan rakısı armağan edildiği, bunlann Durmuş tarafından kendi aracıyla Ankara'ya götû- rüldüğü bildirildi. Arma- ğanlann karşılığı olan pa- ranın iik olarak Sağlık Sos- yal Yardım Vakfi Çeşme mArkasıSa.8,Sü.l'de Darhenin yıldönümü 12 Eyföl'ün izleri silimııedi • l2Eylüll980 günü siyasi partiler, sendikalar, deraekler kapatıldı. Cezaevleri dolduruldu; işkenceler, baskınlar. kayıplar, yargısız infazlar, idamlar, faili meçhuller çığ gibi yayıldı. • Aydınlar, hukukçular, sanatçılar, öğretim üyeleri, öğretmenler, ögrenciler, emekçiler rüm toplumsal muhalefet susturuldu. M 4. Sayfada Isveç Büyükelçisi, Kıbns'ın bir 'barış adası' olması gerektiğini söyledi ffiiridye hakh 9 Demokratikleşme Türkiye'nin Kıbns'a yaptığı müdahaleyi haklı bulan Isveç Büyükelçisi Liljegren, Türkiye'nin AB'ye adayhğının tescil edilmesine karşılık olarak insan haklan ve demokratikleşme garantisi isteneceğini söyledi. Türkiye'nin bir gün AB'ye tam üye olmasını istediklerini belirten Liljegren, Türkiye ve Yunanistan'm AB içinde bir iç sorun olmasını istemediklerini dile getirdi. SERKANPEMtRTAŞ ANKARA - Türkiye'nin Avrupa Bır- liği'ne (AB) tam üye adaylığı önünde "son engel'' olarak gösterilen Isveç'in Ankara Büyükelçisi Henrik Liljegren. Kıbns Banş Harekâtı sırasında Ada'da olduğunu ve Türkler gelmeseydi ne ola- cağını iyi bildiğini söyledi. Türkiye'nin AB üyesi olmasını istediklerini belirten Liljegren, Türk hükümetinden insan hak- lan ve demokratikleşme konulannda alı- Denktas: Rumlar kadar devletiz ABD Başkanı Bill Clinton ' Oyuna gelmeyiz' Kıbns mektubu ı KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş, "Devletten devlete müzakere politikamızı Türkiye desteklemiştir, TBMM desteklemiştir. Rumlar ise adanın tamamını istiyorlar" dedi. Kıbns'ta taraflar arasında şu anda görüşme zemini bulunmadığına işaret eden KKTC Başbakanı Eroğlu, "Devletten devlete görüşme. esas politikanıızdır" diye konuştu. • 6. Sayfada ı ABD Başkanı Clinton, Kıbns konusuyla ilgili Kongre liderlerine gönderdiği mektupta, Rauf Denktaş ile Glafkos Klerides arasında görüşme yapılmasma tam destek verdiğini bildirdi. Clinton'ın mektubunun Denktaş'ın ABD Dışişleri Bakanlığı'nınyeni Kıbns Koordinatörü Weston ile yapacağı görüşme öncesine gelmesi de anlamlı bulundu. • 6. Sayfada nacak garantıler karşılığında Helsinki Zırvesi'nde adayhğının tescil edileceği- ni söyledi. Büyükelçi. Türkiye'nin ver- mesini istedikleri garantiler kapsamın- da, Cumhurbaşkanı Süleyman Derai- rel'in HADEP liderlenni Çankaya Köş- kü'ne davet etmesıni "SeçOmiş Kürt K- derierie diyalog yolunda önemli bir baş- langtç" olarak gördüklerinı bildirdi. Büyükelçi Liljegren, Türkıye-AB iüş- kilerini, Helsinki Zirvesı'ne kadar Türk hükümetinin neler yapması gerektiğini Cumhuriyete değerlendirdı: - Saariselfca toplanosının ardından Türkiye'nin AB'ye tam üye adaylığı açı- sından tek engel olarak tsvec gösterilme- ye başlandı. Bonu nasıl değeriendiriyor- sunuz? Her şeyden önce o toplantıya katılan tüm ülkelerin pozisyonlan kesin bılin- miyor. Ama şurası açık ki Isveç, Türki- ye'den beklentilerini diğer ülkelere oran- la daha açık bir şekilde dile getirdi. -IsveçDçişkri Bakanı'nın haarladığı bir listeden bahsedihyor... Dışişleri Bakanı'nın hazırladığı, aslın- da birlik içinde bir tartışma açılmasını sağlamak üzere Türkiye'nin ne yapması gerektiğine ilişkin örnekleri içeren bir kâğıttı. Bakanın amacı diğer ülkelerin görüşlerini dinleyip onlan dikkate al- maktı. Ve bu bir tartışma başlattı. Bize göre bu konu çok ciddi ve çok ciddi bir tartışma yapılmasını gerektiriyor. Biz bu- UArkasıSa.8,SH3'te Celal Adan'la Adnan Hocacılann arasındaki gerginlik silah çekmeye kadar vardı DYP'de kavga konuşuluyor Venedik'te zafer Çiııli Zhang Yüııoırııım 56. Venedik Film Festfvali'nde en iyi yönetmen ödülünü Çinli Zhang Yimou (solda) kazandı. tt Yi ge dou bu reng shao" (Not One Less) adlı fılmle Alün Aslan ödülünü alan Çinli yönetmen Yimou, fflmüıde varoşta bir okulda geçen olaylan konu edinmişti. Venedik Film Festivali'nin onur ödülü .\merikah komedyen, oyuncu ve yönetmen Jerry Lewis'e (üstte) veriidi.Fransız aktris Nathah'e Ba>e (üstte kücük resim) Belçikalı yönetmen Frederic Fonteyne'nin yönettiği "Une Liaison Pornographiue" (A Pornographic Aifair) adh fîlmindeki rolüyk en iyi kadm oyuncu ödülüne değer görüldü. mArkasıSa.8,Sü.8'de DYP'li Celal Adan, aleyhinde faks metni hazırlayarak basına dağıtmakla suçladığı Adnan Hoca'ya yakınlığıyla bilinen Bilim Araştırma Vakfı üyelerini Ceylan Intercontinental Otel'e çağırdı. Çiller'e yakınlığıyla bilinen Adan, otele DYP liderine tavır alan Mehmet Ağar'la birlikte geldi. Bilim Araştırma Vakfı üyeleri, Adan ve adarnlannın kendilerini silahla tehdit ettiklerini ileri sürerek polise başvurdu. Vakıf tarafından yapılan açıklamada Adan'ın, Tansu Çiller'i devirmeye çalışanlarla işbiriiği yaptîğı iddia edildi. - - . Istanbul Haber Servisi - DYP Genel Başkanı Tansn Çil- ler'e yakınlığıyla bilinen Istan- bul Milletvekili CelalAdan, ls- tanbul Ceylan Intercontinental Otel'de silahlı adamlanyla o- lay çıkardı. Adan'ın otele gel- diği sırada yanında Bağımsız Elazığ Milletvekili Mehmet Ağar'ın da oiduğu bildirildi. Istanbul Ceylan Interconti- nental Otel'de önceki akşam "Adnan Hocacdar" olarak bi- linen Bilim Araştırma Vak- fı'ndan birkaç kişi ile içlerinde DYP Istanbul Milletvekili Ce- lal Adan ve adamlannın bulun- duğu bir grup arasında kavga çıktı. Görgü tanıklannın anla- nmlanna göre, Flash TV bas- kınına da adı kanşan eski DYP İstanbul İl Başkanı Celal Adan'ın da aralannda bulun- duğu 30 kişilik bir grup, Bilim Araştırma Vakfı'ndan, içlerin- de BahadırGüven'in de bulun- duğu 2 kişiye silah çekri. Vakıf üyelerinin ruhsath tabancalan- nı ve cep telefonlanm gasp e- den silahlı grup, daha sonra da- ğıldı. Gazetemizi arayan bir ki- şi olayı şöyle anlattı: "Saidîrîya uğrayan Adnao Hocacılar, Beyoğlu Emniyet Müdüıiüğü'ne giderek kendi- mArkasıSa.8,SH4'te CHP'de orgut tartışması • CHPMYK'nin hafla içinde yaptığı toplanhda, yeniden yapılanma çerçevesinde "boş olan ıl başkanlıklanmn atamalarmın gerçekleştirilmesi'' karan parti meclisinin Baykalcı kanadında rahatsızlık yaratn. M 8. Sayfada AHMET TANER KIŞLALI'NIN 'HAFTAYA BAKIŞ'I • 7. Sayfada GALATASARAY'DAN GOL GÖSTERİSI MSpor'da SAYISAL LOTO ÇEKlLDf: 4-28-31-39-41-42 GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Koltuğun Sağladığı Güç! Geçen haftanın tarihe geçecek olayı: Şeriatçısı, köktendincisi, ılımlı görünen Islam cum- huriyeti sevdalıları... Ama gerici akımlan temsil eden ne kadar siyasal ve- ya siyasal olmayan kurul, gazete, bilim adamı, gaze- teci varsa... Hepsinin, evet hepsinin; yenilikçi değişim budala- MArkasıSa.8,Sü. l'de Vuran hep insan eliydi Bugün 12 Eylül'ün 19. yıldönümü. Nihal Duruca darbenin şiddetini yaşadı. İşkence gördü, tutuklandı. Yargısız infazdan kurtuldu. 19 Ağustos'ta ise Adapazan'nda evinin enkazından çıktı. Yaşamı 41 yıllık tarihimizi yansıtıyor. GUNDEM MUSTAFA BALBAY Devletin Birinde... Ahir zaman içinde, devletin birinde, yıllar yıllar ön- ce "Nasılbir toplum oluşturalım " tartışması yapılmış. Biriçıkmış, "Devlet" demiş, "çok büyüktür. Buşek- li sırtımızda yüktûr. Biraz küçültelim. Verimli yanlan- nı ütelim." "Tamam " demiş devlet baba, "Bu büyûklük ne ka- ba. Nasıl küçültürüz acaba?" M Arkosı So. 8, Sü. 8'de " ''
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog