Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

9 \QUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Ppens Ctıarles Ege'de • BODRUM(AA)- tngiltere Veliaht Prensi Charles, "Aleksandra" adh lüks yatıyla, Datça Limanfndan Türkiye'ye giriş yaptı. 110 metrelik süper lüks yatıyla dün sabah Datça Limam'na gelen Prens Charles' ın beraberinde, se\ gilisi Camilla Parker ve 2 oğlu bulunuyor. Marmaris ve Göcek'e gitmesi beklenen "Aleksandra" adlı yat, bir süre Hisarönü mevkiinde demirledi. Bakırköy'de intihar • İstanbul Haber Servisi - Bakırköy'de. evınde kaldığı Erdoğan Akçay tarafından ilişkiye zorlanarak dışanya çıkmasına izin verilmeyen Moldavya uyruklu Tatiana Meleca intihar etti. Akçay'a ait ruhsatlı silahla başına ateş eden Meleca. olay yerinde can verirken bu sırada evde bulunan Akçay ile L'krayna uyruklu Tutiana lrina gözaltına alındı. Kâğıthane'de cinayet • İstanbul Haber Servisi- Kâğıthane'de •Primateks' isimli tekstil firmasında gece bekçiliği yapan 44 yaşındaki Mustafa Gürdal, işyerinde arkadaşlan tarafından ölü bulundu. Elleri ve ayaklan bağlı bulunan Gürdal'ın, kafasına tişört geçirildikten sonra dövülerek öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerde, para kasasının zorlandıgı ancak açılamadığı tespü edildi. Yeni düzenlemeyle kaçak yapılar derhal yıkılacak, bilimsel denetimden geçmeyen plan onaylanmayacak Belectiyelerde 6 imar reformu'• îçişleri Bakanı Tantan'ın başlattığı yeni yasa çalışmalannda 'Yerel Yönetimler Reformu' ile 'Imar Reformu' bir bütün olarak ele almırken, kaçak yapılardan oluşan yerleşmelerin nüfusu kaç olursa olsun 'ayn belediye' şeklinde örgütlenemeyecekleri de yeni düzenlemenin hedefleri arasında yer alıyor OKTAY EKİNCt tçişleri Bakanı Sadettin Tantan,Türkiye'nin hemen tüm bölgelerini etkisi altına alan 'plan- sız ve yasadışı imar tahribatına' karşı daha et- kin önlemlerin alınması yönünde yoğun bir çaba içinde. Bu konuda ilgili uzmanlar. meslek odalan temsilcileri, üniversite öğretim üyeleri ve be- lediye başkanlanyla sık sık görüşmeler yap- maya başlayan Sadettin Tantan, 'Yerel Yöne- timler Reformu' adı verilen yeni yasa taslagı çalışmalannda da özellıkle 'imarve korumay- la' ilgili yerel ve merkezi yetkilerin 'bUünsel ve kamu yaranna bir denetim altında' kulla- nılmasının hukuksal güvencelerinin yeralma- sını hedefliyor. 4 Koruma öncelikü imar' Istanbul'un tarihsel kent çekirdeğini oluştu- ran Suriçi bölgesinin Fatih ilçesindeki beledi- ye başkanlığı sırasında kültürel mirasın ve es- kı dokulann korunması yönündeki projeleriy- le ün yapan Sadettin Tantan, şimdi de aynı imar anlayışını ülke düzeyinde etkin kılmak üze- re îçişleri Bakanlığı'ndaki 'yerel yönetimler yasa taslaklan' üzennde çalışmalar başlattı. Îçişleri Bakanlığı Mahalli tdareler Genel Müdürü Halil tbrahim Daşöz'ün koordinatör- lüğünde başlatılan çalışmalarla ilgili olarak yapılan ilk değerlendirmelerde, Türkiye'deki imar uygulamalannda öncelikli sonınun 'şe- hirrilikve mimarhk ilkclerine aykın imarplan- larının üretilmesi ve onaylanması' ile bırlıkte artık 'kaçak kentieşme' düzeyine ulaşan yasa- dışı yapılaşmaya karşı gösterilen denetimsiz 'hoşgörünun' olduğu belirlendi. Bu çalışmalarla ilgili toplantılara görüş ve Betedryelerin imar yetidkrüıi rant amaçh yağma projeleri içfa kaHanmaları > em > dsd hazuiığmda engelleniyor. (Fotoğraf: UGUR GUNYÜZ) önerilerle katılan Mimarlar Odası'nın, Türki- ye'de daha fazla gecikilmeden köklü bir 'imar reformu' yapılması gerektiği yönündeki talep- lerinin de dıkkate alındığı yeni yasa hazırlık- lannda. sonbahardaTBMM'ye sunulmas» he- deflenen 'Yerel Yönetimler Reformu Yasal Dü- zenfemeleri Paketi' içinde imar konusundaki şu başlıklara da çözümler üretiliyor. 1) Planlamada Bilimsel Hiyerarşi ve Dene- tim: Butün ıllerde, gerektıgınde ıl bütününü kap- sayacak ve bölge planlanyla da ılışkisi kuru- lacak şekilde 'fi tmar ve Gelişim Planlannın' yapılması zorunlu olacak. tldeki tüm beledi- yeler ve valilik, kendi yetki alanlan içindeki her ölçekteki nazım ve uygulama imar plan- lannı bu ıl planına uygun olarak yapmakla yü- kûmlü kılmacaklar. Yine her ölçekti imar pla- nı. yasada taramlanacak olan ve 'bilimselve mes- leki denetimi kamu yaranna üstlenecek' nite- likteki akademik ve demokratik kurullann de- netiminden geçtikten sonra ilgili yerel meclis- lerce onaylanabilecekler. 2) Büyüksehirlerde İmar BütünseDiği: 3030 sayılı yasada tanımlan yapılmadığı için bü- yükşehir gelişmçalanlanndaki imar yetkileri- ni Büyükşehir Nazım Plan bütunselliği dışın- da 'bağımsız' olarak kullanabilen 'bekte' be- lediyelerinin bu ayncalıklanna son verilecek. Büyükşehir sınırlan içindeki tûm belediyeler. planlama hiyerarşisinde kentsel ölçekteki na- zım plan kararlanna bağımlı olacaİdar. 3) Kaçak Yapılaşma Ağır Suç Sayüryon Şa- hıslar ve belediye yönetimlen üzerindeki imar denetimsizliği ve 'yapbrnneksiktiği' yüzünden kentleri ve kıyılan işgal eden kaçak yapılaş- ma için 'caydıncı' ve 'engelkyid' hükûmler geliştiriliyoT. örneğin, kaçak yapı tapuyaşerh' konularak alım-satımı önlenecek. Yasalara, plana ve onaylı projeye aykın inşaat yapanlar, bu suçu işledikleri kentlerde belli bir süre ay- m işi yapamayacaklar. İmar planı ve mevzu- ata aykın kaçak yapıya 'yıkımcezaaderhal uy- gulanacak' ve göz yumanlar cezalandınlacak. 4) Önce Tarihi Semtter Yaşaülacak: Kentle- rın tarihsel merkezlerinin 'yokoluşa' terk edi- lerek tüm yeni imar uygulamalannın 'kentöV şı alanlara' kaydınldığı örnekler de yasa ha- zırlıgında mercek altına ahnıyor. Buna yöne- lik olarak ise mevcut kentsel dokulann iskân, ticaret, hizmet vb. fonksiyonlara yönelik 'ha- zır potansryeUeri' değerlendirihneden, bu tür işlevler için yeni alanlann imaraaçılmasma la- sıtlamalar getirilecek. Bu gibi kentlerde ise belediyeler imar müdürlükleri bünyesinde 'kentsel restorasyonve sıhhikstinnebirimleri- ni' de kurmakla yükümlü olacaklar. 5) Kültürel Miras İçin Özel Fonlar. Beledi- yelerin ve il özel idarelerin bütçelerinde, ilgi alanlan içindeki tarihi yapı ve kültürel mira- sın restorasyon, yenileme ve gerektiğinde ka- mulaştırma hizmetleri için özel harcama bö- lümü aynlması zorunlu olacak. Vali ve kayma-j kamlann 'liyakat' değerlendirmelerinde, 'es-< ki eser restorasyonu hizmetleri' de iyi bir sicil ve yükselme kriterlen arasında yer alacak. 6) Projeterde Mesleki Yetertilik: Meslek oda* lannın, belediye ve valiliklerce inşaat ruhsatı verilen yapı projelerini mesleki yeterlilik açı^ sından 'önceden denetiemeleri' de yasal zo- runluluk haline geliyor. Odalarca denetlenmi^ projelerde ortaya çıkabilecek teknik sorunlar- dan ise ilgili oda sonımlu olacak ve proje mü- ellifine yaptınm uygulayacak. 7) Mücavir Alanlara Kısıtiama: Belediyele-^ rin hizmet götürmeye güç ve olanaklan olma-î dığı halde sadece 'imar yetkilerini kulLanmak için' merkeze uzak bölgeleri mücavir alanla- nna alma uygulamalanna da sımrlama geliyor. Aynca belediye olmak için nüfusun 2000 ye-ı rine en az 5000 olması benimsenirken bir be-^ lediye sının içindeki semt ya da mahallerin da-., ha sonra aynlarak 'bitişik-komşu belediye' ol- ması da örilem getirilecek uygulamalar arasın- da yer alıyor. Benzer şekilde kaçaky^pdaşma bötgeleri' de nüfusu 5000'i geçse bıle, belediye olamaya-j caklar. , KDV iadesi yolsuzluklanna gözalüANKARA(AA) - MaliyeBakanlığı de- netim elemanlan, ıhracatçılann katma değer vergisi (KDV) iade taleplerinin yüzde 22.8'inin sahte ve yanıltıcı bel- geleredayandığınıbelirledi. Maliye Ge- lirler Kontrolörleri Derneği'nın Vergi Sorunlan dergisinde yer alan bir araş- tırmaya göre. son yıllarda toplanan KDV içinde, iade edilen vergi miktan çok yük- sekdüzeylere ulaştı. Mevcut denetim- lerin yetersizligi ve incelemelerde de ço- ğu kez verginin ödendiği ilk aşamaya gidilememesi, iade olarak ödenen ver- gilerin gerçekliği konusundaki soru işa- retlerini de arttırdı. Nakit iadenin cazip oluşu nedeniyle, sistemin zaaflanndan yararlanan birçok firma, haksız iade yoluna başvurdu. Bu da ihracatı teşvik için getirilen KDV iadesi sistemıni ama- cından saptırdı. Istanbul'daki iade sonuçlannı da de- ğeriendirmeye alan araştırmayagöre.bu ilimizde ihracatçılar kanalıyla 1997 yı- lında 135 triryon 697 milyar lira. 1998 yılında da 238 trilyon 486.7 milyar lira tutannda KDV iadesi talebinde buhınul- du. Buna karşılık, nakit ve mahsup yo- luyla ihracatçılara 1997 yılında 106 tril- yon 957.4 milyar lira, 1998 yılında ise 197 trilyon 866.6 milyar lira tutannda KDV iadesi yapıldı. Böylece, son 2 yıl- da 374 trilyon 183.7 milyar liralık iade isteminin 304 trilyon 824.1 milyar lira- lık bölümü karşılandı. Bu şekilde tstanbul'da dahilde alınan KDV rakamlanna göre, 1997 yılında top- lanan verginin yüzde 23.5'u, 1998 yılın- da ise yüzde 23.2'si iade olarak ihracat- çılara geri verildi. Bu arada Maliye Bakanlığı denetim elemanlannın KDV iadesi inceleme so- nuçlan, bu alandaki suistimal olaylann- dakiartışıda gözlerönüneserdi. KDV iadelerine ilişkin en fazla inceleme ya- pan denetim birimi olan gelirler kont- rolörlerinin 1995 yıh denetimlerinde yüzde 5 olarak ortaya çıkanlan suisti- mal oranı, 1997 yılında yüzde 10,1998 yılında ise yüzde 31.7 olarak belirlendi. 1998'de 251 rapor düzenleyen gelirler kontrolörleri, 11 trilyon 712 milyar lira- lık KDV iadesı dosyasını inceledi ve 3 trilyon 721 milyar lirahk iade talebinin yanıltıcı ve sahne e\Tak ile diğer neden- lerle reddine karar verdi. Maliye müfefn'şlerinin son 2 yılda ger- çekleştirdikleri KDV iadesi inceleme- lerinde ise istenen iadenin 1997'de yüz- de 32.8lik, 1998'de ise yüzde 25.2'lik bölümü haksız bulundu. Vergi denet- menlerinin incelemelerinde de reddedi- len KDV iadesi oranı 1997'de yüzde 1, 1998'de ise yüzde 8.1 olarak belirlendi. Nakh iadeden vazgeçilsin Gelirler Kontrolörleri dergisinde yer alan araşurmada, mevcut sorunlannhal- li için nakit iade sisteminden derhal vaz- geçilmesi gerektiği belirtildi. Krizin yo- ğun yaşandığı ülkemizde ihracatın des- teklenmesinın kaçınılmaz olduğu vur- gulanan araştırmada, ancak nakit iade- nin cazibesi nedeniyle devlettenpara al- ma esasınagörekurulmuş sistemden bes- lenen ve sağlıklı inceleme yapilamama- sı nedeniyle de haksız iade alan para- vanşirketler ortaya çıktğı kaydedildi. B\i sonınun giderilmesi gereğine dikkat çe-* kilen araşnrmada, nakit iade yerine mah- sup sisterninin getirilmesi ve ihracatçı fır- malara sözkonusu tutarlann gelir, ku- rumlar, KDV ve muhtasar vergi borçla- n yanında sigorta borçlannın mahsubu yoluyla ödenmesi önerildi. Araştırma- da, sözkonusu uygulamarun belli sektör- lerdeki sahte ve yanıltıcı fatura kulla- nımını ortadan kaldıracağı ve sektörde ciddi çalışan imalatçı ve ihracatçı fır- malann desteklenmesi yolunuaçacağı da vurgulandı. TUZLA İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI 1999M Satış lzaleyı Şuyu sureti ile satışına karar verilen İstanbul Tuzla Orhanlı Köyü Yukan Dere mevkii 3 pafta 438 parsel sayı- lı 10.000.000.- m2"lık taşınmaz üzerindeki idare binası ve iş binası mühtesatlan ile birlikte IİK. hükümlerine göre açık artırma sureti ile sahlacaktır. Gayrimenkulün Vasfı: tstanbul-Tuzla. Orhanlı köyü Yukan Dere mevkii 3 pafta 438 parselde kayıtlı olup 10. 000.000.- m2 alanda arsa üzennde tapunun 22.06. 1999 gün 649 sayılı yazıda behralen 438 parsel lehine ve 1350 par- sel aleyhıne 167 m2'lık kısım üzenne geçit hakkı verildıği bu hak kullanılarak arsa içerisinde mevcut asfalt yollarla bır- leştınlerek ana vola bağlantı yapıldığı görülmüştür, arsa içerisinde bordürlü asfalt yollar, çım girdili otoparklar. komşu parsellerin yüksek kalan kısımlanna istınat duvarlan ile kuzeybatı sının derenın ıslahı ile dereye sınır olan kendilerine aıt parselde kurulu atık su tesıslenne bağlanan kanalizasyon ile galerili (1.5m x 1. 5m) alt yapılan bitirilmiştir, aynca bah- çe tanzımı yapılmış beyana göre 700 ağaç dikılmiş bir de spor sahası yapılmıştır, arsa üzennde iki adet inşaat komplek- si me\ cuttur. İdari Bina: 24.00m x 24.00 m oturumlu ve 3 kartan oluşmaktadır, 3x24.00m x 24.00 m-1.728 m2 çok lüks bir bina- dır, dış cephesı ithal granit kaplamadır. bodrum katta iç bahçeli yemek salonu. bilgi merkezi ve 2 adet teknik oda bu- lunmaktadır. üst kata çıkış merdıvenleri granit mermerdendir. zemin kata ana ginşı bvnanın güneybatısından ve fotosel- lidir. Üstten ışıklandınlmış geniş bir resepsiyon, bunun etrafında shovvroom, toplantı salonlan, bürolar ve kadın-erkek WC'ler sıralanmıştır. Üst kata çıkış merdivenlen granit mermerdendir, birinci katta merdiven çıkışı önü ışıklık boşluğu olup bunun etrafı da toplantı salonlan ve muhtelif ebatta bürolarla çevrilidir. Tüm katlarda zemınler, yer yer seramik veya binnci sınıf ahşap kaplı duvarlar alçı sıva ve saten boyadır. tavanlar son model malzemeli (ithal) asma tavanlı bunlar gizli ısıtma ve sogutmahdır, tüm raullann ısınma ve havalandırmalan oto- matik ayarlamalıdır, geliştırilmiş en son teknik, bu inşaatta kullanılmıştır. tş binası: 49.45 m x 15.60 m- (2.00 m x 7.70 m)=756.00 m2 oturumlu olup. 5 kattan ibaret cem'an 756.00 m2 x 5=3.780 m2'dır. Dışandan yangın merdiveni ve içerde de yük asansörü vardır, zemin katta modern bir sanayi mutfağı ve teknik bö- lümler olup, dığer katlann binsı yemekhane olarak aynlmıştır. Diger katlar imala yönelik kullanılmakta, aynca soyun- ma ve yıkanma ünıteleri vardır, yerler seramik. duvarlar ve tavan sıva üzeri boyadır. Tasınmazın imar durumu: Orhanlı 3 pafta, 438 parsel 1/25.000 ölçekli Tuzla alt bölgesi çe\Te düzeni revizyon nazım imar planı ve bu plana bağlı olarak yapılan 25.1.1999 T.T.li 1 /5000 ölçekli Tuzla Orhanlı Tepeören yerleşmeleri ve çev- resi nazım planmda kısmen konut alanında kısmen de yeşil alanda kalmaktadır. 1 '1000 ölçekli uygulama ımar planlan bulunmamaktadır. Muhammen değeri: Bilırkişi raporu ile mahkeme karannın tespitrne göre 916.000.000.000.- TL'dır. Saüş şartlan: 1- Satış, 20.9. 1999 Pazartesi saat 14.00'ten 14.20'ye kadar Tuzla Adliyesı Duruşma Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacak. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetin yüzde 75'inı ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakla- n mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa, en çok arttıranın ta- ahhüdü bakı kalmak şartıyla 30.9.1999 Perşembe günü aynı yerde aynı saatte ikinci arttınnaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da bu miktar elde edilememişse gayrimenkul en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gös- tenlen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmin edilen kıymeti- nin yüzde 40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına riiçhanı olan alacaklann toplammdan fazla olması ve bundan baş- ka paraya çevirme ve paylaştuma masraflannı geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecek- tır. 2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmın edilen kıymetin yüzde 20'si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar mil- lı bir bankanın temınat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış, peşin para iledir, alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üze- re mehil verilebilir. Tellalıye resmı, ihale pulu, tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir. Binkmış vergiler satış bedelinden ödenır. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddialannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemize bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde haklan tapu si- cili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri, teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve aynca temerrüt faızinden müteselsilen mesul olacaklardır. thale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsıl olunacak, bu fark, var- sa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şarrname. ilan tanhinden ıtibaren herkesin görebılmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneğı gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlenn şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyen- lenn 1999-1 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmalan ilan olunur. 6.8.1999 (*) tlgılıler tabinne irtıfak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın: 38175 ADALET BAKANLIĞI ALANYA 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ÖRNEK 51 ÖDEME EMRİNİN ÎLANENTEBLİĞİ 1999/2 Alacaklı: Abdil Kumru; Kestel Kasabası, Sanağalar mevkii Alanya. Borçlu: Yüksel Yener: G. Pınan Mah. Denizkent ar- kası. Ali Nazımbey Apt. K: 1 No: 9-Alanya Borç miktan: Aylık 40.000.000.- TL 10 aylık toplam 400.000.000.- TL kira alacağının takip tarihinden itiba- ren yüzde 50 faiz ve icra masraflan ile birlikte tahsili. Takıbin Mesnedı: Kıra alacağı Yukanda yazılı borçlu hakkında yapılan icra takibin- de borçlunun bilinen adresıne çıkanlan 51 örnek No'lu ödeme emri, adresten adres bırakmadan taşındığından bahısle bila teblığ iade edilmış. yapılan adres araştırma- sından da nerice alınamamış olduğundan, ödeme emri- nin borçluya 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 29,30 ve 31. maddelen gereğince ilanen teblığine karar verilmiş- tir. Kanuni sürelere 7 gün ilavesi ile yukanda yazılı borç ve masraflan işbu ödeme emrinin tebliğ tarihinden iti- baren (37) gün içinde ödemeniz, yine borcun bir kısmı- na veya tamamına veya alacaklımn takibine karşı bir iti- razınız var ise yine bu ödeme emrinin tebliğ tarihinden itibaren (14) gün içinde açıkça ve sebepleri ile birlikte I.l.K.nun 62. maddesi hükmü gereğince dilekçe ile ve- ya sözlü olarak icra dairesıne bildirmeniz, kira akdini ve sözleşmedeki imzanızı kesin ve açık olarak reddet- mediğiniz takdirde, akdi kabul etmiş sayılacağınız, yu- kandaki süreler içinde borcu ödemeniz veya itiraz et- mezseniz. alacaklınm tetkik mercıinden tahliyenizi iste- yebileceği ve kesinleşen kira alacağından dolayı da ha- cız tatbık edebileceği ihtar ve ilanen tebliğ olunur. 27.7.1999 (l.I.K. 269) A- ödeme süresi, Borçlar Kanunu'nun 260. maddesi gereğince 6 ay veya daha fazla süreli adi kiralarda 30 gün, daha az süreli olanlannda 6 gün, aynı kanunun 288. maddesi uyannca hasılat kiralannda 60 gûndür. B- itiraz süresi, ödeme süresi 30 ve 60 gün olan adi ve hasılat kiralannda itiraz süresi 7 gün, ödeme süresi 6 gün olan adi kiralarda ise 3 gündür. Yönetmelik örnek No: 13 Basın: 37704 SİNCAN ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN Esas No: 1998/748 Sincan Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 10/12/1998 ta- rih, 1998/748 E. 1998/782 K. sayılı ilamı ile Nevşehir ili, Ürgüp ılçesı. Sanhıdır köyü. cilt: 0031, sayfa no: — — kütük sıra no: 0044'de nüfiısa kayıtlı Salim ve Se- vim'denolma 1.1.1973 doğumlu Sabattin'in ismi Seba- hattin olarak düzeltilmiştır. İlan olunur. 5/2/1999 Basm: 38239 AKÇAKOCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1997/126 Davacı Hüseyin Yomra tarafından açılan gaıpliğe karar verilmesine ilişkin davanın verilen ara karan uyannca; Akçakoca Ayazlı Mahallesı nürusuna kayıtlı Hüseyin ve Emine'den olma 1931 do- ğumlu Yakup Yomra'nın akıbeti hakkında bilgisi ve görgüsü olanlann ılanın yayımlan- dığı tarihten itıbaren 6 ay içinde mahkememize başvaırmalan, adı geçen hakkında gös- tenlen süre içinde herhangi bir haber alınamadığı takdirde gaiplığine karar verileceği ilanen tebliğ olunur. 8.12.1997 Duruşma günü: 30.9.1999 Basın: 60873 ADANA 6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1998/976 Davacı Aral Davutluoğlu vekilı Av. Atilla Taşlıel tarafından davalı Gökhan Bilgin aleyhine mahkememize açılan alacak davasının yapılan yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince: Davalı Gökhan Bilgin'in Adana Seyhan Güzelyalı Mah. Adnan Kahveci Bulvan 15 sok. Bilgin Apt. Kat 3 D 6 adresıne davetiye çıkartılmış, bila tebliğ iade edilmiştir. Da- valının bu kez duruşmanın bırakıldığı 6.10.1999 günü saat 10.00'da duruşmada hazır bu- lunması veya kendisıni bir vekil ile temsil ettırmesi, aksi halde duruşmalara yokluğu- nuzda devam edilip karar venleceğı hususu dava dilekçesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. Basur. 37959 GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1999/31 Davacı SSK Genel Müdürlüğü vekili Av. Yücel Atila'nuı davalı Yücel Ozgün aleyhi- ne mahkememize açmış olduğu rucuen tazminat davasının yapılan açık yargılaması sı- rasında verilen ara karar gereğince; Davalı Yücel Özgün adına tebligat yapılamadığı. yapılan adres araştırmalanna rağ- men açık adresinin tespit edilemediğınden, davalının duruşma günü olan 17.09.1999 gü- nü saat 11.00'de Gümüşhane Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda hazır bu- lunması 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28,29,30'ncu maddeleri gereğince ilanen teb- liğ yenne geçmek üzere ilan olunur. 27.07.1999 Basın: 37869 ÇAYIRALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESt'NDEN Dosya No: 1995/341 Duruşma günü: 13.07.1999 Mahkememize davacı Çayıralan Malmüdürlüğü tarafından dahıli davalılar Urkiye Uyar (Çakrr) ve Fadik Çakır (îbiş) ve arkadaşlan aleyhine açılan tapu ıptali ve tescil da- vasının yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara karan gereğince; Çayıralan ilçesi Konuklar kasabası Hanyazısı mevkiinde bulunan 3223 parsel maliki Mehmet Çakır mirasçısı dahili davalılar Ülcruya Uyar (Çakır) ve Fadik Çakrr (Îbiş) ad- lanna çıkartılan tebligatlann bila tebliğ iade edilmesi, yaptınlan adres araştınnalannda da açık ikamet adresleri tespit edilememesı nedeniyle ilanen tebliğine karar venlmeklc, Dahili davalı Urkuya Uyar (Çakır) ve Fadik Çakır (tbiş)'in mahkememizin yukanda esas numarası yazılı dosyasında duruşma günü olan 5/10' 1999 günü bütün deülleri ile birlikte duruşma salonunda hazır olmalan, hazır olmadıklan veya kendilerini bir vekil- le temsil ettinnedikleri takdirde yargılamaya yokluklannda devam olunarak karar veri- leceği hususu 7201 sayıh Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğin- ce ilanen tebliğ olunur. 01.06.1999 Basın: 28229
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog