Bugünden 1930'a 5,457,467 adet makaleKatalog


«
»

9 AĞUSTOS 1999 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 7IX'a karşı sansür protesto edildi • İstanbul Haber Servisi - DGM tarafından izlenip 'içinde herhangi bir suç unsuruna rastlanmadf denilen AX adlı kısa metrajh filmın bazı sahneleri Kültür Bakanlıgı tarafindan sansür edilirken film, Antalya Altm Portakal Film Festivali'ne de herhangi bir gerekçe sunulmadan kabul edilmedi. Yönetmenliğini Kazım Öz'ün yaptığı. başrolünde Hikmet Karagöz'ün oynadığı filme yönelik baskılar Mezopotamya Kültür Merkezi Sinema Birimi tarafindan protesto edildi. Dar pantolon soruşturması • ANKARA (Cumhurrvet Bürosu) - Altındağ Beledıyesı Zabıta Müdürlüğü'nde görevli 9 kadın zabıta memuru hakkında "dar pantolon" giydiklen gerekçesiyle soruşturma açıldı. Sünnet düğününde görevli kadın zabıtalann dar pantolon giydiklerini "tespit ederek" soruşturma açan FP'li Altındağ Belediyesi'nin Zabıta Müdürü Veysel Öztekin, pantolonu kadın memurlara yakıştıramadığını söyledi. Kurumda siyasi görüş aynmı yapmadıklannı savunan Öztekin, soruşfurmaya uğrayan memurlan olayı siyasi boyuta taşımakla suçladı. Güzel: MGK kaMırrisın • İstanbul Haber Servisi - Eski Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Hasan Celal Güzel, bugüne dek hakkında 100'ün üzerinde soruşturma ile 80 civannda dava açıldığını belirterek bu davalarla gurur duyduğunu vurguladı. Liberal Demokrat Parti (LDP) Gençlik Komisyonu'nca, partinin İstanbul II Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Güzel. MGK'nin kaldınlmasını istedi ve Batı ÇaUşma Grubu'na karşı, "Sivil Itaatsizlik Girişimi" başlattığını söyledi. Ergin kardeşlere nakil • ESKİŞEHİR(AA)- '•Karagümrük Çetesi" olarak bilinen çetenin elebaşlan Nun ve Vedat Ergın ile yeğenleri Ömür Milkayar. İstanbul Kartal Özel Tip Cezaevı'ne nakledildi. Eskişehir Cumhunyet Başsavcı V'ekili Mehmet Şerif Eren, Ergin kardeşlerin geniş güvenlik önlemleri altında lCartal Özel Tip Cezaevi"ne naklediklerini açıkladı. Kotil anılıyor • İstanbul Haber Servisi - Eski CHP milletvekili, istanbul Belediye Başkanı Aytekin Kotil, ölümünün 7. yıldönümünde, bugün saat 11 00'de Zincirlikuyu Mezarlığı'nda. CHP tstanbul Başkanhğı'nca anılıyor. Uyuşmazlıklarm çözümü ile ilgili anayasa değişikliği önerisinin ilk tur oylaması yann yapılıyor TahLdmde Erbakan pazarbğıANKARA (CumhurrvetBürosu)-Kamu im- tiyazlanyla ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleş- melerinden doğan uyuşmazlıklann uluslarara- sı tahkime götürülebilmesi yolunu açan anaya- sa değişikliği önerisi için yapılan pazarlıklar. siyasette de yeni birdönemin başlamasına yol açacak. Yasaklı Neanettin Erbakan'a bağım- sızmılletvekiliseçilerek yeniden siyasete dön- me ve dokunulmazlık zırhına kavuşarak hak- kındaki çok sayıda davadan kurtulma olanagı sağlanması durumunda, sonbaharda gerek FP, gerekse Türk siyaseri açısından önemli geliş- meler bekleniyor. Tahkimle ilgili anayasa değişikliği önerisi- nin ilk tur görüşmeleri yann yapılacak. Önen- nin 367'nin üzerinde bir oyla kabul edilerek re- ferandum olasılığının devre dışı bırakılması beklenirken, Danıştay'ın rolünü "iki ay içinde düşünce bUdirmerl ye indirgeyen anayasanın 155. maddesiyle ilgili değişiklik oylanırken "evet" oylannın düşebileceği bildirildi. Hükü- metle tahkim pazarlıklanna katılan DYP'li Ah- met İyimaya. •'Danıştay konusunda kaygüan- mızgiderUmedL' lkı aylık süre' konusu göz bo- vamadır" sözleriyle rahatsızlığmı dile getirdi. DSP'den bazı milletvekillerinin de bu madde- nin oylamasında olumsuz oy kullanabilecekle- ri ya da oylamaya katılmayacaklan bildirildi. Tahkimle ilgili anayasa değişikliği önerisi yann TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak. Yapılacak oylamada dört maddelik önerinin her maddesi ayn ayn gizli olarak oylanacak. Anayasanın 47., 125. ve 155. maddelerinde de- ğişiklik yapılmasına ilişkin önerinin referan- dumsuz kabul edilmesi için 367 oy gerekiyor. Anayasa değişikliğini TBMM tatile girmeden önce mutlaka gerçekleştirmek isteyen hükü- met, FP ve DYP'ye bazı ödünler vererek mu- halefetlerini engelledi. Önerinin ikinci tur oy- lamalannın 13 Ağustos günü yapılması plan- lanıyor. Pazarhktan FP tarafı kârlı çıkarken parti ka- patılmasının zorlaştınlması ve yasaklı Nec- mettin Erbakan'a bağımsız adaylık yolunun açılmasını öngören Siyasal Partiler Yasası (SPY) değişikliğinin tatilden önce gerçekleş- tirilmesi konusunda anlaşma sağlandı. SPY değişikliğinin gerçekleşmesinden sonra. bir an önce TBMM"\e dönüp dokunulmazlık zırhı- na kavuşmak isteyen Erbakan'tn erken genel seçimi zorlayacağı, sonuç alamazsa da ara se- çim yapılması için 28 FP milletvekilini istifa ettireceği senaryolan yaygınlaştı. Gelişmeler özellikle FP'nin içini kanştınrken yenilikçile- ri zora soktu. Danıştay 'la ilgili kaygılar Hükümet ortaklan, partiler arası komısyon- da Danıştay'ın konumuyla ilgili tavırlannı ko- rudu. Danıştay'ın "İDcdeme" görevıni "dü- şûnce badHTne"ye indirgeyen düzenleme ay- nen korunurken bu düzenleme özellikle DSP içinde bazı milletvekillerinin kaygılannı gider- medi. Anayasanın Danıştay'la ilgili 155. mad- desinin değiştirilmesini öngören madde oyla- nırken bazı fireler olabileceği bildirildi. D- SP'nin geçen hafta yapılan grup toplantısında söz alan tstanbul Milletvekili ZJya Aktaş, "Anayasanın 47. ve 125. maddesiyle ilgili deği- şikliklere itirazım yok. Geç bile kalındı. Ancak Danıştay'la ilgili 155. maddenin değiştirilmesi- ne gerek yok. Danıştay"ı de>Te dışı bırakmakla sakıncalı bir durum ortaya çıkacak. Anayasa MahkemesLenerji konusunu kamu hizmeri ola- rak göriiyor. Bu yorumdan ötürü Danıştay 'ı rü- müyie devre dışı bırakırsak Anayasa Mahke- mesi'ni de karşunıza ahnz. Anayasanın Daıuş- tay'la ilgili 155. maddesi değtştirflıneınelL Bu maddevedokunmayalını" görüşünü dile getir- mişti. Hükümetle tahkim konusunda yürütülen pa- zarlıklara katılan DYP'li Ahmet lyımaya da uluslararası tahkimin anayasada yer almasını istediklerini. ancak Danıştay'ın devre dışı bı- rakılmasına karşı olduklannı söyledi. lyimaya, "60 gün içinde düşünce bfldirilmesine'1 ilişkin düzenlemenın göz boyama olduğunu bildirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Sel- vi, tahkim yasasının yeterince tartışılmadan si- yasi rüşvet verilerek çıkanlmak istenmesinin siyasi etiğe ve doğrultu tutarlılığına uygun ol- madığını belirtti. Selvi, sözlerini şöyle sürdür- dü: "REFAHYOL hükflmetinin sonunu hazırla- yan. ANASOL-D hükümetinin kuruluş koşul- lannı oluşturan şarflan tahkimle ilgili anayasa değişikliği uğruna ülkenin gündemine tekrar taşımanın ileride telafisi mıimkün olmayacak sonuçlar doğuracağı kaçınılmazdır. Bu \ öntem- le ülkenin kaderini etküeyecek yasal değişiklik- lere gidilmesi siyaset kurumunu yozlaşüracak, halkın siyasete ve siyasetçrye olan güvenini ze- deleyecektir. MHP'nin de yıllardır dülerinden düşürmedikleri milliyetçilik anlayışlannın ne olduğu bu olayla birlikte ortaya çtkmışur." Yabancı yatınmcı işletmecüik yapacakİstanbul Haber Servisi- Uluslararası tahkimin öncelikli hedefi enerji. su dağıtımı, ulaşım ve sağ- lık gibi yaşamsal önemdeki kamu hizmetlerinin yabancı şirketlere devrini öngören sözleşmelerde Danıştay'ınyetkilerini ortadan kaldırmak. Ancak uluslararası tahkim savunuculan, bu hedefi "kü- reselleşmenin geregi","Uluslararası no rmlara uy- ma zorunluluğu" gibi söylemlerle gizlemeye ça- lışıyor. Liberal görüşün savunuculanndan An Gnıbu'nun "nuslararası Tahkim kapitülasyon de- ğiL, ekonomik küreseüeşmenin önkoşullanndan bi- ridir" başlıklı açıklamasında tahkimin amacını şu sözlerle itiraf ediliyor: "Yabancı yatınmcılar Yap tşlet Devret modeli çerçevesinde, Türkiy e'de sadece yanrun değfl, uzun süreli işletmecilik yapacaknr. Bu nedenle işletme- D _,ı. _ cılik dönemlerine ilişkin iki talepleri bulunmakta- . _> . dır. Birincisi elektrik sektöriinde.serbestleşme ya- ni fiyatlann kamu kontrolünden çıkanlmasL Udn- cisi ise ihtilaflar haünde uluslararası tahkim mü- essesinin yetkili küuunasKÜr." Tahkim hep oldu Türkiye. "Tahkim"i, 1926 yılında hukuk siste- mi içine aldı ve şirketler arasındaki uyuşmazlık- lan çözme konusunda yetkili saydı. 1988 yılında ise Dünya Bankası bünyesindeki "Uluslararası Yatınm Uyuşmazlıklan İçin Çözüm Merkea" (IC- SID) uyuşmazlıklann çözüm merkezi olarak ka- bul edildi. Kamuoyundaki büyük tepkıye rağmen hükü- metin Uluslararası Tahkim'i can simidi olarak gör- mesinin nedeni. vergi gelirlerinin yüzde 70'ini. bütçenin ise yüzde 40'ını yutan borç batağı oldu- ğu belirtiliyor. Bu görüşün savunuculan son 20 yıl- da, bütçeden faızlere aynlan pay yüzde 3'ten yüz- de 40'a yükselırken, yatınmlara aynlan payın yüz- de 40'lardan yüzde 5 civanna düşmesine dikkat çekiyor. Yatınma aynlan bu pay. Türkiye'nin enerji ih- tiyacını karşılamak için her yıl yapmak zorunda olduğu belırtilen 4 milyar dolarlık yatınmı dahi karşılayamamaktadır. Bu nedenle hükümetin ya- şamsal önemdeki yatınmlar için çokuluslu şirket- lere sanlmaktan başka çare bulamadığı kaydedi- liyor. Hükümet zorunlu yatınmlar için Uluslararası Tahkim'den medet umarken uluslararası tekeller gözünü en risksiz ve getirisi en yüksek yatınm alanlan olan kamu hizmetlerine dikmiş dunımda. Kamu hizmeti üreten kurumlann ciro büyüklüğü. çokuluslu şirketlerin iştahını kabartmada tek ba- şına yeter neden olarak gösteriliyor. Uyuşmazlıklann çözümü için öngörülen 'hakem heyeti' 12 yıl sonra kaldınldı Osıııaıılı bile bunu yapamadı ALİER Hükümetin kamu hizmetlenyle ilgili imtiyaz sözleşmelerinde uluslararası tahkim kurulunu yetkili kılıp Danıştay'ı devre dışı bırakmayı öngören girişimine, Osmanlı dönemindeki bazı imtiyaz sözleşmelerinde bile cesaret edilemediği belirlendi. Osmanlı döneminin en büyük imtiyaz sözleşmelerinden biri olan "Tramvayın Kurulmasına ve Işletilmesine Dair Sözleşme" metninde, sözleşmenin Danıştay ve Bakanlar Kurulu tarafindan etraflıca incelendikten sonra padişah tarafindan yürürlüğe konulduğu belirtiliyor. Sözleşme • 1869 yılında imzalanan sözleşmenin 26. maddesinde uyuşmazlıklann çözüm şekli belirtiliyor. Buna göre, uyuşmazlıklann çözümü için taraflann eşit sayıda temsil edildiği bir hakem kurulu yetkili kılınıyor. Hakem kurulunun uzlaşamaması durumunda ise Danıştay Yargılama Dairesi'nin yetkili olacağı vurgulanıyor. şartnamesinde uyuşmazlıklann çözümü için öngörülen "hakem heyeti"nin 12 yıl sonra kaldınldıgı ve tek çözüm mercii olarak yerel mahkemeler ile Danıştay'ın yetkili kılındığı vurgulanıyor. Istanbul'da Ath Tramvay hatlan kurma ve işletme imtiyazmı Tramvay şirketi'ne veren. "Dersaadet'te Tram\-ay tesis ve inşaasına dair 22 cemaziyü'l- evel 1286 ve 18/30 ağmtitt 1285/1869 tarihK mukavete-namedir" başlıklı sözleşmenin kimler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe gireceği ve olası uyuşmazlıklann nasıl çözüleceği kapsamlı bir şekilde anlatılıyor. ÇeBkGûlersoy'un "Tnunvaj" adlı kitabının ekinde yer alan sözleşmenin ön inceleme safhasıyla ilgili şöyle deniliyor: " Işbu şartname Danıştay Genel Kurulu'nda ve Bakanlar Kurulu'nda etraflıca incelendikten sonra, Padişaha arzedilmiş ve onun tarafından yazılı olduğu gibi uygulanması hususu irade edilmişdr" Hakem heyeti kaldınldı 1869 yılında imzalanan sözleşmenin 26. maddesinde uyuşmazlıklann çözüm şekli belirtiliyor. Buna göre, uyuşmazlıklann çözümü için taraflann eşit sayıda temsil ^ i t ) n s t a 1%4 y ılındakj Erenköy çarjşmalannda Rum mevzikrini bombalayıın Türk Hava Kuvvet- |e ripUodanndanVüzbaşıCengfeTopel,şehitdüşüşünüxı35.yıldönÜJnünde"EcünıelapıHa^^Ş^n^ liği'ndeki mezan başında anıklı. Törende konuşan Kıbns Türk Kültür Derneği Başkanı Ersin Tatar, Erenköy çatışmalannın Kıbns Türkleri için Çanakkak Sa\aşı kadar önemli olduğunu belirterek Topel'in o dönemde Kıbnstaki bombardunan sırasuıda şehit düşen ilk pflot olduğu- nu anımsaftı. Kıbns'ta miicadelenin 19601ı y ıllarda başladığını ve 1983 yıhnda KKTC'nin kuruluşuyla egementiğe kavıışulduğunu anlatan Ta- tar, "Kıbnstaki Türk >aruğını tünı dünyaya duy urmay a devam edeceğjz" dedi Anma törenine, Topel'in ailesi de kaüklı. (Fotoğraf: AA) edildiği bir hakem kurulu yetkili kılınıyor. Hakem kurulunun uzlaşamaması durumunda ise Danıştay Yargılama Dairesi'nin yetkili olacağı vurgulanıyor. Ancak tahkim benzeri bu uygulamayla ilgili önemli sorunlar ortaya çıkmış olmalı ki, 12 yıl sonra, 28 temmuz 1881 tarihinde sözleşmede yapılan değişiklikle hakem heyeti kaldınlıyor. Yeni düzenlemeyle şirket ile Belediye arasındaki uyuşmazlıklara Danıştay'ın bakması. şırket ile halk arasındaki dava konulannın ise ilgili yerel mahkemede görüşmesi öngörülüyor. İlk sözleşmenin şartnamesinde uyuşmazlıklann çözümünü düzenleyen 26. madde şöyle: **İş bu şartnamede veya . sözleşme hükümlerinia.^ ^ y ürütülmcsinden ya da içerdigi ibarelerin anlamından dolayı, Belediye (Şehir Emaneti) ile Kumpanya arasında ortaya çıkacak bütün davalar. taraflarca eşit sayıda atanacak hakemlerden oluşan komisyonda incelenip çözülecek ve bu hakemlerin kararlan aleyhine üst yargıya başMirulmayıp. karar hemen yürürlüğe konacaktir. Komisyonda hakemlerin oylan arasında eşitiik olursa. sorunun çözümü için Danıştay'ın (Şura-i De\1et) Yargılama Dairesi yetkili olacaknr" Sözleşme şartnamesinde 12 yıl sonra yapılan değişiklikle hakem heyetini kaldıran metin de şöyle: "Belediye ile Kumpanya arasında çıkabilecek ihtilaflar Danıştay'da, gerek Belediye ve gerekse Kumpanya ile halk arasında çıkacak davalar ise ilgili mahkemesinde görülecektir." Postacılar hizmet zamlarını yıllardır alamıyor 'Emeklilik yaşı yükseltilirse bastonla dağıtım yaparız' 4 Yeni Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Önündeki Sorunlar ve Olanaklar' toplantısı bitti 6 Yönetimde birey egemen olaeak9 İstanbul Haber Servisi - Posta dağıtıcılan, emeklilik yaşıran yükseltilmesi durumunda ancak bastonla dağıtım yapabileceklerini belirterek 25 yıldır TBMM'de ele alınamayan füli hizmet zamlanyla ilgili düzenlemenin artık TBMM'den geçmesini istediler. Postacılar, özel dağıtım şirketlerinın yaptığı yanlışlann medya tarafından eksik bilgilenme nedeniyle kendilerine mal edilmesinden de şikâyetçi. PTT Dağıtıcılan Kültür ve Yardımlaşma Derneği Ankara Şubesi, posta dağıtıcılannın yıllardır kanayan yarası olan fıili hizmet (yıpranma) zammının 1974 yılından bu yana defalarca teklifler hazırlanmasına karşın TBMM'de ele alınmadığını. arşivlerin raflannda tozlandığını açıkladı. Derneğin açıklamasmda 55. hükümet döneminde konunun TBMM gündemine gelmesıne karşın hükümetin düşmesi nedeniyle ele alınamadığı vurgulanarak posta dağıtıcılannın büro hizmetlerinde çalışan memurlardan yılda ortalama 65 gün daha fazla çalıştüdan kaydedildi. 25 yıl göz önüne alınırsa bu sürenin 1625 güne çıktığı ve 4.5 yıla karşılık geldiği anımsatıldı ve "Çahşma koşullan. mevsim koşullan. 30-40 küogram arasındaki gönderileri sokak sokak dolaşarak gram gram dağıtmamız göz önüne alınırsa. fıili hizmet zammının gasp edilmesine anlam veremiyoruz. Emekli yaşı 60 olursa. öteki memurlara oranla 6 yıl 3 ay daha fazla çahşmamız söz konusu. Bu durum sayısal olarak 35, füli ve bedensel olarak ise 41-42 yıl çakştnamıza neden olacak r denildi. Posta dağıtıcılannın, çalışma şartlan nedeniyle bedensel ve fiziksel rahatsızlıklannın gıderek arttığına dikkat çekılerek emeklilik yaşının yükseltilmesinin, dağıtıcılann bastonla dağıtım yapmalanna neden olacağı belirtildi. Dağıtıcı personel açığının, ülke genelinde yaklaşık 6 bin olduğu vurgulandı ve şöyle devam edildi: u Bu 6 bin eksik de dikkate alınırsa bizler değil mezarda, ahirette bile emekli olamayız. MilletvekiUerinin bizleruı de sonuçta birer insan olduğumuzu unutmamalannL füli hizmet zammımıza duyarlılık göstennelerini istiyoruz." LEYLA TAVŞANOĞLU BELLAGIO/İTALYA- Dünya. 2000 yılına hazırlanırken gelişen düzen insanın yönetime egemen olması (human governanst) artık 2000'li yıllarda devletler yönettikleri insanlar için var olacaklar. Özetlemek gerekirse insanlar. 2000'li yıllarda kendilerini daha iyi yönetecek insanlann arayışı içine girecekler. Her toplantıya nasıl bir başkan seçiliyorsa bu prosedür de öyle olacak. Orneğin bir kooperatife başkan seçildiğinde kimin ev yapmayı daha iyi becerebileceği. kimin yerel işlerden daha iyi anladığı, kimin parasal işlerden anladığı. kimin nitelikli işgücünü daha iyi bulabildiğine bakılacak. Insanlar ona göre göreviendirilecekler. ^ûrkiye bir kooperatif' Hiç kuşkusuz her kooperatif üyesi aynı renkte, aynı dili konuşan, aynı ırktan gelen insanlardan oluşmayabilir. Işte bu mozayiği bir konut sahibi olmak uğruna birleştirmek, aynı çatı altında toplayabilmek ve aym mahallede ortak • Hayatında Doğu Anadolu'ya hiç gitmemiş, GAP'ı bile yeni görmüş "yetenekli" kooperatif yöneticilerimizin Kürt meselesi hakkındaki görüşlerini duydukça Türkiye için devamlı hazırlık yapan ve sağlam bilgilere dayalı gerçek araştırma bulgulanna önem veren "müttefiklerimiz"in şaşkınlığını bir kez daha anladık. giderlere katkıda bulunarak yaşatabilmek beceri ve ustalık ışi. Devlet yönetmek de uluslararası çıkarlan yönetmek de böyle ince ve zor bir iş. Yani Türkiye bir kooperatif. Türkiye"yi 2000'li yıllara girerken ilgilendiren pek çok meselenin yanı sıra işte bu konu da Como Gölü kıyısındakı Bellagio kasabasında bulunan Vılla Serbelloni'de Amerikan Foreign Policy Association (Dış Politika Birliği) ile Rockefeller Vakfı'nm düzenlediği "Yeni Yüzyıla Girerken Türkiye'nin Önündeki Sorunlar ve Olanaklar" toplantısında ele alındı. Konunun esası insanın, bireyin artık yönetime egemen olması. Bellagio'da. insan neden Türkiye'de kooperatiflerin bir türlü başanlı olmadığmı, Türkiye'nin dış politikada onlarca yıldır neden hep geri gittiğini anlıyor. Hayatında Doğu Anadolu'ya hiç gitmemiş, GAP'ı bile yeni görmüş "yetenekfi" kooperatif yöneticilerimizin Kürt meselesi hakkındaki görüşlerini duydukça Türkiye için devamlı hazırlık yapan ve sağlam bilgilere dayalı gerçek araştırma bulgulanna önem veren "müttefiklerimiz''in şaşkınlığını bir kez daha anlıyoruz. Matematiksel laiklik Optimal ve matematiksel laiklik denklemleriyle Türkiye'nin meselelerini çözümlediklerini ve uluslararası sorunlannı hallettiklerini sanıyorlar. Ancak anlaşılan esas hedef. Türkiye yönetiminde bir süre daha kalıp politik ve ekonomik gücü paylaşmak. tnsanlann bundan başka dertleri yok. Hele de bireyin artık yönetime egemen olması kavramı onlann tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Bu arada önemli olan basm ve medya. Mesleğin etik kurallanna bağlı gazeteciler gibi düşünmek yerine, kulaktan kapma bilgilerle kendi şovlannın peşındeler. Biz kendi aramızda bu oyunlan oynarken karşı taraf hazırlıklı. Kıbns, Ege sorunu, Kürt meselesinde faturalar vize alıp yola çıkmaya hazır. Türkiye'nin politik kompozisyonunda meseleleri anlayıp dünyada 76 yıldan beri değişmeyen Lozan Antlaşması'nı bu ekiple daha ne kadar korumayı başarabıliriz? Türkiye'nin değişmek zorunda olduğu açık. Başta ekonomi olmak üzere tüm iç ve dış politik sorunlanna en kısa zamanda uluslararası anlamda insancıl çözümler üretmesi gerekiyor. Ama "hep bana mannğı'' egemen olduğu sürece bu iş önümüzdeki 4. binyıla da sarkar.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog