Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef ^SKESlnttrtZMET M vua MMBE Ktnp TESÜMI / f SMTOYHJKMMÜ) M * uur KtnptfPMtşoumfiı f SMrnıurıifKtm>Mnşı knabra adnu. kretb karîınızın numarası vc son kullanma tanhı ıkte bıldrnn, kıtap cvuuzde olsun \drfuzı, sovadmızı \c teleftn <k bıidırmeyi unutmâyın Dye değıisenız, dılerscmz uve de ohm >a da uvehSpıuz: venı'eym İSLEM BİR TELEFONLA:0;i2 514 01 96 76. YIL SAYI: 27002 / 250.000 TL (KDViçinde) KURUCUSU. Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 11 EYLÜL 1999 CUMARTESİ u M H U ' R 1 I N Ü L Ü R H M İLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN -1 Dünya Klasiklerı dizimizde ikincı Tiırk klasiği: Turkmen'ın an, duru dılinden yenı ımgeler ve yeni renklerle bezenmiş bir şıir dili kuran, Türk halk şiırinin büyuk ozanı Karac'oğlan. Karac'oğlan şiirinde once capcanlı bır insan vardır. Sonra olağanustu guzel betimlenen bir doğa, ozanın aşkına karşılık veren kadınlar ve elbette aşk; aşk, ayrılık, gurbet, sıla ozlemi ve ölüm... IL H «M BASCAZ KARAC'OCLAN I -- -J "Karac'oğlan geleneği savaş türkülerinden daha çok birleştiricidir; yurt coğrafyasını kurucudur. Hepimiz Karac'oğlan şiıriyle Toros'un yuceliklerinden bakarak, Gündüzlü'nün ovasını, Perçembeli'nin belinı, Koçdağı'nı, Menekşe Yaylası'nı, Ceyhan suyunu, Beşdeli'yı. Çamurlu'yu, haritalardan önce, Karac'oğlan'ın şiirinde tanıyarak sevdik. Guney coğrafyasının şiır dolu güzellığini bizim diinyamızla Karac'oğlan bütünleştirdi." İlhan Başgöz Bu haftanın kitabı, değerli halkbılımci İlhan Başgoz'ün Karac'oğlan üzerine kapsamlı incelemesı. İkinci kitap ise Karac'oğlan'ın en güzel şiirlerinden bir güldeste... ": .. • - . . ' . . , . Her aydının kıtaplığında bulunması gereken bir yapıt... • -, ± Salı günü Cumhuriyet'le birlikte... 'Din eğitimi özgürlüğü' isteğinin ardında tarikatlann rejimi değiştirme amacı yatıyor Denktaş-Annan göriişmesi Hedefleri devlet ' Denkta ? Adalet Bakanı Türk 'Yargıdan siyaset gölgesi kalkacak' • Adalet Bakanı Hikrnet Sami Türk, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısının değişmesi için öneri hazırhklannı sürdürdüklerini açıkladı. Anayasa değişikliğine göre Adalet Bakanı, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nda yer almayacak. B 5. Sayfada Cenelkurmay 'PKK muhatap kabul edilemez' • Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu'nun "PKK terör örgütü ve Abdullah Öcalan" ile ilgili değerlendinnelerinin, iç ve dış basında amacı aşan ve doğrulan tam olarak yansıtmayan bir şekilde yorumlandığı bildirildi. H 8. Sayfada ) Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un din eğitimi özgürlüğü istediği tarikat ve cemaatlerin Genelkurmay, MlT ve Emniyet raporlarında, devleti ele geçirmek istedikleri vurgulanıyor. SERTAÇ EŞ ANKARA- îstıhbarat rapor- lan. Yargıtay Başkanı Sami Sel- çuk'un "din eğitimi özgürlü- ğü" istediği tarikat ve cemaat- lenn asıl hedefînın devleti ele geçirmek olduğunu vurgulu- yor. Selçuk'un konuşmasında dikkat çeken Abant toplantısı- ni düzenleyen cemaatin lıderi Fethullah GûJen müntlerine "içişleri ve yargı'' başta olmak üzere devlet kurumlanna sız- malannı. mülkiye ve adlıyeyi ele geçırmelerini hedef göster- miştı. Devletin kntik noktala- nnda yaşanan gerici kadrolaş- tna 28 Şubat sûrecınde, ekono- mik ve eğitim gücüyle birlikte askerlerin irticaya ilişkin rahat- sızlıklannın basında yer alıyor- du. Cumhuriyef in Genelkur- may, MlT ve Emniyet belgele- rinden derlediğı tankat ve ce- maatler bağlamında Türki- ye'deki irtica tablosu anahatla- nyla şöyle: - Nurculuk: Faalıyetlerinı yasal sınırlar ıçerisinde veya boşluklardan istifade ederek sürdürülmeye özen göstenrler. Saidi Nursi'nin ölümünün ar- dından Yeni Asya Grubu, Fet- hullah Gülen Grubu, Şûra Gru- bu, Med-Zehra Grubu olarak faalıyetlerinı sürdürüyorlar En çok örgütlü ve yaygm olanı Fethullah Gülen Grubu. - YenJ Asya Grubu: Yeni As- ya gazetesi çerçevesındeki fa- aliyetleriyle bilinen bu guru- MArkasıSa. 19,Sü. 3 te DPT Müsteşan Orhan Gûvenen, imar uygulamalanndaki yanlışlara dikkat çekti Deprem ekononriyi sarsü tanmma Myor'# Sonbaharda Kıbns konusuna hareketlilik kazandıracağını söyleyen BM Genel Sekreteri Kofı Annan. Kıbns'ta taraflar arasında belli bir çerçeveyle sınırlı olmayan müzakereler başlatılmasını istediklerini söyledi. Müzakerelerde tüm konulann masaya yatınlacağını ifade eden Annan, Güvenlik Konseyi'nce kabul edilen karar tasanlan ve konseyin kendisine vermiş olduğu görev yetkisiyle bağlı olduğunu vurguladı. DPT'nin deprem raporu • Depremin maliyeti 9-13 milyar dolar arasında • Kamu finansmanı üzerindeki deprem yükü 6.2 milyar dolar • Konut maliyeti 3.5 milyar dolar • 1999 büyümesi eksi yüzde 1.5-2 olacak. 2000 büyümesi artı yüzde 5 olacak • 1999 yılı enflasyonu yüzde 55'in de üzennde olacak. 2000 yılında da fiyat artışlannda hızlanma bekleniyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Devlet Planlama Teşkilatı'nm (DPT) raporu, depremin ekonomi üzerinde yarattığı yıkımı ortaya koy- du. DPT'nin tahminıne göre depremin maliye- ti 9-13 milyar dolar arasında olacak. Kamu ise 3.5 milyar dolan konut yapımından gelmek üze- re toplam 6.2 milyar dolarhk depremin yarattı- ğı ek kaynak gereksinimiyle karşı karşıya ve 2.5 milyar dolar olarak beklenen dış kaynaklar toplam zarann yüzde 20'sinı bile karşılayama- yacak. DPT, ek vergi ve bedelli askerlik düzen- lemelerının mutlaka çıkanlması gerekriğinı bıl- dırirken ek önlemler de ahnması gerekriğinı açıkladı. Depremin de etkisiyle Türkiye'nin 1999 büyümesi eksi yüzde 1.5-2 olacak, enflas- yon IMF'yle en yüksek sınır olarak ortaya ko- nulan yüzde 55'in üzerine çıkacak; bütçe açığı, ulusal gelirin yüzde l'i oranında artacak. An- cak raporda. depremin asıl etkısının 2000 yılın- da ortaya çıkacağı belirtildı. DPT Müsteşan Orhan Güvenen'in dün dü- zenlediği basın toplantısıyla açıkladığı deprem raporunda. hasar tespıti tüm yönleriyle ortaya konulurken deprem bölgesindekı plansız kent- leşme ve arazi kullanımı ile ımar uygulamala- nndaki yanlışlıklara dikkat çekıldi. DPT, yapıl- ması gerekenler konusunda şu temel çerçeveyı çizdi "Sanayi, isveri ve konutlar için yeni yerte- şim alanlan beurfcruneti ve yerleşimler burala- rayönkndJrilmelLBölgedeyoğunlaşan sanayi te- sislerinin bölge dışmdald organize sanayi böige- lerine kaydırılması belirti bir program çerçeve- sinde özendirilmeli. Zemin erüdü yapüması zo- nınlu hale getirilmelL Basta İstanbulolmak üze- MArkasıSa.l9,Sü.3'te GÜVENEN'DEN SERT ÇIKIŞ • 19. Sayfada NEW YORK (A.\) - BM Genel Sekreten Kofı Annan. KKTC Cumhurbaşkanı Ra- uf Denktaş'ın önceki gün kendisiyle yapöğı göruşme- de tanınma istedığinı ıfade etti. Annan. BM"de görevlj ga- zeteciler şerefıne konutunda verdiği resepsiyonda. Denk- taş ile yaptığı görüşmeyle il- gili olarak bir grup Türk ve Kıbnslı Rum gazetecınin so- rulannı yanıtlarken Kıbns'ta taraflar arasında belli bırçer- çeveyle sınırlı olmayan mü- TAHLÎYE EDtLECEK Beşikçi'ye özgürlük yolu # Basın ve Yayın Yoluyla îşlenen Suçların Ertelenmesine ilişkin Yasa, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde bulunan sosyolog-yazar îsmail Beşikçi'ye özgürlüğihı kapısını araladı. Cezaevine son olarak 1993'te giren sosyolog- yazar îsmail Beşikçi'nin, kesinleşmiş hapis cezası olan 52 dosyasından 50'sinin basın affi kapsamına girdiği ve önümüzdeki hafta içinde tahliye edilebileceği bildirildi. • 4. Sayfada Kayıp silahların tanığı sedat Bucak Susurluk kazasından sonra ortaya çıkan emniyete hibe edilen 10 suikast silahmm kaybolması ile ilgili davada DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak tanık olarak dinlenecek. Bu davayla ilgili olarak yargılanan 5 polisin davası, 10 özel timcinin yargılandığı davayla birleştirildi. • 4. Sayfada KUT Türkjye'ye döndü Atina depreminin ardından böigeye giden ve enkaz ai- ündan 3 kişm kurtaran AKUT dün Yunanistan Curn- hurbaşkanı Konstantin Stefanopulos tarafindan kabul edDdL AKUT ekibine bir şiltverenveteşekkür eden Ste- fanopulos, "Bir daha ne Türkiye'nin ne de Yunanis- tan'ın sizkrin yardımma muhtaç olacak bir felaket ya- şamamasını dürvorum" dedi. 20 kişiden oluşan AKUT ekibi dün akşam saarJerinde Türk Hava Kuvvederi'ne aitCN-235 CASA tipi uçakla > urda döndü. Yeşilkö\ As- keri HavaalanTrun şeref salonunda bir siire dinlenen AKUT'çuiar, Yunanistan halkınuı kendflerine büyükü- gi gösterdiğini anlatülar. AKl T"un basın sözeüsü Isken- der Iğdır. Atinahlann, yaptüdan kurtarma çahşmaia- nnı takdir ettiğini behttti. Iğdır, Yunanlılann AKUT'un Yunanistan "da bulunması nedeniyle duyduklan mem- nuniyetidilegerirdiklerinidekaydetti. (REUTERS) zakerelerbaşlablmasım iste- diklenru söyledi. -Sonbaharda Kıbns ko- nuuııaharekeul&tkazand!- racağun" diyen Genel Sek- reter Annan, bundan neyi kastettiğinı aynntdı biçimde açıklamadı. Annan, "Denk- taş ve Klerides'e, GüveaHt Konseyi'nin talep etöği M- mArkastSa.l9,Sü.8'de ÎSMAİL CEM YALTA'YA GİTTİ • 9. Sayfada ECZACIBAŞI 'Yurttaş devlete güvenmiyor' # Türk Sanayicileri ve lşadamlan Derneği Yüksek Istişare Konseyi Başkanı Bülent Eczacıbaşı, deprem sonrası gelişmeleri değerlendirdi. Eczacıbaşı, "Bir kere daha açıkça gördük ki vatandaşımız devletine güvenmiyor; buna karşılık sivil toplum örgütlerini daha etkin, daha dinamik buluyor, onlara daha fazla güveniyor" dedi. # Eczacıbaşı, toplumun daha fazla refah istediğini, ancak kayıtsız ekonominin sûrmesinden yana olan ve siyasal rant peşinde koşan kesimlerin, politik yaşam üzerindeki etkileri ile refah artısını engellediğini düşündüğünü kaydetti. • 8. Sayfada DYP'LİLER ADNAN HOCACILARLA ÇATIŞTI • 5. Sayfada ÎSTANBUL'DA BOMBALI SALDIRI: 20 YARALI U 9. Sayfada ÖCALAN, SELÇUK'U DESTEKLEDİ • 8. Sayfada BORSA o•17» Onceta 6118 DOUH ûDün 462.700 Onc«kı 44» 900 MABK oCun 243J00 Öncokı 243 600 AtTlN oOun 3.740 000 Onc©kj 3 72S.0OO GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Bip Devlet Sorunu? Haberin yalanlanacağını adım gibi biliyorum. Akşam gazetesinin dünkü büyük manşetinden söz ediyorum: "EcevitV aldattılar". Kim aldatmış? Gazeteye göre, "en güvendiği kur- mayları". Hangi konuda aldatmışlar? "Çetelere afgetirildiği- MArkastSo. 19,Sü.l'de Marmara Depremine yeni bakış C* Dünyanın en ünlü yerbilimcisi Xavier Le Pichon ile İzmit Depremi üzerine söyleşi €? Depreme çarpan uyurgezer toplum C? Dünyayı sarsan dev patlama & Kurtarma lojistiği GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bugün Cumhuriyet 'le birlikt» Topluma Hizmet Kuruluşlarıl Son dönemde gelen okur mektuplan iki konuda yoğunlaşıyor - Af, deprem. Birinci konu ekim başında ısınacak. Hükümet or- taklan Demirel'i pekaffedecekgibi görünmüyor. Çe- telerin yer almayacağı, ama af kapsamı içinde tarif edileceği yeni bir yasanın hazırlıklan sürüyor! İkinci konudaki mektuplarda ise hemen herkes bir MArkasıSa.l9,Sü.8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog