Bugünden 1930'a 5,503,029 adet makaleKatalog


«
»

»99 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DEPREM [emduh Oğuz, depremzedeler için 180 bin konutu kısa zaman içinde tamamlayacaklannı söyledi .ocaeli yeniden yapılacak JRT ent yöneticılerinin ilk gün- vlerinin başında bulımduk- ı Kocaeli Valisi Memduh :rleşim yerlerini belirledik- lı 60 bin, iki katlı 120 bin ayda tamamlanabileceğini , tzmit Körfezi 'nin her nok- ım denize dökümünün de ,ak olduğunu açıkladı. dün Vilayet 100'üncü Yıl mu'da kentin tüm belediye bir araya geldi. Oğuz, dep- ınnın belirlendiği, yapıla- al bolgede cak çalışmalann gözden geçirildiği top- lantının ardından yaptığı açıklamada, "Kocaeli kentinin yeniden nerede kunı- lacağmı behrlemeye" çahştıklannı söy- ledi. Kocaeli Valisi Memduh Oğuz'un verdiği bilgiye göre Izmit yakmlannda- ki yeni yerleşim alanlan şunlar: Kandıra yolunun sağlı sollu iki tarafi, Yeşilova, Çayırköy, Çubuklu, Gûndoğdu. Eski ts- tanbul yolu üzerinde Tepeköy, Üçtepeler, Kabaoğlu, Anzlı, Kufallı. Körfez ilçede TÜPRAŞ'ın tam kuze- yindeki tepede 20 bin konut yapılabile- ceği belirlendi. Gölcük'te de yukan ke- simler yerleşim için öngörülüyor. Vali Memduh Oğuz, Izmit Körfezi 'nin her noktasında enkaz dökümünün de ke- sinlikle yasak olduğunu ve kaymakam- lıklarla belediyelerin bu konuda denetim- den sorumlu olduklannı vurgulayarak "Enkaz döküm alanlan betirlenmistir. Önümüzdeki günkrde enkaz kaldıroıa ve hasarh binaLann yıkım çalışmalan da hızlanacaknr. Bu enkazlar, kesinlikk sa- hil keamkrine dökülmeyecektir" dedi. Vali Mehduh Oğuz, çadır kentlerin ku- ruluş çalışmalannın tamamlandığını. ça- dır ihtiyacı kalmadığını belirtti. Şimdi, çadır kentlerdeki eksiklikleri gidermeye gayret ettiklerini belirten Oğuz, "Bunlar geçki tedbirterdir. Amacınuz, evteri yılo- lan insanlan bir an önce çaduiardan kur- tarmak. evlerine kavuşturmaktır. Herkes kendievinin öniinde çadır kurmak istiyor. Bu istekleri de olabüdiğince karşüaduV diye konuşru. 'Banş kenti olsun' Gölcük Belediye Başkanı tsmail Banş, dün Kocaeli Valiliği'nde düzenlenen top- lantıda yaptığı konuşmada, Gölcük'ün Dünya Banş Kenti olarak yeniden inşa edilmesini önerdi. Depremin ilimizde en çok Seymen ile Değirmendere arasında etkili olduğunu, Kuvvetleri'nde m brifingi /ADAPAZA- ı Komutanlığı, lcük'te karayı inden 2 metre denız tabanın- oluşturduğunu rem bölgesin- ır 7 general ta- ütülürken T- min ilk günü 2 ğlık kuruluşla- rlerle sevk et- .15. Kolordu •general Aydın aralannda da- ı malzemeleri- îittiğinin belli elirterek yar- nerkezleri ara- masını ıstedi. etlen Komu- gâhı'nda bri- •may Albay ts- ı, TSK'nin il- ;ereğince afet lalatya, Erzin- elibolu, Istan- Bolu, Çorlu. bakır. Elazığ, aeli-Adapaza- ıkara, Yalova- ehir ve Van ol- bolge komu- planlandığını csinimlere gö- ge-iendeböl- sonel ve özel- birliklerinin . belirten Ho- ye gönderilen ıraladı. Kara Kuvvet- ığı'nın bölge- ışmalar için 2 ilyar 100 mil- andığını, yar- aç bölgelerine unacıylalojis- koordinasvon açılarakçalış- tınldığını söyledi. Gazetecilere Köseköy'de- ki Lojistik Destek Komutan- lığı Merkezı'nde bilgi veren 15. Kolordu Komutanı Kor- general Şen de, bütün yar- dım malzemelerinin bilgisa- yar ortamında kayıt altına alındığmı, diğer merkezlerle de eşgüdüm halinde kriz merkezlerinden kendilerine gelen yardım istemlerini karşıladıklannı söyledi. Şen, "Yardımiann kriz merkezle- rinin yönkndirmesiyle ve bu- ralardan vapdması. amacına daha rahat ulaşünr. Bazı va- tandaşlanmız mahalle ara- lannda kendilcri dağıtıyor. Bu yardımlann kime gittiği beUioimayabilir" uyansında bulundu. Askeri yetkililer, bölgede şu anda çadır gereksınmesı bulunmadığını. kurulması düşünülenlerie bu sorunun tamamen ortadan kalkacağı- nı bildirdiler. Donanma Ko- mutanı Oramiral Bülent Ah> kaya, donanmanın Göl- cük'ten taşınmayacağını söyledi. Alpkaya, Marmara Denizi'nin tabanında yapı- lan jeolojik araştırmalarda yanklara rastlandığını, kara- nın da bazj yerkrde iki met- re yükseldiğini söyledi. Alpkaya, "Bötgemizde ça- dır kurma rekoru kınlmışnr. Şu anda sorun yok. Yalıuzca gelen yeni çadirlan Kızılay çadırlanyla değiştirerek on- lann yerine kuruyoruz" de- di. Alpkaya, Donanma Ko- mutanlığı'nı inşa eden müte- ahhidin sorumluluğu olup olmadığının sorulması iize- rine, "Deprem çok büyük ve merkezinin de üssün icinde olduğu söyleniyor. Yinede bu konuda çalışmalar yapüa- cakür" yanıtını verdi. şi hakkında jturma başlatıldı RMAK ızce Cumhuri- ığı, meydana sonrası 117 ki- :, bazı kışılerin sına yol açan ılmasında so- kişi hakkında ışlattı. Bu kişi- Dİıs tarafından azaltınaalındı. ıin adreslerini ı, diğer 11 ki- £s çalışmalan- Bu kişilerden vefat ettikleri ıda Türk Mü- imar Odalan OB) temsilci- i doğrultusun- >avcılık,29bi- lil toplama ve lan tamamlan- ;, dosya numa- i amacıyla bi- '.9'a kadar nu- lalzemelerden ık Ankara'ya :r bina için de a hazırlatıldı. nhuriyet Baş- ızce Emniyet ; jandarmanın ı çalışmada so- ürdüğünü bil- r, bilgı vermek fıkılan ve ağır •apılarla ilgili uşturmabaşla- ıkaz kaldırma ıdilikyavaşgi- yetkıliler, ara- eçmiş olması- ısenin Cumhu- lığı'na başvu- •urusunda bu- elirttiler. t çalışmalann- sayısının 916, ağır hasarh bina sayısının 1414. orta hasarlı bina sayı- sının 1472, az hasarh bina sa- yısının da 1628 olduğu öğre- nildi. Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ilçeleri ile Konu- ralp beldesinin tamamında hasar tespit çalışmalan biti- rildi. Düzce, Gölyaka, Akça- koca ve kırsal kesımlerde ça- lışmalar devam ediyor. Göl- yaka ilçe merkezinde de ke- sin hasartespit çalışmalanna başlandı. Su hattındaki şebe- kede üç ayn yerde patlak tes- pit edildi. Şehir içme suyu şe- bekesinin onanm çalışmala- n sürdürülüyor. Yardımlar sürüyor Kızılay aracılığı ile Bo- lu'ya Amerika ve Finlandi- ya'dan 857 adet çadır, ilaç. nevTesim takunı, muhtelif gi- yim eşyası, battaniye gibi eş- yalar gönderildi. Kızılay'ın kendisi de 4 bin adet battani- ye, bir kamyon yatak ve muhtelif gıda yardımmda bulundu. Başbaİcanlık Kriz Merkezi'ncede lOadetkam- yon ile iki adet büro tipi ka- ravan gönderildi. Düzce, Gölyaka ve Cumayeri ilçele- rinde kamu ve özel kuruluş- lar tarafından sıcak yemek dağıtımına de\ r am ediliyor. Çadır ve battaniye ihtiya- cı giderilemedi. Şu anda bin adet battaniye, 2 bin 500 ça- dır, 2 bin adet yatak, muhte- lif kuru gıda maddeleri, ilaç ve tıbbi malzemeler, muhte- lif temizlik maddelerine ihti- yaç var. Aynca çalışmalann devam ettirilebilmesi için de 4 adet kompresör. 7 adet ke- sici, delici, ayıncı, 2 adet arazöz ve 3 adet de ilaçlama aracı gerekiyor. Deprem sonrasmda çadır kenüere taşınan depremzedeler normal yaşama dönmeye çahşıyor. (Fotoğraf: AA) pek çok binanın yıkıldığını belirten Isma- ıl Banş, şunlan söyledi: "Örcün'ün üst tarannda yeni bir kent inşa edikbitir. Yabancılar geİsin. 300-500- 1000 konutluk mahalleleri kendfleri kur- sunlar. Bunu yapmaya hazır pek çok ül- ke var. Her ülkenin adını, kendi yapûkla- n mahallelere veretim. Yabana yardım- lann hepane ihtiyaamız vtr. Bunbui pa- ra olarak almak yerine, mahallelerin komple inşası için yönlendiretün." Ismaıl Banş, bölgesinde çok fazla ev- siz insan bulunduğunu, yeni kontulann yapımına bir an önce başlanması gerek- tiğıni söyledi. Korkunç deprem felaketin- den sonra, afetin çevresel et- kilerini ortadan kaldırmak ve en aza indirmek amacıy- la II Çevre Müdürlüğü ekip- leri de çalışmalannı sürdü- rüyor. Çevre Müdürlü- ğü'nden yapılan açıklama- da, TÜPRAŞ yangını sonra- smda denize dökülen petrol ve petrol türevlerinin yarat- tığı kirlilikte, tzmit Körfe- zi'nde kıyı bölgeler, dar koylar, Kavaklı, Gölcük, Değirmendere ve Halıdere sahillerine kadar yayılan kirliliği giderme çalışmala- nnın devam ettiği bildirildi. Toplanan petrol ve petrol tü- revi atıklann Ziya Orhan tankerinde stoklandığı be- lirtilirken hava kirliliği öl- çümlerinin Mobil Hava Kir- liliği Ölçüm lstasyonu'yla takip edildiği ve ölçüm de- ğerlerinin sınır değerlerin altında seyrettiği kaydedil- di. Açıklamada, katı atıkla- nn toplanma çalışmalanna katkı sağlamak üzere çevre 11lerden gönderilen çöp kamyonlanndan halen 34'ünün çeşitli belediyeler- de görevlerine devam ettik- leri, evsel atıklann düzenli olarak çöp depo alanlanna dökülmesinin ve ilaçlanarak üzerlerinin örtülmesinin sağlandığı da belirtildi. Açıklamada, enkaz yığın- lan ve molozlann gelişigü- zel yerlere ve denize dökül- mesinin önlendiği, Emniyet ve Jandarma Kolluk Kuv- vetleri'nin Izmit Körfe- zi'nin karadan ve havadan kıyı alanlannı*sıkı denetim altına aldıklan bildirildi. Büyükada'da 3 yıldır eğitim-öğretimini sürdüren ve bu yıl ilk mezunlannı verecek olan YEDİTEPE ÜNİVERSİTESl GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ PLASTtK SANATLAR (Resim, Heykel, Takı, Seramik) GRAFİK TASARIMI İÇ3VÜMARLIK ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI MODA ve TEKSTİL TASARIMI SANAT YÖNETİMİ Bölûmlerinin açık kontenjanlanna YETENEK SINAVI İLE ÖĞRENCİ ALINACAKTIR Yukanda belirtilen programlara 1999 yılı ÖSS sınavından en az 105 puan (herhangi bir tür) alanlar ön kayıt yaptırmak için başvurabilir. Programlara aday kayıtlan 27 Ağustos - 17 Eylül 1999 tarihleri arasında Büyükada'daki binamızda yapılacaktır. ÖN KAYIT İÇİN GEREKEN BELGELER: * 1999 yılınaait ÖSS puan kartının aslı veyafotokopisi, • * Lise diplomasının aslı veyafotokopisi * Dört adet vesikahkfotoğraf, ' * Büyükada Ziraat Bankası, 2607 No 'lu hesaba 7.500.000.- TL ' ' ön kayıt harcı yatırıldığını gösteren banka dekontu, GİRİŞ SEVAVLARI * 20 Eylül 1999 Pazartesi Saat 10.30'da Yetenek Sınavı * 21 Evlül 1999 Salı Saat 10.30 'da Mülakat * 22 Eylül 1999 Çarşamba Saat 10.30'da Yabana DilSınavı (lngilizce) Öğretim Programlannın çağdaş sanat anlayışıyla hazırlandığı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısmın, ideal kabul edilen sayılarda tutulduğu YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ alamnda iddialı olmaya kararlı ve "Yannın Çağdaş Türkiyesi"nin sanatçı kadrolannda yer almayı isteyen gençlerimizi yetiştirmeye hazır bulunuyor. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ Büyükada-İSTANBUL Telefonlar: (0 216) 382 64 23 - 382 34 00 - 382 20 80 Fax: (0 216) 38;; 64 78 HAFTAYA BAKIŞ AHMET TANER KIŞLALI Zorunlu Bir Dönüş Jacques BreJ'in dizeleri bugünlerde dilimden düşmüyor. Acıyı daha derinden yaşayan dostlara anımsatıyorum. "On oublierienI On oublieriendu tout I On s'habitue I C'est tout..." (Hiçbir şey unutulmaz / Ama hiçbir şey / Sade- ce alışılır / Hepsi bu...) Zaman unutturmaz, sadece alıştırır. Tam iyileş- mesi olanaksız bir hastalıkla, bir ömür boyu birlik- te yaşamaya alışmak gibi. Unutmazsınız, ama yaşam da sürer. Kendini anımsatır. Gereklerini yerine getirmeye sizi zorlar. ••• Depremin ikinci günü, önceden verilmiş bir ya- zım yayımlanmtştı. Yazı, "Devlet Sanatçılığı" ku- rumundaki büyük yozlaştırmaya, yargının "dur" demesiyle ilgiliydi. Yayımlanma zamanı şanssızdı. Ama o şanssız- lığa karşın, beklemediğim bir ilgi gördü. Sadece sanat çevrelerinden değil, hukukçulardan da te- lefonlar geldi. Ve gerek o telefonlarda anlatılanlar, gerekse bu sonbaharda yeni bir "yozlaştırma" dalgası olasılı- ğı, konuya bir kez daha dönüşü neredeyse zorun- lu kıldı. Olay sadece devlet sanatçısı sanı verilenlerin sa- yısının birdenbire on katına falan çıkması değil... Hatta sanatçı olmayanların bile bu listeye sokul- ması da değil. Olayın, devletin sanatta ve kültürde, ancak bas- kı rejimlerinde görülebilecek yöntemlere yönel- mesiyle de ilgili... Hukuk devleti ilkelerinin çiğnen- mesiyle de. • • • Yasa var... Yasanın uygulanmasıyla ilgili yönet- melik var... Ve o yönetmeliğe göre oluşturulmuş bir "seçici kurul" var... Kurul, cumhurbaşkanının onayına sunulmak üzere 17 sanatçının yer aldığı bir liste oluşturuyor. Ama "yukan "nin elinde başka bir liste var. Sayfa- lar dolusu bir liste. Kültür Bakanı kurul üyelerini çağırıp tehdit edi- yor - Bu isimleri de listenize eklemezseniz, sonuç- lanna katlanırsınız! Kültür kurumlannın temsilcilerinden oluşan ku- rul üyeleri, gene de "hayır" diyorlar. Bu yozlaştır- mayı ve onursuzluğu içlerine sindiremiyorlar. Ve sonuçlanna katlanıyorlar! Kurul dağıtılıyor. Seçme yetkisi, Güzel Sanatlar Genel Müdürü'ne, yani bir bürokrata bırakılıyor. Böylece de, dost ahbap isteklerine uygun liste, "alışveriş" listesi hazırlanır gibi hazırlanabiliyor. Savcı, yargıç, jüri... Hepsi aynı kişiler. Tıpkı, sanatı da resmi ideolojisinin bir parçası sa- yan, faşist rejimlerdeki gibi. Lemi Bilgin, Hüseyin Akbulut, Nedim Tann- kulu . Devlet Tiyatrolan'nın, Opera ve Bale'nin, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın üç yö- neticisi ortak bir bildiri yayımlıyor. Rezaleti gözler önüne seriyorlar. Yani devletin üç görevlisi, devleti eleştiriyor! Her şeyi göze alarak... ••• Sanatta tek seçiciliğe soyunan bir cumhurbaş- kanına ve onun emirlerini yerine getirebilmek için kuralları çiğneyen bir kültür bakanına, demokra- tik bir ülkede herhalde rastlanamaz. Devletin sanat kurumlannda gözle görülür bir gerileme var. Çünkü o kurumların bir zamanlar "devrimci" olan yasaları artık eskimiş. Sanatçılar "bürokrat" olmuş. Üretenle üretmeyen, yetenekli ile yetenek- siz aynı kaba konmuş... Emeklilik özendirilmeli, Batı'daki uygulamalar- dan örnek alınmalı! Kültür Bakanı, bakanlığındaki üst düzey kadro- lan gözden geçirmeli. Ve bunu yaparken de, birsi- yasetçi olarak değil bir kültür adamı gibi olaya yaklaşmalı! Ama her şeyden önce de, "yozlaştırma " yönün- deki baskılar nereden gelirse gelsin, onlara diren- mesini bilmeli! özellikle de, bakanlığı içindeki çağdaş kafalann şu feryadına kulak vermeli: - RP döneminde bakana karşı savaşım verdik, direndik.. Bülent Ecevit'in başında bulunduğu bir hükümet döneminde de mi mücadele edelim!? Hukumet yardımlan engelliyor Çadır kentte 25 sivil girişimci gözaltmda Haber Merkezi - Dep- remzedelerin ihtiyaçlannı karşılamadığı için protesto edilen hükümet, diğer yan- dan sivil girişimlerin yar- dımlannı engellemeyi de ihmal etmiyor. Kocaeli'de depremzedelere yardım amacıyla çadır kent oluş- turan ve Haklar ve Özgür- lükler Platformu üyesi ol- duğu ileri sürülen 49 kişi- den 25'i gözaltına alındı. Derince'de Emeğin Partisi (EMEP) tarafından oluştu- rulan çadır kentin girişinde "EmekÇadırkenf tabela- sının san ve kırmızı renk- lerden yazıldığı gerekçe gösterilerek de bir kişi gö- zaltına alındı. tabela indi- rildi. Gözaltına alınan E- MEP Kadıköy İlçe Başka- nı Yüksel Akkaya'nın jan- darmalar tarafından tartak- landığı bildirildi. Kocaeli'nin Derince bel- desindeki Necatibey llköğ- retim Okulu'nun bahçesin- de çadır kuran, Haklar ve Özgürlükler Platformu üyesi olduklan belirtilen 49 kişiden 25'i gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişile- rin. toplanan yardımlan Kocaeli Kriz Merkezi'ne. ulaştırmamak ve yasadışı propaganda yapmakla suç- landığı bildirildi. Derince'de kurulan E- mek Çadırkent'e de dün 7 jip ile gelen ve çadırlann etrafinda uzun süre tur atan jandarma ekiplerinin çadır kent girişinde asıh olan "E- mek Çadırkent" tabelası- nın indirilmesini istedikle- ri ve Yüksel Akkaya adlı birkişiyi gözaltına aldıkla- n bildirildi. Tabelanın rengi sorun oldu Tabelayı indiren jandar- malann "Bu tabelanın san - kırmızı renkleri bize kötü şeyler haüriatıyor" dedik- leri belirtildi. Gözalüna alı- nan EMEP Kadıköy İlçe Başkanı Akkaya'nın da hırpalandığı ve ardından tehdit edilerek serbest bı- rakıldığı ileri sürüldü. Kocaeli'de daha önce de çadır kent kurmak isteyen 58 kişi gözaltına alınmış, Emek Çadırkent'e baskılar yapümış, HADEP ile E- MEP'in depremzedelere yardım için bölgeye gön- derdikleri TIR'lara el konulmuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog