Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

CumhuriyetKURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BASYAZARI: NADİR NADİ11945-1991) ^ U SMTKESİNlttZHlnET SMT NHESE KftRP TE&M SMT OYHJK KJWIÜ d İ r t âSAffndDU8İP SMTIMBtTLE f ığuıız kltabtn adnu. kredıtartmuın numarası ve soo kuitanma tanhı " bı]dırm,kıtapevııuzdcolsun Adınızı sovadmızı ve telcfon da bıldırmeyı ımutmayın Lye değılsenız, djkrsenız uye de otun va da uyelıöınzı yemievnL R İŞLEM BİR TEİ.EFONH:0212 514 01 96 T6. YIL SAYI: 27001 / 250.000 TL (KDV,çinde) 10 EYLUL 1999 CUMA H R H A İ K İ K GÂZİ MUSTAFA KEMAL SİVAS KONGRESl-ll Bu önemli siyasal ve tarihsel kaynağı, orijinal metin ve günümüz Türkçesıyle tek kitap olarak, Sivas Kongresi'nin 80. yılındaokurlarımıza sunmaktan büyük kıvanç duyarız. Bugün Cumhuriyet le birlikte... i— ILH A N BA&GÖZ KARAt OÖLAN I İLHAN BAŞGÖZ KARAC'OGLAN -1 Dunya Klasıkleri dizimizde ikinci Turk klasığı: Turkmen'in an, duru dilinden yepyeni bir şıir dilı kuran; halk şiirimizın en büyük / " ozanlarından Karac'oğlan... Salı günü Cumhuriyet 'le birlikte... Selçuk, Yargıtay daire başkanlannın önerilerini dikkate almadı... Yargı sonnJaıi göz ardıedildi• Yargıtay Başkanı Sami Selçuk'un adli yılın açılışında yaptığı konuşma kendi kurumunda da tartışmaya neden oldu. Selçuk'un, açılış konuşmasının içeriğini, toren gündemini belirlemek üzere 32 daire başkanı ve 3 başkan yardımcısı ile yaptığı toplantıda kendisine iletilen uluslararası tahkim, af yasasının eleştirilmesi ve yargı sorunlanna ilişkin konulan gündeme getirmediği öğrenildi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Yargı- tay Başkanı Sami Selçuk'un konuşması kendi kurumunda da tartışmalara neden ol- du. Selçuk, Yargıtay'ın Kuruluş Yasası'nın 59. maddesı gereğince konuşmasının ana hatlannı belirlemek içın daire başkanlany- la toplantı yaptı. Daire başkanlan iılkede- ki yargının ışleyışı ve diğer sorunlarla ılgi- li dıle getınlmesinı ıstedıklen konulan Sel- çuk'a ılettıler Daire başkanlannın ve baş- kan yardımcılannın düşüncesını alan Sel- çuk 55 sayfalık konuşmasını hazırladı. Yargıtay Başkanlar Kurulu üyelerinden bazılannın uluslararası tahkim ve Cumhur- başkanı Süleyman Demireltarafından yenı- den görüşülmek üzere TBMM 'ye gen gön- derilen âf yasasının da gündeme getınlerek eleştinlmesinı ıstedigi öğrenildi. Sel- çuk'un, başkanlar kurulunun bütün üyele- rini dinlemesıne karşın konuşmasında öne- rilerden alıntı yapmadığı, yargının genel yapısal sorunlanna ilişkin eleştirileri gen plana ıttığı dıle getinldi. Selçuk'un adlı yıl açılışında bu konulara hıç değınmemesi ve konuşma metnınde de yer veımemesi Yar- gıtay'da tartışmalara neden oldu. Yargıtay Başkanlar Kurulu üyeleri, "Ya- sanın ilgili maddesi emredki değfldir. Ama üyeJerin düşünceleri de ahnır, denıyor" di- ye konuştular. Yargıtay'ın Kuruluş Yasası'nın 59. mad- desi birincı başkanın yapacağı konuşma ıle ilgili şu düzenlemeyı yapıyor: "Heradlivıl Vnkara'dabirtörenleaçılır. Yargıta\ Birinci Başkanı bir konuşma ya- par. Açriış konuşmasının metnivetören gün- demi üzerindedaha önceden Başkanlar Kn- rulu'nun düşfincesi alırur." Yargıtay Başkanı Selçuk, konuşmasında yargıda yaşanan sorunlar yerine laiklik ve cumhunyete yönelık eleştinler ıçeren dü- şüncelerinı öne çıkardı. Selçuk. rejim ko- nusunda da düşüncelenni dile getirirken "cumhuriyetin demokrasiyi değfl, demok- rasinin cumhumeti yönetmesT görüşünü savunmuştu. Selçuk, hukuk felsefesine iliş- kin şu görüşleri dıle getırmiştı: "Hukukun üstünlüğü dışlanırsa, en adil hukuk bite,keyfiliklerin oyun o> nandığı bir manipülasyon alanuıa dönüşür. Orada ar- tık hukukun \erini güç, özgüriüğttn yerini uşaklık almışnr." Hukukçular, yargıda personel yetersızli- ğı, mahkemelerde otomasyona geçıleme- mesı nedeniyle yaşanan sıkışıklık, persone- lın özlûk haklannda düzenleme gibı konu- lann geri plana itıldığine dikkat çektiler. Cumhuriyet kadınları istifaya cagırdı 4 Selçuk için soruşturma açılmah 9 # Adli yıl açış konuşmasıyla 'köktendinci' odaklann önünü açmayı hedeflediği belirtilen Yargıtay Başkanı Sami Selçuk, istifaya çağnldı. Başta devrim yasalan olmak üzere cumhuriyetin temel niteliklerini hiçe saydığı belirtilen Selçuk hakkında Yargıtay tarafından soruşturma açılması da istendi. • 5. Sayfada Başkalannın üzerinden propaganda Dış yarchmlar el değiştirdi # Toplumun ilgisi deprem bölgesine çevrilmişken, yardımlann geçiş yollannda, propaganda adına dönen çirkin oyunlar atlandı. Milyarlarla, tonlarla ölçülen yardımlara el konularak yardım yapan kuruluşlann kimlikleri yok edildi. Islamcı, milliyetçi kimlikler sanki kendileri yapmışlar gibi yardımlan depremzedelere dağıttı. ŞÜKMN SMBl'iıı haberi • 6. Sayfada Denktaş 'a destek Ankara eşit statü istedi # Ankara, BM Genel Sekreteri'nın görüşme davetınin, Denktaş ile Klendes'ın eşit statüde yapılması durumunda gerçekçi olabıleceğini belirtti. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Türkıye, Kıbns sorununun çözü- müne yönelik olarak KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın görüş- lerini desteklediğinı be- lirterek "ABD ile ilişki- lerimizin Kıbns nede- niyle gölgelenmemesi- ni" arzu ettıgını bıldirdı. Adada çözüm bulun- ması kapsamında Bır- leşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin ya- pacağı görüşme daveti- nin Denktaş ile Kıbns mArkasıSa.l9,SH8'de Fransız bilim adamından deprem uyansı 'Marmam'yı hitakipedin' Ünlü yerbilimci Xavier le Pichon, deprem bölgesinde araştırma yaptı. Pichon, Marmara Denizi'ni bölen fayın iki uçtan da gerildiğini belirterek "En olabilir senaryo, bu fayın tek bir parça olarak kınlmasıdır" dedi. Cınarcık ve Cökceada sallandı Depremler yine korkuttu # Marmara Bölgesi'nde meydana gelen yeni sarsıntılar tedirginlik yaratıyor. Gölcük'te önceki gece, Çanakkale'de dûn 5.1 büyüklüğünde, Ege Denizi'nde d~ 4.8 ve 5.2 büyüklüğünde üç deprem oldu. • 19. Sayfada ORHANBURSALI Fransa'mn dünyaca ünlü yerbilımcısı Xavıer le Pichon, deprem bölgesinde araştırmalar yap- tı ve ülkesıne dönmeden önce Cumhunyet'e yaptığı açıklamalarda, Istanbul'un önemli bir depreme hazırlıklı olması gerektiğini belirtti. Tanhsel verilere ve bugünkü bılimsel araştırma- lann sonuçlanna göre, Istanbul'u 7.4 büyüklü- ğünde bir depremin etkilemesınin beklenilme- sinın normal olduğunu belırten Le Pichon "Mar- mara'yı bölen fa> iki uçtan, Lzmit>e GeUbohı\lan kasılmış bekliyor. Bu fayın kınlması yaknı za- mandada olabilir, ama 20-30 yıllık bir süreyi geç- MArkasıSa. 19,Sü.l'de Ahmet tsvan zehirli sızuıtıdan sonra tonlarca sebzenin döküldüğünü ve çevredeki hayvanların öldüğünü söyledL (HATİCE TUNCER) eprem sonrası zehirlisebzeleriyedirdüer 1 AKSA'nın yanında çiftliği olan Ahmet tsvan, sızıntıyı duyunca bölge sağlık müdürlüğüne başvunıda bulunmuş. Sebze ve meyvelerini tahlile göndermiş. Ancak binlerce ton sebze de satışa sürülmüş. Gelen cevapta ise zehir var ya da yok denecek bir saptama yapılamadığı belirtilerek her ihtimale karşı tesise 500 metre civannda bulunan bahçelerdeki sebzenin imha edilmesi istenmiş. ORALÇALIŞLAR YALOVA - Deprem'de Yalova yakınlannda ku- rulu olan AKSA Akrilik Fabrikası'nda meydana gelen çatlaktan sızan kimyasal maddenin sağlığı tehdit edecek boyutlara ulaşması tartışmalann bü- yümesini de berabenııde getirdi. Bölgede ekıli ta- nm arazisi bulunan eski Istanbul belediyesi başkan- lanndan Ahmet tsvan, zehirlenme tehdidı nedeniy- le tonlarca sebze ve meyveyı çürümeye terk ettik- lerini açıkladı. Tekstil sanayime elyaf üreten AK- SA fabrikasının bölgede yarattığı tahnbat, Isvan tarafından tepkiyle karşılandı. Yaptığımız özel gö- rüşmede tsvan, "Bu tesisin buraya yapılmaması için yıllarca çaba gösterdik. YalovB Belediyesi burada bu fabrikanm yapılmaması için karaıiar aldı. İma- ra uygun olmadıgına ilişkin raporlar > a/ıldı. \ncak hiçbir şev kâr etmedL Sanırun 1968 yıtında AKSA ruhsatsız olarak inşa edfldi" dedi tsvan bundan sonrasım anlatırken, bir aydının bu ülkedeki çare- • Arkası Sa. 19, Sü. 3'te AKSA GENEL MÜDÜRÜ, YALOVA KRÎZ MERKEZl'Nl SUÇLADI HA2AL KtlŞ ÇAKIR vı FARUK KIRTAY'ın baberi • 19. Sayfada HEYET GELDt IMF'de harcama kaygısı # IMF Türkiye Masası Şefi Cottarelli başkanlığında Türkıye'ye gelen IMF heyeti, dün yetkililerle görüşmeye başladı. Cottarelli, depremin bu yıl ve gelecek yılki büyüme rakamlannı etkileyeceğini söyledi. Cottarelli, "Harcamalar önündeki en önemli şey; tek bir kereye mahsus mu, yoksa harcamalar politikasında genel bir değişikliğe yol açacak mı olgusudur" dedi. • 7i. Sayfada Standard and Poor's karamsar # Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard and Poor's, deprem malıyetinin çok yüksek olduğunu belirterek Türkiye'nin büyümesinin bu yıl yûzde 1 ile 4 arasında eksi değerde gerçekleşeceğini söyledi. • 12. Sayfada ALMANYA'DA HESAPLAŞMA ZAMANI M 4. Sayfada MİLLÎ PtYANGO ÇEKİLDÎ M 11. Sayfada VENEDÎK'TE ALTIN ASLAN HEYECANI ARTIYOR • 14. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK 8.8.D.C.! TV ekranlan, medya haberleri Yargıtay Başkanı Sel- çuk'un konuşması sonaerdiğı zaman, salonu doldu- ran izleyicılerden alkışlar yükseldığini yansıttı. Bir gün sonra alkışlarda düşüş başladı. Tiraj basını desteğini yavaş yavaş çekiyor. Selçuk'un görüşlerinı hangi kesimden aldığı veya hangi kesimlerin ^Içuk'un öne sürdüğü görüşleri be- • Arkası Sa. 19, Sü. l'de 'Velilerin şikâyetlerini bekltyoruz' Istanbul Milli Eğitim Müdürü Balıbey, yaytnevlerinin bazı okul müdürlerine rüşvet verdiği yönündeki şikâyetlerin incelendiğini söyledi. • Arka Sayfada Koç Vakfı'ndan eğitime destek Vakrf yetkilileri, eğitim alanındaki yatınmları arttırma ve toplumun duyariı olduğu konulara eğilme kararı aldıklannı bildirdi. • Arka Sayfada Saldınyı islamcılar üstlendi Moskova'daki bir apartmanda önceki gece yansı meydana gelen saldınyı Dağıstan'da Rus güçleriyle çatışan Vahhabi milisleri üstlendi. • 11. Sayfada BORSA ûDün 6118 Önceki 6095 DOLAR ûDün 449.900 önceki 449.850 MARK ODün 243.600 Önceki 243.850 ALTIN ûDun 3.725.000 Önceki 3.720.000 CHP 76. yaşını kutladı CHP'nin 76. kuruluş yıldönümü dün törenler ve yeni katılımlarla kutlandı. Genel Başkan Altan Öymen, CHP'nin eski bir parti olduğunu, ancak diğer partiler gibi eskimiş bir parti olmadığını Söyledi. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY TEDAŞ Genel Müdüplüğü Müteahhit Temsilciliği mi? Enerjı alanındaki yatırımlarayeri geldikçedeğıniyo- ruz. Konunun üretimden dağıtıma, yatırımdan ulus- lararası şirketlere kadaronlarca boyutu, rantı var. 1994 yılına dek, elektrik üretimi deyince akla gelen ilk ku- ruluş Türkiye Elektrik Kurumu'ydu. 1994'te kurum • Arkası Sa. 19, Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog